Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачам [...]
Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 24.01.201244
Документ z0196-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2016, підстава z0847-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2012  № 44


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509

Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1339 від 17.12.2012
№ 866 від 09.10.2013
№ 26 від 27.01.2014
№ 1207 від 17.12.2014
№ 289 від 04.03.2015
№ 1308 від 31.12.2015
№ 28 від 02.02.2016
№ 523 від 02.06.2016}

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 05.01.2011 № 2 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.02.2011 за № 144/18882.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Перший заступник Міністра

А. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниА.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.01.2012 № 44


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509

ПОРЯДОК
складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{У тексті Порядку після слів "для виконання цільових заходів" доповнено словами "у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

{У тексті Порядку слова "тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінено словами "програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)"; слова "та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями" виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{У тексті Порядку слова "Фонду соціального страхування на  випадок тимчасової втрати працездатності" замінено словами "Фонду соціального страхування України" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

{У тексті Порядку після слів "якщо таким закладам законом надано відповідне право" доповнено словами "; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти"; слова "(обов’язковими платежами)" виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів № 28 від 02.02.2016}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної і річної фінансової, бюджетної та іншої звітності, вимоги до розкриття її елементів.

{Абзац другий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

1.2. Фінансова та бюджетна звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій та бюджетній звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.

1.3. Фінансова та бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).

1.4. Фінансова та бюджетна звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.

1.5. Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.

Звітним періодом для складання річної фінансової та бюджетної звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

Звітним періодом для бюджетних установ, що створені протягом звітного року, є період від їх створення до кінця звітного року.

Звітним періодом для бюджетних установ, що створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на який вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ.

Звітним періодом для бюджетних установ, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.

1.6. Розпорядники бюджетних коштів, підпорядкованість яких згідно із законодавством України з початку нового бюджетного періоду та/або протягом звітного періоду була змінена, фінансову та бюджетну звітність складають та подають за попередньою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, у обсязі річної звітності. За новою підпорядкованістю такі розпорядники бюджетних коштів складають і подають фінансову та бюджетну звітність як новоутворені залежно від того, яка звітність складається та подається (місячна, квартальна, річна).

{Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

1.7. Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, фінансову та бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня (далі - розпорядники вищого рівня), до сфери управління яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. У фінансовій та бюджетній звітності такими розпорядниками бюджетних коштів залишки на початок звітного року не зазначаються.

Розпорядники вищого рівня, до сфери управління яких уключені новоутворені розпорядники бюджетних коштів, у зведеній фінансовій та бюджетній звітності враховують дані фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників бюджетних коштів.

{Абзац другий пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

1.8. Розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають фінансову та бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам вищого рівня, до сфери управління яких вони належали, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій та бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів залишків на кінець звітного періоду не повинно бути.

{Абзац перший пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

Розпорядники вищого рівня у разі виключення зі сфери свого управління розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) у зв'язку з припиненням їх діяльності у зведеній фінансовій та бюджетній звітності залишки на початок року зазначають без змін.

{Абзац другий пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

1.9. Форми фінансової та бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками.

1.10. Форми фінансової та бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних у графах та рядках проставляються прочерки.

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у рядках «Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

{Пункт 1.10 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Додаткові показники у форми фінансової та бюджетної звітності вводити забороняється.

При складанні звітів за формою № 2 - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами № 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою № 7 - про заборгованість за бюджетними коштами, за формою № 9 - про результати фінансової діяльності у формі потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний або місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою № 7, крім цього, потрібно зазначити фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.

1.11. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.

1.12. Дані (показники) про операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів (наприклад, розрахунки з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів, розрахунки за депонованою заробітною платою тощо), у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4д, № 4м), про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) не відображаються.

1.13. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України.

У разі потреби головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, уключених у свою мережу, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені у мережу.

1.14. Дані фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у тому числі зведеної фінансової та бюджетної звітності, перевіряються органами Казначейства в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства, та окремим показникам форм фінансової та бюджетної звітності згідно з вимогами пункту 2.5 глави 2 цього Порядку.

бзац перший пункту 1.14 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 523 від 02.06.2016}

Звірка даних фінансової та бюджетної звітності здійснюється у терміни, встановлені Казначейством України (органами Казначейства), у межах термінів, визначених Бюджетним кодексом України для подання звітності про виконання Державного бюджету України.

Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України), вважаються остаточними.

Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Казначейства (засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової та бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності).

Розпорядники бюджетних коштів, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї фінансової та бюджетної звітності додають форми фінансової та бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами Казначейства.

Додатково підлягають перевірці та поданню до відповідного органу Казначейства фінансова та бюджетна звітність розпорядників нижчого рівня у разі встановлення розпорядниками вищого рівня розбіжностей щодо бухгалтерського обліку операцій з внутрівідомчої передачі запасів тощо.

Зведена фінансова та бюджетна звітність обласних державних адміністрацій до подання Казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідними головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку.

Віза органу Казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку і підлягає консолідації у зведеній фінансовій та бюджетній звітності розпорядників вищого рівня.

У разі неподання на звітну дату фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, до зведеної фінансової та бюджетної звітності включаються показники фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.

{Пункт 1.14 глави 1 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

У разі коли при складанні форм фінансової та бюджетної звітності не були дотримані вимоги цього Порядку, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.

Дані такої фінансової та бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками вищого рівня у зведеній фінансовій та бюджетній звітності та органами Казначейства у звітності про виконання бюджетів.

Приведена у відповідність із вимогами цього Порядку фінансова та бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Казначейства на перевірку та візування.

{Пункт 1.14 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

1.15. Зведена фінансова та бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової та бюджетної звітності за своїми операціями.

Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності окремо подають зведену фінансову та бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.

{Пункт 1.15 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу):

щодо розпорядників бюджетних коштів;

щодо одержувачів бюджетних коштів;

загальний зведений звіт.

1.16. Форми звітності і пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів фінансова та бюджетна звітність вважається недійсною.

Подання фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

1.17. Форми фінансової та бюджетної звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Казначейства України.

1.18. Терміни (графіки) подання фінансової звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.

Бюджетна звітність подається до органів Казначейства в терміни, встановлені для фінансової звітності.

Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України.

{Пункт 1.18 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

Головні розпорядники затверджують терміни подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами, що належать до сфери їх управління, з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання фінансової та бюджетної звітності до органів Казначейства з урахуванням термінів, встановлених нормативно-правовими актами.

2. Склад звітності та періодичність її подання за належністю

2.1. Склад звітності розпорядників бюджетних коштів:

2.1.1. Склад фінансової звітності:

«Баланс» (форма № 1) (додаток 1);

«Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м) (додаток 2);

«Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3).

2.1.2. Склад бюджетної звітності:

«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м) (додаток 4);

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 5);

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6);

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (форма № 4-4д) (додаток 8);

{Абзац сьомий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9);

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);

«Звіт про заборгованість за окремими програмами» (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 11);

Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 12).

бзац десятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 523 від 02.06.2016}

2.2. Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);

{Абзац п’ятий пункту 2.2 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);

"Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 11).

{Абзац восьмий пункту 2.2 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

2.3. Склад звітності Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України (далі - Фонди):

{Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

2.3.1. Склад фінансової звітності:

Баланс (форма та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів).

2.3.2. Склад бюджетної звітності:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);

"Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13).

{Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

2.4. Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 14) та формах щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності.

2.4.1. Елементи фінансової звітності додатково розкриваються у таких формах:

«Звіт про рух необоротних активів» (форма № 5) (додаток 15);

«Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» (форма № 6) (додаток 16);

«Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей» (форма № 15) (додаток 17);

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18);

Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19).

{Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

2.4.2. Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах:

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 20);

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 21);

бзац третій підпункту 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014}

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22);

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 23);

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24);

Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25);

{Абзац сьомий підпункту 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

Довідка про депозитні операції (додаток 26);

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 27);

Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 28);

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29);

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 30);

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 31);

Довідка про використання іноземних грантів (додаток 32);

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33);

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34);

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 35).

{Абзац вісімнадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

ідпункт 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

2.5. Перевірка та порівняння окремих показників форм фінансової та бюджетної звітності здійснюються відповідно до Звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 36).

2.6. Розпорядниками бюджетних коштів складається та подається до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня:

2.6.1. Фінансова звітність:

а) квартальна - за формою (додаток 1), визначеною абзацом другим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави.

Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 18, 19) згідно з абзацами п'ятим, шостим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави;

{Абзац другий підпункту "а" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

б) річна - за формами (додатки 1-3), визначеними абзацами другим - четвертим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави.

Елементи річної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 15-18) згідно з абзацами другим - шостим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави.

{Абзац другий підпункту "б" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

2.6.2. Бюджетна звітність:

а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 5 - 7, 9 - 11), визначеними абзацами третім - п’ятим, сьомим - дев’ятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.

{Абзац перший підпункту "а" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015; № 523 від 02.06.2016}

Розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної бюджетної звітності (додатки 5 - 7) не складають та до органів Казначейства не подають.

{Абзац підпункту "а" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності не складаються та до органів Казначейства не подаються;

{Абзац третій підпункту "а" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 523 від 02.06.2016}

б) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 4-11), визначеними абзацами другим - дев’ятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.

{Абзац перший підпункту "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 12) подається розпорядниками нижчого рівня до розпорядників вищого рівня та головними розпорядниками бюджетних коштів до Казначейства України у складі зведеної квартальної та річної фінансової і бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів.

{Підпункт "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 523 від 02.06.2016}

Елементи квартальної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 24-35) згідно з абзацами шостим - сімнадцятим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.

{Абзац підпункту "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Елементи річної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 21-35) згідно з абзацами другим - сімнадцятим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.

{Абзац підпункту "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Підпункт "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

2.7. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що належать до сфери їх управління, квартальну і річну зведену:

2.7.1. Фінансову звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом 2.6.1 пункту 2.6 цієї глави.

2.7.2. Бюджетну звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом «б» підпункту 2.6.2 пункту 2.6 цієї глави.

2.8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет за загальнодержавними витратами в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів економічного розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності складають і подають до органів Казначейства "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м) (додаток 4), "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7).

{Абзац перший пункту 2.8 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам, яким за такими бюджетними програмами (функціями) встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.

{Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

2.9. Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають:

Казначейству України;

Рахунковій палаті.

Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої Казначейством України, подаються до Мінфіну України.

2.10. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають до органу Казначейства.

Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої в органах Казначейства, подаються до відповідних фінансових органів.

2.11. Одержувачами бюджетних коштів:

2.11.1. Фінансова звітність - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня не подається.

2.11.2. Бюджетна звітність складається та подається:

а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 7, 9 - 11), визначеними абзацами четвертим - сьомим пункту 2.2 цієї глави.

Одержувачі бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форму місячної бюджетної звітності (додаток 7) не складають та до органів Казначейства не подають;

{Підпункт "а" підпункту 2.11.2 пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

б) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами, визначеними абзацами другим - сьомим пункту 2.2 цієї глави.

Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності одержувачами бюджетних коштів не складаються та до органів Казначейства не подаються.

{Підпункт "б" підпункту 2.11.2 пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Підпункт 2.11.2 пункту 2.11 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

2.12. Фондами складається та подається:

2.12.1. Квартальна та річна фінансова звітність - до Казначейства України та Мінфіну України за формою, визначеною підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цієї глави.

2.12.2. Бюджетна звітність:

а) місячна - до Казначейства України за формою (додаток 10) згідно з абзацом четвертим підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави;

{Підпункт "а" підпункту 2.12.2 пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

б) квартальна та річна - до Казначейства України та Мінфіну України за формами (додатки 4, 7, 10, 13), визначеними абзацами другим - п'ятим підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави.

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13) щокварталу надається також Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті у терміни, встановлені Мінфіном України.

{Підпункт "б" підпункту 2.12.2 пункту 2.12 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

3. Порядок заповнення форм фінансової та бюджетної звітності

3.1. «Баланс» (форма № 1) (додаток 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду (року). Дані статей "Балансу" на початок звітного року повинні бути тотожними даним графи "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності попереднього звітного року.

Розпорядники бюджетних коштів складають "Баланс" (форма № 1), який відображає результат про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціального фондів відповідного бюджету за всіма виконуваними програмами (функціями).

Заповнення форми № 1 "Баланс" здійснюється у такому порядку:

Актив

Розділ I. Необоротні активи

У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів, отриманих і призначених для використання розпорядниками бюджетних коштів.

Рядки 110, 120, 130 "Балансова (залишкова) вартість". Наводиться балансова (залишкова) вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротних активів та сумою їх накопиченого зносу.

Рядки 111 «Накопичена амортизація», 121, 131 «Знос». Призначені для відображення суми нарахованого зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи.

{Абзац третій розділу I пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Рядки 112, 122, 132 "Первісна (переоцінена) вартість". Відображається історична (фактична) вартість необоротних активів, за якою вони оприбутковані на баланс установи з урахуванням переоцінки.

Рядок 140 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи». Призначений для відображення вартості капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання  об’єктів необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.

{Абзац п'ятий розділу I пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Рядок 145 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових фінансових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутні капітали підприємств.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »