Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного [...]
Держспецзв'язку України; Наказ, Положення від 20.07.2007141
Документ z0862-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.04.2012, підстава z0421-12
 

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2007 N 141
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2007 р.
за N 862/14129

Про затвердження Положення про порядок розроблення,
виробництва та експлуатації засобів криптографічного
захисту інформації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації
N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009
N 90 ( z0421-12 ) від 02.03.2012 }

На виконання Положення про порядок здійснення
криптографічного захисту інформації в Україні, затвердженого
Указом Президента України від 22 травня 1998 року N 505
( 505/98 ), відповідно до Законів України "Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ),
"Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про електронний цифровий підпис"
( 852-15 ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності" ( 3164-15 ), з метою встановлення порядку
розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного
захисту інформації та засобів електронного цифрового підпису
Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 90
( z0421-12 ) від 02.03.2012 }
1. Затвердити Положення про порядок розроблення, виробництва
та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації
(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби
безпеки України від 30.11.99 N 53 ( z0868-99 ) "Про затвердження
Положення про порядок розроблення, виготовлення та експлуатації
засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.12.99 за
N 868/4161.
3. Начальнику Департаменту стратегії розвитку спеціальних
інформаційно-телекомунікаційних систем Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
забезпечити подання в установленому порядку наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України.
Т.в.о. Голови Служби О.І.Сиров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації
України
20.07.2007 N 141
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2007 р.
за N 862/14129

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розроблення, виробництва та
експлуатації засобів криптографічного
захисту інформації
{ Назва Положення в редакції Наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 }
Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації
України" ( 3475-15 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про
електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), "Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"
( 3164-15 ) та Положення про порядок здійснення криптографічного
захисту інформації в Україні, затвердженого Указом Президента
України від 22 травня 1998 року N 505 ( 505/98 ).
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає вимоги до порядку розроблення,
виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту
інформації. { Абзац перший пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
Особливості розроблення, виготовлення, уведення в
експлуатацію та експлуатації засобів криптографічного захисту
інформації, що становить державну таємницю, та службової
інформації, визначаються відповідно до чинного законодавства.
{ Абзац другий пункту 1.1 в редакції Наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації N 90 ( z0421-12 ) від 02.03.2012 }
1.2. Вимоги цього Положення обов'язкові для виконання
державними органами, підприємствами, установами і організаціями
незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з
розробленням, виробництвом, сертифікаційними випробуваннями
(експертними роботами) та експлуатацією засобів криптографічного
захисту конфіденційної інформації, державних інформаційних
ресурсів або інформації, вимога щодо захисту якої встановлена
законом, а також надійних засобів електронного цифрового підпису.
{ Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009, N 90 ( z0421-12 ) від 02.03.2012 }
1.3. На підставі цього Положення Національним банком України
визначаються особливості розроблення, виробництва, випробувань,
упровадження та експлуатації засобів криптографічного захисту
інформації (далі - КЗІ), які розробляються, виробляються та
випробовуються безпосередньо Національним банком України для
власних потреб та потреб банківської системи України, а також
особливості експлуатації засобів КЗІ Національного банку України в
небанківських установах, що їх використовують. Вимоги щодо застосування та особливості експлуатації засобів
КЗІ для захисту інформації, що циркулює в банківській системі
України, в тому числі службової інформації Національного банку
України, визначаються Національним банком України. Ця норма не
поширюється на службову інформацію інших суб’єктів владних
повноважень та інформацію, що становить державну таємницю. { Абзац
другий пункту 1.3 глави 1 в редакції Наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 90
( z0421-12 ) від 02.03.2012 } { Пункт 1.3 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 }
1.4. Використані в цьому Положенні терміни відповідають
термінам, визначеним у нормативно-правових актах у сфері
криптографічного захисту інформації та у сфері електронного
цифрового підпису. Крім того, використовуються такі терміни: засіб КЗІ - програмний, апаратно-програмний та апаратний
засіб, призначений для криптографічного захисту інформації; ключові дані (ключ) - конкретний стан деяких параметрів
криптографічного алгоритму, які забезпечують вибір одного
криптографічного перетворення із сукупності усіх можливих для
цього криптографічного алгоритму; ключовий документ - матеріальний носій із зафіксованими
відповідним чином ключовими даними; компрометація - будь-який випадок (втрата, розголошення,
крадіжка, несанкціоноване копіювання тощо) з ключовими документами
(ключовими даними) та засобами КЗІ, який призвів (може призвести)
до розголошення (витоку) інформації про них, а також інформації,
яка обробляється та передається; криптографічний модуль - блок, плата, мікросхема, програмний
компонент тощо або їх сукупність, у яких реалізовані
криптографічні перетворення та/або генерація (зберігання) ключових
даних; { Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } криптографічне перетворення інформації - перетворення
інформації з використанням ключових даних з метою приховування
(відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності,
цілісності, авторства, дати створення тощо; режим безпеки - система правових норм, організаційних та
організаційно-технічних заходів, яка створена в державних органах,
на підприємствах, в установах та організаціях під час розроблення,
дослідження, виробництва та експлуатації засобів КЗІ з метою
обмеження доступу до інформації; сертифікаційні випробування - випробування засобів КЗІ, що
проводяться з метою встановлення відповідності їх характеристик та
властивостей вимогам нормативних документів в сфері КЗІ; вимоги до засобів КЗІ - вимоги до принципів побудови засобів
КЗІ та технічної реалізації криптографічних алгоритмів у засобах
КЗІ, вимоги до криптографічних якостей, а також вимоги і норми
щодо захисту засобів КЗІ від витоку інформативних сигналів
каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень
(далі - ПЕМВН); порушник - юридична або фізична особа, яка навмисно чи
ненавмисно здійснює несанкціоновані дії щодо інформації в системі; технічний засіб оброблення інформації - технічний засіб,
призначений для приймання, накопичення, зберігання, перетворення,
відображення та передавання інформації; управління ключовими даними - дії, пов'язані з генерацією,
розподіленням, доставлянням, уведенням у дію, зміненням,
зберіганням, обліком та знищенням ключових даних, а також носіїв
ключових даних; шифрування - перетворення відкритого тексту в шифротекст
(зашифрування) та відновлення відкритого тексту із шифротексту
(розшифрування) при відомих ключових даних.
1.5. Залежно від способу реалізації розрізняють такі типи
засобів КЗІ: апаратні засоби, алгоритм функціонування (у тому числі
криптографічні функції) яких реалізовується в оптичних, механічних
мікроелектронних або інших спеціалізованих пристроях та не може
бути змінений під час експлуатації; { Абзац другий пункту 1.5 в
редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } апаратно-програмні засоби, алгоритм функціонування (у тому
числі криптографічні функції) яких реалізується програмним
забезпеченням, яке встановлюється під час виробництва засобу КЗІ у
спеціальному запам'ятовуючому пристрої, виконується в ньому та
може бути змінено лише під час виробництва; { Абзац третій пункту
1.5 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } програмні засоби, алгоритм функціонування яких реалізується
програмним забезпеченням, що функціонує під управлінням
операційних систем електронно-обчислювальної техніки; окремі
функції програмного засобу КЗІ (у тому числі криптографічні
перетворення) можуть виконуватися апаратними або
апаратно-програмними пристроями, що функціонують під управлінням
програмного забезпечення засобу КЗІ. { Абзац четвертий пункту 1.5
в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } Зміна алгоритму функціонування (у тому числі криптографічних
перетворень) є розробкою нового засобу КЗІ або модернізацією
існуючого та повинна здійснюватися відповідно до порядку розробки
засобів КЗІ, визначеного цим Положенням. Користувач засобів КЗІ не
повинен мати можливості зміни алгоритму функціонування (у тому
числі криптографічних функцій) засобу КЗІ. { Абзац п'ятий пункту
1.5 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } Залежно від виконання встановлюються такі види засобів КЗІ: вид А - засоби, які на конструктивному, алгоритмічному та
програмному рівнях є єдиними виробами, що функціонують
(експлуатуються) відокремлено від будь-яких інших технічних
засобів; вид Б - засоби, які на конструктивному, алгоритмічному та
програмному рівнях є єдиними виробами та призначені для
використання у складі комплексів оброблення та передавання
інформації; засоби виду Б поділяються на: { Пункт 1.5 доповнено
абзацом дев'ятим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 } підвид Б1 - вироби, які встановлюються в розрив
телекомунікаційного каналу та/або розділяють потоки захищеної
інформації та інформації, що підлягає захисту, а також вироби, що
забезпечують відокремлення оброблення захищеної інформації та
інформації, що підлягає захисту в обчислювальній системі; { Пункт
1.5 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 } підвид Б2 - апаратні, апаратно-програмні або програмні
вироби, які підключаються до інших засобів та виконують функції
криптографічних перетворень у взаємодії з ними або під їх
управлінням; { Пункт 1.5 доповнено абзацом одинадцятим
згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } вид В - криптографічні модулі, які не використовуються (не
експлуатуються) окремо, а застосовуються як складові частини при
побудові засобів КЗІ видів А та Б. { Абзац дванадцятий пункту 1.5
в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } Залежно від призначення встановлюються такі категорії засобів
КЗІ: засоби шифрування інформації (далі - засоби категорії "Ш"); засоби, призначені для виготовлення ключових даних або
ключових документів (незалежно від виду носія ключової інформації)
та управління ключовими даними, що використовуються в засобах КЗІ
(далі - засоби категорії "К"); засоби захисту від нав'язування неправдивої інформації або
захисту від несанкціонованої модифікації, що реалізовують
алгоритми криптографічного перетворення інформації (далі -
криптоалгоритми), у тому числі засоби імітозахисту та електронного
цифрового підпису (далі - засоби категорії "П"); засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу (у
тому числі засоби розмежування доступу до ресурсів
електронно-обчислювальної техніки), у яких реалізовані
криптоалгоритми (далі - засоби категорії "Р").
1.6. У процесі розроблення, виробництва та експлуатації
засобів КЗІ беруть участь і взаємодіють між собою: замовники; розробники; виробники; організації, що експлуатують засоби КЗІ; організації, що проводять сертифікаційні випробування
(експертні роботи); Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації
України (далі - Держспецзв'язку).
1.7. Замовниками виступають органи державної влади та
місцевого самоврядування, а також суб'єкти господарювання, які
здійснюють фінансування робіт з розроблення засобів КЗІ, або ті,
що уклали з виробниками договір про виготовлення та (або)
постачання цих засобів.
1.8. Ліцензування господарської діяльності в галузі
криптографічного захисту інформації здійснюється відповідно до
чинного законодавства.
1.9. Суб'єкти, які здійснюють розроблення, виробництво та
експлуатацію засобів КЗІ, визначають режим доступу до інформації
про ці засоби, установлюють і підтримують відповідний режим
безпеки з урахуванням вимог замовника та відповідно до
нормативно-правових актів у сфері КЗІ.
1.10. Розробники та виробники реалізовують вимоги до засобів
КЗІ шляхом вибору і розробки необхідних алгоритмічних, програмних,
схемно-технічних, конструкторських та технологічних рішень, які
забезпечують виконання встановлених вимог.
1.11. Поширення інформації з питань КЗІ, яка надається
Держспецзв'язку суб'єктам господарювання, здійснюється за
погодженням з Держспецзв'язку. Держспецзв'язку забезпечує конфіденційність інформації та
дотримання авторських прав щодо наданих їй матеріалів.
2. Розроблення засобів КЗІ
2.1. Розроблення засобів КЗІ здійснюється відповідно до вимог
нормативно-правових актів і національних стандартів у сфері КЗІ, а
також нормативних документів з питань розроблення та поставлення
продукції на виробництво.
2.2. Розроблення засобів КЗІ здійснюється шляхом виконання
відповідних науково-дослідних робіт (далі - НДР) з розроблення
нових принципів побудови і функціонування засобів КЗІ та
дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР) зі створення нових
або модернізації існуючих зразків засобів КЗІ. Залежно від організаційної форми робіт з розроблення засобів
КЗІ розробники засобів КЗІ в цьому Положенні йменуються як
виконавці НДР (ДКР).
2.3. НДР з розроблення нових принципів побудови і
функціонування засобів КЗІ та ДКР з розроблення або модернізації
існуючого зразка засобу КЗІ виконуються згідно з технічними
завданнями (далі - ТЗ), які погоджуються виконавцем НДР (ДКР). { Пункт 2.3 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 }
2.4. Погоджене виконавцем ТЗ на НДР та ДКР надсилається до
Держспецзв'язку, яка протягом одного місяця його погоджує або
надає вмотивовану відмову. Після затвердження ТЗ замовником один
його примірник надсилається до Держспецзв'язку. { Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
2.5. За результатами НДР готується ТЗ на ДКР з розроблення
нового або модернізації існуючого зразка засобу КЗІ з підготовкою,
за необхідності, техніко-економічного обґрунтування ДКР.
2.6. За наявності необхідного досвіду з проведення
відповідних робіт допускається розроблення ТЗ на ДКР без
попереднього виконання НДР.
2.7. ТЗ на ДКР розробляється спільно замовником і виконавцем
або виконавцем на підставі вихідних даних замовника, у яких
указуються перелік можливих загроз криптографічній системі
(перехоплення повідомлень, крадіжка ключових документів та іншої
критичної інформації тощо), прогнозовані характеристики технічних
можливостей потенційного порушника та можливі заходи протидії
(фізико-хімічні методи знищення критичної інформації тощо).
Особлива увага при цьому приділяється забезпеченню безпеки системи
управління ключовими даними (ключами). До розроблення ТЗ можуть залучатися організації, які мають
ліцензію Адміністрації Держспецзв'язку та здійснюють
сертифікаційні випробування (експертні роботи) криптосистем та
засобів КЗІ. Такі організації не залучаються до виконання
сертифікаційних випробувань (експертних робіт) щодо засобів КЗІ, у
розробці ТЗ на які вони брали участь. { Абзац другий пункту 2.7 в
редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
2.8. Залежно від вірогідних умов експлуатації засобів КЗІ та
відповідно до цінності інформації, що захищається, визначаються
чотири рівні можливостей порушника: нульовий рівень - ненавмисне порушення конфіденційності,
цілісності та підтвердження авторства інформації; перший рівень - порушник має обмежені кошти та самостійно
створює засоби, розробляє методи атак на засоби КЗІ, а також
інформаційно-телекомунікаційні системи із застосуванням широко
розповсюджених програмних засобів та електронно-обчислювальної
техніки; другий рівень - порушник корпоративного типу має змогу
створення спеціальних технічних засобів, вартість яких
співвідноситься з можливими фінансовими збитками, що виникатимуть
від порушення конфіденційності, цілісності та підтвердження
авторства інформації, зокрема при втраті, спотворенні та знищенні
інформації, що захищається. У цьому разі для розподілу обчислень
при проведенні атак можуть застосовуватися локальні обчислювальні
мережі; третій рівень - порушник має науково-технічний ресурс, який
прирівнюється до науково-технічного ресурсу спеціальної служби
економічно розвинутої держави.
2.9. З урахуванням установленого рівня можливостей порушника
обирається необхідний клас засобів КЗІ: клас А1 - відповідає вимогам забезпечення стійкості
криптоперетворення в умовах, коли можливості порушника обмежені
лише сучасним станом науки і техніки (захист від порушника
третього рівня); клас Б1 - відповідає вимогам забезпечення стійкості
криптоперетворення в умовах недокументованих можливостей у
прикладному програмному забезпеченні (захист від порушника другого
рівня); клас Б2 - відповідає вимогам забезпечення стійкості
криптоперетворення в умовах здійснення порушником навмисного
зовнішнього впливу (захист від порушника другого рівня); клас В1 - відповідає вимогам забезпечення стійкості
криптоперетворення в умовах несанкціонованих дій з боку легального
користувача системи (захист від порушника першого рівня); клас В2 - відповідає вимогам забезпечення стійкості
криптоперетворення в умовах помилкових дій обслуговувального
персоналу та відмов технічних засобів (захист від порушника
першого та нульового рівнів); клас В3 - відповідає вимогам забезпечення стійкості
криптоперетворення за рахунок стійкості криптоалгоритму та
правильної його реалізації в засобі КЗІ (захист від порушника
нульового рівня). Класи засобів КЗІ наведено в порядку зменшення вимог таким
чином, що рівень, наведений вище, передбачає виконання вимог усіх
наведених нижче класів.
2.10. У ТЗ на ДКР з розроблення нового типу або модернізації
існуючого зразка засобу КЗІ вносяться: відомості про замовника та виконавця ДКР; відомості про категорію, тип, вид і клас засобу та відомості
про його застосування (у тому числі типова схема організації
зв'язку із зазначенням способу застосування засобу КЗІ,
максимальна кількість абонентів у мережі, вид інформації, що
підлягає обробці, швидкість обробки, необхідний рівень захисту
інформації, тип виконання і конструктивні особливості реалізації
виробу); вимоги до криптоалгоритму та його реалізації (у тому числі
вимоги щодо завадостійкості і криптостійкості алгоритму, вимоги до
імітозахисту повідомлень, порядок моделювання і верифікації
моделей, порядок реалізації і тестування програмного забезпечення
засобу); вимоги до ключової системи та її організації; { Абзац п'ятий
пункту 2.10 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 } вимоги до носіїв ключової інформації; { Пункт 2.10 доповнено
абзацом шостим згідно з Наказом Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 } вимоги до управління ключовими даними (у тому числі їх
генерації); вимоги до показників надійності засобів КЗІ (обов'язково -
для засобів категорій "Ш" і "К"); вимоги до електромагнітної сумісності та завадозахищеності
(обов'язково для засобів категорії "К"); відомості про типи технічних засобів оброблення інформації,
які передбачаються для спільної роботи із засобами КЗІ, у тому
числі вимоги до інтерфейсів; вимоги до каналів зв'язку із зазначенням допустимих відхилень
параметрів каналу, при яких повинно забезпечуватися стійке
функціонування засобу; вимоги до протоколу входження у зв'язок; перелік нормативно-правових, нормативних та інших документів,
які містять вимоги та положення щодо розроблення або модернізації
існуючого зразка засобу КЗІ; вимоги до дослідної ділянки для випробувань засобів КЗІ; вимоги щодо сертифікаційних випробувань (експертних робіт). У ТЗ на розроблення засобів КЗІ видів А та Б може, за
необхідності, зазначатися порядок застосування криптографічних
модулів та/або криптографічних функцій, що виконуються такими
модулями. { Пункт 2.10 доповнено абзацом шістнадцятим згідно
з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } Вимоги безпеки для криптографічних модулів, а також щодо
перевіряння криптографічних модулів визначаються національними
стандартами. { Пункт 2.10 доповнено абзацом сімнадцятим
згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } Вимоги цього пункту щодо змісту ТЗ на засоби КЗІ, які
передбачаються для використання в банківській системі України,
уточнюються Національним банком України. { Пункт 2.10 доповнено
абзацом вісімнадцятим згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 } ТЗ на НДР та ДКР з розроблення засобів КЗІ, призначених
виключно для захисту інформації, що циркулює в банківській системі
України, перед поданням на погодження до Адміністрації
Держспецзв'язку погоджується з Національним банком України.
{ Пункт 2.10 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з
Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
{ Пункт 2.11 виключено на підставі Наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
2.11. Вимоги до засобів КЗІ та вимоги до ключових даних
(документів) можуть бути викладені в частковому (спеціальному) ТЗ,
порядок оформлення, погодження та затвердження якого відповідає
порядку, установленому для основного ТЗ, та здійснюється одночасно
з оформленням, погодженням та затвердженням основного ТЗ. { Пункт 2.11 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 }
2.12. У засобах КЗІ використовуються криптоалгоритми та
криптопротоколи, які є національними стандартами або рекомендовані
Адміністрацією Держспецзв'язку, або погоджені Адміністрацією
Держспецзв'язку для використання в банківській системі України за
відповідним зверненням та обґрунтуванням Національного банку
України. Методики генерації ключових даних та управління ключами
погоджуються з Адміністрацією Держспецзв'язку. { Абзац другий
пункту 2.12 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 } У цих методиках повинні наводитися методи та способи
управління ключовими даними і порядок їх використання відповідно
до обраного криптографічного алгоритму, види та кількість ключів,
періодичність їх зміни, протоколи розподілу ключів. Можливість
погодження цих методик визначається за результатами державної
експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. { Пункт
2.12 доповнено абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
2.13. Засоби КЗІ розробляються з урахуванням можливих загроз
у вірогідних умовах їх експлуатації.
2.14. У засобах КЗІ повинні бути реалізовані методи захисту,
що відповідають установленим вимогам, залежно від виду, типу,
категорії, класу засобу КЗІ. Зокрема в засобах КЗІ видів А та Б категорій "Ш" та "П"
повинні бути реалізовані: для класу В3 - механізми контролю цілісності криптографічних
перетворень та захисту ключових даних (для програмних засобів
КЗІ - контролю цілісності програмного забезпечення), надійного
тестування засобу на правильність функціонування та блокування
його роботи в разі виявлення порушень; { Абзац третій пункту 2.14
в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } для класу В2 - механізми захисту від порушення
конфіденційності інформації внаслідок помилкових дій оператора або
в разі відхилень у роботі складових елементів засобу КЗІ; для класу В1 - механізми розмежування доступу до функцій
засобу КЗІ, криптографічної схеми та ключових даних; довірений
канал для отримання інформації, що підлягає захисту; механізми
знищення ключових даних після закінчення терміну їх дії; механізми
захисту ключових даних на їх носіях від несанкціонованого
зчитування; { Абзац п'ятий пункту 2.14 в редакції Наказу
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } для класу Б2 - механізми захисту засобу КЗІ від здійснення
порушником навмисного зовнішнього впливу; механізми захисту від
порушення конфіденційності та цілісності ключових даних на
ключових документах; для класу Б1 - механізми захисту критичної інформації
(ключових даних, відкритої інформації) від недокументованих
можливостей прикладного програмного забезпечення; для класу А1 - механізми гарантованого знищення ключових
даних після закінчення терміну їх дії або в разі несанкціонованого
доступу до криптографічної схеми (або за командою оператора);
механізми захисту ключових даних на їх носіях від
несанкціонованого зчитування. Вимоги до засобів КЗІ наведено в порядку збільшення вимог
таким чином, що клас, наведений нижче, передбачає виконання вимог
усіх наведених вище класів засобів КЗІ. Вимоги для засобів КЗІ категорії "К" визначаються з
урахуванням їх призначення, умов розташування та експлуатації. Вимоги для засобів КЗІ категорії "Р" визначаються з
урахуванням вимог нормативних документів системи технічного
захисту інформації. За потреби, можуть визначатися спеціальні вимоги щодо захисту
засобів КЗІ будь-якого класу від витоку інформації каналами ПЕМВН. Для криптографічного захисту інформації засоби КЗІ підвиду
Б2 класів А1, Б1, Б2, В1 застосовуються як складова частина
комплексу засобів захисту. Програмне забезпечення, під управлінням
якого засоби КЗІ підвиду Б2 виконують свої функції, є невід'ємною
частиною цих засобів. { Пункт 2.14 доповнено абзацом тринадцятим
згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } Якщо для забезпечення контролю справжності, цілісності,
авторства інформації використовуються криптографічні перетворення
що здійснюються апаратними або апаратно-програмними засобами
підвиду Б2 та/або виду В категорій "П" та "Р", обов'язковим є
забезпечення взаємної автентифікації цих засобів та програмного
застосування, що формує дані, які підлягають захисту. { Пункт 2.14
доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
2.15. На етапі ескізно-технічного проектування здійснюються
опрацювання та практична реалізація функцій захисту згідно з
вимогами до засобів КЗІ. При цьому основна увага при проектуванні
засобу КЗІ приділяється вузлам, які обробляють критичну
інформацію, у тому числі: уведення та оброблення ключових даних; оброблення вхідної та вихідної інформації; шифрування інформації; формування/перевіряння електронного цифрового підпису;
{ Пункт 2.15 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації N 254 ( z1264-09 ) від 04.12.2009 } генератори випадкових (псевдовипадкових) послідовностей, які
використовуються для формування ключів, векторів ініціалізації
тощо; самотестування; системи сигналізації при несанкціонованому доступі до засобу
КЗІ, зміні параметрів навколишнього середовища, електроживлення
тощо.
2.16. Розроблення засобів КЗІ здійснюється з використанням
тільки ліцензійного програмного забезпечення або, за погодженням
із замовником, комп'ютерних програм вільного використання, які
повинні бути забезпечені документацією, що підтверджує
правомірність їх використання згідно з ліцензією або належність до
комп'ютерних програм вільного використання.
2.17. Розробник розробляє робочу конструкторську документацію
на засіб КЗІ, до складу якої обов'язково входять проект технічних
умов (для апаратних та апаратно-програмних засобів КЗІ),
експлуатаційні документи, інструкція із забезпечення безпеки
експлуатації засобу КЗІ та інструкція щодо порядку генерації
ключових даних і поводження (обліку, зберігання, знищення) з
ключовими документами.
2.18. Проект технічних умов (далі - ТУ) погоджується з
Держспецзв'язку. За потреби, розробником у ТУ вноситься перелік допустимих
змін, які без погодження з Держспецзв'язку можуть уноситися під
час виробництва засобу КЗІ до його конструкції, схемотехнічних
рішень, програмного забезпечення та переліку комплектувальних
виробів тощо. У цьому разі до проекту ТУ, що подається на
погодження, додається пояснювальна записка з обґрунтуванням
можливості внесення відповідних змін без впливу на криптографічні
та спеціальні якості засобів КЗІ. У разі визначення в технічному завданні вимог щодо захисту
засобу КЗІ від витоку інформації каналами ПЕМВН у ТУ наводяться
посилання на методику контролю спеціальних показників в умовах
серійного виробництва засобів КЗІ, яка має бути узгоджена з
організацією, що здійснює сертифікаційні випробування (експертні
роботи), та Держспецзв'язку.
2.19. У конструкторській документації на засіб КЗІ
обов'язково наводяться: склад апаратних і програмних (мікропрограмних) компонентів
засобу КЗІ та технічних засобів, які передбачаються до спільної
роботи із засобами КЗІ, а також вимоги до інтерфейсів; специфікація розроблення апаратного та загального програмного
забезпечення, вузлів засобів КЗІ (документування розроблення
рекомендується здійснювати з використанням мов програмування
високого рівня для загального програмного забезпечення та вузлів,
що програмуються, а також функціональних і принципових електричних
схем для апаратної частини); схеми апаратної та програмної компоненти засобу КЗІ, їх
взаємозв'язок, у тому числі всі мікроконтролери, логічні
інтегральні мікросхеми, буферні регістри введення/виведення даних
тощо; технічні характеристики (за необхідності - спеціальні
характеристики) інтерфейсів сполучення засобів КЗІ, у тому числі
фізичні та логічні порти, зовнішні пристрої введення/виведення
інформації, засобів дистанційного керування, зовнішніх засобів
механічного захисту (кришки, замки тощо); криптографічні алгоритми, які реалізовано в засобі КЗІ; алгоритми тестування та методи ручної перевірки засобу КЗІ, у
тому числі індикація (відображення) припустимих і неприпустимих
його станів.
2.20. В інструкції із забезпечення безпеки експлуатації
засобів КЗІ вказуються: права та обов'язки осіб, відповідальних за забезпечення
безпеки експлуатації засобу КЗІ; права та обов'язки користувачів засобів КЗІ; порядок забезпечення безпеки засобу КЗІ під час його
встановлення, експлуатації, виведення з експлуатації, ремонту, а
також у разі порушення функціонування
інформаційно-телекомунікаційної системи; питання проведення тестування засобів КЗІ та їх резервування
в системі; дії персоналу в умовах надзвичайних ситуацій, стихійного лиха
та підозри компрометації ключів; порядок проведення контролю за станом забезпечення безпеки
засобів КЗІ; порядок допуску в приміщення, у яких установлені засоби КЗІ.
2.21. У ході виконання ДКР розробником передбачається
створення устаткування (допоміжного обладнання) для проведення
сертифікаційних випробувань (експертних робіт) засобу КЗІ. Перелік
допоміжного обладнання, засобів вимірювальної техніки та кількість
дослідних зразків засобу КЗІ, необхідних для проведення таких
робіт, визначаються розробником і погоджуються із замовником,
випробувальною лабораторією (експертним закладом).
2.22. Технічні та експлуатаційні характеристики дослідних
зразків засобу КЗІ, який розробляється, ефективність та
достатність організаційно-технічних заходів щодо забезпечення
безпеки інформації перевіряються під час випробувань засобів КЗІ
на дослідній ділянці розробника. { Абзац перший пункту 2.22 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 } За погодженням із замовником випробування дослідних зразків
засобу КЗІ можуть здійснюватися у складі
інформаційно-телекомунікаційної системи, експлуатацію якої
здійснює замовник або послугами якої він користується. У ході випробувань обробка та передавання інформації,
зазначеної в пункті 1.2 цього Положення, забороняються. { Абзац
третій пункту 2.22 в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 254
( z1264-09 ) від 04.12.2009 }
2.23. Висновки із затвердженого замовником звіту за
результатами випробувань дослідних зразків засобу КЗІ надсилаються
до Держспецзв'язку.
2.24. За результатами випробувань дослідних зразків засобу
КЗІ інструкція із забезпечення безпеки експлуатації засобу КЗІ та
інструкція щодо порядку поводження з ключовими документами, за
необхідності, доопрацьовуються розробником. Інструкція із забезпечення безпеки експлуатації засобу КЗІ
погоджується із замовником та надсилається до Держспецзв'язку під
час проведення державної експертизи у сфері КЗІ. Інструкція із
забезпечення безпеки експлуатації засобу КЗІ, призначеного для
захисту відкритої інформації, що є власністю держави, та
інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої
встановлена законом, погоджується з Держспецзв'язку обов'язково,
після чого затверджується розробником. { Пункт 2.24 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 254 ( z1264-09 ) від
04.12.2009 }
2.25. Якщо ключові документи до засобів КЗІ надаються
Держспецзв'язку, то інструкція щодо порядку генерації ключових
даних та поводження з ключовими документами надається
Держспецзв'язку разом з інструкцією із забезпечення безпеки
експлуатації засобу КЗІ.
2.26. Інструкції із забезпечення безпеки експлуатації та щодо
порядку генерації ключових даних і поводження з ключовими
документами для засобів КЗІ виду В можуть не розроблятися. Порядок роботи із засобами цього виду та вимоги щодо
забезпечення безпеки інформації під час їх використання вказуються
відповідно в окремих розділах зазначених інструкцій для засобів
КЗІ видів А та Б.
2.27. Порядок забезпечення режиму безпеки під час розроблення
засобів КЗІ визначається розробником в окремій інструкції, в якій
наводяться вимоги щодо поводження із засобами КЗІ, обладнання
приміщень, заходи з запобігання компрометації засобів КЗІ тощо.
3. Виробництво засобів КЗІ
3.1. Виробництво засобів КЗІ здійснюється тільки за наявності
сертифіката відповідності (позитивного експертного висновку) на
засіб, ТУ та інструкції із забезпечення безпеки експлуатації
засобів КЗІ.
3.2. Виробники засобів КЗІ повинні: ужити заходів щодо своєчасної сертифікації або експертизи
засобів КЗІ (у тому числі повторної - після закінчення строку дії
раніше отриманого сертифіката відповідності або експертного
висновку); погодити зміни, які вносяться у вироби та документацію на
них, із замовником та Держспецзв'язку; забезпечити виконання усіх вимог ТУ; за наявності вимог у ТУ з усієї партії виробів, що
виготовляється, вибрати контрольний еталонний зразок та зберігати
його відповідно до встановлених вимог; забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт
засобів КЗІ, а також випуск і поставку запасних частин для цих
засобів відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ).
3.3. Виробництво засобів КЗІ здійснюється з використанням
програмного забезпечення, що відповідає вимогам пункту 2.17 цього
Положення.
4. Експлуатація засобів КЗІ
4.1. Для криптографічного захисту інформації використовуються
засоби КЗІ, які мають сертифікат відповідності або позитивний
експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері
криптографічного захисту інформації. Сертифікація засобів КЗІ та державна експертиза у сфері
криптографічного захисту інформації проводяться в порядку,
визначеному іншими нормативно-правовими актами.
4.2. Підставою для початку експлуатації засобів КЗІ в
організації (у тому числі її філіях або регіональних
представництвах), яка здійснює експлуатацію засобів КЗІ, є
відповідний наказ керівника цієї організації.
4.3. З початку експлуатації кожний екземпляр засобу КЗІ
береться на облік в організації, яка експлуатує засоби КЗІ. Одиницею обліку кожного екземпляра засобу КЗІ є: для апаратних та апаратно-програмних засобів - конструктивно
закінчений технічний засіб; для програмних засобів - інсталяційна дискета, компакт-диск
(CDROM) тощо.
4.4. Передача засобів КЗІ здійснюється на підставі
відповідних договорів, у яких указуються порядок установлення
засобів КЗІ в користувачів та обслуговування цих засобів,
забезпечення ключовими документами (ключовими даними), а також
ужиття заходів щодо забезпечення режиму безпеки тощо.
4.5. Експлуатація засобів КЗІ здійснюється відповідно до
вимог експлуатаційної документації, інструкції із забезпечення
безпеки експлуатації засобів КЗІ, а також інструкції щодо порядку
генерації ключових даних та поводження з ключовими документами.
4.6. Унесення змін до інструкції щодо порядку генерації
ключових даних та поводження з ключовими документами, які отримані
від Держспецзв'язку, здійснюється за погодженням з
Держспецзв'язку.
4.7. Постачання ключових документів (ключових даних) від
Держспецзв'язку організаціям, які експлуатують засоби КЗІ,
здійснюється у порядку, установленому Адміністрацією
Держспецзв'язку.
4.8. Ключові документи, що постачаються Держспецзв'язку, не
можуть тиражуватися або використовуватися для інших засобів КЗІ,
якщо це не передбачено договором про постачання ключових
документів.
4.9. Користувачі засобів КЗІ повинні бути ознайомлені з
інструкцією щодо порядку генерації ключових даних та поводження з
ключовими документами в частині, що їх стосується, та
дотримуватися вимог цієї інструкції. У повному обсязі з інструкцією щодо порядку генерації
ключових даних та поводження з ключовими документами повинно бути
ознайомлено обмежене коло осіб, які мають безпосереднє відношення
до проведення відповідних робіт.
4.10. Засоби КЗІ без уведених ключових даних мають гриф
обмеження доступу, який відповідає грифу обмеження доступу опису
криптосхеми. Гриф обмеження доступу засобів КЗІ з уведеними
ключовими даними визначається грифом обмеження доступу ключових
документів, але не нижче грифу обмеження доступу опису
криптосхеми.
4.11. Гриф обмеження доступу ключових документів, що
використовуються для криптографічного захисту інформації, повинен
відповідати грифу обмеження доступу інформації, що захищається.
4.12. Застосування засобів КЗІ під час міжнародного обміну
інформацією здійснюється відповідно до законодавства та
міжнародних угод (договорів) України.
Начальник Департаменту
стратегії розвитку спеціальних
інформаційно-телекомунікаційних
систем Адміністрації
Держспецзв'язку О.А.Муригін

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...