Документ 1208/2007, поточна редакція — Редакція від 09.04.2010, підстава - 481/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові невідкладні заходи щодо
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 481/2010 ( 481/2010 ) від 02.04.2010 }

Ураховуючи, що масове поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу створює
загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє
тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки, з метою
невідкладного здійснення заходів щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу
в Україні та відповідно до статті 102, пунктів 1 і 17 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне невідкладно здійснити спрямовані на
зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції, захворюваності на СНІД та
смертності від СНІДу в Україні комплексні заходи, зокрема, щодо:
підвищення ефективності первинної профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу та забезпечення доступності необхідного
лікування для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
удосконалення міжвідомчої і міжсекторальної координації у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
посилення контролю за виконанням законодавства про
запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД та соціальний захист
населення, а також персональної відповідальності керівників
центральних органів виконавчої влади, на яких покладено обов'язки
із запобігання дальшому поширенню ВІЛ-інфекції та захворюваності
на СНІД, за стан справ у цій сфері.

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 481/2010 ( 481/2010 ) від 02.04.2010 }

3. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення за участю громадських організацій,
діяльність яких спрямована на боротьбу із захворюванням на
ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні, та затвердження до 15 квітня
2008 року національної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2009-2013 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо:
проведення масштабної первинної профілактики захворювання на
ВІЛ-інфекцію/СНІД, у першу чергу серед найбільш уразливих груп
населення, та забезпечення доступних діагностики ВІЛ-інфекції та
якісного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
проведення моніторингу поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки
ефективності заходів, що вживаються з метою забезпечення контролю
за епідемічною ситуацією, рівнем захворюваності на
ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні на національному і регіональному
рівнях;
забезпечення соціального захисту ВІЛ-інфікованих, хворих на
СНІД, членів їх сімей, а також медичних працівників та інших осіб,
виконання професійних обов'язків яких пов'язане з ризиком
інфікування ВІЛ;
проведення наукових досліджень особливостей поширення та
клінічного перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;
2) здійснити у тижневий строк заходи щодо виконання
зобов'язань перед Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією із впровадження програм замісної
підтримуючої терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків;
3) передбачати при доопрацюванні проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік" та при підготовці проектів
законів про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки
видатки у повному обсязі на реалізацію національної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД ( 264-2004-п ), а також на
виконання зобов'язань перед Глобальним фондом для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією;
4) вжити у місячний строк заходів щодо забезпечення
ефективної роботи Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам, а також належної діяльності
Центру "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД"
та референс-лабораторії Українського центру профілактики і
боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України, в тому
числі їх фінансування;
5) забезпечити активізацію діяльності Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
6) вжити у місячний строк невідкладних заходів щодо
вдосконалення системи реєстрації та закупівлі лікарських засобів,
у тому числі призначених для профілактики та лікування
ВІЛ-інфекції/СНІДу, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої
організації охорони здоров'я про визначення їх якості;
7) забезпечити вдосконалення нормативно-правового регулювання
процедур закупівлі за державні кошти товарів, робіт і послуг у
сфері охорони здоров'я;
8) забезпечити виробництво соціальної реклами, спрямованої на
профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу, та її розповсюдження в навчальних
закладах, закладах охорони здоров'я, на транспорті, в інших
громадських місцях;
9) забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо
можливості призначення у закладах охорони здоров'я на посади
лікарів-лаборантів випускників біологічних факультетів вищих
немедичних навчальних закладів;
10) забезпечити перегляд штатних нормативів медичного
персоналу центрів (відділень) профілактики і боротьби зі СНІДом
згідно з потребами, обумовленими епідемічною ситуацією та
додатковим навантаженням, пов'язаним із впровадженням сучасних
методів діагностики та лікування пацієнтів і відповідного
клінічного моніторингу;
11) вживати заходів щодо розвитку співробітництва з
міжнародними донорськими організаціями у питаннях залучення
міжнародної допомоги для протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
1) передбачати під час формування проектів відповідних
бюджетів видатки у повному обсязі на цільове фінансування заходів
з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та лікування ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД;
2) здійснити у тримісячний строк комплекс заходів щодо
зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих установ і
закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів
охорони здоров'я, а також щодо впровадження сучасних технологій,
спрямованих на забезпечення безпеки донорської крові та її
компонентів;
3) активізувати участь засобів масової інформації у
забезпеченні підвищення рівня поінформованості дітей і молоді про
загрозу ВІЛ-інфекції/СНІДу, необхідність толерантного ставлення до
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, у формуванні мотивації до
здорового способу життя і безпечної поведінки;
4) проводити широке інформування населення про мережу
закладів і установ, які здійснюють профілактичну, консультаційну
роботу, діагностику та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу;
5) забезпечити діяльність та розвиток мережі центрів
ресоціалізації наркозалежної молоді;
6) всебічно сприяти діяльності громадських та благодійних
організацій, програми яких спрямовано на профілактику, догляд і
підтримку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
5. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти
і науки України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та
спорту за участю Академії медичних наук України, Академії
педагогічних наук України:
забезпечити актуалізацію навчальних програм медичних,
педагогічних вищих навчальних закладів та закладів післядипломної
медичної, педагогічної освіти з метою вдосконалення підготовки
медичних, педагогічних працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;
ужити додаткових заходів щодо забезпечення педагогічних і
соціальних працівників інформаційно-методичними матеріалами з
питань профілактики захворювання на СНІД для проведення роботи з
дітьми, молоддю і батьками.
6. Міністерству внутрішніх справ України здійснити комплекс
заходів щодо посилення боротьби з наркобізнесом.
7. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту
забезпечити надання всебічної підтримки прийомним сім'ям для
ВІЛ-інфікованих дітей.
8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України,
Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству України у
справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки
України розробити рекламну кампанію, спрямовану на запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, та забезпечити її
проведення.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 грудня 2007 року
N 1208/2007вгору