Документ 1085-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.08.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2004 р. N 1085
Київ
Про затвердження Державної програми
розвитку діяльності Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки

На виконання розпорядження Президента України від 2 грудня
2003 р. N 396 ( 396/2003-рп ) "Про заходи щодо вдосконалення
діяльності Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку діяльності
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на
2005-2010 роки (далі - Програма), що додається.
Визначити Національну академію наук замовником Програми.
2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції, Національній академії наук передбачати
під час складання проектів державного бюджету та Державної
програми економічного і соціального розвитку кошти на виконання
визначених Програмою заходів виходячи з можливостей державного
бюджету.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1085
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку діяльності Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки

1. Загальна частина
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
(далі - Бібліотека) є головним науково-інформаційним центром,
сховищем документальної спадщини української нації та інших
етносів, які проживають в Україні, центром накопичення, наукової
обробки, зберігання та використання наукових та суспільно значущих
вітчизняних, зарубіжних видань на всіх носіях інформації, однією з
найбільших бібліотек у світі.
У структурі Бібліотеки функціонують Фонд Президентів України,
Національна юридична бібліотека, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади, депозитарій публікацій ООН.
У фондах Бібліотеки зберігаються найбільші в Україні зібрання
рукописів, книг, журналів, газет, картографічних, музичних і
образотворчих матеріалів. У Бібліотеці проводиться робота,
пов'язана з цілеспрямованим формуванням електронних інформаційних
ресурсів, підтримується постійний обмін документами з
1500 бібліотеками та науковими установами 80 країн світу.
Бібліотеку відвідує щодня понад 2 тис. користувачів.
Розміщеними на веб-сайті бібліотеки бібліографічними,
реферативними та повнотекстовими базами даних щодоби користується
до 3 тис. абонентів глобальних інформаційних мереж з усіх регіонів
України та світу, в тому числі органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.
Для подальшого розвитку діяльності Бібліотеки як головного
науково-інформаційного центру держави потрібно розв'язати
завдання, що стосуються підвищення ефективності функціонування
Бібліотеки, запровадження сучасних інформаційних технологій,
оснащення засобами комп'ютерної та телекомунікаційної техніки
тощо.
2. Мета та завдання Програми
Метою Програми є створення умов для становлення Бібліотеки як
головного науково-інформаційного центру держави, розвитку її
діяльності на базі запровадження сучасних інформаційних
технологій, комп'ютерної та телекомунікаційної техніки.
Основними завданнями Програми є:
запровадження нових інформаційних технологій для здійснення
наукової, науково-інформаційної, культурно-просвітницької та
видавничої діяльності, загальної координації та
науково-методичного забезпечення з питань бібліотекознавства,
бібліографознавства, книгознавства та документознавства,
міжнародного співробітництва у сферах формування, обміну та
використання світових бібліотечних ресурсів;
запровадження міжнародного бібліотечного абонементу та обміну
інформацією в електронному вигляді;
забезпечення формування депозитарію публікацій ООН та її
спеціалізованих установ;
формування універсального фонду національних інформаційних
ресурсів на всіх видах носіїв інформації, що включає цілісну
колекцію документів про Україну, наукові та суспільно значущі
зарубіжні видання, оригінали та переклади з іноземних мов наукової
літератури і творів світової літературної класики;
організація наповнення корпоративних баз та банків даних як
засобу інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек та інших
центрів документальних комунікацій, формування єдиного
науково-інформаційного простору України;
створення Українського науково-інформаційного веб-порталу із
системами пошуку та архівування розміщеної в глобальних
інформаційних мережах інформації про Україну, а також наукової та
суспільно значущої інформації;
формування електронного інформаційного фонду української
мови, що включає енциклопедії, словники, довідники, підручники,
твори української літературної класики;
створення електронних інформаційних масивів української
біографістики та розміщення їх у глобальних інформаційних мережах;
створення системи загального доступу до інформації та знань
для всіх категорій користувачів, що сприятиме наданню їм рівних
можливостей у задоволенні інформаційних потреб і отриманні
інформаційних послуг у сфері інформаційних комунікацій;
створення інтегрованої довідково-пошукової системи розкриття
змісту сукупних фондів вітчизняних наукових бібліотек і засобів
пошуку відповідної інформації в глобальних інформаційних мережах,
розповсюдження та популяризація відомостей про інформаційні
ресурси країни;
створення документальних масивів (енциклопедичних,
науково-оглядових, фактографічних, довідкових тощо) для підготовки
інформаційно-аналітичних матеріалів;
оновлення наукової, технологічної та матеріально-технічної
бази для забезпечення збереження бібліотечного фонду;
створення страхового фонду першоджерел української духовності
(рукописів, стародруків, рідкісних і цінних видань);
створення інфраструктури для формування, обробки, зберігання
та використання мультимедійної інформації;
інтеграція до глобальної інформаційної мережі наукових
установ і навчальних закладів;
підготовка та видання фахових енциклопедій, словників,
довідників і підручників, представлення електронних версій цих
видань у глобальних інформаційних мережах.
Заходи щодо розвитку діяльності Бібліотеки здійснюються
згідно з додатком.
3. Фінансування та механізм виконання
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України.
Координація робіт, пов'язаних з виконанням Програми,
покладається на Національну академію наук.
Виконання Програми проводиться на основі щорічних планів
згідно з обсягами фінансування. Орієнтовний обсяг коштів,
необхідних для виконання Програми, становить 46400 тис. гривень.
4. Очікувані соціально-економічні результати
Виконання заходів Програми сприятиме становленню Бібліотеки
як головного науково-інформаційного центру держави, діяльність
якого дасть змогу:
досягти якісно нового рівня задоволення універсальних
інформаційних потреб суспільства в інтересах розвитку виробництва,
управління, науки, освіти, культури;
здійснювати інформаційне супроводження процесу суспільних
реформ;
зміцнити науково-інформаційну базу для підтримки інноваційної
діяльності в Україні;
забезпечити належне представлення у глобальних інформаційних
мережах національних інформаційних ресурсів;
розширити доступ до світових джерел інформації;
сприяти формуванню позитивного іміджу України в світовому
співтоваристві.
5. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється Кабінетом
Міністрів України з метою забезпечення ефективного і цільового
використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів
шляхом розгляду щорічних та заключного звітів про результати
виконання Програми та узагальненого висновку про кінцеві
результати виконання Програми.
Безпосередній контроль за виконанням Програми, ефективним
використанням виділених коштів здійснює Національна академія наук,
яка щороку до 1 березня інформує Кабінет Міністрів України про
стан виконання Програми, складає заключний звіт та разом з
узагальненим висновком подає не пізніше ніж до 1 квітня 2011 р.
Кабінетові Міністрів України.

Додаток
до Державної програми
ЗАХОДИ
щодо розвитку діяльності Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки
------------------------------------------------------------------ Найменування заходу |Відповідальні | Строк | Обсяг |за виконання |виконання,|фінансу- | | рік | вання, | | | тис. | | |гривень ------------------------------------------------------------------ Підготовка та обґрунтування Національна 2005
пропозицій щодо створення на академія наук
базі Бібліотеки інформаційного Національна
технологічного парку бібліотека
"Національні інформаційні України імені
ресурси" В.І. Вернад-
ського
Створення Українського
науково-інформаційного
веб-порталу із системами
пошуку та архівування
розміщеної в глобальних
інформаційних мережах
інформації про Україну, а
також наукової та суспільно
значущої інформації:
оснащення необхідними -"- 2005 200
програмно-апаратними 2006 300
засобами, серверами і
системами пошуку та
архівування мережевої
інформації
підтримка -"- 2005 500
телекомунікаційних каналів 2006 800
доступу до глобальних 2007 800
інформаційних мереж з 2008 1200
пропускною спроможністю 2009 1300
2-8 мегабіт/сек 2010 1500
Формування електронного -"-
інформаційного ресурсу "Фонд
української мови":
оснащення двома -"- 2005 50
комп'ютерними комплексами 2006 50
із системами обробки
текстової інформації
забезпечення робіт із -"- 2006 50
створення електронних 2007 50
варіантів словників і 2008 50
підручників, оцифрування 2009 50
літературної класики тощо 2010 100
Створення електронного
інформаційного ресурсу
рукописної, архівної та
книжкової спадщини "Пам'ять
України":
оснащення чотирма -"- 2005 200
спеціалізованими 2006 200
комплексами для
безконтактного сканування
документів, обробки
відсканованої інформації та
її запису на диски для
лазерних систем зчитування
забезпечення робіт із -"- 2006 40
створення електронного 2007 40
інформаційного ресурсу 2008 40
"Пам'ять України" 2009 40
2010 40
створення архіву копій -"- 2005 100
рукописів, стародруків, 2006 100
рідкісних і цінних видань, 2007 100
що зберігаються за межами 2008 100
України і є духовними 2009 100
символами нації 2010 100
Організація та підтримка
розвитку Державного центру
комплектування бібліотек
обов'язковим платним
примірником документів:
створення інфраструктури -"- 2005 400
Центру (оснащення 2006 400
комп'ютерною та
телекомунікаційною
технікою, спеціалізованими
бібліотечними меблями
тощо)
забезпечення -"- 2005 100
функціонування Центру 2006 100
(поновлення баз даних 2007 100
пропозицій книжкового 2008 100
ринку та супроводження 2009 150
процесу комплектування 2010 150
бібліотек)
Організація поточної підготовки
та розповсюдження на дисках
для лазерних систем зчитування
галузевих серій електронних
видань "Бібліотека -
суспільству":
придбання обладнання для -"- 2005 200
тиражування електронних 2006 200
видань
підготовка, тиражування та -"- 2006 50
розповсюдження 2007 50
електронних видань 2008 100
2009 100
2010 100
Створення системи доставки -"-
документів в електронному
вигляді:
придбання спеціалізованих -"- 2005 300
комп'ютерних комплексів 2006 300
для оперативного
сканування документів і
обробки відсканованої
інформації
забезпечення діяльності -"- 2006 60
служби розповсюдження 2007 60
документів в електронному 2008 60
вигляді 2009 60
2010 60
комплексне інформаційно- -"- 2005 50
аналітичне забезпечення 2006 50
діяльності органів державної 2007 50
влади та органів місцевого 2008 50
самоврядування 2009 50
2010 50
Створення інформаційної -"- 2005 200
телекомунікаційної 2006 200
інфраструктури системи
науково-інформаційного
забезпечення інноваційної
діяльності
Підтримка функціонування Національна 2006 40
системи науково-інформаційного академія наук 2007 40
забезпечення інноваційної МОН 2008 40
діяльності (моніторинг Національна 2009 40
інноваційної діяльності, бібліотека 2010 40
формування баз даних з України імені
пріоритетних напрямів цієї В.І. Вернад-
діяльності в Україні тощо) ського
УкрІНТЕІ
Державна
науково-
технічна
бібліотека
Організація та підтримка
розвитку:
системи каталогізації Національна 2005 50
поточних надходжень до академія наук 2006 50
фондів наукових бібліотек з Національна 2007 50
підсистемою формування та бібліотека 2008 100
розповсюдження файлів України імені 2009 150
авторитетних записів В.І. Вернад- 2010 150
ського
системи реферування Національна 2005 50
української наукової академія наук 2006 100
літератури Національна 2007 100
бібліотека 2008 100
України імені 2009 200
В.І. Вернад- 2010 200
ського
УкрІНТЕІ
Державна
науково-
технічна
бібліотека
системи формування Національна 2005 100
документальних масивів академія наук 2006 100
(енциклопедичних, Національна 2007 100
фактографічних, довідкових бібліотека 2008 200
тощо) для забезпечення України імені 2009 200
інформаційно-аналітичної В.І. Вернад- 2010 200
діяльності ського
Створення та розвиток Національна 2005 50
інтегрованої довідково- академія наук 2006 50
пошукової системи розкриття МОН 2007 50
змісту сукупних фондів Національна 2008 50
вітчизняних наукових бібліотек бібліотека 2009 50
і засобів пошуку відповідної України імені 2010 50
інформації в глобальних В.І. Вернад-
інформаційних мережах ського
УкрІНТЕІ
Державна
науково-
технічна
бібліотека
Участь у загальнодержавних і Національна 2005 200
галузевих програмах підготовки, академія наук 2006 200
випуску та розповсюдження Мінкультури 2007 200
багатотомного енциклопедичного Держком- 2008 300
видання "Звід пам'яток телерадіо 2009 300
історії та культури України", Національна 2010 300
серій "Книга від Президента бібліотека
України", "Президентська України імені
бібліотека: духовні В.І. Вернад-
першоджерела України", ського
"Українська держава"
Переведення в електронну
форму генерального алфавітного
каталогу бібліотеки:
придбання спеціалізованого Національна 2006 400
комплексу для сканування академія наук
каталожних карток Національна
бібліотека
України імені
В.І. Вернад-
ського
забезпечення робіт з -"- 2007 100
переведення в електронну 2008 100
форму генерального
алфавітного каталогу
бібліотеки
Розвиток матеріально-технічної
бази збереження бібліотечних
фондів:
оснащення обладнанням для -"- 2005 400
консервації і реставрації 2006 400
бібліотечних фондів
оснащення обладнанням для -"- 2005 300
копіювання документів з 2006 400
бібліотечних фондів 2008 400
забезпечення матеріалами -"- 2005 200
для консервації, реставрації 2006 200
і копіювання бібліотечних 2007 200
фондів 2008 200
2009 200
2010 200
Забезпечення робіт із створення -"- 2005 100
страхового фонду рукописів, 2006 100
стародруків, рідкісних і цінних 2007 100
видань 2008 100
2009 100
2010 100
Розвиток матеріально-технічної -"- 2005 400
бази, комплексна 2006 400
комп'ютеризація Бібліотеки 2007 400
(щорічна модернізація та 2008 600
придбання 50-70 комп'ютерів 2009 600
з відповідним програмним 2010 600
забезпеченням і периферійними
пристроями, створення та
розвиток локальних
комп'ютерних мереж тощо)
Створення та розвиток -"- 2005 500
програмних засобів нового 2006 500
покоління для інтелектуальної 2007 500
обробки інформації 2008 600
2009 600
2010 600
Розвиток бібліотечно- -"- 2005 50
бібліографічних класифікацій, 2006 50
засобів україномовної 2007 50
комп'ютерної лінгвістики, 2008 50
національних форматів 2009 50
представлення бібліографічних 2010 50
даних
Підготовка та видання -"- 2006 100
спеціалізованих енциклопедій, 2007 100
словників, довідників, 2008 200
підручників 2009 200
2010 200
Організація системи Національна 2005 100
безперервної освіти та академія наук 2006 100
підвищення кваліфікації МОН 2007 100
науково-інформаційних і Національна 2008 200
бібліотечних працівників бібліотека 2009 400
України імені 2010 400
В.І. Вернад-
ського
Утримання, комплексне
переоснащення та забезпечення
споруд і приміщень:
системами автоматичного Національна 2005 300
пожежогасіння академія наук 2006 300
Національна
бібліотека
України імені
В.І. Вернад-
ського
системами електро-, тепло- -"- 2006 1000
та водопостачання 2007 1000
2008 1000
системами кондиціонування -"- 2008 500
2009 500
системами комплексного -"- 2005 1000
захисту та охоронної
сигналізації
системами цифрового -"- 2009 300
зв'язку
спеціалізованим -"- 2005 300
технологічним 2006 300
устаткуванням, 2007 400
транспортними засобами 2008 400
(ліфтами, конвеєрами, 2009 600
автомобілями для 2010 400
господарських робіт),
бібліотечними меблями
Оснащення редакційно-
видавничого комплексу:
настільними видавничими -"- 2006 600
системами 2008 600
2010 800
системою кольорового друку -"- 2007 6000
оргтехнікою для -"- 2006 250
оперативного копіювання 2008 250
2010 300
Будівництво додаткового Національна 2006- за
корпусу та його оснащення академія наук 2010 окремою
Мінфін програ-
Мінекономіки мою
Держбуд Націо-
Київська нальної
міськдерж- академії
адміністрація наук
Національна
бібліотека
України імені
В.І. Вернад-
ського
_______________
Усього, 46400
у тому числі за роками:
2005 6400
2006 8540
2007 10740
2008 7690
2009 6340
2010 6690вгору