Документ z0021-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2014, підстава - z0287-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 19 від 29.03.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 квітня 1993 р.
за N 21
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 43 ( z0287-14 ) від 30.01.2014 }
Про затвердження Інструкції про порядок укладання
договорів з навчальними закладами, підприємствами і
громадянами, які звертаються в державну службу
зайнятості щодо підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики
N 120 ( z0545-99 ) від 22.07.99
N 363 ( z1132-06 ) від 04.10.2006
N 187 ( z0520-07 ) від 25.04.2007
N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }

На виконання пункту 2 статті 24 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) та пункту 2 Постанови Кабінету
Міністрів УРСР від 24 червня 1991 р. N 46 ( 46-91-п ) "Про
порядок формування системи професійної підготовки, підвищення
кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників і
незайнятого населення" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок укладання договорів з
навчальними закладами, підприємствами і громадянами, які
звертаються в державну службу зайнятості щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації (додається).
2. Вважати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок укладання договорів з учбовими закладами, підприємствами
і громадянами з числа вивільнюваних працівників і незайнятого
населення, пов'язаних з підготовкою, підвищенням кваліфікації і
перепідготовкою, затверджену постановою Міністерства праці
України від 5 серпня 1991 р. N 74.
Перший заступник міністра А.П.СОРОКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
України
29.03.1993 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 квітня 1993 р.
за N 21
Інструкція
про порядок укладання договорів з навчальними закладами,
підприємствами і громадянами, які звертаються в
державну службу зайнятості, щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
{ Слова за текстом "юридичні адреси" замінено словом
"місцезнаходження" згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від
28.04.2009 }

1. Загальні положення
Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації (надалі - професійне навчання) безробітних відповідно
до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
організовується державною службою зайнятості за її направленням у
навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях
(незалежно від їх підпорядкованості) згідно з укладеними
договорами або у спеціально створених для цього навчальних
закладах державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття. Професійне навчання безробітних спрямоване
на забезпечення ефективної зайнятості та соціальний захист
громадян, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці і
проводиться за професіями і спеціальностями, що користуються
попитом на ринку праці, для подальшого працевлаштування на
конкретні робочі місця, зайняття підприємницькою та індивідуальною
трудовою діяльністю. { Розділ 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики N 363 ( z1132-06 ) від 04.10.2006,
N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }
2. Порядок укладання договорів з навчальними закладами
2.1. Договір на професійне навчання укладається центром
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київським і
Севастопольським міськими, районним, міськрайонним, міським та
районним у місті центрами зайнятості (далі - центр зайнятості) з
професійно-технічним та вищим навчальними закладами,
підприємством, установою та організацією незалежно від форми
власності та підпорядкування (далі - навчальний заклад), які мають
ліцензії на надання освітніх послуг, видані в установленому
порядку, крім випадків, передбачених чинним законодавством. { Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 363 ( z1132-06 ) від
04.10.2006; в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }
2.2. У договорі слід передбачати такі реквізити: дата і місце його укладання; повна і точна назва сторін, що його укладають, та їх
представників; повноваження, на підставі яких вони діють; предмет договору; кількість слухачів; { Абзац п'ятий пункту 2.2 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 363 ( z1132-06 ) від 04.10.2006 } назва професії (спеціальності); { Абзац шостий пункту 2.2
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 } строк навчання з "___"________ __ р. до "___"________ __ р.;
{ Абзац сьомий пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства праці та соціальної політики N 363
( z1132-06 ) від 04.10.2006, N 187 ( z0520-07 ) від 25.04.2007 } порядок розрахунків між сторонами; обов'язки сторін; відповідальність сторін за невиконання договору; порядок унесення змін та розірвання договору; строк дії договору; місцезнаходження сторін; підписи сторін, що укладають договір, завірені печатками.
2.3. Договір уважається укладеним, якщо сторони досягли згоди
в усіх його пунктах і належно його оформили.
2.4. До договору обов'язково додається кошторис, в якому
визначається розмір витрат на професійне навчання, навчальний план
і програми, затверджені та погоджені в установленому порядку, а у
разі забезпечення місцем проживання безробітного на період
проходження професійного навчання - кошторис витрат на проживання.
{ Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від
28.04.2009 }
2.5. Усі зміни до договору оформляються додатком (додатковою
угодою), що є невід'ємною частиною договору, і погоджуються
сторонами в установленому порядку.
2.6. Навчання у навчальному закладі здійснюється за
направленням, що видається громадянину районним, міськрайонним,
міським та районним у місті центром зайнятості (додаток 1). У разі
забезпечення місцем проживання безробітних на період професійного
навчання громадянину видається направлення на проживання (додаток
2). { Пункт 2.6 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }
2.7. Навчальний заклад протягом 5 днів з початку навчального
процесу направляє центру зайнятості, що направив на навчання,
підтвердження про прийом громадянина на навчання (відривний
корінець направлення), а центру зайнятості, з яким укладено
договір, - копію наказу про зарахування слухачів на навчання. { Пункт 2.7 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від
28.04.2009 }
2.8. Витрати, пов'язані з професійним навчанням та/або
проживанням в цей період безробітних, здійснюються за рахунок
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття. { Пункт 2.8 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 363 ( z1132-06 ) від 04.10.2006; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }
2.9. Договір укладається у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу після підписання керівниками центру
зайнятості та навчального закладу, підприємства, організації,
установи. Один примірник зберігається в центрі зайнятості, другий
- в навчальному закладі, підприємстві, організації, установі.
3. Порядок укладання договорів з підприємствами
на працевлаштування громадян,
які закінчили професійне навчання
3.1. Договір з підприємством на працевлаштування громадянина
(групи громадян) укладається центром зайнятості, в якому
зареєстрований громадянин і який направляє його на навчання. { Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від
28.04.2009 }
3.2. У договорі слід передбачати такі реквізити: дата і місце його укладання; повна і точна назва сторін, що його укладають, та їх
представників; повноваження, на підставі яких вони діють; предмет договору; обов'язки сторін; вимоги роботодавців щодо працівника; відповідальність сторін за повне або часткове невиконання
договору; порядок унесення змін та розірвання договору; строк дії договору; місцезнаходження сторін; підписи сторін, що укладають договір, завірені печатками.
3.3. Договір може бути укладений попередньо до початку
навчання громадянина або в період навчання. При відсутності такого договору працівники центру зайнятості
підбирають громадянину можливі варіанти працевлаштування після
закінчення навчання.
3.4. Договір уважається укладеним, якщо сторони досягли згоди
в усіх пунктах і належно його оформили.
3.5. Усі зміни до договору оформляються додатком (додатковою
угодою), що є невід'ємною частиною договору, і погоджуються
сторонами в установленому порядку. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 187 ( z0520-07 ) від
25.04.2007 }
3.6. У разі порушення умов договору щодо працевлаштування
громадян, які пройшли професійне навчання, підприємства,
організації, установи відшкодовують державній службі зайнятості
всі витрати, пов'язані з професійним навчанням, включаючи і
виплату матеріальної допомоги під час навчання.
3.7. У разі наявності розбіжностей оформляється відповідний
протокол, який розглядається обома сторонами протягом двадцяти
днів.
3.8. Договір укладається у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу після підписання керівниками центру
зайнятості та підприємства, організації, установи. Один примірник
зберігається в центрі зайнятості, другий - в підприємстві,
організації, установі.
4. Порядок укладання договору районного, міськрайонного,
міського та районного у місті центру зайнятості
з громадянином щодо його професійного навчання
{ Назва розділу 4 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }
4.1. Договір районного, міськрайонного, міського та районного
у місті центру зайнятості з громадянином щодо його професійного
навчання укладається відповідним центром зайнятості з особою, яка
зареєстрована в службі зайнятості і виявила бажання навчатись. { Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від
28.04.2009 }
4.2. У договорі слід передбачати такі реквізити: дата і місце його укладання; повна і точна назва сторін, що його укладають; назва професії (спеціальності) та термін навчання; предмет договору; обов'язки сторін; відповідальність сторін; порядок внесення змін та розірвання договору; строк дії договору; реквізити сторін; підписи сторін; печатка центру зайнятості. { Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від
28.04.2009 }
4.3. У договорі зазначаються робітнича професія, за якою буде
здійснюватися професійне навчання слухача, або напрям
(спеціальність) перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівця з
вищою освітою, термін навчання. { Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 187 ( z0520-07 ) від
25.04.2007 }
4.4. У разі припинення професійного навчання без поважної
причини слухач повинен відшкодувати, згідно з чинним
законодавством, державній службі зайнятості всі витрати на його
навчання.
4.5. Договір уважається укладеним, якщо сторони досягли згоди
в усіх пунктах і належно його оформили.
4.6. Договір укладається у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу після підписання керівником центру
зайнятості та громадянином. Один примірник зберігається в центрі
зайнятості, другий - у громадянина, який направлений на професійне
навчання.

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }
Додаток 1
до Інструкції про порядок укладання
договорів з навчальними закладами,
підприємствами і громадянами, які
звертаються в державну службу
зайнятості, щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення
кваліфікації
_____________________________________
(назва і адреса навчального закладу)
Направлення
Відповідно до договору від "___" ____________ ____ р. N _____ __________________________________________________________________
(найменування районного, міськрайонного міського __________________________________________________________________
та районного у місті центру зайнятості) __________________________________________________________________
направляє на професійне навчання громадянина (-ку) _____________ ________________________________________________ для _____________
(професійної підготовки, __________________________________________________________________
перепідготовки, підвищення кваліфікації)
за професією, спеціальністю ____________________________________ __________________________________________________________________
зі строком навчання ______ міс.
Прибуття до навчального закладу "___" ____________ ___ р. о _____ год. _____ хв.
Підпис працівника районного, міськрайонного міського та районного у місті центру зайнятості __________ (____________)
"___"____________ ____ р.
М.п. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
лінія відрізу

Відмітка про прийняття на навчання
(повертається в 5-денний строк районному, міськрайонному
міському та районному у місті центру зайнятості)
Наказом від "___" ____________ ____ р. N _____ ______________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина (-ки) зараховано до складу навчальної групи N ______.
Початок навчання "___" ____________ ____ р.
Директор ________________
(найменування ________________________ __________ (___________________)
навчального закладу) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.п.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }

Додаток 2
до Інструкції про порядок
укладання договорів з
навчальними закладами,
підприємствами і
громадянами, які звертаються
в державну службу
зайнятості, щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення
кваліфікації
____________________________
(назва і адреса навчального
закладу)

НАПРАВЛЕННЯ
на проживання

Відповідно до договору від "___" ____________ ____ року N _______ _________________________________________________________________
(найменування районного, міськрайонного, міського та
_________________________________________________________________
районного у місті центру зайнятості)
направляє на проживання громадянина(ку) _________________________
_______________________________ на період професійного навчання в _________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
за професією, спеціальністю _____________________________________
зі строком навчання ______ міс.
Поселення забезпечити з "___" ________ ____ року
по "___" ________ ____ року.
Прибуття до навчального закладу "___" ____________ ___ року
о _____ год. _____ хв.
Підпис працівника районного, міськрайонного, міського та
районного у місті центру зайнятості ______________ (_____________)
"___"____________ ____ року.
М.П.
{ Інструкцію доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }
{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 157 ( z0440-09 ) від 28.04.2009 }вгору