Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих [...]
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 29.07.20092669
Документ z0788-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2014, підстава z0216-14
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
29.07.2009 N 2669
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 788/16804
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 27 ( z0216-14 ) від 20.01.2014 }
Про Порядок ведення службами у справах
дітей обліку дітей, які опинилися
у складних життєвих обставинах

Відповідно до Закону України "Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей" ( 20/95-ВР ), пункту 4
Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
N 866 ( 866-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення службами у справах дітей обліку
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, що додається.
2. Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики
Автономної Республіки Крим, службам у справах дітей обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Довести цей наказ до відома служб у справах дітей
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах
рад.
2.2. Забезпечити ведення службами у справах дітей районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських, районних у містах рад обліку дітей,
які опинилися у складних життєвих обставинах.
2.3. Упорядкувати облік дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, відповідно до цього наказу.
3. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини здійснювати методичне забезпечення ведення службами у
справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
4. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
довести цей наказ до відома Республіканського Автономної
республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та забезпечити
його виконання в межах повноважень.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кондратюк Т.В.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
29.07.2009 N 2669
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 788/16804

ПОРЯДОК
ведення службами у справах дітей обліку дітей,
які опинилися у складних життєвих обставинах

1. Служби у справах дітей районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів
міських, районних у містах рад (далі - служби у справах дітей) за
місцем проживання батьків дитини або одного з них, з ким проживає
дитина, а в разі самовільного залишення дитиною місця постійного
проживання (перебування) - за місцем її постійного проживання
(перебування), здійснюють облік дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, відповідно до цього Порядку.
2. Виявлення дітей, які підлягають обліку, здійснюється
безпосередньо службами у справах дітей та за інформацією органів
внутрішніх справ, освіти і науки, охорони здоров'я, праці та
соціального захисту населення, виконання покарань, структурних
підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, житлово-експлуатаційних
управлінь, громадян, а також за письмовим зверненням батьків
дитини або осіб, які їх замінюють.
3. Отримана інформація про дитину, яка підлягає обліку,
перевіряється службою у справах дітей, за винятком документально
засвідченої інформації, що надійшла від органів внутрішніх справ,
виконання покарань, прокуратури та судів.
4. Взяття дитини на облік за непідтвердженою інформацією не
допускається.
5. Про взяття дитини, яка опинилась в складних життєвих
обставинах, на облік служба у справах дітей видає відповідний
наказ.
6. Підставами для взяття дитини на облік є: проживання дитини у сім'ї, в якій батьки або особи, що їх
замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків; систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного
проживання; скоєння фізичного, психологічного, сексуального або
економічного насилля щодо дитини в сім'ї.
7. Інформація про дитину та джерела інформування стосовно
дітей, які підлягають обліку, є конфіденційними.
8. Інформація про дитину, яка опинилась у складних життєвих
обставинах, вноситься до Журналу обліку дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, що ведеться за формою згідно з
додатком до цього Порядку, та Єдиного електронного банку даних
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах відповідно до
Порядку ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом
Мінсім'ямолодьспорту від 18.11.2008 N 4580 ( z1201-08 ),
зареєстрованого в Мін'юсті 17.12.2008 за N 1201/15892.
9. При взятті дитини на облік після заповнення електронної
обліково-статистичної картки дитини, форма якої затверджена
наказом Мінсім'ямолодьспорту від 18.11.2008 N 4580 ( z1200-08 ),
зареєстрованим в Мін'юсті 17.12.2008 за N 1200/15891 (далі -
обліково-статистична картка), на паперовому носії інформації
видруковується дублікат картки із зазначенням дати виготовлення,
який підписується оператором єдиного банку даних, засвідчується
підписом керівника та скріплюється печаткою служби у справах
дітей.
10. Копії усіх наявних документів та акти обстеження умов
проживання за формою, наведеною у додатку 9 до Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 N 866 ( 866-2008-п ), індивідуальний план
соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих
обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування, за встановленою Мінсім'ямолодьспортом формою додаються
до обліково-статистичної картки дитини та зберігаються в окремому
файлі у папці справ дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
11. Індивідуальний план соціального захисту дитини, яка
опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, затверджується Комісією з
питань захисту прав дитини та переглядається за потребою, але не
рідше одного разу на рік.
12. Інформація про взяття дитини на облік відповідно до
наказу Мінсім'ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтрансзв'язку,
МВС та Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 14.06.2006 N 1983/388/452/221/556/596/106 ( z0824-06 ) "Про
затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із
сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах",
зареєстрованого в Мін'юсті 12.07.2006 за N 824/12698, передається
в центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для обліку і
соціального супроводу сім'ї, в якій перебуває дитина, яка
опинилася у складних життєвих обставинах.
13. Соціальне інспектування та соціальний супровід сім'ї, в
якій перебуває дитина, яка опинилася у складних життєвих
обставинах, здійснюються центрами соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді відповідно до Порядку здійснення соціального
інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах,
затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 31.03.2008 N 1278
( z0486-08 ), зареєстрованого в Мін'юсті 31.05.2008 за
N 486/15177, та Порядку здійснення соціального супроводу центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які
опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом
Мінсім'ямолодьспорту від 25.04.2008 N 1795 ( z0471-08 ),
зареєстрованого в Мін'юсті 29.05.2008 за N 471/15162.
14. У разі зміни місця проживання (перебування) дитини, яка
перебуває на обліку, службою у справах дітей за місцем
попереднього проживання (перебування) дитини в 10-денний строк,
після того як стало відомо про зміну місця проживання
(перебування), надсилається повідомлення до служби у справах дітей
за новим місцем проживання (перебування) цієї дитини, до якого
додається копія індивідуального плану соціального захисту дитини,
яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування, для врахування
потреб дитини при складанні нового індивідуального плану
соціального захисту дитини або черговому його перегляді.
15. Зняття дитини з обліку здійснюється наказом служби у
справах дітей за умови: припинення підстав узяття дитини на облік; досягнення дитиною повноліття; смерті дитини, яка перебуває на обліку; зміни місця проживання (перебування) та постановки на облік
за новим місцем проживання; надання дитині повної цивільної дієздатності.
16. Після зняття дитини з обліку до її обліково-статистичної
картки вноситься відповідний запис.
17. Документи дитини після зняття з обліку зберігаються в
окремому файлі у папці справ дітей, знятих з обліку.
18. У разі виникнення підстав для поновлення дитини на
обліку, обліково-статистична картка дитини поновлюється, про що в
Журналі обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
робиться відповідний запис.
19. Документи дитини, яка перебувала на обліку як дитина, яка
опинилася в складних життєвих обставинах, зберігаються до
досягнення дитиною повноліття. Після завершення цього строку
документи знищуються, про що складається відповідний акт за
довільною формою, який затверджується начальником служби у справах
дітей або його заступником.
Перший заступник директора
Державного департаменту
з усиновлення та захисту прав дитини Л.В.Балим

Додаток
до Порядку ведення службами
у справах дітей обліку
дітей, які опинилися
у складних життєвих
обставинах

ЖУРНАЛ
обліку дітей, які опинились
у складних життєвих обставинах

_________________________________________________________________
(найменування служби у справах дітей)
Розпочато _________________ 20___ р. N _______
Закінчено _________________ 20___ р. N _______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Дата і | Місце | Дата | Дата | Обліковий |Причина| Від кого |Інформація|Додаткова |Дата і| |з/п|ім'я, по | місце | проживання |взяття| і |номер картки|взяття | надійшла | про |інформація|номер | | |батькові |народження|(перебування)| на |номер | дитини в |дитини |інформація| батьків |про дитину|наказу| | | дитини | дитини | дитини |облік |наказу| Єдиному | на |(установа,|або осіб, | (в тому | про | | | | | | | про |електронному| облік | орган) | які їх |числі про |зняття| | | | | | |взяття|банку даних | | |замінюють |поновлення| з | | | | | | | на | дітей, які | | | |на обліку)|обліку| | | | | | |облік |опинились в | | | | | | | | | | | | | складних | | | | | | | | | | | | | життєвих | | | | | | | | | | | | | обставинах | | | | | | |---+---------+----------+-------------+------+------+------------+-------+----------+----------+----------+------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+---------+----------+-------------+------+------+------------+-------+----------+----------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...