Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Національний банк; Постанова, Положення від 19.02.200172
Документ z0237-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.02.2005, підстава z0040-05
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 72 від 19.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2001 р.
за N 237/5428
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 637 ( z0040-05 ) від 15.12.2004 )
Про затвердження Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001
N 432 ( z0926-01 ) від 16.10.2001
N 495 ( z1022-01 ) від 04.12.2001
N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003
N 256 ( z0527-03 ) від 18.06.2003
N 313 ( z0649-03 ) від 25.07.2003
N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та у зв'язку з потребою подальшого
вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку
України з регулювання готівкового обігу Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні (додається). 2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений
постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 N 21
( v0228500-95 ) (із змінами і доповненнями). 3. Скасувати постанову Правління Національного банку України
від 04.01.2000 N 5 "Про затвердження змін до Порядку ведення
касових операцій у національній валюті в Україні". 4. Подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 5. Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва)
довести цю постанову до відома територіальних управлінь
Національного банку та комерційних банків для використання в
роботі. 6. Постанова набирає чинності через десять днів після
опублікування в "Офіційному віснику України".
Голова В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
19.02.2001 N 72
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2001 р.
за N 237/5428
Положення
про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні
1. Загальні положення
1.1. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб
(крім установ банків і підприємств поштового зв'язку) незалежно
від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх
відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і
фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі -
підприємства), а також на зареєстрованих у встановленому порядку
фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності без
створення юридичної особи (далі - підприємці), які здійснюють
операції з готівкою в національній валюті, та є обов'язковими для
виконання ними. Вимоги Положення не поширюються на розташовані на території
України іноземні дипломатичні, консульські та інші офіційні
представництва, міжнародні організації та їх філії, що
користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також на ті
представництва інших іноземних організацій і філій, які не
здійснюють підприємницької діяльності. 1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: відокремлені підрозділи - структурні підрозділи та одиниці
юридичних осіб (філії, представництва, відділення тощо), які
виробляють продукцію, реалізовують товари (виконують роботи,
надають послуги) та здійснюють інші операції і не мають статусу
юридичної особи; виплати через екстрені (невідкладні) обставини - соціальні
виплати громадянам на поховання, допомога при народженні дитини,
допомога одиноким та багатодітним матерям, допомога на лікування у
разі хвороби, компенсації особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, здійснені підприємством з готівкової
виручки за наявності податкової заборгованості; виплати, пов'язані з оплатою праці, - виплата основної та
додаткової заробітної плати, заохочувальні та компенсаційні
виплати та інші виплати, що не входять до фонду оплати праці,
передбачені Інструкцією зі статистики заробітної плати,
затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.95
N 323 ( z0465-95 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України від 21.12.95 за N 465/1001; готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти
України - банкноти і монети, у тому числі й обігові пам'ятні та
ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами; готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних
готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) і позареалізаційні надходження; готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств,
підприємців та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари,
виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які
безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг) та іншого майна; депонована заробітна плата - готівкові кошти, що одержані
підприємством для оплати праці та не виплачені в установлений
строк підприємством окремим фізичним особам; каса підприємства - приміщення або місце здійснення
готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання
готівкових коштів, інших цінностей, касових документів; ( Термін
пункту 1.2 в редакції Постанови Національного банку N 81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
( Термін пункту 1.2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
касова книга - документ бухгалтерського обліку встановленої
форми, що застосовується для здійснення обліку готівки в касі
підприємства; касові операції - операції підприємств між собою та з
підприємцями і фізичними особами, що пов'язані з прийманням і
видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу
підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі
обліку розрахункових операцій; картковий рахунок - банківський рахунок, на якому
обліковуються операції за платіжними картками; книга обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) -
прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної
податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які
складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо
руху готівкових коштів, товарів (послуг); корпоративна картка - платіжна картка, яка дає змогу її
держателю провести операції за рахунок коштів, що обліковуються на
картковому рахунку юридичної особи; ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний
розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець
робочого дня; ( Термін пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) операційний час - час роботи установи банку з клієнтами,
протягом якого установа банку приймає розрахункові документи, що
мають бути оброблені, передані та виконані цією установою банку
протягом цього робочого дня. Тривалість операційного часу
встановлюється установою банку самостійно та зазначається в її
внутрішніх нормативних документах; оприбуткування готівки в касі - облік готівки в касі
підприємства на повну суму її фактичних надходжень; переказ готівки - унесення певної суми готівки підприємством
(підприємцем) або фізичною особою з метою її зарахування на
рахунки підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі їм
у готівковій формі; ( Пункт 1.2 доповнено терміном згідно з
Постановою Національного банку N 432 ( z0926-01 ) від 16.10.2001 ) торговець - підприємство (підприємець), яке відповідно до
договору з еквайром або платіжною організацією приймає до
обслуговування платіжні картки з метою проведення оплати вартості
товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі готівки); ( Пункт
1.2 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку N81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) підприємства, що здійснюють операції з металобрухтом -
спеціалізовані підприємства або спеціалізовані металургійні
переробні підприємства, а також їх приймальні пункти, що
здійснюють операції з металобрухтом згідно із Законом України "Про
металобрухт" ( 619-14 ); позареалізаційні надходження - надходження від операцій, що
безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (робіт, послуг)
та іншого майна (включаючи основні фонди, нематеріальні активи,
продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі
погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками,
безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків,
внески до статутного фонду, платежі за надане в лізинг (оренду)
майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними
правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші
надходження; податковий борг - податкове зобов'язання (з урахуванням
штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків
або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене у
встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого
податкового зобов'язання; ( Абзац пункту 1.2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 495 ( z1022-01 ) від
04.12.2001 ) реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) - пристрій або
програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні
функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій
при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів
(наданих послуг); розрахункова книжка (далі - РК) - належним чином зброшурована
та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної
податкової служби України, що містить номерні розрахункові
квитанції, які видаються покупцям у визначених чинним
законодавством випадках, коли не застосовуються РРО; книга обліку доходів і витрат - документ встановленої форми,
що застосовується для відображення руху готівки підприємця у
процесі здійснення ним підприємницької діяльності. ( Пункт 1.2
доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
2. Порядок організації готівкових розрахунків
2.1. Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки
в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти на договірних
умовах, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями,
що виникають у господарських відносинах, пріоритетно у
безготівковій формі (за допомогою розрахункових документів у
паперовому або електронному вигляді, уключаючи платіжні картки), а
також у готівковій формі (з дотриманням діючих обмежень) у
порядку, установленому законодавством України, у тому числі
нормативно-правовими актами Національного банку України. ( Пункт
2.1 в редакції Постанови Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від
18.02.2004 ) 2.2. Розрахунки готівкою підприємств між собою та з
підприємцями і фізичними особами проводяться як за рахунок коштів,
одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки і
здійснюються через касу підприємств з веденням касової книги
встановленої форми. Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) та фізичних
осіб здійснюються також через установи банків шляхом переказу
готівки на користь підприємств (підприємців) та фізичних осіб для
сплати будь-яких платежів. ( Абзац другий пункту 2.2 в редакції
Постанови Національного банку N 432 ( z0926-01 ) від 16.10.2001 ) Підприємці здійснюють облік операцій з готівкою у книзі
обліку доходів і витрат, форма та порядок заповнення якої
встановлені Державною податковою адміністрацією України. ( Абзац
третій пункту 2.2 в редакції Постанови Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 2.3. Сума готівкового розрахунку одного підприємства
(підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) через їх каси,
каси банків, інших фінансових установ, які надають послуги з
переказу грошей, та підприємств поштового зв'язку не має
перевищувати десяти тисяч гривень протягом одного дня за одним або
кількома платіжними документами. Платежі понад установлену
граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку.
Кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться
розрахунки, протягом дня не обмежується. ( Абзац перший пункту 2.3
із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N
432 ( z0926-01 ) від 16.10.2001, N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою
підприємств в оплату за товари, що придбані на виробничі
(господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за
корпоративними картками. Указані обмеження не стосуються розрахунків підприємств
(підприємців) з фізичними особами, бюджетами та державними
цільовими фондами, малих і середніх підприємств при використанні
готівкових коштів, що одержані ними за рахунок кредитної лінії
Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малих і
середніх підприємств. Обмеження також не поширюються на
добровільні пожертвування, благодійну допомогу, вилучену органами
державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту
електроенергію, а також у разі використання коштів, виданих на
відрядження. Установлені обмеження на готівкові розрахунки також не
поширюються на розрахунки підприємств (підприємців) між собою при
закупівлі сільськогосподарської продукції (перелік якої
передбачено Державним класифікатором продукції та послуг ДК
016-97, затвердженим наказом Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 30.12.97 N 822, коди
01.11-01.42, та 05.00.1-05.00.42). ( Пункт 2.3 доповнено абзацом
четвертим згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з
іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну
суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково
додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня
платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з
подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим
лімітом каси. Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) між собою та з
фізичними особами проводяться із застосуванням прибуткових та
видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків,
розрахункових квитанцій, проїзних документів тощо, які
підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання
послуг, отримання (повернення) коштів, а також рахунків-фактур,
договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо. 2.4. Підприємства (підприємці) можуть здійснювати розрахунки
готівкою за спожиту ними електроенергію шляхом унесення готівки в
каси енергопостачальників (без обмежень установлених у пункті 2.3
цього Положення сум готівкових розрахунків) або в каси установ
банків для подальшого зарахування цих коштів на розподільчі
рахунки підприємств-енергопостачальників. 2.5. Підприємства, що здійснюють операції з металобрухтом,
розраховуються з підприємствами-здавачами та підприємцями за
прийнятий металобрухт у безготівковій формі. Для оплати цими
підприємствами за закуплений у фізичних осіб металобрухт
здійснюються перекази готівки через установи банків та
підприємства поштового зв'язку. Страхові агенти (фізичні та юридичні особи), що діють на
підставі договорів доручення із страховиком, та страхові агенти -
громадяни, які перебувають із страховиком у трудових відносинах,
отримують страхові платежі від страхувальників за проведення
обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів за додатковими договорами "Зелена Картка" як
у готівковій формі в порядку, визначеному чинним законодавством
України, так і в безготівковій формі шляхом переказу готівки
страхувальниками або безготівковими перерахуваннями коштів з їх
поточного рахунку чи із застосуванням платіжної картки. Отримані
страховими агентами готівкою страхові платежі здаються у
встановлені страховиками строки до кас страховиків, через банки,
підприємства поштового зв'язку та інші фінансові установи, які
надають послуги з переказу грошей. ( Пункт 2.5 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003, в редакції Постанови Національного банку N 256
( z0527-03 ) від 18.06.2003 ) ( Пункт 2.5 в редакції Постанови Національного банку N 432
( z0926-01 ) від 16.10.2001 )
2.6. Розрахунки за готівку підприємств сфери торгівлі,
громадського харчування та послуг здійснюються із застосуванням
РРО згідно із Законом України від 01.06.2000 N 1776 ( 1776-14 )
"Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг". Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено
проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів
розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та
книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 N 1336 ( 1336-2000-п )
(із змінами і доповненнями). Якщо торговець оснащений платіжним терміналом (у тому числі
з'єднаним чи поєднаним з РРО), то він може за рахунок готівкової
виручки підприємства або коштів, отриманих із банку, надавати
держателю платіжної картки Національної системи масових
електронних платежів та інших платіжних систем (якщо така послуга
передбачена їх правилами) послуги з видачі готівки з друкуванням
квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та
відображенням таких операцій в касовій книзі або КОРО чи в книзі
обліку доходів і витрат. Обмеження з видачі торговцем готівки за
платіжними картками можуть установлюватися платіжною організацією
та банками - членами цієї системи. ( Пункт 2.6 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) 2.7. Якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи
здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку
шляхом унесення до установ банків готівки для подальшого
перерахування її на рахунки інших підприємств (підприємців) або
фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є
готівковими, а для отримувачів коштів - безготівковими.
( Пункт 2.7 в редакції Постанови Національного банку N 432
( z0926-01 ) від 16.10.2001 ) 2.8. Ліміт каси встановлюється підприємствам, які мають
рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. Такі
підприємства можуть зберігати в своїй касі готівку на кінець дня в
межах затвердженого ліміту каси. При відкритті поточного рахунку (у період укладання договору
на розрахунково-касове обслуговування) новостворене підприємство
подає установі банку заявку-розрахунок для встановлення загального
ліміту каси, порядку та строків здавання готівкової виручки. Діючі
підприємства, які мають поточні рахунки в різних установах банків,
подають зазначену заявку розрахунок на власний розсуд до будь-якої
установи банку, у якому відкрито його поточні рахунки, а іншим
установам банків - копії заявки-розрахунку з установленим лімітом
каси. Заявка-розрахунок подається і в разі перегляду з ініціативи
підприємства або банку раніше встановленого ліміту каси. ( Пункт
2.8 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Національного
банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Підприємства - юридичні особи наказом (розпорядженням)
повідомляють своїм відокремленим підрозділам розмір установленого
ліміту каси та строки здавання готівкової виручки до кас таких
юридичних осіб, банків, підприємств поштового зв'язку, але не
пізніше наступного робочого дня (після дня надходження готівки до
кас відокремлених підрозділів). ( Пункт 2.8 доповнено абзацом
третім згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 )
від 05.03.2003 ) Юридичні особи, які здійснюють страхову діяльність,
діяльність з випуску і проведення лотерей, закупівлю
сільськогосподарської продукції, установлюють строки здавання
готівкової виручки до своїх кас, банків та підприємств поштового
зв'язку для страхових агентів, заготівельників
сільськогосподарської продукції, розповсюджувачів лотерей, які
діють на підставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх
функціонування, режиму роботи у вечірні години, вихідні та
святкові дні, обсягів здаваної виручки, але не рідше одного разу
на п'ять робочих днів. ( Пункт 2.8 доповнено абзацом четвертим
згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) Порядок установлення підприємствам ліміту каси, порядку і
строків здавання готівкової виручки регулюється Інструкцією про
організацію роботи з готівкового обігу установами банків України
( v0004500-95 ) (далі - Інструкція).
( Абзац пункту 2.8 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
( Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 256 ( z0527-03 ) від 18.06.2003 )
2.9. Підприємства зобов'язані здавати готівкову виручку понад
установлений ліміт каси в порядку і строки, визначені установою
банку для зарахування на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси
підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка в його
касі на кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин,
унаслідок яких ліміт каси не встановлено). ( Абзац перший пункту
2.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Готівкові кошти можуть здаватися підприємствами в денні та
вечірні каси установ банків, через служби інкасації, підприємствам
поштового зв'язку для переказів на їх поточні рахунки в установах
банків. ( Абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх
надходження, якщо вони надійшли до кас підприємств сфери торгівлі,
громадського харчування та послуг (тих, що не мають домовленості з
установою банку на інкасацію чи здавання готівкової виручки до
вечірньої каси банку) при проведенні розрахунків із застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій (із зафіксованим РРО часом
надходження коштів) наприкінці робочого дня та були здані (у сумі,
що перевищує встановлений ліміт каси) до обслуговуючих установ
банків не пізніше наступного робочого дня банку (протягом
операційного часу його роботи) та підприємства або були
використані підприємством (без попереднього здавання їх до банку і
одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби)
наступного дня на необхідні господарські потреби. ( Пункт 2.9
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Якщо аналогічна ситуація виникає на підприємствах, які при
проведенні готівкових розрахунків використовують прибуткові касові
ордери або розрахункові книжки, що містять розрахункові квитанції,
і точний час надходження готівки не може бути зафіксований, то
такі готівкові надходження не вважаються понадлімітними в день їх
надходження не більше ніж чотири рази на місяць. У разі постійного
надходження готівки до кас наприкінці робочого дня і відповідного
перевищення ліміту каси такі підприємства мають звернутися до
обслуговуючих установ банків щодо перегляду строків здавання
готівкової виручки та ліміту каси. ( Пункт 2.9 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від
01.08.2001 ) Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті
готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств (тих, що не мають
домовленості на інкасацію та здавання готівкової виручки до
вечірньої каси банку) у вихідні та святкові дні та здані в сумі,
що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих установ
банків наступного робочого дня банку (протягом операційного часу
його роботи) та підприємства або були використані підприємством
наступного робочого дня на необхідні господарські потреби. ( Пункт
2.9 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 2.10. Уся готівка, що надходить до кас підприємств, має
своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися в їх касах. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять
готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням
касової книги згідно з пунктом 4.2 цього Положення, є здійснення
такими підприємствами обліку готівки в повній сумі її фактичних
надходжень з оформленням цих операцій у встановленому порядку
прибутковим касовим ордером з видачею відповідної квитанції та
відображенням у касовій книзі в день одержання підприємством
готівкових коштів. У разі проведення готівкових розрахунків юридичними особами,
їх відокремленими підрозділами, а також страховими агентами,
заготівельниками сільськогосподарської продукції,
розповсюджувачами лотерей під час продажу товарів (надання послуг)
із застосуванням РРО або використанням РК у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг оприбуткуванням готівки є
реєстрація через РРО або фіксування в РК операцій з приймання від
покупця готівкових коштів (з видачею йому розрахункового
документа) та щоденне відображення їх у повній сумі в КОРО. Після
оприбуткування відокремленими підрозділами, страховими агентами,
заготівельниками сільськогосподарської продукції,
розповсюджувачами лотерей готівки вони здають її до кас юридичних
осіб або банків чи підприємств поштового зв'язку в установлені
юридичною особою строки. До набрання чинності постановою Правління Національного банку
України 23.07.2002 N 259 ( z0634-02 ) "Про затвердження змін до
Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами
банків України" страхові організації самостійно визначали строки
здавання готівки страховими агентами - фізичними особами до кас
страхових організацій або банків чи підприємств поштового зв'язку
для переказу готівки на рахунок страховика. До набрання чинності постановою Правління Національного
банку України від 05.03.2003 N 81 ( z0268-03 ) "Про внесення змін
до окремих нормативно-правових актів Національного банку України"
(зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.04.2003 за N
268/7589) оператори державних лотерей самостійно визначали строки
здавання готівки розповсюджувачами лотерей - фізичними особами до
кас операторів державних лотерей або банків чи підприємств
поштового зв'язку для переказу готівки на рахунок оператора.
Строки здавання готівки розповсюджувачами лотерей - фізичними
особами закріплювались у договорах, відповідно до яких провадилось
розповсюдження державних лотерей. ( Пункт 2.10 доповнено абзацом
п'ятим згідно з Постановою Національного банку N 313 ( z0649-03 )
від 25.07.2003 ) ( Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001, в редакції
Постанови Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003, із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 256
( z0527-03 ) від 18.06.2003 )
2.11. Підприємства під час здійснення розрахунків із
споживачами за готівку зобов'язані приймати у сплату за товари
(роботи, послуги та ін.) без обмежень банкноти і монети (у тому
числі обігові, пам'ятні, ювілейні монети, зношені банкноти та
монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в
обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликає сумніву в його
справжності та платіжності. Крім того, підприємства мають
забезпечувати постійну наявність у своїх касах банкнот і монет
різних номіналів для видачі здачі громадянам. За порушення правил ведення касових операцій, зазначених у
цьому пункті, до посадових осіб застосовуються штрафні санкції,
визначені статтею 164-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ). ( Пункт 2.11 в редакції Постанови Національного банку N 81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
2.12. Готівкова виручка підприємств (підприємців), крім
готівки, одержаної з банку та не використаної за призначенням,
може використовуватися ними для забезпечення потреб, що виникають
у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з
бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами
(обов'язковими платежами). Підприємства, що мають податковий борг,
здійснюють виплати, що пов'язані з оплатою праці (крім виплат
через екстрені (невідкладні) обставини), виключно за рахунок
коштів, одержаних з установ банків. ( Абзац перший пункту 2.12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку в
своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення потрібних
витрат до настання строків цих виплат. 2.13. Підприємства (підприємці), що мають поточні рахунки в
установах банків, одержують готівку з цих рахунків за грошовим
чеком (з чітким формулюванням суті операцій, що буде
здійснюватися) у межах наявних коштів і витрачають її виключно на
цілі, які визначені в грошовому чеку та не суперечать чинному
законодавству України. ( Абзац перший пункту 2.13 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Для своєчасного одержання в установі банку потрібної суми
готівки підприємства (підприємці) у встановлені банком строки
мають попередити (письмово або усно) установу банку про необхідну
суму коштів у банкнотах та розмінній монеті.

( Абзац третій пункту 2.13 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )

2.14. Підприємства мають право зберігати готівку в своїй
касі, що одержана в установі банку для виплат, пов'язаних з
оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад
установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи
день одержання готівки в установі банку. Для проведення цих виплат
працівникам віддалених підрозділів підприємств залізничного
транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах
понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів,
включаючи день одержання готівки в установі банку. Готівка, що
одержана в установі банку на інші виплати, має видаватися
підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що
одержані в установі банку і не використані за призначенням
протягом установлених вище строків, повертаються підприємством в
установу банку не пізніше наступного робочого дня установи банку
та підприємства або можуть залишатися в його касі (у межах
установленого ліміту) і видаватися на ті самі цілі. Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат,
пов'язаних з оплатою праці, що здійснюються за рахунок виручки,
понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з
дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих
до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях. 2.15. Видача готівкових коштів під звіт на відрядження
здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів
України. Видача готівкових коштів під звіт з каси підприємства на
закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки
та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі -
закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини),
дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі
готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські)
потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день
отримання готівкових коштів під звіт. Якщо з каси підприємства підзвітній особі одночасно видана
готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні
виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в
населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк,
на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено
до завершення терміну відрядження. Видача готівкових коштів під звіт проводиться з кас
підприємств за умови звітування у встановленому порядку
відповідної особи за раніше виданими під звіт сумами. Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється
відповідно до чинного законодавства. У разі придбання працівником підприємства за власні готівкові
кошти товарів (продукції, послуг) або використання цих коштів у
відрядженні для потреб підприємства він звітує за витрачені кошти
згідно із чинним законодавством. ( Пункт 2.15 в редакції Постанови
Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 ) 2.16. Фізичні особи - довірені особи клієнтів (юридичних
осіб), які одержали готівку з карткового рахунку із застосуванням
корпоративної картки для вирішення виробничих (господарських)
питань або на відрядження (згідно з вимогами Положення про порядок
емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
24.09.99 N 479 ( z0802-99 ), зареєстрованого Міністерством юстиції
України 22.11.99 за N 802/4095), використовують її за цільовим
призначенням без оприбуткування в касі підприємства. Зазначені
довірені особи мають подавати до бухгалтерії підприємства
авансовий звіт разом з підтвердними документами в установлені
строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб чинним
законодавством, з додаванням документів про одержання готівки з
карткового рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера,
довідки за формами 377 та 377а, сліп, квитанція торговельного
терміналу тощо) разом з невитраченим залишком готівки. ( Пункт
2.16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 ) 2.17. До підприємств (підприємців) застосовуються штрафні
санкції згідно з чинним законодавством України за: перевищення встановлених лімітів каси; неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування)
у касах готівки; ( Абзац третій пункту 2.17 в редакції Постанови
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) перевищення встановлених строків використання виданої під
звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без
повного звітування щодо раніше виданих коштів; витрачання готівки з виручки на виплати, що пов'язані з
оплатою праці, за наявності податкового боргу; використання одержаних в установі банку готівкових коштів не
за цільовим призначенням; проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем
коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату покупцем
готівкових коштів. 2.18. Ведення операцій з готівкою на підприємствах поштового
зв'язку України регулюється Порядком ведення касових операцій
підприємствами зв'язку України, затвердженим наказом Державного
комітету зв'язку України від 02.02.98 N 26 ( z0529-98 ) і
зареєстрованим Міністерством юстиції України 26.08.98 за
N 529/2969. 2.19. Порядок ведення операцій з готівкою установами банків,
у тому числі й проведення готівкових розрахунків через каси
установ банків, здійснення установами банків касового
обслуговування підприємств, підприємців та фізичних осіб
установлений нормативно-правовим актом щодо організації касових
операцій у банках України. ( Пункт 2.19 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
3. Порядок оформлення касових операцій
3.1. Касові операції оформляються прибутковими та видатковими
касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких
затверджені наказом Міністерства статистики України від 15.02.96
N 51 ( v0051202-96 ) "Про затвердження типових форм первинного
обліку касових операцій" (далі - наказ Мінстату), і мають
застосовуватися усіма підприємствами. 3.2. Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й
одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами,
підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою
керівником підприємства. Про приймання готівки видається квитанція за підписами
головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником
підприємства, і касира, засвідчена печаткою підприємства. ( Абзац
другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) При прийманні готівки до каси касири підприємств керуються
Правилами визначення платіжності банкнот і монет, затвердженими
постановою Правління Національного банку України від 31.03.99
N 152 ( z0242-99 ) і зареєстрованими Міністерством юстиції України
від 16.04.99 за N 242/3535 (із змінами). Обігові пам'ятні та
ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, мають
прийматися до кас підприємств за їх номіналом без обмежень для
всіх видів платежів. 3.3. Видача готівки з кас підприємств проводиться за
видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями (далі - видаткові
документи). Документи на видачу готівки мають підписувати керівник
і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До
видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки,
розрахунки тощо. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах,
заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис
керівника на видаткових касових ордерах не обов'язковий. Підприємства, які займаються закупівлею сільгосппродукції та
заготівлею вторсировини, можуть проводити видачу готівки
здавальникам сільгосппродукції та вторсировини за відомостями, у
яких зазначаються їх прізвища, адреси, обсяги зданої продукції і
сума виплаченої готівки, що засвідчуються підписом здавальника.
( Абзац четвертий пункту 3.3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )
3.4. У разі видачі окремій фізичній особі готівки за
видатковим документом касир вимагає пред'явити паспорт чи
документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким
і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому
документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми
(гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнило або
кулькову ручку з темним чорнилом. Якщо видатковий документ складений на видачу готівки кільком
особам, то одержувачі також пред'являють паспорти чи документи, що
їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа. Видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача
у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не
приймається. Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі
підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що
виписуються окремо на кожну особу, або за окремою відомістю. Видача готівки працівникам підприємства за видатковими
документами здійснюється з пред'явленням одержувачами паспорта
(посвідчення, перепустки). ( Пункт 3.4 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) Якщо торговець надає держателям платіжних карток послуги з
видачі готівки за квитанціями платіжного терміналу, то він складає
видатковий касовий ордер на загальну суму проведених операцій за
день та здійснює відповідний запис у касовій книзі. ( Пункт 3.4
доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку
N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) 3.5. Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній
у видатковому документі. Якщо видача готівки проводиться за
дорученням, оформленим у встановленому порядку згідно з чинним
законодавством, у тому числі й особи, що не має змоги в зв'язку з
хворобою або з інших поважних причин поставити розпис власноручно,
то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача
готівки бухгалтерія зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи,
якій доручено одержати готівку. Якщо видача готівки проводиться за
відомістю, то перед розписом про одержання грошей касир робить у
ній напис: "За довіреністю". Видача готівки за дорученням
проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.4 цього
Положення. Довіреність залишається у касира і додається до
видаткового касового ордера або відомості. 3.6. Видача готівки з каси підприємства для здавання її до
установи банку оформляється видатковим касовим ордером з
відображенням цієї операції в касовій книзі. Документом, що
свідчить про здавання виручки до установи банку, є квитанція до
прибуткового документа банку на внесення готівки за підписами
бухгалтера і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом)
установи банку. Документом, що свідчить про здавання виручки
інкасаторам банку, є копія супровідної відомості за підписом
інкасатора, засвідчена печаткою (штампом) установи банку. ( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
3.7. Виплати, що пов'язані з оплатою праці, стипендій,
проводяться касиром підприємства за платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями або за видатковими касовими
ордерами на кожного одержувача. На титульній сторінці платіжної (розрахунково-платіжної)
відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за
підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених
керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень
- словами, копійок - цифрами). Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на
оплату праці (у разі відпустки, хвороби тощо), а також видача
депонованих сум і готівки під звіт на витрати, пов'язані із
службовими відрядженнями, кільком особам. У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні
установи, на загальну суму виданої заробітної плати складається
один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються
на кожній платіжній (розрахунково-платіжній) відомості. Одноразові видачі готівки на оплату праці окремим особам
проводяться, як правило, за видатковим касовим ордером. 3.8. Після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних
з оплатою праці, стипендій за платіжними відомостями, касир
повинен: у платіжній відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено
виплату, поставити штамп або зробити напис: "Депоновано"; скласти реєстр депонованих сум; у кінці відомості зазначити фактично виплачену суму та
недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці
суми із загальним підсумком за платіжною відомістю і засвідчити
напис своїм підписом. Якщо готівкові кошти видавалися не касиром,
а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис: "Готівку
за відомістю видав (підпис)";

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »