Про затвердження Змін до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування [...]
Нацкомфінпослуг; Розпорядження від 21.12.20174600
Документ z0062-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2017
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.12.2017  № 4600


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 62/31514

Про затвердження Змін до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 70 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року за № 691/17986, що додаються.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. ПашкоЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
21.12.2017  № 4600


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 62/31514

ЗМІНИ
до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. Пункт 1.3 розділу І викласти в такій редакції:

"1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

база даних МТСБУ - єдина централізована база даних МТСБУ щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

ідентифікаційний набір даних - мінімальний набір реквізитів, відомості у яких є достатніми для їх ідентифікації в базі даних МТСБУ;

ідентифікація відомостей - перевірка відомостей на наявність в них реквізитів, що містять унікальні, коректні та повні коди, які забезпечують неповторність таких відомостей у межах бази даних МТСБУ;

користувачі відкритої інформації бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ, органи державної влади, підприємства, установи, організації, громадяни;

користувачі інформації з обмеженим доступом до бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ та страхувальники (в частині інформації щодо укладених такими страховиками та страхувальниками договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності) МТСБУ, органи державної влади;

обов’язковий набір даних - набір реквізитів і відомостей, які є достатніми для формування обов’язкових та стандартних звітів із бази даних МТСБУ;

оператор єдиної централізованої бази даних (далі - Оператор) - МТСБУ, яке забезпечує створення, ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення єдиної централізованої бази даних, збереження і захист інформації, що міститься в ній;

повний набір даних - набір реквізитів і відомостей, які є достатніми для виконання всіх доступних в базі даних МТСБУ функцій пошуку, аналізу, формування форм та звітів;

постачальники інформації до бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ, МТСБУ, державні органи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

програмне забезпечення страховика - сукупність програмних засобів та систем обробки інформації страховика, призначених для виконання страховиком - членом МТСБУ завдань з формування та передавання відомостей до бази даних МТСБУ, в тому числі необхідних для укладення внутрішніх електронних договорів страхування;

централізовані довідники - класифіковані та кодифіковані відомості, значення та коди яких є єдиними для всіх користувачів бази даних МТСБУ та для всіх записів бази даних МТСБУ.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях відповідно до Законів України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон), "Про інформацію", "Про електронну комерцію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".".

2. У розділі ІІ:

1) підпункти 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1.1. Відомості про втрачені, зіпсовані та знищені бланки полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2.1.2. Відомості про укладені та достроково припинені внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.";

2) у пункті 2.2:

підпункт 2.2.1 викласти в такій редакції:

"2.2.1. Відомості про видані страховикам - членам МТСБУ бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.";

підпункт 2.2.3 виключити;

3) доповнити розділ після пункту 2.2 новим пунктом 2.3 такого змісту:

"2.3. Оператор забезпечує формування програмними засобами бази даних МТСБУ відомостей, необхідних для укладення внутрішніх електронних договорів страхування. До компетенції МТСБУ належить визначення критеріїв перевірки коректності інформації, що надається страховиками.".

У зв’язку з цим пункти 2.3, 2.4 вважати відповідно пунктами 2.4, 2.5;

4) пункти 2.4, 2.5 викласти в такій редакції:

"2.4. Контроль якості відомостей, що надаються страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ, виконується шляхом порівняння наданих страховиками даних щодо забезпечених транспортних засобів та про події, що мають ознаки страхових випадків, з відповідними даними державних органів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Повнота даних перевіряється МТСБУ шляхом проведення звірки програмними засобами бази даних МТСБУ звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності, що складаються та подаються відповідно до порядку та за формами, визначеними Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з аналогічною інформацією, отриманою з бази даних МТСБУ, не рідше одного разу на квартал.

2.5. МТСБУ забезпечує можливість інформаційної інтеграції з базами даних державних органів згідно із законодавством.".

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Постачання інформації до бази даних МТСБУ здійснюється щодня шляхом авторизованого доступу постачальників до бази даних МТСБУ.";

2) пункти 3.3, 3.4 викласти в такій редакції:

"3.3. Надання інформації Оператором до бази даних МТСБУ здійснюється в такому порядку:

3.3.1. Оператор надає інформацію про видачу страховикам - членам МТСБУ бланків полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту видачі бланків.

3.3.2. Оператор надає інформацію про страховиків - членів МТСБУ, включаючи страховиків, які мають право укладати договори міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", а також які позбавлені такого права, - у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту прийняття відповідного рішення.

3.4. Надання інформації страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ здійснюється, в тому числі засобами програмного забезпечення страховика, в такому порядку:

3.4.1. Відомості про втрачені та зіпсовані бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту втрати чи псування бланка.

3.4.2. Відомості про знищені бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що визнані МТСБУ непридатними для подальшого використання, надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з дати підписання акта знищення бланків.

3.4.3. Відомості про укладені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, оформлені на бланках полісів, надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів.

3.4.4. Відомості про укладені внутрішні електронні договори страхування надаються страховиком у день реєстрації такого договору в базі даних МТСБУ.

3.4.5. Відомості про укладені договори міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - повні члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів.

3.4.6. Відомості про зміни в укладених договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з моменту підписання страхувальником поліса з внесеними змінами, якщо договір оформлений на бланку поліса, та в день реєстрації страховиком відповідних змін в базі даних МТСБУ - для внутрішніх електронних договорів страхування.

3.4.7. Інформацію про дострокове припинення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з дати анулювання, дострокового припинення, переоформлення договору, якщо поліс оформлений на бланку, та в день реєстрації страховиком відповідних змін в базі даних МТСБУ - для внутрішніх електронних договорів страхування.

3.4.8. Інформацію про настання події, яка має ознаки страхового випадку за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з дати реєстрації заяви про настання страхового випадку у страховика - члена МТСБУ.

3.4.9. Інформацію про виплату страхового відшкодування за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з дати здійснення відповідної платіжної операції.

3.4.10. Інформацію про зміну відомостей та додаткові відомості про страховий випадок за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з моменту реєстрації цих змін в інформаційній системі страховика - члена МТСБУ.

3.4.11. Інформацію про хід або закінчення врегулювання страхового випадку (закриття справи) за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації цієї інформації в інформаційній системі страховика - члена МТСБУ.

3.4.12. Інформацію про вимоги, що надійшли за договорами міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", надають страховики - члени МТСБУ протягом 3 робочих днів з дати реєстрації вимог у страховика - повного члена МТСБУ.".

4. Пункт 4.4 розділу ІV викласти в такій редакції:

"4.4. Порядок користування інформацією, що зберігається в базі даних МТСБУ, здійснюється відповідно до законодавства.".

5. У розділі V:

1) пункт 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. Інформація з обмеженим доступом надається користувачам, які визначені цим Положенням та/або законодавством.";

2) пункт 5.10 викласти в такій редакції:

"5.10. Інформація з бази даних МТСБУ надається на письмову вимогу органів судової влади, органів прокуратури, органів дізнання і досудового слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законом.";

3) пункт 5.11 викласти в такій редакції:

"5.11. МТСБУ в обов'язковому порядку забезпечує можливість отримання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, інформації з бази даних МТСБУ.".

6. Додаток 1 до Положення викласти в такій редакції:

"

Додаток
до Положення про єдину
централізовану базу даних
щодо обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних
транспортних засобів
(пункт 2.1 розділу II)

ПЕРЕЛІК
інформації, що має надаватися страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ

Перелік облікових даних із зазначенням набору даних (ідентифікаційного, обов’язкового або повного) наведено у таблицях цього додатка.

Графа 3 "Набір даних" в таблицях цього додатка має такі значення:

І - поточний реквізит належить до ідентифікаційного набору даних;

О - поточний реквізит належить до обов’язкового набору даних;

П - поточний реквізит належить до повного набору даних.

Таблиця 1. Перелік інформації про укладені внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Серія поліса

І

Заповнюється для бланків полісів

2

Номер поліса

І

Заповнюється для бланків полісів

3

Номер внутрішнього електронного договору страхування

І

Заповнюється при укладанні внутрішніх електронних договорів, формується програмними засобами ЦБД МТСБУ

4

Страховик

І


5

Статус договору (укладений договір, достроково припинений договір)

І


6

Строк дії договору

І


7

Дата початку строку дії договору

І


8

Дата закінчення строку дії договору

І


9

Ознака використання транспортного засобу (далі - ТЗ) протягом першого календарного місяця (січня)

О


10

Ознака використання ТЗ протягом другого календарного місяця (лютого)

О


11

Ознака використання ТЗ протягом третього календарного місяця (березня)

О


12

Ознака використання ТЗ протягом четвертого календарного місяця (квітня)

О


13

Ознака використання ТЗ протягом п’ятого календарного місяця (травня)

О


14

Ознака використання ТЗ протягом шостого календарного місяця (червня)

О


15

Ознака використання ТЗ протягом сьомого календарного місяця (липня)

О


16

Ознака використання ТЗ протягом восьмого календарного місяця (серпня)

О


17

Ознака використання ТЗ протягом дев’ятого календарного місяця (вересня)

О


18

Ознака використання ТЗ протягом десятого календарного місяця (жовтня)

О


19

Ознака використання ТЗ протягом одинадцятого календарного місяця (листопада)

О


20

Ознака використання ТЗ протягом дванадцятого календарного місяця (грудня)

О


21

Дата укладання договору

І


22

Застосовані пільги

О


23

Застосовані знижки

О


24

Клас бонус-малус

О


25

Коефіцієнт, що залежить від типу ТЗ

О


26

Коефіцієнт, що залежить від місця реєстрації ТЗ

О


27

Коефіцієнт, що залежить від сфери використання ТЗ

О


28

Коефіцієнт, що залежить від водійського стажу

О


29

Коефіцієнт, що залежить від періоду використання ТЗ

О


30

Коефіцієнт, що залежить від наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред’явлення регресного позову відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

О


31

Коефіцієнт, що залежить від строку дії договору

О


32

Коефіцієнт, що залежить від кількості одночасно укладених договорів

О


33

Страхова сума за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих

О


34

Страхова сума за шкоду, заподіяну майну потерпілих

О


35

Розмір франшизи за договором

О


36

Розмір страхового платежу за договором

О


37

Дата дострокового припинення дії договору

І

Заповнюється для договорів, що достроково припинили дію

38

Частка страхового платежу, яка підлягає поверненню страхувальнику у зв’язку з достроковим припиненням дії договору

О

39

Серія поліса, замість якого виданий цей поліс

О

Заповнюється у разі переоформлення паперового поліса або оформлення дубліката паперового поліса

40

Номер поліса, замість якого виданий цей поліс

О

41

Номер внутрішнього електронного договору, замість якого оформлений цей електронний договір

О

Заповнюється у разі переоформлення внутрішнього електронного договору

42

Страхувальник - фізична особа або юридична особа

О


43

Код за ЄДРПОУ страхувальника (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер страхувальника (за наявності) (для фізичних осіб)

О


44

Прізвище (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) страхувальника

О


45

Ім’я страхувальника (для фізичної особи)

О


46

По батькові страхувальника (для фізичної особи)

О


47

Дата народження страхувальника

П


48

Назва документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


49

Серія документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


50

Номер документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


51

Дата видачі документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


52

Ким виданий документ, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


53

Поштовий індекс страхувальника

П


54

Адреса місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або адреса місця проживання страхувальника (для фізичних осіб)

П


55

Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування

П


56

Державний номерний знак ТЗ

І


57

Номер шасі (кузова, рами) ТЗ

І


58

Тип ТЗ

О


59

Марка ТЗ

О


60

Модель ТЗ

О


61

ТЗ зареєстровано в Україні (так/ні)

О


62

Населений пункт - місце реєстрації ТЗ

О

Заповнюється для ТЗ, зареєстрованих в Україні

63

Сфера використання ТЗ

О


64

Ознака необхідності проведення обов’язкового технічного контролю

О


65

Гранична дата проведення наступного обов’язкового технічного контролю

О


66

Примітка

П


Таблиця 2. Перелік інформації про укладені міжнародні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Номер страхового сертифіката "Зелена картка"

І


2

Статус договору (укладений, достроково припинений)

І


3

Територія страхового покриття

О


4

Страховик

О


5

Строк дії договору

О


6

Дата початку строку дії договору

І


7

Дата закінчення строку дії договору

І


8

Страхувальник - фізична особа або юридична особа

П


9

Код за ЄДРПОУ страхувальника (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер страхувальника (за наявності) (для фізичних осіб)

П


10

Прізвище (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) страхувальника

О


11

Ім'я страхувальника (для фізичної особи)

О


12

По батькові страхувальника (для фізичної особи)

О


13

Місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або місце проживання страхувальника (для фізичних осіб)

О


14

Розмір страхового платежу за договором

О


15

Дата укладання договору

О


16

Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування

П


17

Державний номерний знак ТЗ

О


18

Номер кузова (шасі) ТЗ

П


19

Тип ТЗ

О


20

Марка ТЗ

О


21

Модель ТЗ

О


22

ТЗ зареєстровано в Україні (так/ні)

О


23

Номер поліса, замість якого виданий даний поліс

О

Заповнюється для полісів зі статусом "переоформлений" або "дублікат"

24

Дата дострокового припинення дії договору

О

Заповнюється для договорів, що достроково припинили дію

25

Частка страхового платежу, яка підлягає поверненню страхувальнику у зв’язку з достроковим припиненням дії договору

О

26

Місце укладання договору

П


27

Примітка

П


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »