Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальност [...]
Держфінпослуг; Розпорядження, Умови, Форма типового документа [...] від 23.12.20043178
Документ z1654-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава z0554-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
23.12.2004 N 3178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2004 р.
за N 1654/10253
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 566 ( z0689-10 ) від 09.07.2010 N 566 ( z0690-10 ) від 09.07.2010 N 372 ( z0804-11 ) від 16.06.2011 N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від 07.02.2012 N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 2667 ( z0034-13 ) від 11.12.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 N 4677 ( z2223-13 ) від 24.12.2013 }
На виконання пункту 49.2 статті 49 Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ), пункту 9
частини першої статті 7 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та
вимог підпункту 8 пункту 4 Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ),
та з метою удосконалення державного регулювання діяльності з
надання страхових послуг з обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (додаються).
2. Підставою для провадження діяльності з обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів є наявність ліцензії на право провадження
вказаного виду страхування, виданої відповідно до цих Ліцензійних
умов.
3. Вимога підпункту 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних
умов у частині перевищення фактичного запасу платоспроможності над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менш ніж на
1 млн. євро для страховиків, які на дату набрання чинності
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 9 липня 2010 року N 566 отримали ліцензію на
право провадження обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, починає
застосовуватися з 1 січня 2011 року. { Пункт 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 566 ( z0689-10 ) від 09.07.2010 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0689-10 )
від 09.07.2010 }

4. Департаменту страхового нагляду (Парнюк В.О.) та
юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити публікацію цього
розпорядження у засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на Голову
Комісії.
Голова Комісії В.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв
Заступник Голови
Антимонопольного комітету України С.Стефановський
Голова Державного комітету
фінансового моніторінгу України С.Г.Гуржий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
23.12.2004 N 3178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2004 р.
за N 1654/10253

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів
{ У тексті Ліцензійних умов слова "директор департаменту
страхового нагляду" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "уповноважена особа Держфінпослуг" у відповідних
відмінках згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 )
від 09.07.2010 }
{ У тексті Ліцензійних умов та в додатку 3 до них слова
"статутний фонд" в усіх відмінках замінено словами
"статутний капітал" у відповідних відмінках згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011 }
{ У тексті Ліцензійних умов, крім підпункту 2.1.3 пункту
2.1, пункту 2.2 глави 2, підпункту 3.1.8 пункту 3.1 глави
3, абзацу другого пункту 7.2, підпунктів 3, 19 підпункту
7.4.7 пункту 7.4 глави 7, слово "Держфінпослуг" замінено
словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від
27.11.2012 }
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ),
"Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ), "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Указу Президента України
від 22 липня 2003 року N 740 ( 740/2003 ) "Про заходи щодо
розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму", Положення
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), та інших
нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають у
сфері здійснення страхової діяльності з обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів.
Ці Ліцензійні умови встановлюють обов'язкові до виконання
страховиками вимоги для отримання ліцензії на право провадження
страхової діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1. Загальні положення
1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче поняття
вживаються в такому значенні: ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
страховика на провадження діяльності з обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів за умови виконання вимог, установлених цими Ліцензійними
умовами; відокремлений підрозділ - це розташований поза
місцезнаходженням страховика відокремлений підрозділ, який не є
юридичною особою та здійснює всі або частину функцій страховика
щодо врегулювання претензій страхувальників за договорами з
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів, інформація про який внесена до Державного реєстру
фінансових установ (далі - Реєстр); заявник - страховик, який подає документи для одержання
ліцензії на право провадження діяльності з обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, переоформлення ліцензії, видачу дубліката
ліцензії; місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи
розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування
діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво
юридичної особи) та здійснюються управління і облік; { Пункт 1.1
глави 1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4677 ( z2223-13 ) від 24.12.2013 } недостовірні дані (інформація) - дані про наявність
розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих
страховиком для отримання ліцензії, та/або дані про
невідповідність цих документів інформації, наявній у
Нацкомфінпослуг за результатами виконання функцій і завдань,
визначених законодавством, виявлені при розгляді документів на
отримання ліцензії. { Пункт 1.1 глави 1 доповнено новим абзацом
згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2667
( z0034-13 ) від 11.12.2012 } Інші поняття вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно
до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про страхування"
( 85/96-ВР ), "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ) та "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).
1.2. Нацкомфінпослуг видає страховикам ліцензію відповідно до
пункту 9 статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та
Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ). { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 566
( z0690-10 ) від 09.07.2010 }
1.3. Для отримання ліцензії заявник зобов'язаний виконати всі
вимоги, зазначені в цих Ліцензійних умовах.
1.4. Строк дії ліцензії при першому отриманні - 5 років, при
повторному отриманні - безстроковий. Ліцензію може бути анульовано
(відкликано) або її дію зупинено чи обмежено відповідно до цих
Ліцензійних умов. { Пункт 1.4 глави 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 ) від
09.07.2010 }
2. Вимоги до провадження діяльності
з обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів
2.1. Заявник, який звернувся до Нацкомфінпослуг за отриманням
ліцензії, має відповідати таким вимогам: 2.1.1. Провадити страхову діяльність не менше двох років з
добровільного страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту та/або страхування наземних транспортних
засобів або на ринку обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів. Страховики - члени Моторного (транспортного) страхового бюро
України (далі - МТСБУ) зобов'язані щорічно разом з річною
звітністю надавати до Нацкомфінпослуг підтверджену дирекцією МТСБУ
довідку про відсутність заборгованості щодо внесків, відрахувань з
премій та інших платежів до МТСБУ за формою, встановленою
президією МТСБУ. 2.1.2. Заявник зобов'язаний дотримуватись умов забезпечення
платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ), Закону України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 ), а також на останню звітну дату,
що передує даті подання документів на отримання ліцензії, та на
будь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного
запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на
25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним
курсом на дату розрахунку зазначених показників. 2.1.3. Вартість чистих активів заявника, створеного у формі
акціонерного товариства або товариства з додатковою
відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного
фінансового року з дати внесення інформації про заявника до
Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою
зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика відповідно
до вимог, визначених Ліцензійними умовами провадження страхової
діяльності, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 28
серпня 2003 року N 40 ( z0805-03 ), зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 15 вересня 2003 року за N 805/8126, та повинна
бути підтверджена аудиторським висновком відповідального аудитора
станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів
для отримання ліцензії. У заявника на дату подання документів на видачу ліцензії
мають бути відсутні невиконані заходи впливу та/або санкції за
порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), застосовані Держфінпослуг
та/або Нацкомфінпослуг, термін виконання яких настав. { Абзац
другий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 372
( z0804-11 ) від 16.06.2011; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 } 2.1.4. Заявник зобов'язаний забезпечити можливість
опрацювання претензій на всій території України, для чого на дату
подачі заяви на отримання ліцензії та протягом строку її дії
зобов'язаний: а) забезпечити прийняття, облік та зберігання повідомлень
учасників дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) у цілодобовому
режимі за номером безкоштовної багатоканальної телефонної лінії
страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації
повідомлення і надання учасникам ДТП первинної інформації про
порядок урегулювання збитків та для прийняття страховиком
необхідних дій. Телефонне повідомлення фіксується страховиком в
електронному вигляді та є підтвердженням повідомлення про
страховий випадок і підлягає довгостроковому зберіганню; б) забезпечити здійснення функції з урегулювання подій, що
мають ознаки страхових випадків за договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, на всій території України, для чого
страховик має право створювати власні підрозділи та/або залучати
своїх представників (працівників, аварійних комісарів, експертів
або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти);
{ Підпункт "б" підпункту 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 в редакції
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від
07.02.2012 } в) розмістити інформацію про забезпечення виконання
зобов'язань, передбачених підпунктами "а" та "б" цього підпункту,
на сайті страховика, наданому в інформації до Державного реєстру
фінансових установ. Для виконання підпункту "б" цього підпункту страховик
зобов'язаний забезпечити перебування представників страховика,
уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо
опрацювання претензій, в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. { Абзац п'ятий підпункту 2.1.4 пункту
2.1 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 85 ( z0287-12 ) від 07.02.2012 } Інформація щодо укладених страховиком договорів на
врегулювання збитків з іншими особами подається страховиком до
Нацкомфінпослуг. 2.1.5. Страховик має право здійснювати страхування через свій
відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про
відокремлений підрозділ до Реєстру.
{ Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 372 ( z0804-11 ) від 16.06.2011 }
{ Пункт 2.1 глави 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 ) від
09.07.2010 }
2.2. Керівники та головний бухгалтер заявника мають
відповідати Професійним вимогам до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням
Держфінпослуг від 13 липня 2004 року N 1590 ( z0955-04 ),
зареєстрованим у Мін'юсті України 2 серпня 2004 року за
N 955/9554.
2.3. Страховик зобов'язаний здійснити фінансове забезпечення
виконання своїх зобов'язань перед МТСБУ у порядку, який визначено
статутом МТСБУ, на весь період свого членства в МТСБУ та до
закінчення зобов'язань після припинення такого членства. Розмір
фінансового забезпечення має становити суму, установлену та
затверджену МТСБУ. Умови договору фінансового забезпечення
встановлюються Президією МТСБУ. { Пункт 2.3 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 85 ( z0287-12 ) від 07.02.2012 }
2.4. Страховик зобов'язаний сплатити до фонду захисту
потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному положенням
про цей фонд, у сумі, яку встановлює та затверджує МТСБУ, не менше
100 000 євро.
2.5. Страховик зобов'язаний після отримання ліцензії вести
облік отриманих страхових платежів та забезпечувати розміщення
коштів страхових резервів за договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів станом на кожен день. { Главу 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 )
від 09.07.2010 }
3. Документи, які подаються для отримання ліцензії
3.1. Для отримання ліцензії заявник подає до Нацкомфінпослуг
такі документи: 3.1.1) заяву про видачу ліцензії (додаток 1); 3.1.2) друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням); { Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
3.1.3) копію свідоцтва про внесення заявника до Державного
реєстру фінансових установ; 3.1.4) копії установчих документів заявника, засвідчені
нотаріально; 3.1.5) Аудиторський висновок аудитора щодо правильності
розрахунку фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) та
розрахункового нормативного запасу платоспроможності станом на
останню звітну дату, що передує даті подання документів на видачу
ліцензії, з метою підтвердження виконання вимог підпункту 2.1.2
пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов та відповідність вартості
чистих активів вимогам підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 цих
Ліцензійних умов; { Підпункт 3.1.5 пункту 3.1 глави 3 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 566
( z0690-10 ) від 09.07.2010 }
3.1.6) економічне обґрунтування запланованої страхової
діяльності заявника з провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту
на строк не менше трьох років, що відповідає вимогам, указаним у
додатку 2; 3.1.7) інформацію про засновників та/або учасників заявника
(додаток 3); 3.1.8) інформацію про керівника та головного бухгалтера
заявника відповідно до вимог, визначених Професійними вимогами до
керівників та головних бухгалтерів фінансових установ,
затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004 року
N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованими в Мін'юсті України 2 серпня
2004 року за N 955/9554; 3.1.9) затверджені в установленому порядку правила
внутрішнього фінансового моніторингу і програму його здійснення; 3.1.10) завірену заявником копію розпорядчого документа про
призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього
фінансового моніторингу, з інформацією про керівників або
фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового
моніторингу (додаток 4); 3.1.11) Копії договорів на врегулювання збитків, укладених
страховиком з іншими особами, передбачених підпунктом 2.1.4 пункту
2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов (за наявності). { Підпункт 3.1.11 пункту 3.1 глави 3 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 566
( z0690-10 ) від 09.07.2010 }
4. Порядок подання та розгляду документів
для отримання ліцензії
4.1. Заява про видачу ліцензії разом з усіма документами, що
подаються для отримання ліцензії, та описом (переліком) поданих
документів повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та
засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і
подаються у швидкозшивачі. Опис (перелік) поданих документів
повинен містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною
нумерацією. { Пункт 4.1 глави 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 372 ( z0804-11 ) від
16.06.2011 }
4.2. Заяву про видачу ліцензії (дубліката ліцензії) разом з
усіма необхідними документами заявники направляють поштою, подають
особисто або через уповноважену особу до Нацкомфінпослуг.
4.3. Заявник несе відповідальність згідно з чинним
законодавством за достовірність інформації, указаної в заяві та
документах, поданих для отримання ліцензії (дубліката ліцензії).
4.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом.
4.5. Не приймаються документи з підчищеннями або дописками,
закресленими словами та цифрами, іншими не обумовленими в них
виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не
дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.
4.6. Заява про видачу ліцензії (дубліката ліцензії)
залишається без розгляду, якщо: 4.6.1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень; 4.6.2) документи оформлені та подані до Нацкомфінпослуг із
порушенням цих Ліцензійних умов; 4.6.3) в описі відсутні всі необхідні для отримання ліцензії
документи або опис подано з порушенням пункту 4.1 цих Ліцензійних
умов.
4.7. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду і в строк,
передбачений для видачі ліцензії (не більше 30 календарних днів з
дати одержання передбачених цими Ліцензійними умовами документів).
4.8. Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх
необхідних документів від заявника Нацкомфінпослуг приймає рішення
про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або
відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в
письмовій формі не пізніше третього робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
зазначаються підстави такої відмови.
4.9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: 4.9.1) невідповідність заявника згідно з поданими документами
вимогам цих Ліцензійних умов; 4.9.2) недостовірність інформації у документах, поданих
заявником для отримання ліцензії; 4.9.3) наявність порушень, які не було усунено у зв'язку з
попереднім залишенням заяви про видачу ліцензії без розгляду.
4.10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
завідомо недостовірних даних у документах, поданих для отримання
ліцензії, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про
видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії. В інших випадках заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову
заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали
підставою для відмови у видачі ліцензії.
4.11. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржене в суді.
4.12. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу
ліцензії її оформлення здійснюється не пізніше п'ятого робочого
дня з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії.
4.13. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся для отримання оформленої
ліцензії, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про видачу
такої ліцензії. { Пункт 4.13 глави 4 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
5. Переоформлення ліцензії
5.1. Підставами для переоформлення ліцензії є: 5.1.1) зміна найменування страховика, якщо ця зміна не
пов'язана з реорганізацією страховика; 5.1.2) зміна місцезнаходження страховика.
5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
страховик зобов'язаний не пізніше десятого робочого дня з дати
виникнення підстави для переоформлення ліцензії подати до
Нацкомфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії (додаток 5)
разом із ліцензією, що підлягає переоформленню, засвідчені в
установленому порядку копії відповідних документів, що засвідчують
зазначені зміни, та копію повідомлення в засобах масової
інформації (за місцезнаходженням страховика) про зазначені зміни.
5.3. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати
надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що
додаються до неї, в разі прийняття рішення про переоформлення
ліцензії видає переоформлену на новому бланку ліцензію з
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. У переоформленні ліцензії може бути відмовлено, якщо: заява про переоформлення ліцензії підписана особою, яка не
має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог пункту 5.2 глави 5
Ліцензійних умов. У розпорядженні про відмову в переоформленні ліцензії
зазначаються підстави для такої відмови. Протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем
прийняття рішення Нацкомфінпослуг про переоформлення ліцензії або
про відмову у переоформленні ліцензії, страховик письмово
повідомляється про результати розгляду заяви про переоформлення
ліцензії. { Пункт 5.3 глави 5 в редакції Розпоряджень Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012, N 2667 ( z0034-13 ) від
11.12.2012 }
5.4. У разі переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг уносить
відповідні зміни до Державного реєстру фінансових установ України
не пізніше третього робочого дня з дати прийняття рішення про
переоформлення ліцензії.
5.5. Нацкомфінпослуг має право відмовити в переоформленні
ліцензії у разі неподання страховиком оригіналу бланка ліцензії,
оформлених належним чином копій документів, що засвідчують
відповідні зміни.
6. Видача дубліката ліцензії
6.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є: 6.1.1) втрата ліцензії; 6.1.2) пошкодження ліцензії.
6.2. У разі втрати ліцензії страховик зобов'язаний звернутися
до Нацкомфінпослуг та подати: 6.2.1) заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 6); 6.2.2) інформацію про публікацію оголошення в засобах масової
інформації про втрату чи пошкодження ліцензії; 6.2.3) документ, що підтверджує внесення плати за видачу
дубліката ліцензії.
6.3. Якщо бланк ліцензії непридатний для використання
внаслідок його пошкодження, страховик подає до Нацкомфінпослуг: 6.3.1) заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 6); 6.3.2) непридатну для користування ліцензію; 6.3.3) документ, що підтверджує внесення плати за видачу
дубліката ліцензії.
6.4. Нацкомфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати
надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що
додаються до неї, приймає рішення про видачу дубліката ліцензії. Нацкомфінпослуг (за умови подання заявником до
Нацкомфінпослуг документа про внесення плати за видачу дубліката
ліцензії) видає не пізніше десятого робочого дня з дати прийняття
рішення Нацкомфінпослуг про видачу дубліката ліцензії заявникові
дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої. { Пункт 6.4 глави 6 в редакції Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
6.5. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних
змін до Державного реєстру фінансових установ України не пізніше
наступного робочого дня.
7. Тимчасове зупинення (обмеження) дії та анулювання
(відкликання) ліцензії { Назва глави 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 ) від
09.07.2010; Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677
( z2223-13 ) від 24.12.2013 }
7.1. Тимчасовим зупиненням (обмеженням) дії ліцензії є
тимчасове позбавлення страховика права на провадження
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів. Тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії передбачає
можливість на підставі відповідного рішення Нацкомфінпослуг
відновлення права на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів у разі усунення причин, які стали підставою для
тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії, без отримання
нової ліцензії. { Пункт 7.1 глави 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 ) від
09.07.2010; Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677
( z2223-13 ) від 24.12.2013 }
7.2. Підставами для тимчасового зупинення (обмеження) дії
ліцензії є: систематичне порушення страховиком законодавства про
фінансові послуги у разі застосування до нього не менше ніж двох
заходів впливу протягом календарного року; установлений перевіркою факт відсутності страховика за
місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або Реєстрі,
та/або неповідомлення страховиком про зміну свого місцезнаходження
Нацкомфінпослуг у строки, визначені законодавством; недопуск інспекційної групи до проведення перевірки
(інспекції) страховика та/або ненадання на запит інспекційної
групи у визначений нею строк документів та інформації, що
стосуються предмета перевірки та необхідних для проведення
перевірки (інспекції); повторне аналогічне протягом календарного року порушення
страховиком законодавства, що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом; повторне аналогічне протягом календарного року порушення
страховиком законодавства про фінансові послуги; невиконання страховиком вимог цих Ліцензійних умов; недотримання страховиком на будь-яку дату вимог законодавства
в частині формування та/або розміщення страхових резервів, інших
гарантійних страхових резервних фондів, а також обов'язкових
критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності,
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій, інших показників і вимог, що обмежують ризики за
операціями з фінансовими активами; неподання або подання не в повному обсязі страховиком до
Нацкомфінпослуг звітності відповідно до законодавства; неподання або подання не в повному обсязі страховиком
документів в установлений строк на письмову вимогу
Нацкомфінпослуг; встановлення факту надання страховиком Нацкомфінпослуг
недостовірної інформації; ненадання в установлений цими Ліцензійними умовами строк
інформації та документів, що підтверджують зміни чи доповнення до
документів, поданих для одержання ліцензії. { Главу 7 доповнено новим пунктом 7.2 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4677 ( z2223-13 ) від 24.12.2013 }
7.3. Анулюванням ліцензії є позбавлення страховика права на
провадження обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. У разі анулювання (відкликання) ліцензії страховик має право
отримати нову ліцензію на загальних підставах, але не раніше ніж
через рік з дати прийняття рішення Держфінпослуг або
Нацкомфінпослуг про анулювання (відкликання) попередньої ліцензії.
{ Абзац другий пункту глави 7 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012; N 4677 ( z2223-13 ) від 24.12.2013 }
7.4. Зупинення, обмеження дії або анулювання (відкликання)
ліцензії не звільняє страховика від обов'язку виконання укладених
договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. { Пункт глави 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 ) від
09.07.2010 }
7.5. Підставами для анулювання (відкликання) є: { Абзац
перший пункту 7.5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677 ( z2223-13 )
від 24.12.2013 } 7.5.1. Заява про анулювання (відкликання) ліцензії
(додаток 7). 7.5.2. Рішення про припинення страховика як юридичної особи. 7.5.3. Виявлення недостовірної інформації в документах,
поданих страховиком для одержання ліцензії, якщо така інформація
вплинула на прийняття рішення про видачу ліцензії. 7.5.4. Неукладання страховиком договорів з обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів відповідно до виданої ліцензії протягом
останніх 12 місяців. { Підпункт 7.5.4 пункту 7.5 глави 7 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 4677 ( z2223-13 ) від 24.12.2013 } 7.5.5. Неусунення страховиком порушень законодавства про
фінансові послуги, що стали підставою для раніше застосованих до
нього заходів впливу відповідно до законодавства. { Підпункт пункту глави 7 в редакції Розпоряджень Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2667 ( z0034-13 ) від 11.12.2012; N 4677
( z2223-13 ) від 24.12.2013 }
7.5.6. Виключення страховика з членів МТСБУ, втрата
страховиком статусу асоційованого або повного члена МТСБУ,
позбавлення членства в МТСБУ. 7.5.7. Неусунення порушень, що стали підставою для
тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії протягом 3 місяців
з дати прийняття рішення про тимчасове зупинення (обмеження) дії
ліцензії. { Пункт 7.5 доповнено новим підпунктом 7.5.7 згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677 ( z2223-13 )
від 24.12.2013 }
7.5.8. Невиконання страховиком раніше застосованого заходу
впливу у зв'язку з: 1) встановленням, що вартість чистих активів страховика,
створеного у формі акціонерного товариства або товариства з
додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного
наступного фінансового року з дати внесення інформації про
страховика до Державного реєстру фінансових установ є меншою від
розміру зареєстрованого статутного капіталу страховика; 2) виявленням більш як одного порушення страховиком вимог
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) протягом року; 3) наданням страховиком недостовірної звітності до
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг; { Підпункт 3 підпункту пункту
глави 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 4) відмовою страховиком будь-якому страхувальнику в укладанні
договору обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів; { Підпункт 4 підпункту пункту глави 7 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від 07.02.2012 }
5) встановленням Антимонопольним комітетом України або судом
фактів домовленостей та/або узгоджених дій страховика з органами
державної влади та управління щодо нав'язування послуг при
укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів; 6) укладенням страховиком договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів у місцях проведення реєстрації (перереєстрації)
транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях
контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через
державний кордон України; 7) укладенням страховиком договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів на умовах, що передбачають сплату страхових платежів у
розмірі, меншому або більшому, ніж такий платіж має бути
розрахований з використанням базового страхового платежу та
коригуючих коефіцієнтів, передбачених законодавством; 8) укладенням страховиком договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів на інших умовах, ніж визначені Законом
України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ); { Підпункт 8 підпункту пункту глави 7 в редакції
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від
07.02.2012 } 9) несвоєчасною та неповною сплатою страховиком протягом двох
місяців внесків та відрахувань до фондів МТСБУ, створених
відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ); 10) ненаданням страховиком інформації, необхідної для
формування єдиної централізованої бази даних щодо обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності (за поданням
МТСБУ); 11) ненаданням страховиком на запити Державтоінспекції МВС
України відомостей про укладені, недійсні та ті, що припинили свою
дію, договори обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності; 12) ненаданням страховиком в десятиденний строк (ураховується
дата штемпеля поштового відділення відправника або дата реєстрації
у Нацкомфінпослуг) документів, необхідних для переоформлення
ліцензії, після виявлення документально підтверджених підстав для
переоформлення ліцензії; 13) установленням страховиком розміру франшизи більшого, ніж
передбачено статтею 12 Закону України "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ); 14) установленням страховиком страхових сум та страхових
лімітів нижчих, ніж встановлені Нацкомфінпослуг за договорами
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів; { Підпункт 14 підпункту 7.4.7 пункту 7.4 глави 7 в редакції
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від
07.02.2012 }
15) ненаданням страховиком на письмову вимогу страхувальника
інформації про всі відокремлені підрозділи страховика та
інформації про осіб, з якими укладено договори на врегулювання
збитків відповідно до статті 12 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ); 16) невиконанням страховиком зобов'язань щодо формування
централізованих страхових резервних фондів у розмірах, визначених
МТСБУ відповідно до статті 43 Закону України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 ) (за поданням МТСБУ); 17) невиконанням страховиком вимог щодо перевищення
фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності відповідно до
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов; 18) незабезпеченням страховиком можливості опрацювання
претензій на всій території України відповідно до підпункту 2.1.4
пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов; 19) невиконанням страховиком судового рішення, яке набрало
законної сили, або припису Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг
про виплату страхового відшкодування протягом строку,
установленого в цьому рішенні чи приписі; { Підпункт 19 підпункту
пункту глави 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 20) порушенням встановлених чинним законодавством України
норм щодо формування, розміщення страхових резервів, критеріїв та
нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів,
якими представлені страхові резерви з видів страхування інших, ніж
страхування життя.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »