Документ 1168-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 жовтня 2009 р. N 1168
Київ
Деякі питання застосування законодавства
про працю фізичною особою,
яка використовує найману працю

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що форма трудового договору між працівником і
фізичною особою, яка використовує найману працю (далі - фізична
особа), затверджується Міністерством праці та соціальної політики.
2. Для реєстрації трудового договору фізична особа подає у
тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи
державній службі зайнятості за місцем свого проживання підписаний
сторонами трудовий договір у трьох примірниках, свідоцтво про
державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідку
відповідної державної податкової інспекції про присвоєння
ідентифікаційного номера, копію такої довідки, виданої
працівникові, його трудову книжку та пред'являє паспорт. Підпис у
трудовому договорі працівника, який не був присутній під час його
реєстрації, посвідчується нотаріально.
3. Відповідальна особа державної служби зайнятості реєструє в
день подання фізичною особою документів, передбачених пунктом 2
цієї постанови, трудовий договір у книзі реєстрації трудових
договорів, форма якої затверджується Міністерством праці та
соціальної політики, після чого два примірники такого договору з
відміткою про реєстрацію повертаються фізичній особі.
Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівникові
один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох
робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний
запис у книзі реєстрації, а також повернути трудову книжку із
записом про прийняття на роботу.
4. У разі розірвання трудового договору за ініціативою
фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю
України ( 322-08 ), така особа зобов'язана письмово повідомити про
свій намір працівникові та у визначені строки провести
передбачений законодавством розрахунок.
5. Зняття державною службою зайнятості з реєстрації трудового
договору у випадках, передбачених пунктом 4 цієї постанови,
проводиться за умови подання фізичною особою:
примірника трудового договору;
заяви про зняття трудового договору з реєстрації із
зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав
розірвання зазначеного договору;
копій документів, що підтверджують:
- надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з
ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про
вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо,
подаються копії підтвердних документів;
- проведення передбаченого законодавством розрахунку з
працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми
депонованої заробітної плати.
6. Державна служба зайнятості протягом трьох робочих днів з
дня надходження зазначених у пункті 5 цієї постанови документів
знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний
запис у книзі реєстрації трудових договорів та повідомляє
працівникові.
7. За зверненням працівника, який не був присутній під час
зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру
зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення
робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового
договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з
роботи, внесений фізичною особою.
8. У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи
зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають вимогам
цієї постанови, органи державної служби зайнятості повертають їх
без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини.
9. Працівник має право оскаржити рішення фізичної особи щодо
його звільнення з роботи у порядку, встановленому законодавством.
10. Міністерству праці та соціальної політики привести в
місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору