Документ 1075-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 2008 р. N 1075
Київ
Про затвердження Методики визначення
вартості геологічної інформації, отриманої
за рахунок коштів державного бюджету

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Методику визначення вартості геологічної
інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету,
що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2008 р. N 1075
МЕТОДИКА
визначення вартості геологічної інформації, отриманої
за рахунок коштів державного бюджету

1. Згідно з цією Методикою визначається вартість геологічної
інформації, отриманої за результатами робіт з геологічного
вивчення надр на території України, її континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони за рахунок коштів державного
бюджету (далі - вартість геологічної інформації).
2. Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке
значення:
камеральні роботи - це всебічна наукова обробка та
узагальнення матеріалів, отриманих за результатами польових робіт;
польові роботи - це комплекс геологорозвідувальних,
геофізичних, топографічних, ґрунтових та інших спеціальних
досліджень, що проводяться безпосередньо на території, яка
підлягає геологічному вивченню надр.
3. Визначення вартості геологічної інформації може
здійснюватися за результатами, отриманими на будь-якій стадії
проведення робіт з геологічного вивчення надр, а саме під час:
регіонального геологічного вивчення надр;
пошуку та пошукової оцінки родовищ корисних копалин;
розвідки родовищ корисних копалин.
4. Об'єктом визначення вартості геологічної інформації є
відомості, що містяться у звітах про геологічне вивчення надр і
відображають стан геологічного середовища, процеси і явища, що
відбуваються у ньому, будову надр, наявність у них корисних
копалин і супутніх компонентів, показники їх якості та кількості.
5. Вартість геологічної інформації визначається з урахуванням
наведених у звітах про геологічне вивчення надр витрат, що були
понесені під час виконання камеральних робіт щодо ділянки надр, у
межах якої визначається вартість геологічної інформації.
6. У разі коли у звіті про геологічне вивчення надр
зазначається тільки вартість геологорозвідувальних робіт, вартість
камеральних робіт визначається за формулами, наведеними у
додатку 1.
7. Якщо у звіті про геологічне вивчення надр відомості про
вартість геологорозвідувальних робіт, що проводяться у певному
регіоні, відсутні, для визначення такої вартості застосовується
показник вартості одиниці виміру подібних робіт у такому регіоні
або розраховується кошторисна вартість таких робіт. При цьому
вартість камеральних робіт визначається за формулами, наведеними у
додатку 1.
8. Вартість геологічної інформації розраховується за такою
формулою:
В = В x К x К x К ,
гі кр п о я
де В - вартість геологічної інформації;
гі
В - вартість камеральних робіт; кр
К - коефіцієнт переведення, який визначається з урахуванням п інфляційних процесів;
К - коефіцієнт, який визначається виходячи з відношення о обсягів геологічної інформації, що надається надрокористувачеві,
до загальних обсягів інформації, наведеної у звіті. Коефіцієнт
розраховується як відношення обсягів геологічної інформації або
понесених витрат на ділянці надр, що надається у користування, до
загальних обсягів такої інформації або понесених витрат для її
отримання на об'єкті геологорозвідувальних робіт (відповідно до
площі, величини запасів, кількості розвіданих пластів, кількості
ділянок, обсягів буріння тощо);
К - коефіцієнт, який визначається з урахуванням показників я геологічної інформації (оцінка звіту, повнота геологічного
вивчення ділянки надр). Коефіцієнт розраховується шляхом множення
показників, визначених у додатку 2.
9. Вартість геологічної інформації визначається на дату її
розрахунку в гривнях виходячи у разі потреби з установлених
Держкомстатом та Національним банком індексів інфляції.

Додаток 1
до Методики
РОЗРАХУНОК
вартості камеральних робіт

------------------------------------------------------------------ | Граничне значення | Формула для розрахунку вартості | | вартості проведених| камеральних робіт | | геолого- | | | розвідувальних | | | робіт (на час | | | затвердження звіту)| | |----------------------------------------------------------------| | Для об'єктів будівельної сировини | |----------------------------------------------------------------| |Менш як 5000 |0,41 x 3000 + (В x k - 3000) x 0,21 | | | з | |--------------------+-------------------------------------------| |Від 5000 до 10000 |0,33 x 5000 + (В x k - 5000) x 0,17 | | | з | |----------------------------------------------------------------| | Для інших об'єктів | |----------------------------------------------------------------| |Менш як 5000 |0,224 x 3000 + (В x k - 3000) x 0,166 | | | з | |--------------------+-------------------------------------------| |Від 5000 до 20000 |0,166 x 5000 + (В x k - 5000) x 0,041 | | | з | |--------------------+-------------------------------------------| |Від 20000 до 100000 |0,066 x 20000 + (В x k - 20000) x 0,025 | | | з | |--------------------+-------------------------------------------| |Від 100000 до 200000|0,033 x 100000 + (В x k - 100000) x 0,016 | | | з | |--------------------+-------------------------------------------| |Понад 200000 |0,025 x 200000 + (В x k - 200000) x 0,014,| | | з | |--------------------+-------------------------------------------| | |де - В загальна вартість проведених| | | з | | |геологорозвідувальних робіт; | | |k - коефіцієнт, який визначається як| | |відношення вартості польових робіт до| | |загальної вартості геологорозвідувальних| | |робіт (геологорозвідувальні роботи на всі| | |види корисних копалин, крім буріння на| | |нафту і газ, - 0,7; буріння під час пошуку| | |і розвідки вуглеводнів - 0,5;| | |експлуатаційна розвідка та переоцінка| | |запасів - 0,5) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Методики
ПОКАЗНИКИ
розрахунку коефіцієнта, який визначається
з урахуванням показників якості геологічної інформації

------------------------------------------------------------------ | Показники якості геологічної | Значення коефіцієнта якості | | інформації | (К ) | | | я | |----------------------------------+-----------------------------| |Оцінка звіту: | | |----------------------------------+-----------------------------| |задовільно | 1 | |----------------------------------+-----------------------------| |добре | 1,25 | |----------------------------------+-----------------------------| |відмінно | 1,5 | |----------------------------------+-----------------------------| |Повнота геологічного вивчення | | |ділянки надр, що надається у | | |користування: | | |----------------------------------+-----------------------------| |регіональне геологічне вивчення | 1 | |надр | | |----------------------------------+-----------------------------| |пошуки та пошукова оцінка родовищ | 1,15 | |корисних копалин | | |----------------------------------+-----------------------------| |розвідка родовищ корисних копалин | 1,25 | ------------------------------------------------------------------вгору