Документ 1074/2010, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження щорічних премій Президента
України для молодих вчених 2010 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
Присудити щорічні премії Президента України для молодих
вчених 2010 року:
- за цикл праць "Алгебраїчні методи в математичній фізиці":
НЕСТЕРЕНКО Марині Олександрівні - кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
математики НАН України
ВАНЄЄВІЙ Олені Олександрівні - кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту математики НАН України;
- за цикл праць "Тополого-комбінаторні дослідження у теорії
напівгруп":
ПАВЛИК Катерині Пилипівні - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту прикладних проблем
механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України
РАВСЬКОМУ Олександру Віталійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача
НАН України
ГАВРИЛКІВУ Володимиру Михайловичу - кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника;
- за роботу "Атомні властивості стиснених кристалів інертних
газів"
ГОРБЕНКУ Євгену Євгеновичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому викладачеві Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка;
- за цикл праць "Рідкісні ядерні та суб'ядерні процеси":
ПОДІ Денису Валентиновичу - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту ядерних досліджень НАН
України
НАГОРНОМУ Сергію Сергійовичу - провідному інженерові
Інституту ядерних досліджень НАН України
ПОЛІЩУК Оксані Григорівні - провідному інженерові Інституту
ядерних досліджень НАН України
ЮРЧЕНКУ Сергію Сергійовичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту ядерних досліджень НАН України;
- за роботу "Визначення висотного розподілу іоносферних
параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із
застосуванням складного сигналу":
ЧЕРНЯКУ Юрію Вікторовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту іоносфери НАН України і
Міністерства освіти і науки України
БОГОМАЗУ Олександру Вікторовичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту іоносфери НАН України і Міністерства
освіти і науки України;
- за цикл праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими
поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища
за силового і теплового навантаження":
МАЛАНЧУК Наталії Іванівні - кандидатові фізико-математичних
наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних
проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України
СЛОБОДЯНУ Богдану Степановичу - кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту прикладних проблем механіки і математики імені
Я.С. Підстригача НАН України
ЧУМАКУ Костянтину Андрійовичу - аспірантові Інституту
прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача
НАН України;
- за роботу "Розробка та застосування інформаційних
технологій проектування засобів експрес-діагностики стану
біологічних об'єктів":
ГАЛЕЛЮЦІ Ігорю Богдановичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
ШАТКОВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України
ШАВАНОВІЙ Катерині Євгенівні - асистентові Національного
університету біоресурсів і природокористування України;
- за цикл праць "Оптимізація складу середовищ вирощування
оксидних та галоїдних монокристалів":
СІДЛЕЦЬКОМУ Олегу Цезаревичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
ГАЛЕНІНУ Євгенію Петровичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
КАЛТАЄВУ Халілу Шамсаддин-огли - інженеру-технологові 1-ї
категорії Інституту монокристалів НАН України
КОНЕВСЬКОМУ Павлу Вячеславовичу - інженерові 1-ї категорії
Інституту монокристалів НАН України;
- за роботу "Інноваційні технології цілеспрямованого
керування структурою і властивостями промислових евтектичних
сплавів":
НОСКО Ользі Анатоліївні - кандидатові технічних наук,
доцентові Національної металургійної академії України
АЮПОВІЙ Тетяні Анатоліївні - кандидатові технічних наук,
асистентові Національної металургійної академії України
БОГОМОЛУ Юрію Івановичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут"
СИСОЄВУ Максиму Олександровичу - асистентові Національного
технічного університету України "Київський політехнічний
інститут";
- за роботу "Удосконалення контролю і управління доменною
плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні
засипу шихти"
СЕМЕНОВУ Юрію Станіславовичу - кандидатові технічних наук,
науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені
З.І. Некрасова НАН України;
- за роботу "Розробка керамічних матеріалів, що захищають від
дії електромагнітного випромінювання":
КРИВОБОКУ Руслану Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові завідувача науково-дослідної частини Національного
технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
РОМАНОВІЙ Олесі Олександрівні - молодшому науковому
співробітникові Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут";
- за роботу "Підвищення несучої здатності лопаток компресора
газотурбінних двигунів з титанових сплавів комплексною фінішною
обробкою"
БЕНЮ Володимиру Петровичу - кандидатові технічних наук,
начальникові групи Київського представництва Генерального
замовника - Національного космічного агентства України;
- за роботу "Методологія управління метрологічною надійністю
засобів вимірювальної техніки військового призначення"
ЯКОВЛЕВУ Максиму Юрійовичу - кандидатові технічних наук,
начальникові науково-дослідної лабораторії Академії Сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
- за роботу "Теорія та засоби побудови енергоефективних
систем керування електроживленням локальних об'єктів":
ЯМНЕНКО Юлії Сергіївні - докторові технічних наук,
професорові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
ХИЖНЯК Тетяні Андріївні - кандидатові технічних наук,
доцентові Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут"
БЛІНОВУ Ігорю Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України
ЧОПИКУ Василю Васильовичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту електродинаміки НАН України;
- за роботу "Напружено-деформований стан геосередовища та
небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки
прогнозу":
ДОВБНІЧУ Михайлу Михайловичу - кандидатові геологічних наук,
доцентові Національного гірничого університету
ВІКТОСЕНКО Ірині Андріївні - аспірантові Національного
гірничого університету
ДЕМ'ЯНЕЦЬ Світлані Миколаївні - аспірантові Національного
гірничого університету;
- за роботу "Індикація стану техногенного середовища за
мінливістю судинних рослин"
ПРОХОРОВІЙ Світлані Ігорівні - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Донецького ботанічного саду НАН України;
- за роботу "Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних
1, 2, 3-триазолу та 1 Н-тетразолу"
ПОХОДИЛУ Назарію Тарасовичу - кандидатові хімічних наук,
асистентові Львівського національного університету імені Івана
Франка;
- за роботу "Розробка та впровадження екологічно безпечного
вітчизняного дезінфектанату "Бровадез плюс"
ФОТІНІЙ Ганні Анатоліївні - кандидатові ветеринарних наук,
доцентові Сумського національного аграрного університету;
- за роботу "Неорганічні іоніти нового покоління для
селективної сорбції іонів-токсикантів":
ЗАЙЦЕВІЙ Ганні Олександрівні - кандидатові хімічних наук,
науковому співробітникові Інституту сорбції та проблем
ендоекології НАН України
ЧЕПУРНІЙ Ірині Костянтинівні - кандидатові хімічних наук,
науковому співробітникові Інституту сорбції та проблем
ендоекології НАН України;
- за цикл праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до
пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань"
ТАРНАВЧИКУ Ігорю Тарасовичу - кандидатові хімічних наук,
науковому співробітникові Національного університету "Львівська
політехніка";
- за цикл праць "Формування та реалізація змісту біологічної
компоненти природничої освіти учнів"
КОРШЕВНЮК Тетяні Валеріївні - кандидатові педагогічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України;
- за роботу "Біологічно важливі структурно-конформаційні
властивості деяких білків та нуклеїнових кислот":
КОСТЮКОВУ Віктору Валентиновичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому викладачеві Севастопольського
національного технічного університету
ЄСИЛЕВСЬКОМУ Семену Олександровичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту фізики НАН України
ПОТЯГАЙЛУ Андрію Любомировичу - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології
і генетики НАН України
БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні - аспірантові Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України;
- за цикл праць "Роль молекулярних структур клітин та
мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі
та при патології":
МАЛАНЧУК Оксані Миколаївні - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і
генетики НАН України
СТАРОВОЙТОВІЙ Світлані Олександрівні - кандидатові
біологічних наук, асистентові Національного університету харчових
технологій
БАБЕНКО Лідії Павлівні - аспірантові Інституту мікробіології
і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
МОКРОЗУБ Вікторії Вікторівні - викладачеві Дніпропетровської
державної медичної академії;
- за роботу "Особливості професійного психофізіологічного
добору осіб, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою"
ШВЕЦЮ Андрію Володимировичу - кандидатові медичних наук,
начальникові відділу Науково-дослідного інституту проблем
військової медицини Збройних Сил України;
- за роботу "Біологічні ефекти впливу спинномозкової рідини
на систему репродукції"
БЕССАЛОВІЙ Євгенії Юріївні - кандидатові медичних наук,
асистентові Кримського державного медичного університету імені
С.І. Георгієвського;
- за цикл праць "Українська політична нація:
самоорганізаційні засади становлення"
НЕСТЕРЕНКО Галині Олегівні - докторові філософських наук,
доцентові Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова;
- за роботу "Комплекс комп'ютерних інформаційних технологій
підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами":
ДАВИДОВУ Максиму Володимировичу - кандидатові технічних наук,
старшому викладачеві Національного університету "Львівська
політехніка"
ЛОЗИЦЬКОМУ Олександру Анатолійовичу - аспірантові
Національного університету "Львівська політехніка"
ПАСІЧНИК Оксані Володимирівні - вчителеві вищої категорії
навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія "Сихівська";
- за роботу "Соціально-психологічні засади самоздійснення
особистості в сімейній сфері"
КЛЯПЕЦЬ Ользі Яківні - кандидатові психологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту соціальної та
політичної психології Національної академії педагогічних наук
України;
- за цикл праць "Організація управління інтеграційним
розвитком суб'єктів господарювання"
ПИЛИПЕНКУ Андрію Анатолійовичу - докторові економічних наук,
завідувачеві кафедри Харківського національного економічного
університету;
- за роботу "Технологічна структура промисловості України:
реалії та перспективи розвитку"
ОДОТЮКУ Ігорю Васильовичу - кандидатові економічних наук,
провідному науковому співробітникові Державної установи "Інститут
економіки та прогнозування НАН України";
- за цикл праць "Глобалізація та її вплив на розвиток
регіонів України"
МАРУНЯК Євгенії Олександрівні - кандидатові географічних
наук, ученому секретареві Інституту географії НАН України;
- за цикл праць "Екологозбалансоване водокористування в
системі соціально-економічного розвитку України"
ЯРОЦЬКІЙ Ользі Валентинівні - кандидатові економічних наук,
докторантові Ради по вивченню продуктивних сил України НАН
України;
- за роботу "Моніторинг та регулювання ринку праці України"
ЧЕРНЯВСЬКІЙ Олені Валеріївні - докторові економічних наук,
професорові Полтавського університету економіки і торгівлі;
- за цикл праць "Розвиток інтеграційних процесів
фінансово-кредитної сфери України"
ПОПОВІЙ Ірині Віталіївні - докторові філософських наук,
кандидатові економічних наук, доцентові Донецького національного
університету економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського;
- за роботу "Нові аспекти адміністративної відповідальності
за порушення правил безпеки польотів"
БИЧКОВУ Андрію Сергійовичу - кандидатові юридичних наук,
старшому експертові Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ
України;
- за цикл праць "Організаційно-правові засади діяльності
міліції в системі правоохоронних органів держави"
КОВАЛЬСЬКІЙ Віті Володимирівні - докторові юридичних наук,
начальникові кафедри Харківського національного університету
внутрішніх справ;
- за роботу "Розробка методів техніко-експлуатаційної оцінки
роботи об'єктів залізничного транспорту"
КОЗАЧЕНКУ Дмитру Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
- за роботу "Розробка та впровадження автоматичної трансмісії
легкоброньованих колісних військових машин для підвищення
параметрів рухливості":
ТОЛСТОЛУЦЬКОМУ Віктору Олександровичу - кандидатові технічних
наук, провідному інженеру-конструкторові казенного підприємства
"Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені
О.О. Морозова"
СОЛОВЙОВУ Володимиру Михайловичу - інженеру-конструкторові
III категорії казенного підприємства "Харківське конструкторське
бюро з машинобудування імені О.О. Морозова"
СТРІМОВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу - інженеру-електронникові II
категорії казенного підприємства "Харківське конструкторське бюро
з машинобудування імені О.О. Морозова";
- за цикл праць "Еколого-фізіологічне обгрунтування
адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та
агровиробництва":
КОСИК Оксані Іванівні - кандидатові біологічних наук,
доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
СИТАР Оксані Володимирівні - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
СТОРОЖЕНКУ Володимиру Олександровичу - кандидатові
біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
- за роботу "Реалізація продуктивного потенціалу культурних
рослин за дії стресових факторів":
БРАТУЩАКУ Сергію Петровичу - кандидатові біологічних наук,
молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України
МАМЕНКО Тетяні Павлівні - кандидатові біологічних наук,
молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України
КАЗАНЦЕВУ Тарасу Анатолійовичу - кандидатові біологічних
наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України
БАВОЛУ Андрію Васильовичу - провідному інженерові Інституту
фізіології рослин і генетики НАН України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 грудня 2010 року
N 1074/2010вгору