Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері [...]
Мінрегіон України, НК держрегулювання компослуг; Наказ, Постанова, Порядок [...] від 14.12.2012630, 381
Документ z0098-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.09.2016, підстава z1208-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
14.12.2012  № 630,
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
14.12.2012  № 381


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2013 р.
за № 98/22630

ПОРЯДОК
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
№ 446 від 13.09.2013
№ 237 від 04.08.2016}

тексті та додатках до Порядку слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» у всіх відмінках замінено словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію (далі - ліцензіати) на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

виробничі інвестиції з прибутку - певна частка прибутку, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата та направляється для фінансування заходів інвестиційної програми, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку, кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі - власні кошти), та позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти;

заходи - придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше, які впливають на складові тарифу;

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми;

планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів, у структурі яких передбачаються відповідні джерела фінансування для виконання інвестиційної програми;

прогнозний період - строк, на який розроблено інвестиційну програму та який дорівнює планованому періоду або перевищує його, але не більший граничного терміну реалізації інвестиційної програми;

результативні показники - показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання інвестиційної програми та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільності використання коштів, передбачених фінансовим планом для досягнення її мети та реалізації завдань;

схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення - технічний документ техніко-економічного розвитку у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідного населеного пункту або регіону;

уповноважений орган - орган, який відповідно до законодавства уповноважений встановлювати тарифи на послуги централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про питну воду та питне водопостачання".

1.4. Перерахування коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, проводиться на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення ліцензіатом розрахунків виключно на виконання заходів інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди.

ІІ. Розроблення інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, виплат за договорами фінансового лізингу та інших зобов’язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат розробляє інвестиційну програму та забезпечує її затвердження, погодження, схвалення (для ліцензіатів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Комісія)).

2.2. Інвестиційна програма формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ)) і має містити:

2.2.1. Титульний аркуш за формами, наведеними у додатку 1 - для ліцензіатів Комісії та у додатку 2 - для ліцензіатів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.2.2. Зміст інвестиційної програми.

2.2.3. Інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми за формою, наведеною у додатку 3.

2.2.4. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми; фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців; план витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців за формами, наведеними у додатках 4-6, розрахованих відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів і залучених коштів під час провадження господарської діяльності та з обов’язковим визначенням джерел фінансування заходів цієї інвестиційної програми.

2.2.5. Пояснювальну записку, яка має містити коротку інформацію про ліцензіата, висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми, обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими, аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у прогнозному періоді, узагальнену характеристику об’єктів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за формою, наведеною у додатку 7.

{Підпункт 2.2.5 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 446 від 13.09.2013}

2.2.6. Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період, який має містити:

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів;

визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми (у випадку неможливості - надати обґрунтовані пояснення), аналіз альтернативних технічних рішень;

обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій (не менше двох) або звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, закупівля яких передбачена в інвестиційній програмі, загальною вартістю однотипного обладнання більше 10 тис.грн (у разі наявності єдиного заводу-виробника ліцензіат також має надати цінові пропозиції офіційних представників в Україні іноземних заводів-виробників);

затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкту, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на планований період, та відомості ресурсів до нього;

{Абзац п'ятий підпункту 2.2.6 пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 446 від 13.09.2013}

копію звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на планований період відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

2.2.7. У разі планування отримання позики, кредиту для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою на планований або прогнозний період, надаються:

письмове техніко-економічне обґрунтування взяття позики, кредиту (бізнес-план);

прогнозний графік фінансування;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за рахунок отриманої позики;

графік погашення відсотків та позики, кредиту;

аналіз впливу на структуру тарифу.

2.2.8. Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності, зокрема щодо:

зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів;

зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби;

підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

2.3. Технологічний облік води на всіх етапах організації водопостачання та водовідведення включається до інвестиційної програми як першочерговий захід, зокрема щодо:

забору води з поверхневих або підземних джерел;

очищення води на усіх етапах, включаючи використання води на господарсько-побутові потреби;

подачі напірними водоводами на усіх водопровідних насосних станціях;

надходження стічних вод до каналізаційних очисних споруд та кількості очищених стічних вод.

2.4. У разі передбачення заходів із розробки проектної документації на реалізацію робіт, запланованих на майбутні періоди, до інвестиційної програми включаються кошти на таку розробку в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм, із обґрунтуванням вартості розробки проектної документації.

2.5. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з технічного стану основних фондів, принципів економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів.

2.6. До встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат, обсяг коштів на фінансування інвестиційних програм, як правило, визначається в межах амортизаційних відрахувань, нарахованих ліцензіатом за звітний період, що передує схваленню (погодженню) інвестиційної програми.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 446 від 13.09.2013}

2.7. Планування заходів інвестиційної програми, у першу чергу, базується на заходах, передбачених схемою оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, результатах проведеного енергетичного аудиту (за наявності), результативних показниках.

2.8. У межах інвестиційної програми забороняється проведення розрахунків для погашення кредиторської заборгованості або витрат, що були здійснені до періоду, на який розроблена така інвестиційна програма.

2.9. Розроблений з дотриманням вимог цього Порядку проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій оприлюднюються ліцензіатом шляхом розміщення на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

В засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщуються інформаційне повідомлення про розроблений проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

2.10. Ліцензіат під час оприлюднення проекту інвестиційної програми обов’язково зазначає строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, а також повідомляє місцезнаходження ліцензіата, за яким необхідно їх подавати.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

2.11. Строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але він не може бути меншим за 14 календарних днів та більшим, ніж 30 календарних днів з дня розміщення проекту інвестиційної програми.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

2.12. Пропозиції споживачів до проекту інвестиційної програми, подані у процесі відкритого обговорення, розглядаються ліцензіатом.

Пропозиції до проекту інвестиційної програми, отримані органом місцевого самоврядування, подаються для розгляду ліцензіату.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

2.13. За результатами розгляду пропозицій до проекту інвестиційної програми ліцензіат приймає рішення про врахування поданих пропозицій у проекті інвестиційної програми або про їх вмотивоване відхилення та розміщує інформацію щодо прийнятого рішення на своєму офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

ІІІ. Затвердження та погодження інвестиційних програм

3.1. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку та з урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих пропозицій відповідно до пункту 2.13 розділу ІІ цього Порядку інвестиційна програма на планований період щодо об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами.

бзац перший пункту 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

Затверджена інвестиційна програма щодо об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або приватній власності, подається ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу.

3.2. Після затвердження інвестиційної програми стосовно об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, ліцензіат звертається із заявою щодо погодження цієї програми до органу місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на територію, на якій здійснюється діяльність ліцензіата.

Якщо орган місцевого самоврядування є уповноваженим органом, то ліцензіат погоджує інвестиційну програму відповідно до вимог розділу IV цього Порядку.

3.3. До заяви ліцензіата додаються такі документи:

3.3.1 затверджена інвестиційна програма, складена відповідно до вимог Порядку, на паперовому та електронному носіях;

3.3.2 звіт за результатами проведеного енергетичного аудиту (за наявності);

3.3.3 копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними у наказі Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684, та завірені ліцензіатом;

3.3.4 копія договору концесії або оренди об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, завірена ліцензіатом (за наявності);

3.3.5 інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 8.

3.4. Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється ліцензіатом та скріплюється його печаткою.

3.5. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми, а в разі якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю до двох значущих знаків після коми.

3.6. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, завіряються ліцензіатом та скріплюються його печаткою.

3.7. Орган місцевого самоврядування розглядає інвестиційну програму протягом 10 робочих днів з дати її отримання.

3.8. Погоджена згідно з цим розділом інвестиційна програма щодо об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, подається ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу.

IV. Розгляд інвестиційних програм уповноваженим органом

4.1. Якщо уповноваженим органом є Комісія, то інвестиційна програма схвалюється, а якщо орган місцевого самоврядування, - погоджується згідно з вимогами цього розділу.

4.2. Щороку, не пізніше ніж за два місяці до дати початку планованого періоду, ліцензіат подає до уповноваженого органу заяву щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу ІІІ цього Порядку.

4.3. За результатами попереднього розгляду, у разі встановлення невідповідності поданої заяви та документів до неї вимогам цього Порядку, заява до розгляду не приймається, про що протягом десяти робочих днів з дня її надходження до уповноваженого органу ліцензіат повідомляється вмотивованим листом.

4.4. Після усунення виявлених невідповідностей заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми може знову подаватися ліцензіатом на розгляд уповноваженому органу.

4.5. Заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми протягом двадцяти робочих днів уповноваженим органом розглядається щодо:

4.5.1 обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, залучення кредитних та інших коштів, окремо по кожному заходу інвестиційної програми, включаючи строк окупності та визначення економічного та соціального ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми, результативних показників;

4.5.2 обґрунтування вартості запланованих заходів, що передбачені інвестиційною програмою;

4.5.3 визначення джерел фінансування інвестиційної програми, розрахованих відповідно до структур тарифів та інших надходжень на планований період.

4.6. У разі необхідності до розгляду інвестиційної програми уповноваженим органом залучаються фахівці, консультанти, експерти. Проведення додаткових експертиз до загального терміну розгляду заяви не включаються.

4.7. Для отримання додаткової інформації до поданих документів уповноважений орган може направляти ліцензіату листа, відповідь на який має надаватися протягом десяти робочих днів з дня його отримання. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

4.8. У разі відсутності в уповноваженого органу зауважень, пропозицій до поданих документів або відсутності у ліцензіата додаткових пояснень та обґрунтувань до інвестиційної програми остання в межах строків, визначених пунктом 4.5 цього розділу, відкрито розглядається уповноваженим органом.

4.9. За результатами розгляду інвестиційної програми уповноважений орган в установленому порядку приймає рішення про її схвалення (погодження). Копія рішення направляється ліцензіату протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття.

4.10. Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма розміщується ліцензіатом на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

В засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщується інформаційне повідомлення про схвалення (погодження) уповноваженим органом інвестиційної програми.

Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма оформлюється у трьох примірниках та протягом 10 робочих днів перший примірник та його електронна версія подаються уповноваженому органу, другий примірник та його електронна версія подаються відповідному територіальному органу уповноваженого органу (у разі утворення), третій залишається у ліцензіата.

ункт 4.10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

4.11. Кошти, передбачені на реалізацію схваленої (погодженої) інвестиційної програми, включаються ліцензіатом до розрахунку тарифу на послугу з централізованого водопостачання та водовідведення.

V. Внесення змін до інвестиційної програми та надання інформації

5.1. У разі виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівель у зв’язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівель, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до уповноваженого органу з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми, надавши відповідні обґрунтування.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 446 від 13.09.2013}

5.2. У випадку фактичного збільшення надходження коштів понад п’ять відсотків відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

5.3. Зміни до інвестиційної програми вносяться згідно з цим Порядком.

5.4. У разі зміни обсягів фінансування на виконання заходів із незалежних від ліцензіата причин у розмірі до п’яти відсотків запланованої загальної суми на такі заходи останній може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими позиціями в рамках одного розділу інвестиційної програми за умови незмінності фізичних обсягів закупівель.

5.5. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої ним до уповноваженого органу інформації.

5.6. Ліцензіат на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентських відділах ліцензіата, протягом першого кварталу поточного календарного року розміщує звіт про виконання затвердженої інвестиційної програми за минулий календарний рік.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 237 від 04.08.2016}

Директор Департаменту
економіки систем
життєзабезпечення
Мінрегіону України
С.М. Старцева

Начальник Управління
інвестиційної політики
та технічного розвитку у сфері
централізованого
водопостачання
та водовідведення
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та
комунальних послуг


О.М. Романюк
Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

СХВАЛЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг


ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________________
(посадова особа ліцензіата)

від ____________________ № ______

М.П.

_______________________________
(підпис)                                      (П.І.Б.)

"___" _______________ 20____ року

М.П.

ПОГОДЖЕНО


Рішення ____________________________


____________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _________________ №_____________

М.П.


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

__________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

на 20__ - 20__ рокиДодаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

ПОГОДЖЕНО

Рішення ____________________________

____________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

від ____________________ № ______

М.П.


ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________________
(посадова особа ліцензіата)

_______________________________
(підпис)                                      (П.І.Б.)

"___" _______________ 20____ року

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

__________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

на 20__ - 20__ рокиДодаток 3
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на ___________
(строк)

___________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата


Рік заснування


Форма власності


Місце знаходження


Код за ЄДРПОУ


Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада


Тел., факс, е-mail


Ліцензія на _________________________
(№, дата видачі, строк дії)


Статутний капітал ліцензіата, тис.грн


Балансова вартість активів, тис.грн


Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн


Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)


2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми


Строки реалізації інвестиційної програми


На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться


Головні етапи реалізації інвестиційної програми


3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн


власні кошти


позичкові кошти


залучені кошти


бюджетні кошти


Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів


Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів


Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби


Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення


Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій


Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення


Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища


Інші заходи


4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість


Внутрішня норма дохідності


Дисконтований період окупності


Індекс прибутковості


Керівник ліцензіата

__________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

ПОГОДЖЕНО

Рішенням ____________________________
   (найменування органу місцевого самоврядування)

від ____________________ № ______

М.П.


ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________________
(посадова особа ліцензіата)

_______________________________
(підпис)                                      (П.І.Б.)

"___" _______________ 20____ року

М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки

_____________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн. (без ПДВ)

Строк окупності (місяців)**

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати, (тис.грн./прогнозний період)

Економічний ефект (тис.грн.)***

загальна сума

з урахуванням:

госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів)

підрядний

планований період

прогнозний період

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

позичкові кошти

інші залучені кошти, з них:

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

підлягають поверненню

не підлягають поверненню

планований період +1

планований період + n*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:


х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.1

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.2

1.1.3

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.3

1.1.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.4

1.1.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.5

1.1.6

Інші заходи,з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.6

Усього за пунктом 1.1

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.1

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.2

1.2.3

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.3

1.2.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.4

1.2.5

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.5

1.2.6

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.6

1.2.7

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.7

1.2.8

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.8

Усього за пунктом 1.2

Усього за розділом І

ІІ

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1.

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:


х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.1

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.2

2.1.3

Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 2.1.3

2.1.4

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.4

2.1.5

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.5

Усього за пунктом 2.1

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.1

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом2.2.2

2.2.3

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.3

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.4

2.2.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.5

2.2.6

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.6

Усього за пунктом 2.2

Усього за розділом ІІ

Усього за інвестиційною програмою

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »