Документ 1253-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 13.08.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 серпня 2003 р. N 1253
Київ
Про затвердження Порядку безоплатної
передачі у комунальну власність об'єктів
соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі
незавершеного будівництва, а також
внутрішньогосподарських меліоративних систем
колективних сільськогосподарських підприємств,
що не підлягали паюванню в процесі
реорганізації цих підприємств та передані
на баланс підприємств-правонаступників

Відповідно до статті 31 Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок безоплатної передачі у комунальну
власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі
незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських
меліоративних систем колективних сільськогосподарських
підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих
підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2003 р. N 1253
ПОРЯДОК
безоплатної передачі у комунальну власність
об'єктів соціальної сфери, житлового фонду,
у тому числі незавершеного будівництва, а також
внутрішньогосподарських меліоративних систем
колективних сільськогосподарських підприємств,
що не підлягали паюванню в процесі реорганізації
цих підприємств та передані на баланс
підприємств-правонаступників

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатної передачі у
комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у
тому числі незавершеного будівництва, а також
внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних
сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в
процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс
підприємств-правонаступників (далі - об'єкти).
2. Об'єктами передачі згідно з цим Порядком є:
а) об'єкти соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі
незавершеного будівництва:
житлові будинки (разом із вбудованими та прибудованими
нежитловими приміщеннями), житлові приміщення в інших будівлях, що
належали колективним сільськогосподарським підприємствам, та
гуртожитки;
навчальні заклади (заклади дошкільної, повної загальної
середньої, професійно-технічної освіти тощо);
заклади охорони здоров'я - лікувально-профілактичні заклади,
фельдшерсько-акушерські пункти, сільські лікарські амбулаторії
тощо (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та
аптек);
заклади культури - клуби, будинки культури тощо
(крім кінотеатрів);
заклади фізичної культури та спорту (стадіони, спортивні
зали, інші об'єкти та споруди, призначені для занять фізичною
культурою і спортом);
заклади побутового обслуговування (перукарні, лазні тощо);
зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та
водовідведення, а також інженерні будівлі та споруди, призначені
для обслуговування об'єктів соціальної сфери, житлового фонду
(бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди,
обладнання тощо);
сільські дороги;
б) внутрішньогосподарські меліоративні системи -
внутрішньогосподарська меліоративна мережа з об'єктами інженерної
інфраструктури, що не підлягали паюванню в процесі реформування
колективних сільськогосподарських підприємств.
3. Рішення про передачу об'єктів соціальної сфери та
житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва,
приймається відповідною сільською, селищною, міською радою, а
внутрішньогосподарської меліоративної системи, які передаються у
спільну власність територіальних громад, - районною, якщо об'єкт
знаходиться в межах території району, або обласною радою, якщо
об'єкт знаходиться в межах території двох і більше районів.
4. Ініціаторами передачі об'єктів у комунальну власність
можуть бути місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, підприємства-правонаступники, на балансі яких
перебувають об'єкти.
У разі коли ініціатором передачі об'єктів у комунальну
власність є місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування, пропозиція погоджується з
підприємством-правонаступником.
Якщо ініціатором передачі об'єктів у комунальну власність є
підприємство-правонаступник, орган місцевого самоврядування у
місячний строк з дня її надходження розглядає пропозицію і приймає
рішення з цього питання.
У пропозиції зазначається назва майна, його місцезнаходження
(для будівель і споруд), найменування, місцезнаходження
підприємства-правонаступника, на балансі якого перебувають
об'єкти.
5. Передача здійснюється за рішенням комісії з питань
передачі об'єктів у комунальну власність (далі - комісія).
Утворює комісію і призначає її голову виконавчий орган
відповідної сільської, селищної, міської ради, а стосовно передачі
внутрішньогосподарських меліоративних систем - відповідно районна
або обласна державна адміністрація.
До складу комісії можуть входити представники виконавчих
органів відповідної ради, місцевих органів виконавчої влади,
органів, уповноважених управляти державним майном, фінансових
органів, підприємств-правонаступників, трудових колективів цих
підприємств, об'єкти яких підлягають передачі, представники
установ та організацій, створених сільськогосподарськими
підприємствами на пайових засадах, фізкультурно-спортивних
товариств, організацій з будівництва, ремонту та утримання
автомобільних шляхів у сільській місцевості, водогосподарських та
інших організацій.
У разі передачі у комунальну власність об'єктів, що
перебувають в оренді, у тому числі внутрішньогосподарської
меліоративної мережі з об'єктами інженерної інфраструктури, до
складу комісії можуть додатково включатися представники
орендодавця та орендаря земельної ділянки, на якій розміщений
переданий в оренду об'єкт.
Технічний стан об'єкта визначає комісія на підставі
обстеження, а у разі потреби - і висновків експерта, яка
встановлює відповідність фізичного зносу даним бухгалтерського
обліку.
Вартість об'єктів визначається за їх балансовою вартістю, а
об'єктів незавершеного будівництва - відповідно до законодавства з
питань оцінки об'єктів приватизації.
6. У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і
приймають об'єкти, спільним рішенням цих сторін може утворюватися
тимчасова узгоджувальна робоча група для опрацювання
взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових
умов передачі.
Додатковими умовами передачі можуть передбачатися: розрахунок
коштів на утримання та ремонт об'єктів передачі; відшкодування
витрат, пов'язаних з утриманням та охороною об'єктів;
відшкодування вартості об'єктів, пов'язане з поліпшенням, зокрема
проведення добудови, ремонту тощо; визначення розміру
відшкодування у разі заподіяння шкоди
підприємством-правонаступником, на балансі якого перебували
об'єкти тощо.
7. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою
згідно з додатком до цього Порядку. Акт складається у чотирьох
примірниках та підписується головою і членами комісії.
Право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання
акта приймання-передачі.
8. До акта приймання-передачі об'єктів додаються:
а) витяг з бухгалтерського балансу підприємства, яке передає
об'єкти, складеного на останню звітну дату, про перелік об'єктів
передачі та їх вартість;
б) проектно-кошторисна документація; показники розрахунків з
підрядними будівельними організаціями та постачальниками виробів,
матеріалів і обладнання; характеристика технічного стану об'єктів;
вартість виконаних робіт, перелік непридатних для використання чи
експлуатації виробів, конструкцій та матеріалів у разі передачі
об'єктів незавершеного будівництва;
в) договори найму (оренди) нежитлових приміщень;
г) дані інвентаризації на дату реорганізації колективного
сільськогосподарського підприємства.
9. Орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня
підписання акта приймання-передачі повідомляє про
приймання-передачу об'єктів органи державної статистики, державної
податкової служби, фінансові органи. У цей же строк орган
місцевого самоврядування зобов'язаний закріпити своїм рішенням
зазначені об'єкти за відповідним підприємством (організацією) на
праві повного господарського відання (оперативного управління).

Додаток
до Порядку
Зразок
АКТ
приймання-передачі

Комісія, утворена відповідно до __________________________________ _________________________________________________________________,
(назва документа, на підставі якого утворена комісія)
у складі _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ____________ 200__ р. провела обстеження об'єкта передачі _________________________________________________________________,
(місцезнаходження об'єкта)
який належить ____________________________________________________
(найменування підприємства, установи __________________________________________________________________
та організації, що передає) і передається ____________________________________________________
(найменування підпріємства, установи __________________________________________________________________
та організації, що приймає)
Комісія встановила:
1. До складу об'єкта передачі входять: ___________________________
(перелік облікових одиниць __________________________________________________________________
згідно з балансом)
2. Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію ___________________________________
група капітальності ___________________________________________
будівельний об'єм (загальний) _____________________ куб. метрів
площа забудови (загальна) __________________________ кв. метрів
площа земельної ділянки ______________________________ гектарів
корисна площа приміщень:
у будівлях виробничого призначення _________________ кв. метрів
у будівлях невиробничого призначення _______________ кв. метрів
загальна площа житлового будинку ___________________ кв. метрів
кількість квартир _____________________________________________
3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:
водопроводи, довжина мереж ____________________ погонних метрів
каналізація, довжина мереж ____________________ погонних метрів
центральне опалення, довжина мереж ____________ погонних метрів
у тому числі:
від власної котельні, довжина мереж ___________ погонних метрів
від групової котельні, довжина мереж __________ погонних метрів
від ТЕЦ, довжина мереж ________________________ погонних метрів
найбільше теплове навантаження:
на опалення ___________________________________________ Г/кал на гаряче водопостачання ______________________________ Г/кал на вентиляцію ______________________________________-__ Г/кал
електроосвітлення, довжина мереж ______________ погонних метрів
газопостачання, довжина мереж _________________ погонних метрів
стаціонарні електроплити _________________________________ штук
телефонізація, довжина мереж __________________ погонних метрів
радіофікація, довжина мереж ___________________ погонних метрів
4. Вартість основних фондів:
відновна вартість _______________________________ тис. гривень
залишкова вартість ______________________________ тис. гривень.
5. Результати обстеження та випробувань: _________________________ __________________________________________________________________
6. Пропозиції комісії: ___________________________________________ __________________________________________________________________
7. Разом з об'єктом передається технічна документація: ___________ __________________________________________________________________
8. До акта приймання-передачі додаються:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
Голова комісії ____________________ __________________________
(підпис) (прізвище)
Члени комісії ____________________ __________________________
(підпис) (прізвище) ____________________ __________________________
(підпис) (прізвище) ____________________ __________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200__ р.вгору