Документ 1393-2002-п, поточна редакція — Редакція від 01.10.2014, підстава - 474-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 вересня 2002 р. N 1393
Київ
Про затвердження Статуту Державного підприємства
з питань поводження з відходами як вторинною сировиною
та складу його наглядової ради
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 51 ( 51-2011-п ) від 24.01.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1844 ( 1844-2003-п ) від 26.11.2003
N 1475 ( 1475-2006-п ) від 25.10.2006
N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010
N 51 ( 51-2011-п ) від 24.01.2011
N 413 ( 413-2011-п ) від 13.04.2011
N 1305 ( 1305-2011-п ) від 12.12.2011
N 474 ( 474-2014-п ) від 10.09.2014 }

{ У назві та тексті Постанови слова "Державної компанії
з утилізації відходів як вторинної сировини" замінити
словами "Державного підприємства з питань поводження
з відходами як вторинною сировиною" згідно з
Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Статут Державного підприємства з питань поводження
з відходами як вторинною сировиною та склад його наглядової ради
(додаються). { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 51 ( 51-2011-п ) від 24.01.2011 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2002 р. N 1393
СТАТУТ
Державного підприємства з питань поводження
з відходами як вторинною сировиною
{ Назва Статуту в редакції Постанови КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
{ У тексті Статуту слова "Компанія" і "президент Компанії"
в усіх відмінках замінено відповідно словами "Підприємство"
і "директор Підприємства" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
{ У тексті Статуту слова "статутний фонд" в усіх відмінках
замінено словами "статутний капітал" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 413 ( 413-2011-п )
від 13.04.2011 }

1. Найменування та місцезнаходження Підприємства
1.1. Офіційне найменування Підприємства:
українською мовою: повне - Державне підприємство з питань
поводження з відходами як вторинною сировиною, скорочене -
Державне підприємство "Укрекоресурси";
російською мовою: повне - Государственное предприятие по
вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем; скорочене -
Государственное предприятие "Укрэкоресурсы";
англійською мовою: повне - State Enterprise For managing
Waste as Secondary Raw Materials, скорочене - State Enterprise
"Ukrecoresursy". { Пункт 1.1 в редакції Постанови КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
1.2. Місцезнаходження Підприємства:
Україна, 02090, м. Київ-90, вул. Лобачевського, 23 В. { Пункт 1.2 в редакції Постанови КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Підприємство утворене з метою провадження в Україні
екологічної діяльності і подання допомоги підприємствам,
установам, організаціям усіх форм власності у сфері поводження з
відходами як вторинною сировиною, запобігання накопиченню
відходів, а також провадження господарської діяльності у цій
сфері, створення і поліпшення умов запровадження систем збирання,
заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, зменшення
негативного впливу їх на довкілля. { Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1844
( 1844-2003-п ) від 26.11.2003, N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
створення і забезпечення належного функціонування систем
збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини,
її постійне вдосконалення; { Абзац другий пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
подання методичної, консультативної, науково-технічної
допомоги підприємствам, установам, організаціям, які займаються
збиранням, заготівлею та утилізацією відходів як вторинної
сировини, мобілізація фінансових, матеріальних і
науково-виробничих ресурсів для інвестування у цій сфері; { Абзац
третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
сприяння розробленню і впровадженню сучасних технологій та
обладнання, створенню потужностей для переробки та утилізації
відходів як вторинної сировини з метою розв'язання економічних,
екологічних і соціальних проблем;
сприяння встановленню зовнішньоекономічних зв'язків
підприємств у сфері переробки та утилізації відходів;
організація і сприяння проведенню в Україні робіт, пов'язаних
з розвитком виробництва тари (упаковки), створенням нових видів
тари (упаковки), матеріалів, а також обладнання і технологічних
ліній, необхідних для їх виготовлення та утилізації;
участь у забезпеченні реалізації державної політики:
у сфері збирання, заготівлі та утилізації відходів як
вторинної сировини; { Абзац восьмий пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
у сфері інвестиційної діяльності шляхом організації
фінансової та матеріально-технічної підтримки впровадження
науково-технічних розробок, нових технологій та обладнання у сфері
збирання, заготівлі та утилізації відходів; { Абзац дев'ятий
пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
сприяння проведенню технічного переоснащення і реконструкції
підприємств у ході реалізації інвестиційних проектів, спрямованих
на впровадження нових технологій у сфері поводження з відходами як
вторинною сировиною;
надання послуг з фінансового лізингу; { Абзац одинадцятий
пункту 2.2 в редакції Постанови КМ N 1305 ( 1305-2011-п ) від
12.12.2011 }
участь у розробленні та погодженні проектів законодавчих і
нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами як
вторинною сировиною;
здійснення моніторингу за визначенням обсягів утилізації
відходів тари (упаковки) відповідно до встановлених мінімальних
норм та фактичними обсягами утилізації; { Абзац тринадцятий пункту
2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1305
( 1305-2011-п ) від 12.12.2011 }
участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів щодо
залучення інвестицій, у тому числі іноземних, для розвитку
збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини;
{ Абзац чотирнадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами і тарою (упаковкою) від них; { Пункт 2.2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
участь у розробленні державних та місцевих програм з питань
поводження з відходами як вторинною сировиною. { Пункт 2.2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1305 ( 1305-2011-п )
від 12.12.2011 }
2.3. Підприємство відповідно до покладених на нього завдань:
самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та
основні напрями свого розвитку з урахуванням науково-технічних
прогнозів, пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів,
робіт, послуг та економічної ситуації;
організовує навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів у
сфері поводження з відходами як вторинною сировиною та організації
виробництва тари і пакувальних матеріалів у вітчизняних та
зарубіжних навчальних закладах, установах тощо та видає відповідні
документи;
здійснює будівництво, реконструкцію, а також забезпечує
своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше
введення в експлуатацію придбаного обладнання;
провадить оперативну діяльність, пов'язану з
матеріально-технічним забезпеченням потужностей із збирання,
заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини; { Абзац
п'ятий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності, а також у
фізичних осіб;
здійснює виробництво та поставку продукції (товарів) і
надання послуг;
створює безпечні умови для високопродуктивної роботи своїх
працівників, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил
та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
здійснює заходи з метою посилення матеріальної
заінтересованості працівників як у результатах особистої праці,
так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує
економне і раціональне використання коштів фонду споживання і
своєчасні розрахунки з працівниками;
виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів та забезпечення екалогічної безпеки;
бере участь у проведенні недержавної екологічної експертизи
науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної
документації на будівництво і реконструкцію підприємств,
полігонів, комплексів, установок, споруд, інших спеціально
відведених місць чи об'єктів у частині дотримання вимог
законодавства та нормативних документів під час переробки та
утилізації відходів як вторинної сировини;
здійснює відповідно до законодавства співробітництво з
міжнародними фінансовими та іншими організаціями, іноземними
суб'єктами господарювання з питань, пов'язаних з розвитком
виробництва тари (упаковки), збиранням, заготівлею та утилізацією
тари (упаковки), інших відходів як вторинної сировини, та
провадить зовнішньоекономічну діяльність; { Абзац дванадцятий
пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
укладає із заготівельними та іншими підприємствами договори
на надання послуг із збирання, заготівлі та утилізації відходів як
вторинної сировини та здійснює контроль за їх виконанням,
провадить посередницьку діяльність, займається оптовою і
роздрібною торгівлею; { Абзац тринадцятий пункту 2.3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
залучає для виконання конкретних робіт та надання послуг на
договірних засадах громадян, фахівців науково-дослідних установ,
вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій тощо;
здійснює експортно-імпортні операції щодо закупівлі і
поставки вторинної сировини, технологій та обладнання для
виробництва та утилізації тари (упаковки), інших твердих побутових
відходів та сприяє у цьому підприємствам, установам, організаціям;
організовує власне виробництво обладнання для виготовлення
тари (упаковки) та утилізації її відходів;
взаємодіє з органами виконавчої влади з питань, що належать
до його компетенції; { Абзац сімнадцятий пункту 2.3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 51 ( 51-2011-п ) від
24.01.2011 }
організовує розроблення інвестиційних пропозицій та проектів,
бере участь у розробленні та проведенні експертизи інвестиційних
проектів і програм у сфері поводження з відходами як вторинною
сировиною;
сприяє реалізації інвестиційних проектів шляхом здійснення
інвестиційних вкладень, надання позики, лізингу виконавцям і
замовникам цих проектів та організації спільної з ними діяльності;
створює інформаційно-аналітичну систему та банки даних у
сфері поводження з відходами як вторинною сировиною;
здійснює реалізацію вторинної сировини, неліквідних
матеріалів, відходів виробництва і споживання, іншої продукції
(товарів);
може у разі потреби провадити діяльність, що підлягає
ліцензуванню;
відповідно до мети і завдань, визначених цим Статутом,
провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству.
3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою відповідно до
законодавства.
Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня
її державної реєстрації.
Підприємство є державним підприємством, підпорядкованим
Кабінетові Міністрів України.
3.2. Підприємство провадить свою діяльність відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ), законів України, інших
нормативно-правових актів та цього Статуту.
3.3. Підприємство може на добровільних засадах брати участь в
асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях, якщо це
не суперечить антимонопольному законодавству та іншим
нормативно-правовим актам.
3.4. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий
(поточний), валютний та інші рахунки в установах банків, круглу
печатку із зображенням Державного Герба України, а також штампи та
бланки із своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний
знак, який реєструється відповідно до законодавства.
3.5. Підприємство має територіальні структурні підрозділи в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
які діють на підставі положень, що затверджуються директором
Підприємства. Положення про територіальні структурні підрозділи
Підприємства розробляються відповідно до типового положення,
погодженого з наглядовою радою. { Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010; в редакції Постанови КМ N 1305
( 1305-2011-п ) від 12.12.2011 }
3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми
зобов'язаннями в межах належного їй майна згідно із
законодавством.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави.
3.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові
та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді.
3.8. Підприємство має право:
залучати кредитні, позичкові, бюджетні кошти на провадження
діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів
утворення відходів, їх збиранням, заготівлею та утилізацією;
{ Абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
отримувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи, матеріали, а від органів
державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на неї завдань;
бути розпорядником коштів і використовувати їх для
відшкодування затрат заготівельним та переробним організаціям і
підприємствам різних форм власності, впровадження нових технологій
та обладнання, технологічного переоснащення і створення нових
виробничих потужностей для збирання, заготівлі та утилізації
відходів як вторинної сировини, а також для
адміністративно-господарських потреб (утримання апарату
Підприємства і його територіальних структурних підрозділів,
преміювання працівників та здійснення інших витрат), пов'язаних з
діяльністю Підприємства; { Абзац четвертий пункту 3.8 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010, N 51 ( 51-2011-п ) від 24.01.2011 }
виступати замовником і виконавцем робіт, пов'язаних з
виконанням покладених на Підприємство обов'язків та реалізацією
інвестиційних проектів;
організовувати та проводити конкурси на виконання
інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток систем збирання,
заготівлі та утилізації використаної тари (упаковки), а також
інших відходів як вторинної сировини; { Абзац шостий пункту 3.8 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 ( 1074-2010-п )
від 22.11.2010, N 1305 ( 1305-2011-п ) від 12.12.2011 }
вносити Кабінетові Міністрів України, центральним органам
виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності роботи у
сфері поводження з відходами як вторинною сировиною;
здійснювати реінвестиції з метою збільшення підприємствами
обсягів заготівлі вторинної сировини та випуску готової продукції;
провадити інноваційну діяльність;
здійснювати будівництво складських приміщень для зберігання
матеріально-технічних ресурсів;
формувати фірмову торговельну мережу, пов'язану з виконанням
функцій Підприємства;
випускати цінні папери та реалізувати їх юридичним і фізичним
особам відповідно до законодавства;
придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших
держав відповідно до законодавства;
проводити рекламні кампанії та організовувати виставкову
діяльність;
створювати відповідно до законодавства філії, представництва
та інші відокремлені підрозділи;
провадити інші види діяльності, не заборонені законодавством.
4. Майно Підприємство
4.1. Майно Підприємства складається з основних фондів та
оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких
відображається у її балансі.
4.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється
за нею на праві повного господарського відання. Підприємство
володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій
розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать
законодавству та цьому Статуту.
4.3. Кошти Підприємства зберігаються на рахунках в установах
банків і використовуються за призначенням згідно із законодавством
та цим Статутом.
4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:
майно, передане засновником до її статутного капіталу;
доходи, що формуються за рахунок оплати підприємствами,
установами, організаціями та іншими суб'єктами підприємницької
діяльності послуг щодо збирання, заготівлі та утилізації відходів
як вторинної сировини згідно із затвердженими в установленому
порядку тарифами, а також коштів, отриманих від інвестиційних
вкладів, лізингових платежів і від спільної з виконавцями
інвестиційних проектів діяльності; { Абзац третій пункту 4.4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п )
від 22.11.2010 }
доходи, отримані від реалізації продукції, виконання робіт,
надання послуг, а також від провадження інших видів
фінансово-господарської діяльності;
доходи від цінних паперів;
кредити;
капітальні вкладення, дотації та інші надходження коштів з
державного бюджету;
благодійні внески, пожертвування підприємств, установ,
організацій і громадян;
амортизаційні відрахування;
майно, придбане в інших підприємств, установ та організацій;
інше майно, набуте на підставах, не заборонених
законодавством.
4.5. Відчуження засобів виробництва державної власності,
закріплених за Підприємством, здійснюється в установленому
порядку.
4.6. Підприємство має право здійснювати в установленому
порядку продаж і передачу іншим підприємствам, установам та
організаціям, обмін, здавання в оренду, надання безоплатно в
тимчасове користування належних їй будинків, споруд, устаткування,
транспортних засобів, інвентарю, сировини та інших матеріальних
цінностей, а також списання їх з балансу.
Передача майна до статутних капіталів інших підприємств
проводиться відповідно до законодавства.
4.7. Підприємство здійснює володіння, користування,
розпорядження землею та іншими природними ресурсами відповідно до
мети своєї діяльності і вимог законодавства.
4.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення її
майнових та немайнових прав громадянами, юридичними особами і
державними органами, відшкодовуються за рішенням суду в
установленому порядку.
5. Управління Підприємством
5.1. Управління діяльністю Підприємства здійснює директор
Підприємства відповідно до цього Статуту.
Директор Підприємства призначається на посаду і звільняється
з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.
Директор Підприємства:
здійснює керівництво діяльністю Підприємства;
у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження з
питань діяльності Підприємства, організовує і контролює їх
виконання;
розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до
законодавства;
проводить розподіл функціональних обов'язків між заступниками
директора, керівниками структурних підрозділів Підприємства,
затверджує штатний розклад працівників Підприємства і його
територіальних структурних підрозділів, положення про структурні
підрозділи апарату та територіальні структурні підрозділи
Підприємства;
за погодженням з наглядовою радою затверджує структуру та
граничну чисельність Підприємства, приймає рішення про утворення,
реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших
відокремлених підрозділів Підприємства;
відкриває в банках рахунки, підписує фінансову та іншу
звітність Підприємства, укладає договори в межах повноважень,
визначених цим Статутом, видає доручення та інші документи,
необхідні для провадження діяльності Підприємства;
діє без доручення від імені Підприємства в межах, визначених
законодавством та цим Статутом, представляє його інтереси на
підприємствах, в установах та організаціях;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату
Підприємства, а також за погодженням з наглядовою радою -
керівників територіальних структурних підрозділів, філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів Підприємства;
{ Абзац одинадцятий пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1305 ( 1305-2011-п ) від 12.12.2011 }
приймає рішення щодо притягнення до матеріальної
відповідальності працівників Підприємства та їх заохочення;
установлює розпорядок робочого дня, визначає форми і систему
оплати праці, конкретні розміри тарифних ставок, відрядних
розцінок, посадових окладів;
забезпечує створення безпечних та належних умов роботи
працівників Підприємства;
укладає колективний договір;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та
цього Статуту.
Директор Підприємства несе персональну відповідальність за
стан справ та діяльність Підприємства, за повноту і своєчасну
сплату податків і зборів (інших обов'язкових платежів) до бюджету,
складання, погодження, затвердження відповідно до вимог
законодавства і виконання річних та з поквартальною розбивкою
фінансових планів Підприємства. { Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1844
( 1844-2003-п ) від 26.11.2003; в редакції Постанови КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
5.2. Директор Підприємства має трьох заступників, яких
призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з
наглядовою радою. { Пункт 5.2 в редакції Постанови КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
5.3. Контролюючим органом Підприємства є наглядова рада.
{ Абзац перший пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1844 ( 1844-2003-п ) від 26.11.2003; в редакції
Постанови КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
Склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Наглядова рада діє на підставі положення, яке затверджується
головою наглядової ради.
Члени наглядової ради працюють у раді на громадських засадах.
Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з
їх числа простою більшістю голосів від загального складу
наглядової ради. { Пункт 5.3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010; в редакції
Постанови КМ N 474 ( 474-2014-п ) від 10.09.2014 }
Наглядова рада приймає в межах своїх повноважень відповідно
до законодавства рішення, які є обов'язковими для директора
Підприємства. { Пункт 5.3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
До повноважень наглядової ради належить: { Пункт 5.3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п )
від 22.11.2010 }
здійснення нагляду за виконанням статутних завдань
Підприємства; { Пункт 5.3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
проведення аналізу діяльності Підприємства; { Пункт 5.3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п )
від 22.11.2010 }
розроблення пропозицій щодо визначення основних напрямів
діяльності Підприємства та встановлення їх пріоритетності; { Пункт
5.3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
погодження річних фінансових планів, річних планів закупівель
Підприємства та контроль за їх виконанням; { Пункт 5.3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1305
( 1305-2011-п ) від 12.12.2011 }
затвердження річних звітів діяльності Підприємства, включаючи
діяльність територіальних структурних підрозділів; { Пункт 5.3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п )
від 22.11.2010 }
погодження рішень про випуск цінних паперів та реалізацію їх
юридичним і фізичним особам, придбання цінних паперів відповідно
до законодавства; { Пункт 5.3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
здійснення контролю за додержанням вимог щодо мети і предмета
діяльності Підприємства під час укладання та виконання договорів;
{ Пункт 5.3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
надання згоди на укладення від імені Підприємства договору,
сума якого перевищує 300000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, встановлених законом на дату укладення договору; { Пункт
5.3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1305 ( 1305-2011-п ) від 12.12.2011 }
погодження пропозицій Підприємства, що вносяться на розгляд
Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої
влади, щодо підвищення ефективності роботи у сфері поводження з
відходами як вторинною сировиною; { Пункт 5.3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
погодження призначення на посаду і звільнення з посади
заступників директора Підприємства; { Пункт 5.3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
погодження структури, граничної чисельності, рішень про
утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших
відокремлених підрозділів Підприємства; { Пункт 5.3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту.
{ Пункт 5.3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
Наглядова рада за результатами роботи Підприємства може
ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо
звільнення з посади директора Підприємства. { Пункт 5.3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010 }
Строк повноважень наглядової ради становить три роки. { Пункт
5.3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
5.4. Трудовий колектив Підприємства утворюють усі працівники,
які беруть участь у діяльності Підприємства на основі трудового
договору (контракту, угоди).
5.5. Повноваження трудового колективу Підприємства
реалізуються відповідно до законодавства.
5.6. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Підприємства, затверджуються директором Підприємства, а
у випадках, передбачених законодавством, відображаються у
колективному договорі.
Колективним договором також регулюються питання охорони
праці, виробничі та трудові відносини з адміністрацією
Підприємства.

{ Пункт 5.7 виключено на підставі Постанови КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }

6. Технічна рада Підприємства
6.1. Для вирішення найважливіших питань інвестиційної
політики, визначення головних принципів діяльності Підприємства і
загальної стратегії розвитку систем збирання, заготівлі та
утилізації використаної тари (упаковки), інших видів відходів як
вторинної сировини, здійснення контролю за використанням коштів та
реалізацією на конкурсних засадах інвестиційних проектів
директором утворюється технічна рада Підприємства. { Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
6.2. Технічна рада є постійно діючим дорадчим органом
Підприємства.
Положення про технічну раду та її склад затверджуються
директором Підприємства за погодженням з наглядовою радою.
{ Абзац другий пункту 6.2 в редакції Постанови КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
6.3. У своїй діяльності технічна рада керується
законодавством та цим Статутом.
6.4. Основними завданнями технічної ради є:
вирішення найважливіших питань інвестиційної діяльності
Підприємства, пов'язаних із впровадженням систем збирання,
заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини; { Абзац
другий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2010-п ) від 22.11.2010 }
розгляд та подання пропозицій щодо фінансування інвестиційних
проектів;
подання пропозицій щодо доцільності реалізації внесених на
розгляд проектів з розроблення та впровадження сучасних
технологій, обладнання, створення нових та реконструкції і
розширення існуючих потужностей для переробки та утилізації
відходів як вторинної сировини з урахуванням необхідності
розв'язання економічних, екологічних та соціальних проблем;
подання пропозицій щодо доцільності реалізації спільних
проектів.
6.5. Технічну раду очолює голова, яким за посадою є директор
Підприємства.
Технічна рада провадить свою діяльність згідно з планами, що
складаються на півроку.
Організаційну роботу в період між засіданнями технічної ради
здійснює секретаріат на чолі з відповідальним секретарем технічної
ради.
6.6. До складу технічної ради входять працівники
Підприємства, представники центральних органів виконавчої влади,
установ, організацій, діяльність яких пов'язана з поводженням з
відходами як вторинною сировиною.
6.7. Засідання технічної ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутньо не менш як дві третини складу її членів.
Засідання технічної ради проводяться у разі потреби, але не
рідше одного разу на півроку.
Рішення технічної ради приймаються простою більшістю
присутніх на її засіданні членів, оформляються протоколами, які
підписуються головою технічної ради і її відповідальним
секретарем. ( Абзац третій пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1844 ( 1844-2003-п ) від 26.11.2003 )
6.8. Заінтересовані підприємства, установи, організації,
фізичні і юридичні особи подають свої пропозиції щодо фінансування
інвестиційних проектів до секретаріату технічної ради.
6.9. Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, які
фінансуються за рахунок коштів, що надходять на рахунок
Підприємства від надання послуг із збирання, заготівлі та
утилізації використаної тари (упаковки) затверджує голова
технічної ради. { Пункт 6.9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074
( 1074-2010-п ) від 22.11.2010, N 51 ( 51-2011-п ) від
24.01.2011 }
7. Господарська діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
Підприємство веде бухгалтерський та податковий облік, а також
статистичну звітність згідно із законодавством і подає їх у
встановленому порядку та обсязі органам державної статистики,
податкової служби та іншим уповноваженим органам влади.
Директор Підприємства і головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність
обліку та статистичної звітності.
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат
на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, внесення
передбачених законодавством України податків та інших платежів до
бюджету, відрахування коштів до інвестиційних фондів, залишається
у повному його розпорядженні.
7.3. Підприємство утворює цільові фонди з метою покриття
витрат, пов'язаних з його діяльністю, зокрема фонд розвитку
виробництва, фонд споживання, резервний (страховий) та інші фонди.
7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок
відрахування 45 відсотків коштів, що надходять на рахунок
Підприємства від надання послуг із збирання, сортування,
транспортування, переробки та утилізації використаної тари
(упаковки), а також за рахунок інших надходжень у порядку,
передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для
розвитку матеріально-технічної бази Підприємства.
7.3.2. Фонд споживання створюється у розмірі, який
визначається згідно із законодавством.
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є
частина отриманих доходів, зазначених у пункті 4.4 цього Статуту.
( Абзац другий підпункту 7.3.2 пункту 7.3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1844 ( 1844-2003-п ) від 26.11.2003 )
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати
в Україні.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора
Підприємства визначаються Кабінетом Міністрів України.
7.3.3. Резервний (страховий) фонд Підприємства утворюється
для покриття непередбачених витрат Підприємства і відшкодування
можливих збитків від проваджуваної нею діяльності у розмірі 25
відсотків статутного капіталу Підприємства.
Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного
відрахування 5 відсотків суми прибутку, яке проводиться до
досягнення фондом зазначеного розміру.
Рішення про використання резервного (страхового) фонду
приймається директором Підприємства за погодженням з наглядовою
радою.
7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, отримані від
продажу цінних паперів, благодійні внески членів трудового
колективу, підприємств, установ, організацій і громадян, а також
інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та
кредити.
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами,
установами, організаціями і громадянами в усіх сферах
господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
7.6. Підприємство самостійно провадить зовнішньоекономічну (у
тому числі зовнішньоторговельну) діяльність, яка згідно із
законодавством ґрунтується на принципах валютної самоокупності і
самофінансування. Валютна виручка зараховується на валютний
рахунок Підприємства і використовується ним самостійно згідно із
законодавством.
7.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та здоров'я, обов'язкового медичного страхування
членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим
колективом за участю директора Підприємства відповідно до цього
Статуту, колективного договору та законодавчих актів.
7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється
згідно із законодавством.
8. Ліквідація та реорганізація Підприємства
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням
Кабінету Міністрів України або суду згідно із законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2002 р. N 1393
СКЛАД
наглядової ради Державного підприємства з питань
поводження з відходами як вторинною сировиною

ВОЛКОВ - начальник управління з питань екології
Андрій Миколайович та природокористування департаменту
розвитку реального сектору економіки
Мінекономрозвитку
ЛИМАР - голова правління громадської спілки Олександр Григорович "Українська Ресайклінг Асоціація"
НАСТАСЕНКО - заступник Міністра екології та Олександр Григорович природних ресурсів - керівник апарату
ОМЕЛЯН - керівник служби Міністра Кабінету Володимир Володимирович Міністрів України
СІНАЄВ - член правління Всеукраїнської Ігор Едуардович громадської організації “Зелена варта”
ЧУПРИНЕНКО - директор департаменту забезпечення Роман Сергійович діяльності Міністра (патронатна служба)
Мінфіну
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1844
( 1844-2003-п ) від 26.11.2003, N 1475 ( 1475-2006-п ) від
25.10.2006; в редакції Постанов КМ N 1074 ( 1074-2010-п ) від
22.11.2010, N 51 ( 51-2011-п ) від 24.01.2011, N 474
( 474-2014-п ) від 10.09.2014 }вгору