Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності
Держфінпослуг; Розпорядження, Умови, Форма типового документа [...] від 28.08.200340
Документ z0805-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава z0554-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
28.08.2003 N 40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2003 р.
за N 805/8126
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження страхової діяльності
{ Додатково див. Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг
N 74 ( v0074486-03 ) від 09.10.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 160 ( z1196-03 ) від 11.12.2003 N 3329 ( z0196-05 ) від 18.01.2005 N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 N 4125 ( z0637-05 ) від 07.06.2005 N 5377 ( z0178-06 ) від 14.02.2006 N 71 ( z0153-08 ) від 17.01.2008 N 504 ( z0843-09 ) від 25.06.2009 N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 717 ( z1469-11 ) від 01.12.2011 N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 2666 ( z0033-13 ) від 11.12.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }

Відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ) та вимог пп. 8 пункту 4 Положення про Державну комісію
з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292
( 292/2003 ), та з метою удосконалення державного регулювання
діяльності з надання страхових послуг Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження страхової
діяльності (додаються).
2. До 07.11.2004 Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України з урахуванням вимог Ліцензійних умов
видає ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам,
створеним до набрання чинності Законом України від 04.10.2001
N 2745-III ( 2745-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування", які на дату подання заяви про отримання ліцензії
сформували свої статутні капітали у розмірі, не меншому ніж 500
тис. євро для страховиків, які займаються видами страхування,
іншими, ніж страхування життя, і 750 тис. євро для страховиків,
які займаються страхуванням життя. { Розпорядження доповнено
пунктом 2 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 160 ( z1196-03 ) від 11.12.2003 }
3. Звернутись до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва й Міністерства фінансів
України з пропозицією визнати таким, що втратив чинність, наказ
від 16.07.2001 N 98/343 ( z0663-01 ) "Про затвердження Ліцензійних
умов провадження страхової діяльності", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 3 серпня 2001 року за N 663/5854.
4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження у засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою
Комісії.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол N 12 засідання Комісії
від 28 серпня 2003 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
28.08.2003 N 40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2003 р.
за N 805/8126

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження страхової діяльності
{ У тексті Ліцензійних умов слово "Комісія" у всіх
відмінках замінено словом "Держфінпослуг" згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від
25.01.2005 }
{ У тексті Ліцензійних умов та в додатку 2 до них слова
"статутний фонд" в усіх відмінках замінено словами
"статутний капітал" у відповідних відмінках згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 413 ( z0923-11 ) від
30.06.2011 }
{ У тексті Ліцензійних умов, крім пункту 1.5 розділу 1,
абзацу п'ятого пункту 2.25, пункту 2.26 розділу 2,
пункту 8.5 розділу 8, пункту 9.2 розділу 9 після
слів "затверджених Держфінпослуг", та у додатку 7 до
них слова "Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг" та "Нацкомфінпослуг" у
відповідних відмінках згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ),
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), Указів Президента
України від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ) "Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 22 липня 2003 року N 740
( 740/2003 ) "Про заходи щодо розвитку системи протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів, які
регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення страхової
діяльності. { Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 717 ( z1469-11 )
від 01.12.2011, N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для
виконання під час провадження страхової діяльності та на день
отримання ліцензії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг своїми нормативно-правовими актами може
встановлювати додаткові вимоги до умов провадження окремих видів
страхування.
Розділ 1. Загальні положення
1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче поняття
вживаються в такому значенні: ліцензування - видача, переоформлення та анулювання
(відкликання) ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення
ліцензійних справ; { Абзац другий пункту 1.1 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 } ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
фінансової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного
виду страхування протягом визначеного строку за умови виконання
ліцензійних умов; відокремлений підрозділ юридичної особи (надалі -
відокремлений підрозділ) - це підрозділ юридичної особи, що
розташований поза її місцезнаходженням та надає послуги в єдиному
замкнутому технологічному процесі з юридичною особою і не є
юридичною особою; заявник - юридична особа, яка подає документи для одержання
ліцензії, переоформлення ліцензії, дубліката ліцензії, анулювання
ліцензії; { Абзац п'ятий пункту 1.1 розділу 1 в редакції
Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 )
від 25.07.2013; N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 } звітна дата - дата, на яку подаються звітні дані
страховиків; ( Пункт 1.1 доповнено абзацом шостим згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до формування
статутного капіталу не застосовуються до страховиків, які були
внесенні до Державного реєстру фінансових установ до набрання
чинності цим розпорядженням ) місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи
розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування
діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво
юридичної особи) та здійснюються управління і облік; { Пункт 1.1
розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 } недостовірні дані (інформація) - дані про наявність
розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих
страховиком для отримання ліцензії, та/або дані про
невідповідність цих документів інформації, наявній у
Нацкомфінпослуг за результатами виконання функцій і завдань,
визначених законодавством, виявлені при розгляді документів на
отримання ліцензії; { Пункт 1.1 розділу 1 доповнено новим абзацом
згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2666
( z0033-13 ) від 11.12.2012 } статутний капітал - грошові кошти та/або державні цінні
папери, внесені учасниками, засновниками страховика шляхом
придбання його акцій, часток. { Пункт 1.1 доповнено абзацом
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до
формування статутного капіталу не застосовуються до страховиків,
які були внесенні до Державного реєстру фінансових установ до
набрання чинності цим розпорядженням } Статутний капітал вважається сформованим та сплаченим за
офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату подання заяви
про внесення інформації про заявника до Державного реєстру
фінансових установ. У разі зменшення за рішенням учасників
статутного капіталу страховик має дотримуватися вимог статті 30
Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) в частині
відповідності зменшеного розміру статутного капіталу страховика
мінімальному розміру статутного капіталу страховика на дату
державної реєстрації відповідних змін до статуту страховика.
{ Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433
( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до формування статутного
капіталу не застосовуються до страховиків, які були внесенні до
Державного реєстру фінансових установ до набрання чинності цим
розпорядженням; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 504
( z0843-09 ) від 25.06.2009 } Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно
до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ). { Абзац пункту 1.1
розділу 1 в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 717 ( z1469-11 ) від 01.12.2011 }
1.2. Ліцензування страхової діяльності здійснюється
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг. { Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.3. Відповідно до вимог нормативно-правових актів України
щодо страхування Нацкомфінпослуг видає фінансовим установам
ліцензію на проведення певного виду страхування, визначеного
статтями 6, 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). До прийняття закону з урегулювання питань заміни
обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення
компенсаційної виплати з державного бюджету головними
розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем
роботи потерпілих Нацкомфінпослуг видає ліцензії на проведення
видів обов'язкового державного страхування, зазначених у пункті 1
постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1372
( 1372-2007-п ) "Питання проведення обов'язкового державного
страхування за деякими видами". { Пункт 1.3 доповнено абзацом
другим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 71 ( z0153-08 ) від 17.01.2008 }
1.4. Для отримання ліцензії на право проведення конкретних
видів страхування фінансова установа зобов'язана виконати всі
вимоги нормативно-правових актів України, які регулюють страхову
діяльність.
1.5. У заявника на дату подання документів на видачу ліцензії
мають бути відсутні невиконані заходи впливу, застосовані
Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг, термін виконання яких
настав. { Розділ 1 доповнено новим пунктом 1.5 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 717 ( z1469-11 ) від 01.12.2011; із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1.6. Після отримання відповідної ліцензії страховик має право
здійснювати страхову діяльність на всій території України. { Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.7. Страховик має право здійснювати страхування через свій
відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про
відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ
(далі - Реєстр).
1.8. Дія ліцензії може бути тимчасово зупинена (обмежена) або
анульована (відкликана) відповідно до цих Ліцензійних умов.
{ Пункт 1.8 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від
25.01.2005; в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
1.9. Здійснення страхової діяльності після закінчення строку
дії ліцензії або її анулювання (відкликання) не допускається. { Пункт 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 )
від 24.12.2013 }
1.10. Якщо страховик має намір провадити зазначені в ліцензії
види страхування після закінчення строку її дії або в разі його
реорганізації, то страховик зобов'язаний отримати нову ліцензію.
Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії
попередньо виданої ліцензії.
1.11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії,
видачі копії або дубліката ліцензії страховик зобов'язаний
виконати дії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.
1.12. Строк дії переоформленої ліцензії або дубліката
ліцензії не може перевищувати строку дії, який був зазначений в
цій ліцензії.
1.13. Ліцензія, видана страховику , не підлягає передачі для
використання іншими юридичними або фізичними особами для
здійснення страхової діяльності. { Пункт 1.13 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.14. Вимоги, установлені законодавством України у сфері
регулювання страхової діяльності, повинні виконуватись
страховиками протягом дії ліцензії. ( Пункт 1.13 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 )
1.15. Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за
видачу ліцензій на провадження конкретних видів страхування.
{ Пункт в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005,
N 4125 ( z0637-05 ) від 07.06.2005 }
1.16. Ліцензії на здійснення страхової діяльності є
безстроковими. { Пункт в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - не
застосовується до ліцензій, виданих до набрання чинності цим
розпорядженням. Такі ліцензії діють до закінчення зазначеного в
них строку дії }
1.17. Ліцензія на кожен вид страхування оформлюється на
окремому бланку.
1.18. Страховик повинен розмістити отриману ліцензію в
доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням.
Розділ 2. Вимоги до провадження страхової діяльності
2.1. Страховик створюється в організаційно-правовій формі
акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з
додатковою відповідальністю.
2.2. Учасників страховика повинно бути не менше трьох.
2.3. Юридична особа, яка має намір здійснювати страхову
діяльність, протягом тридцяти календарних днів з дати державної
реєстрації зобов'язана звернутись до Нацкомфінпослуг для включення
її до Реєстру. { Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
2.4. Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який
займається видами страхування, іншими ніж страхування життя,
установлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика,
який займається страхуванням життя, - 10 млн. євро за валютним
обмінним курсом валюти України. { Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 )
від 24.12.2013 }
2.5. Вартість чистих активів страховика, створеного у формі
акціонерного товариства або товариства з додатковою
відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного
фінансового року з дати внесення інформації про заявника до
Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою
зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика. { Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 )
від 25.01.2005; в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 504 ( z0843-09 ) від
25.06.2009 }
2.6. Статутний капітал страховика повинен бути сплачений
виключно в грошовій формі. Допускається формування статутного
капіталу страховика цінними паперами, що випускаються державою, за
їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Нацкомфінпослуг,
але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу.
2.7. Забороняється використовувати для формування статутного
капіталу векселі, кошти страхових резервів, бюджетні кошти, а
також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити
нематеріальні активи.
2.8. Загальний розмір внесків страховика до статутних
капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30
відсотків його власного статутного капіталу, у тому числі розмір
внеску до статутного капіталу окремого страховика не може
перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика,
який здійснює види страхування, інші ніж страхування життя, у разі
здійснення ним внесків до статутного капіталу страховика, який
здійснює страхування життя.
2.9. Підприємства, установи та організації не можуть стати
страховиками шляхом внесення змін до установчих документів за
умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть
у разі виконання вимог законодавства.
2.10. Страховик, який отримав ліцензію на страхування життя,
не має права займатися іншими видами страхування.
2.11. Предметом безпосередньої діяльності страховика може
бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність,
пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх
управлінням.
2.12. Ліцензія видається на здійснення окремого виду
страхування та дає одночасно право на проведення перестрахування
за цим видом страхування. Страховик (перестраховик) України має
право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів
добровільного і обов'язкового страхування, на проведення яких він
отримав ліцензію. Укладення страховиком України (цедентом, перестрахувальником)
договорів перестрахування з перестраховиками (страховиками,
страховими брокерами) - нерезидентами, у тому числі з тими, які
мають свої представництва в Україні, дозволяється у випадках,
передбачених нормативно-правовими актами України.
2.13. Страховик зобов'язаний прийняти та зареєструвати в
Нацкомфінпослуг правила страхування, які відповідають вимогам
статті 17 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і цим
Ліцензійним умовам.
2.14. Ліцензії на обов'язкові види страхування видаються
відповідно до цих Ліцензійних вимог та особливих умов
ліцензування, установлених Кабінетом Міністрів України. Ліцензія
на конкретний вид обов'язкового страхування видається, якщо
страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше
ніж два роки, якщо інше не передбачено законодавством (під
досвідом не менше ніж два роки слід розуміти наявність протягом
усього зазначеного періоду чинної ліцензії і чинних договорів
страхування). Для підтвердження вимог цього пункту надаються
відповідні копії договорів страхування.
2.15. Страховик зобов'язаний дотримуватись обов'язків,
визначених статтею 20 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
2.16. Здійснення страховиком страхових виплат провадиться у
порядку та на умовах, визначених статтею 25 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ). Страховик зобов'язаний на підставі
ведення журналу реєстрації страхових вимог (заяв) страхувальників
щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування формувати
резерв збитків (резерв заявлених, але не виплачених збитків) та
забезпечувати його ліквідне розміщення.
2.17. Страховик зобов'язаний дотримуватись умов забезпечення
платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ) і нормативно-правових актів, які
встановлюють відповідні вимоги.
2.18. Страховик зобов'язаний формувати, обліковувати і
розміщувати страхові резерви в порядку та на умовах, визначених
статтею 31 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і
відповідними нормативно-правовими актами.
2.19. Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування
перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу,
сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик
зобов'язаний укласти договір перестрахування.
2.20. Страховик зобов'язаний вести бухгалтерський облік,
формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до
вимог законодавства України з урахуванням особливостей,
передбачених статтями 31 та 33 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
2.21. Страховик зобов'язаний проводити аудиторську перевірку
та оприлюднювати публічну бухгалтерську звітність відповідно до
вимог статті 34 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та
інших нормативно-правових актів.
2.22. Страховик та його відокремлений підрозділ повинні бути
забезпечені комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами (телефон, факс, E-mail), що відповідають
установленим вимогам.
2.23. При здійсненні діяльності з обов'язкових видів
страхування страховик зобов'язаний утворювати централізовані
страхові резервні фонди згідно з вимогами відповідних
нормативно-правових актів.
2.24. При здійсненні діяльності з обов'язкових видів
страхування страховик зобов'язаний дотримуватись порядку та правил
їх проведення, застосовувати форми типового договору, розміри
страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або
методику актуарних розрахунків, установлені Кабінетом Міністрів
України.
2.25. Страховик має право розпочати страхову діяльність у
разі, якщо: - облікова і реєструюча система відповідає вимогам,
встановленим нормативно-правовими актами; - внутрішні правила страховика відповідають вимогам законів
України та нормативно-правових актів державних органів, що
здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг; - професійні якості та ділова репутація персоналу
відповідають вимогам, установленим нормативно-правовими актами; керівник та головний бухгалтер відповідають Професійним
вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за
N 955/9554. ( Пункт доповнено абзацом п'ятим згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 3329 ( z0196-05 ) від 18.01.2005 )
2.26. Як суб'єкт первинного фінансового моніторингу страховик
зобов'язаний дотримуватись обов'язків, установлених статтею 6
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) та вимогами Положення про здійснення
фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 N 25 ( z0715-03 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 р.
за N 715/8036. { Пункт 2.26 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 717 ( z1469-11 )
від 01.12.2011 }
2.27. Страховик на підставі наданих оригіналів або належним
чином завірених копій документів зобов'язаний ідентифікувати осіб,
які здійснюють фінансові операції, що згідно із законодавством
підлягають фінансовому моніторингу.
2.28. Страховик зобов'язаний встановити правила проведення
внутрішнього фінансового моніторингу та призначити працівника,
відповідального за його проведення. Відповідальний працівник
зобов'язаний: - бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки
керівнику страховика; - не рідше одного разу на місяць інформувати керівника
страховика про виявлені фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті.
2.29. Страховик зобов'язаний мати у власності або в
користуванні приміщення, а саме нежитлову частину внутрішнього
об'єму будівлі, обмежену будівельними елементами, з можливістю
входу і виходу, яка використовується виключно цим страховиком при
провадженні страхової діяльності, за місцезнаходженням, зазначеним
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців. { Розділ 2 доповнено новим пунктом згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }

Розділ 3. Документи, які подаються для отримання
ліцензії на здійснення страхової діяльності
3.1. Для отримання ліцензії на здійснення страхової
діяльності заявник відповідно до цих Ліцензійних умов подає до
Нацкомфінпослуг документи, перелік яких передбачено Законами
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), а
саме: - заяву про видачу ліцензії (додаток 1); - друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізовану його керівником (подається заявником за
бажанням); { Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 в редакції
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 )
від 05.03.2013 } - копії установчих документів, засвідчені в установленому
законодавством порядку; - довідки банків, що підтверджують розмір сплаченого
статутного капіталу, або аудиторський висновок аудитора, внесеного
до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, щодо підтвердження формування та розміру
сплаченого статутного капіталу, а також, відповідно до пункту 2.5
цих Ліцензійних умов, щодо підтвердження перевищення вартості
нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного капіталу на
останню звітну дату, що передує поданню документів на отримання
ліцензії. Для новостворених страхових компаній - довідки банків,
що підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу або
аудиторський висновок аудитора; { Абзац п'ятий пункту 3.1 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 } - довідку про фінансовий стан засновників (учасників)
страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо
страховик створений у формі повного чи командитного товариства або
товариства з додатковою відповідальністю; { Абзац шостий пункту
3.1 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 } - правила (умови) страхування; - економічне обгрунтування запланованої страхової
(перестрахувальної) діяльності; - інформацію про учасників страховика (додаток 2); - інформацію про голову виконавчого органу та його
заступників (додаток 3), яка має бути підписана керівником
страховика і скріплена печаткою, копію диплома голови виконавчого
органу страховика або його першого заступника про вищу економічну
або юридичну освіту, копію диплома головного бухгалтера страховика
про вищу економічну освіту, засвідчені печаткою страховика і
відповідним підписом; - інформацію про наявність відповідних сертифікатів у
випадках, передбачених Нацкомфінпослуг. Крім того, заявник повинен подати до Нацкомфінпослуг: - завірену заявником копію затверджених в установленому
порядку правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
{ Абзац тринадцятий пункту 3.1 розділу 3 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 } - завірену заявником копію документа про призначення
працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового
моніторингу, з інформацією про керівних посадових осіб або
фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового
моніторингу (додаток 4).
3.2. У заяві про видачу ліцензії мають міститися відомості
про особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські
реквізити, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), перелік видів
страхування, на проведення яких страховик має намір одержати
ліцензію, перелік правил страхування для кожного виду
добровільного страхування, дату подання заяви, підпис керівника
страхової організації, скріплений печаткою.
3.3. У разі наявності у страховика відокремлених підрозділів
у заяві зазначається або до заяви додається їх перелік із
зазначенням їх найменування, місцезнаходження, номерів телефонів,
а також дати та номеру рішення про створення відокремленого
підрозділу (додаток 5). { Пункт 3.3 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
3.4. В установчих документах (статуті та/або установчому
договорі) мають бути зазначені обраний юридичною особою вид
підприємницької діяльності та інформація щодо розміру статутного
капіталу страховика, а також для юридичних осіб, які не є
акціонерними товариствами, має міститись інформація про розподіл
часток статутного капіталу між засновниками (учасниками) із
зазначенням розподілу часток у відсотках, їх кількості та
грошового розміру. { Пункт 3.4 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
3.5. Правила страхування, подані для реєстрації, мають бути
пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом відповідальної
особи і печаткою страховика. Правила повинні містити всі умови,
визначені статтею 17 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), бути викладені державною мовою та мати суцільно
пов'язаний закінчений зміст, граматично та логічно узгоджену
інформацію. Заявник зобов'язаний виправити в Правилах страхування
граматичні та стилістичні помилки в разі їх наявності. За умов
проведення страховиком зовнішньоекономічних операцій страхування
(перестрахування) Правила страхування можуть бути перекладені на
англійську чи іншу мову. Тексти таких перекладів мають бути
завірені відповідно до вимог законодавства. До Правил страхування встановлюються також наступні вимоги: 3.5.1. Назва Правил страхування повинна містити слово
"добровільного". 3.5.2. Поняття, що використовуються у Правилах страхування,
повинні відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів.
У разі потреби застосування понять, не визначених у відповідних
нормативно-правових актах, потрібно дати їх тлумачення. 3.5.3. Не допускаються у тексті Правил страхування, договорів
(полісів): - подвійне тлумачення одних і тих самих положень, протиріч
або неузгодженості між пунктами; - застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що
призводять до неоднозначного розуміння змісту; - використання законодавчо визначених понять в іншій
інтерпретації; - порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять
до спотворення змісту. 3.5.4. При оформленні Правил страхування не допускаються: - друкування різними шрифтами (крім випадків виділення в
тексті окремих положень) та шрифтом розміром менше ніж 12 пунктів
у форматі Word; - подання неякісних ксерокопій, у тому числі подання
ксерокопій підписів уповноважених осіб та/або відсутність
оригіналу підпису уповноваженого актуарія. 3.5.5. У разі внесення змін та/або доповнень до Правил
страхування страховик протягом десяти робочих днів повідомляє про
це Нацкомфінпослуг та надсилає для реєстрації (разом з супровідним
листом) два примірники відповідних змін та/або доповнень із
зазначенням номеру змін до правил страхування. Зміни та/або
доповнення до Правил страхування вважаються чинними з дня їх
реєстрації у Нацкомфінпослуг. { Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
3.5.6. Правила страхування, зміни або доповнення до них
подаються в двох примірниках, які мають бути тотожними. Після
внесення 3-х змін або доповнень до Правил страхування у разі
необхідності внесення подальших змін або доповнень страховик
повинен подати для затвердження і реєстрації нову редакцію Правил
страхування.
3.6. Економічне обгрунтування запланованої страхової
діяльності подається за встановленою формою (додаток 6), має бути
підписане керівником страховика та скріплене печаткою.
Розділ 4. Порядок подання та розгляду документів для
отримання ліцензії
4.1. Заява про видачу ліцензії разом з усіма документами, що
подаються для отримання ліцензії (крім других примірників правил
страхування, які призначені для повернення заявнику з відміткою
про їх реєстрацію), та описом (переліком) поданих документів
повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені
відбитком печатки та підписом керівника заявника і подаватись у
швидкозшивачі. Опис (перелік) поданих документів повинен містити
посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.
4.2. Заяву про видачу ліцензії разом з усіма необхідними
документами заявники направляють поштою, подають особисто або
через уповноважену особу до Нацкомфінпослуг. Датою подання документів є дата відбитка календарного
штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника.
У разі надання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг датою
подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом
Нацкомфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати
реєстрацію вхідної кореспонденції.
4.3. Заявник забезпечує достовірність даних (інформації),
вказаних (указаної) у заяві та документах, поданих для отримання
ліцензії.
4.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом.
4.5. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо: заява підписана особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних умов; документи подані не в повному обсязі.
4.6. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав
для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду і в строки,
передбачені для видачі ліцензії (не більше 30 календарних днів з
часу одержання передбачених Ліцензійними умовами документів).
4.7. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в установленому порядку.
4.8. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі,
а також рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без
розгляду приймається Нацкомфінпослуг як колегіальним органом.
4.9. Не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження
заяви (дати реєстрації в Нацкомфінпослуг) та всіх необхідних
документів від заявника Нацкомфінпослуг має прийняти рішення про
видачу ліцензії, про відмову у видачі ліцензії або рішення про
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду.
4.10. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу
ліцензії заявнику, інформація про якого на дату подання заяви не
внесена до Реєстру (далі - заявник, що не отримав статусу
фінансової установи), Нацкомфінпослуг одночасно приймає рішення
про внесення такого заявника до Реєстру.
4.11. Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на
доопрацювання всі документи, подані ним для отримання ліцензії
та/або включення до Реєстру, за письмовим зверненням заявника,
поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею відповідного рішення.
4.12. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення про
видачу ліцензії та про прийняття рішення про внесення інформації
про заявника до Реєстру (для заявників, що не отримали статусу
фінансової установи) або про відмову у видачі ліцензії
надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом
трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У
рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої
відмови.
4.13. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: недостовірність даних (інформації) у документах, поданих
заявником для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами цим
Ліцензійним умовам; невідповідність поданих документів, що додаються до заяви,
вимогам законодавства.
4.14. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних (інформації) у документах, поданих для видачі
ліцензії, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про
видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності
заявника цим Ліцензійним умовам він може подати до Нацкомфінпослуг
нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали
підставою для відмови у видачі ліцензії.
4.15. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржене в судовому порядку.
4.16. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу
ліцензії Нацкомфінпослуг оформлює ліцензію не пізніше ніж за п'ять
робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення
плати за видачу ліцензії.
4.17. Заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії подає до Нацкомфінпослуг документ, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії, та реєстраційну картку із
загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 3 до
Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 ( z0797-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня
2003 року за N 797/8118 (в редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 16 січня 2007 року N 6640) (далі - Положення) (подається
заявниками, що не отримали статусу фінансової установи). Реєстраційна картка подається до Нацкомфінпослуг у паперовій
та електронній формах. Реєстраційна картка в електронній формі
подається до Нацкомфінпослуг через веб-інтерфейс на офіційному
сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »