Документ 1238/2005, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про території та об'єкти
природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення

З метою збереження та відтворення цінних природних
комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і
тваринного світу п о с т а н о в л я ю:
1. Оголосити заказниками загальнодержавного значення
території, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну
та пізнавальну цінність (додаток N 1).
2. Змінити межі ботанічного заказника загальнодержавного
значення "Юницький" та ботанічної пам'ятки природи
загальнодержавного значення "Яблуня-колонія" (додаток N 2).
3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України у тримісячний строк:
затвердити відповідно до Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) положення про
оголошені цим Указом заказники та внести зміни до Положення про
ботанічний заказник загальнодержавного значення "Юницький";
забезпечити передачу в установленому порядку оголошених цим
Указом заказників під охорону підприємствам, установам та
організаціям, у віданні яких перебувають їх території, а також
переоформлення охоронних зобов'язань щодо ботанічного заказника
загальнодержавного значення "Юницький" та ботанічної пам'ятки
природи загальнодержавного значення "Яблуня-колонія" у зв'язку зі
зміною їх меж.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 вересня 2005 року
N 1238/2005

ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 12 вересня 2005 року N 1238/2005
ПЕРЕЛІК
територій, що оголошуються заказниками
загальнодержавного значення

---------------------------------------------------------------------- | Назва | Площа, | Місце |Стисла характеристика|Підприємства, | |заказника|гектарів|розташування| | установи та | | | | | |організації, у| | | | | |віданні яких | | | | | | перебуває | | | | | | територія | |--------------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |--------------------------------------------------------------------| |Ландша- | 690 |Васильків- |Добре збережені у |Васильківська | |фтний | |ський район:|природному стані |селищна рада | |заказник | |смт Василь- |водно-болотні угіддя | | |"Бакаї" | |ківка, |долини р. Вовчої, де | | | | |с. Вовчан- |зростають сальвінія | | | | |ське |плаваюча, косарики | | | | | |тонкі, рябчик русь- | | | | | |кий, зустрічаються | | | | | |дозорець-імператор, | | | | | |махаон, каптурниця | | | | | |блискуча, | | | | | |сколія-гігант, лунь | | | | | |степовий, журавель | | | | | |степовий, кроншнеп | | | | | |великий, очеретянка | | | | | |прудка, борсук, тхір | | | | | |степовий, тушканчик | | | | | |великий, занесені до | | | | | |Червоної книги | | | | | |України | | |---------+--------+------------+---------------------+--------------| |Ландшаф- | 312,6 |Васильків- |Унікальне поєднання |Васильківська | |тний | |ський район:|добре збережених |селищна рада -| |заказник | |с. Богданів-|природних комплексів |130,3 га, | |"Преобра-| |ка, селище |долини р. Вовчої, |Богданівська | |женський"| |Правда, |кам'янистих схилів та|сільська рада | | | |с. Преобра- |відслонень кристаліч-|- 119,3 га, | | | |женське |них порід. Зростають |Васильківський| | | | |астрагал шерстисто- |держлісгосп | | | | |квітковий, сон |Держкомліс- | | | | |чорніючий, брандушка |госпу України | | | | |різнокольорова, |- 63 га | | | | |ковила волосиста, | | | | | |ковила Лессінга, | | | | | |шафран сітчастий, | | | | | |занесені до Червоної | | | | | |книги України | | |---------+--------+------------+---------------------+--------------| |Ландшаф- | 429,3 |Васильків- |Добре збережені у |Дебальцівська | |тний | |ський район:|природному стані |сільська рада | |заказник | |с. Дебальце-|мальовничі ділянки | | |"Дебаль- | |ве, с. Пере-|водно-болотних та | | |цевські | |вальське |степових ландшафтів. | | |лимани" | | |Місце концентрації та| | | | | |гніздування багатьох | | | | | |видів рідкісних і | | | | | |таких, що перебувають| | | | | |під загрозою зникнен-| | | | | |ня, птахів. Зростають| | | | | |сальвінія плаваюча, | | | | | |зозулинець болотний, | | | | | |косарики тонкі, | | | | | |тюльпан дібровний, | | | | | |рябчик руський, | | | | | |зустрічаються | | | | | |дозорець-імператор, | | | | | |сколія-гігант, | | | | | |махаон, гадюка | | | | | |степова східна, | | | | | |лелека чорний, лунь | | | | | |степовий, журавель | | | | | |степовий, тхір | | | | | |степовий, норка | | | | | |європейська, | | | | | |тушканчик великий, | | | | | |занесені до | | | | | |Червоної книги | | | | | |України | | |---------+--------+------------+---------------------+--------------| |Ландшаф- | 615 |Криничан- |Унікальний байрачно- |Семенівська | |тний | |ський район:|степовий комплекс |сільська рада | |заказник | |с. Семенів- |верхів'я р. Мокрої |- 545 га, | |"Вишнев- | |ка, с. Бар- |Сури, притоки Дніпра.|Новоселівська | |ський" | |вінок |Зростають ковила |сільська рада | | | | |українська, ковила |- 70 га | | | | |пухнастолиста, | | | | | |тюльпан дібровний, | | | | | |сон чорніючий, | | | | | |астрагал шерстисто- | | | | | |квітковий, зустріча- | | | | | |ються канюк степовий,| | | | | |сокіл-сапсан, тхір | | | | | |степовий, борсук, | | | | | |занесені до Червоної | | | | | |книги України | | |---------+--------+------------+---------------------+--------------| |Ландшаф- | 2803 |Петропавлів-|Долина р. Самари з |Дмитрівська | |тний | |ський район:|добре збереженими у |сільська рада | |заказник | |с. Дмитрів- |природному стані |- 1610,3 га, | |"Мар'їн | |ка, с. Бажа-|мальовничими |Миколаївська | |гай" | |ни, с. Мико-|заплавними ландшафта-|сільська рада | | | |лаївка, |ми. Зростають сальві-|- 301,5 га, | | | |с. Катерині-|нія плаваюча, зозули-|Петрівська | | | |вка |нець болотний, |сільська рада | | | | |косарики тонкі, |- 363,3 га, | | | | |рябчик руський, |Павлоградський| | | | |рябчик малий, тюльпан|держлісгосп | | | | |дібровний, зустріча- |Держкомліс- | | | | |ються дозорець- |госпу України | | | | |імператор, махаон, |- 527,9 га | | | | |бражник Прозерпіна, | | | | | |гадюка степова | | | | | |східна, гоголь, зуйок| | | | | |морський, ходуличник,| | | | | |поручайник, борсук, | | | | | |тхір степовий, | | | | | |горностай, занесені | | | | | |до Червоної книги | | | | | |України | | |---------+--------+------------+---------------------+--------------| |Ландшаф- | 4193 |Петропавлів-|Добре збережені у |Петропавлів- | |тний | |ський район:|природному стані |ська селищна | |заказник | |с. Коханів- |мальовничі заплавні |рада - | |"Петропа-| |ка, с. Бра- |ландшафти р. Самари. |902,6 га, | |влівські | |гинівка, |Зростають сальвінія |Хорошівська | |лимани" | |с. Самарсь- |плаваюча, |сільська рада | | | |ке, смт Пе- |зозулинець |- 335,3 га, | | | |тропавлівка,|болотний, |Самарська | | | |с. Петрівка,| зозулинець |сільська рада | | | |с. Миколаїв-|салеповий, сон |- 716,4 га, | | | |ка |чорніючий, |Брагинівська | | | | |зустрічаються |сільська рада | | | | |дозорець-імператор, |- 869,4 га, | | | | |махаон, сколія |Петрівська | | | | |степова, мелітурга |сільська рада | | | | |булавовуса, гадюка |- 511 га, | | | | |степова східна, |Миколаївська | | | | |гоголь, журавель |сільська рада | | | | |сірий, зуйок |- 701,4 га, | | | | |морський, тхір |Павлоградський| | | | |степовий, тушканчик |держлісгосп | | | | |великий, занесені |Держкомліс- | | | | |до Червоної книги |госпу України | | | | |України |- 156,9 га | |--------------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |--------------------------------------------------------------------| |Ботаніч- | 13,3 |Долинський |Частина балки з |Олександрівська| |ний | |район |відслоненням |сільська рада | |заказник | |с. Олексан- |гранітів, печерами | | |"Граніт- | |дрівка |та добре збереженою | | |ний степ"| | |степовою | | | | | |рослинністю. | | | | | |Зростають ковила | | | | | |волосиста, ковила | | | | | |Лессінга, сон | | | | | |чорніючий, астрагал | | | | | |шерстистоквітковий, | | | | | |тюльпан бузький, | | | | | |зустрічаються | | | | | |сліпак подільський, | | | | | |лунь польовий, | | | | | |занесені до | | | | | |Червоної книги | | | | | |України | | |---------+--------+------------+--------------------+---------------| |Ботаніч- | 362,3 |Устинівський|Унікальна степова |Криничненська | |ний | |район |ділянка на плакорі |сільська рада | |заказник | |с. Садки |з типовими | | |"Садків- | | |степовими видами | | |ський | | |рослин. Зростає | | |степ" | | |астрагал | | | | | |шерстистоквітковий, | | | | | |занесений до | | | | | |Червоної книги | | | | | |України | | |---------+--------+------------+--------------------+---------------| |Загально-| 27 |Устинівський|Частина південного |Долинський | |зоологіч-| |район |схилу глибокої |держлісгосп | |ний | |с. Любовичка|балки з цінними з |Держкомлісгоспу| |заказник | | |наукової точки зору |України | |"Полозова| | |фауністичними | | |балка" | | |угрупованнями, | | | | | |типовими для | | | | | |степової зони. | | | | | |Місце оселення | | | | | |боривітра степового,| | | | | |гадюки степової | | | | | |східної, полоза | | | | | |жовточеревого, | | | | | |зустрічаються | | | | | |змієїд, канюк | | | | | |степовий та | | | | | |зростають сон | | | | | |чорніючий, ковила | | | | | |Лессінга, півники | | | | | |понтичні, гвоздика | | | | | |бузька, занесені до | | | | | |Червоної книги | | | | | |України | | |--------------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |--------------------------------------------------------------------| |Ландшаф- | 255,9 |Летичівський|Добре збережена у |Летичівська | |тний | |район |природному стані |районна рада | |заказник | |смт Летичів |заплавна ділянка |Українського | |"Долина" | | |долини р. Вовк, |товариства | | | | |зростає |мисливців та | | | | |пальчатокорінник |рибалок | | | | |м'ясочервоний, | | | | | |зустрічається | | | | | |видра річкова, | | | | | |занесені до | | | | | |Червоної книги | | | | | |України | | |---------+--------+------------+--------------------+---------------| |Ботаніч- | 32,1 |Славутський |Цінні природні |Славутський | |ний | |район |комплекси давньої |держлісгосп | |заказник | |с. Голики |льодовикової долини |Держкомлісгоспу| |"Теребі- | | |з озерами, болотами |України. | |жі" | | |та лісами з багатою | | | | | |флорою та фауною. | | | | | |Зростають осока | | | | | |богемська, ситник | | | | | |бульбистий, | | | | | |дифазіаструм | | | | | |сплюснутий, | | | | | |баранець звичайний, | | | | | |занесені до | | | | | |Червоної книги | | | | | |України | | ----------------------------------------------------------------------

Державний секретар України О.РИБАЧУК

ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 12 вересня 2005 року N 1238/2005
ПЕРЕЛІК
територій та об'єктів природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення, межі
яких змінюються

--------------------------------------------------------------------- | Назва | Місцезнахо- | Площа, |Обґрунтування|Підприємства,| | | дження | гектарів | зміни меж |установи та | | | |-------------| |організації, | | | |в існу-|після| |у віданні | | | |ючих |зміни| |яких перебу- | | | |межах |меж | |ває територія| |-------------------------------------------------------------------| | Луганська область | |-------------------------------------------------------------------| |Ботанічний|Біловодський | 916 |1065|Цінна для |Луганська | |заказник |район: | | |вивчення |агролісоме- | |"Юницький |с. Городище, | | |процесів |ліоративна | | |с. Первомайськ| | |лісовідновле-|науково- | | | | | |ння байрачна |дослідна | | | | | |діброва, в |станція | | | | | |якій перева- | | | | | | |жає дуб | | | | | | |порослевого | | | | | | |походження | | |-------------------------------------------------------------------| | Сумська область | |-------------------------------------------------------------------| |Ботанічна |м. Кролевець | 0,06| 0,1|Яблуня віком |Кролевецька | |пам'ятка | | | |понад 200 |районна | |природи | | | |років із |станція | |"Яблуня- | | | |кроною площею|юннатів. | |колонія | | | |більш як 600 | | | | | | |квадратних | | | | | | |метрів. Має | | | | | | |унікальну | | | | | | |особливість | | | | | | |самостійно | | | | | | |укорінюватися| | | | | | |гілками, | | | | | | |утворюючи | | | | | | |нові стовбури| | ---------------------------------------------------------------------

Державний секретар України О.РИБАЧУКвгору