Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011136
Документ 136-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 лютого 2011 р. N 136
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. N 1107

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
2009 р. N 1107 ( 1107-2009-п ) "Про затвердження Положення про
представництва державних замовників з оборонного замовлення на
підприємствах, в установах і організаціях" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 81, ст. 2737; 2010 р., N 50, ст. 1643) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 136
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 2009 р.
N 1107 ( 1107-2009-п )

1. У вступній частині постанови ( 1107-2009-п ) слово
"четвертої" замінити словом "третьої", цифру "6" - цифрою "9".
2. У Положенні про представництва державних замовників з
оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях
( 1107-2009-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
"Представництва, що залучаються до виконання заходів,
зазначених у підпункті 11 пункту 9 цього Положення, та
представництва Міноборони, що залучаються до виконання заходів,
зазначених у підпунктах 11 і 12 пункту 9 цього Положення, мають
статус військових представництв.";
2) у підпункті 1 пункту 8 слова "і технічної документації"
замінити словами ", технічної документації і умов контрактів
(договорів)";
3) у пункті 9:
в абзаці третьому підпункту 2 слова "під час" виключити;
підпункти 9 і 11 викласти в такій редакції:
"9) перевіряють умови зберігання продукції оборонного
призначення, що виготовлена за оборонним замовленням та перебуває
на відповідному зберіганні, а також наявність договору з державним
замовником або його дозволу на використання підприємством для
своїх потреб результатів науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт та технологій військового і
спеціального призначення, що отримані під час виконання оборонного
замовлення;";
"11) представництва, крім того, залучаються також до
виконання заходів з контролю якості продукції оборонного
призначення, що розробляється та виготовляється вітчизняними
підприємствами для постачання на експорт, у разі, коли такі заходи
передбачені міжнародними договорами України, зовнішньоекономічними
договорами (контрактами);";
доповнити пункт підпунктом 12 такого змісту:
"12) представництва Міноборони, крім того, виконують функції
незалежної інспекції Авіаційного регістру Міждержавного
авіаційного комітету за наявності документів, які засвідчують
делегування Комітетом представництву відповідних повноважень.";
4) пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. Послуги з контролю якості та приймання продукції
оборонного призначення представництвами одного державного
замовника для іншого державного замовника надаються безоплатно.
Для інших центральних органів виконавчої влади та у випадках,
визначених законодавством, для вітчизняних суб'єктів господарської
діяльності послуги надаються у порядку, передбаченому цим
Положенням, на договірній основі за плату.
Оплата послуг, що надаються іншим центральним органам
виконавчої влади, та у випадках, визначених законодавством, для
вітчизняних суб'єктів господарської діяльності здійснюється
відповідно до укладених договорів, орієнтовні умови яких визначені
у Примірному договорі, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Калькуляція кошторисної вартості послуг складається відповідно до
законодавства. При цьому граничний розмір плати за надання послуг
не може перевищувати 1 відсотка виробничої собівартості продукції
оборонного призначення, контроль якості та приймання якої
здійснюються представництвом за такими договорами. Під час
проведення розрахунків граничного розміру плати за надання послуг
у виробничій собівартості продукції оборонного призначення
вартість комплектувальних виробів, що прийняті представництвами
державних замовників на підприємствах-співвиконавцях, не
враховується.
Кошти, що надходять від надання зазначених послуг,
зараховуються в дохід державного бюджету і використовуються
відповідно до законодавства.".вгору