Документ 1155-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2014, підстава - 71-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 2007 р. N 1155
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 71 ( 71-2014-п ) від 05.03.2014 }
Про затвердження Державної цільової
науково-технічної та соціальної програми
"Наука в університетах" на 2008-2017 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009
N 1196 ( 1196-2011-п ) від 23.11.2011
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ У назві та тексті Постанови цифри "2008-2012" замінено
цифрами "2008-2017"; у тексті Постанови слова
"Міністерству економіки" замінено словами "Міністерству
економічного розвитку і торгівлі", а слова "Міністерство
освіти і науки" в усіх відмінках - словами "Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1196 ( 1196-2011-п )
від 23.11.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову науково-технічну та соціальну
програму "Наука в університетах" на 2008-2017 роки (далі -
Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів під час
складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік
передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і
заходів. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
4. Міністерству освіти і науки подавати щороку до 1 березня
Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід
виконання Програми. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1155
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
ТА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Наука в університетах" на 2008-2017 роки
{ Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1196 ( 1196-2011-п ) від 23.11.2011 }

{ Розділ "Загальна частина" виключено на підставі Постанови
КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від 23.11.2011 }

Мета Програми
Метою Програми є активізація наукової діяльності та
поглиблення її взаємодії з навчальним процесом в університетах,
утворення університетів дослідницького типу, запровадження нових
організаційно-структурних форм наукової підготовки
висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних
наукових розробок, зокрема науково-навчальних центрів. { Розділ "Мета Програми" в редакції Постанови КМ N 1000
( 1000-2009-п ) від 23.09.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від 23.11.2011 }
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Активізація наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з
навчальним процесом забезпечується шляхом:
розвитку дослідницької діяльності в університетах;
збільшення обсягу фінансування на оновлення
матеріально-технічної бази університетів;
залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових
досліджень і розробок, розвитку провідних наукових шкіл;
підготовки українських учених до ефективної конкурентної
боротьби за гранти Рамкової програми ЄС;
надання університетам статусу дослідницького, підтримання
розвитку науково-навчальних центрів, що здійснюють поглиблену
наукову підготовку висококваліфікованих фахівців та забезпечують
виконання конкурентоспроможних наукових розробок.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені у додатку 1.
{ Розділ "Шляхи і способи розв'язання проблеми" із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від
23.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від
23.11.2011 }
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сектору
наукових досліджень і розробок;
підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової
діяльності університетів;
інтеграція вітчизняних університетів у європейський
науково-освітній простір.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у
додатку 2. { Розділ "Завдання і заходи" із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009; в редакції
Постанови КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від 23.11.2011 }
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
зміцнити престиж української науки, залучити молодих фахівців
у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок: збільшити
питому вагу дослідників у віці до 35 років до 40 відсотків;
{ Абзац другий розділу "Очікувані результати, ефективність
Програми" в редакції Постанови КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від
23.11.2011 }
поліпшити якість підготовки фахівців на засадах взаємодії
науки та освіти, розширити форми співпраці університетів з
науковими установами Національної та галузевих академій наук,
науковими установами інших міністерств;
сприяти входженню України до європейського науково-освітнього
простору;
запровадити у провідних державних університетах нові
організаційно-структурні форми наукової та навчальної діяльності,
зокрема утворити науково-навчальні центри, в яких: { Абзац п'ятий
розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" в редакції
Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }
- довести ефективність використання бюджетних коштів під час
проведення наукових досліджень у розрахунку 1,5 гривні
спеціального фонду державного бюджету на гривню загального фонду
державного бюджету;
- оновити матеріально-технічну базу в університетах до
20 відсотків;
сприяти формуванню конкурентоспроможного вітчизняного сектору
наукових досліджень і розробок; { Розділ "Очікувані результати,
ефективність Програми" доповнено новим абзацом згідно з Постановою
КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від 23.11.2011 }
збільшити частку інноваційно-активних підприємств за рахунок
демонстраційного ефекту виконання Програми як необхідної умови
підвищення конкурентоспроможності національної економіки; { Розділ
"Очікувані результати, ефективність Програми" доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від
23.11.2011 }
підвищити привабливість професійної діяльності у вітчизняному
секторі наукових досліджень і розробок, збільшити у 2 рази
чисельність молодих спеціалістів, залучених до проведення наукових
досліджень і розробок. { Розділ "Очікувані результати,
ефективність Програми" доповнено новим абзацом згідно з Постановою
КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від 23.11.2011 }
Очікувані результати, яких передбачається досягти в ході
виконання Програми, наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законом.

{ Абзац другий розділу "Обсяги та джерела фінансування"
виключено на підставі Постанови КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від
23.09.2009 }

Чисельність дослідників, техніків, науково-педагогічних
працівників університетів, що братимуть участь у виконанні
наукових досліджень в університетах дослідницького типу та
науково-навчальних центрах, становить 3400. Для проведення
наукових досліджень передбачається залучити близько 1250
студентів, аспірантів, докторантів. { Абзац третій розділу "Обсяги
та джерела фінансування" із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1000 ( 1000-2009-п ) від 23.09.2009 }
Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
виконання Програми, становить 525,3 млн. гривень, з них за рахунок
коштів державного бюджету близько 473,2 млн. гривень, з інших
джерел передбачається залучити понад 52,1 млн. гривень. { Абзац
четвертий розділу "Обсяги та джерела фінансування" із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від
23.11.2011 }
Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку
виходячи з можливостей державного бюджету та з урахуванням
конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні
роки.

Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1196 ( 1196-2011-п )
ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної
та соціальної програми "Наука в університетах"
на 2008-2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 548 ( 548-2007-р )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2182).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1155.
3. Державний замовник-координатор - МОН.
4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.
5. Виконавці заходів Програми - вищі навчальні заклади
III-IV рівня акредитації, наукові установи.
6. Строк виконання Програми: 2008-2017 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------- | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування| фінан- |-------------------------------------------------| | |сування,|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017| | | млн. | | | | | | | | | | | | |гривень | | | | | | | | | | | |------------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Державний | 473,2 |0,15|7,4 |7,4 |7,15|22,4|85,4|85,4|85,4|85,4|87,1| |бюджет | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Інші джерела| 52,1 | | | | | 2 |9,8 |9,8 |9,8 |9,8 |10,9| |------------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Усього | 525,3 |0,15|7,4 |7,4 |7,15|24,4|95,2|95,2|95,2|95,2| 98 | -------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1196 ( 1196-2011-п ) від
23.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1196 ( 1196-2011-п )
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної
та соціальної програми "Наука в університетах"
на 2008-2017 роки


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000
( 1000-2009-п ) від 23.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1196
( 1196-2011-п ) від 23.11.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }вгору