Документ z0029-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.03.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013  № 1163


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за № 29/24806

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2011 року № 80

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», пункту 16 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 798), та на виконання підпункту 76.8 пункту 76 розділу ІV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 лютого 2011 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 634/19372, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2010 року № 1033 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 170/18908.

3. Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О.Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України
С.М. КондрюкО.В. МірошниченкоМ.Ю. Бродський

В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
30.12.2013  № 1163


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за № 29/24806

ЗМІНИ
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

1. У пункті 1.4 розділу І:

підпункт 1.4.4 викласти в такій редакції:

«1.4.4. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов - це:

відсутність за місцем провадження господарської діяльності матеріально-технічної бази, яка була заявлена в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії;

надання медичної допомоги хворим без застосування або з порушенням вимог клінічного протоколу та/або медичного стандарту, затвердженого МОЗ України;

відсутність медичних працівників або наявність медичних працівників, допущених до здійснення господарської діяльності з медичної практики, без відповідного рівня освіти і кваліфікації;

порушення санітарних норм і правил закладом охорони здоров’я або фізичною особою - підприємцем;

відсутність розроблених та затверджених закладом охорони здоров’я локальних клінічних протоколів;

відсутність свідоцтва про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я у випадку, коли лабораторні методи дослідження є основним напрямом провадження господарської діяльності з медичної практики в закладі охорони здоров’я та у фізичної особи - підприємця;

використання виробів медичного призначення без державної реєстрації.»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«1.4.7. Неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, - виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до МОЗ України разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями повідомлення в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії.».

2. У розділі V:

1) пункт 5.10 викласти в такій редакції:

«5.10. Комісія МОЗ України здійснює планову перевірку у межах переліку питань, визначених у формі Акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - Акт перевірки) (додаток 3).»;

2) пункт 5.11 викласти в такій редакції:

«5.11. У разі якщо комісією з позапланової перевірки з`ясовуються питання контролю якості надання медичної допомоги, то у таких випадках перевіряються пункти 4, 5, 42-45, 49-52, 54, 55, 58-63, 65, 67, 68, 73, 76, 77, 79-85, 93, 103, 105-107 розділу ІІ Акта перевірки.».

3. У розділі VІ:

1) пункт 6.1 викласти в такій редакції:

«6.1. За результатами планової та позапланової перевірок складається Акт перевірки.»;

2) пункт 6.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.3-6.19 вважати відповідно пунктами 6.2-6.18;

3) у пунктах 6.2-6.7, 6.11 слова «Акт планової або позапланової перевірки» та «Акт планової (позапланової) перевірки» у всіх відмінках замінити словами «Акт перевірки» у відповідних відмінках;

4) у пункті 6.8 слова та цифру «складається Акт, наведений у додатку 4» замінити словами та цифрами «складаються Акти, які наведені у додатках 4-9 до цього Порядку.».

4. В абзаці третьому пункту 7.1 розділу VІІ слово «ліцензіатом» замінити словами «суб’єктом господарювання».

5. Додатки 3, 4 замінити новими додатками 3-9, що додаються.

У зв’язку з цим додаток 5 вважати додатком 10. У тексті цього Порядку посилання на додаток 5 замінити посиланням на додаток 10.

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченко
Додаток 3
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з медичної практики

АКТ
перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченко


Додаток 4
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з медичної практики

АКТ
про повторне порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченко


Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з медичної практики

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання ліцензії

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченко


Додаток 6
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з медичної практики

АКТ
про неможливість забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для провадження господарської діяльності з медичної практики

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченко


Додаток 7
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з медичної практики

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченко


Додаток 8
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з медичної практики

АКТ
про відмову в проведенні перевірки МОЗ України

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченко


Додаток 9
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з медичної практики

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченковгору