Документ v1722323-10, поточна редакція — Редакція від 11.11.2014, підстава v1888323-14


     17. Методика   проведения   экспертизы   качества   импортных 
трикотажных изделий / Торгово-промышленная палата СССР. - М.:
Управление товарных экспертиз, 1977. - 92 с.
18. Контроль качества швейных изделий из меха и натуральной
кожи: методика / Торгово-промышленная палата СССР. - М.:
Управление товарных экспертиз, 1988. - 52 с.
19. Методика экспертизы импортных парфюмерно-косметических
товаров / Торгово-промышленная палата СССР. - М.: Управление
товарных экспертиз, 1981. - 25 с.
20. Методика экспертизы импортной обуви /
Торгово-промышленная палата СССР. - М.: Управление товарных
экспертиз, 1983. - 47 с.
21. Методика определения качества импортных
кожевенно-галантерейных товаров / Торгово-промышленная палата
СССР. - М.: Управление товарных экспертиз, 1973. - 44 с.
22. Проверка количества и качества импортных
электросветильников бытового назначения: метод. пособ. /
Торгово-промышленная палата СССР. - М.: Управление товарных
экспертиз, 1982. - 26 с.
23. Методика проведения экспертизы импортной мебели /
Торгово-промышленная палата СССР. - М.: Управление товарных
экспертиз, 1973. - 88 с.
24. Экспертиза кожевенного сырья, кожи и изделий из кожи:
метод. пособ. / СТО ТПП 21-15-99. - М.: Книга, 1999. - 138 с.
25. Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв'язку
з їх зносом та наявністю дефектів, який використовується в
проведенні товарознавчих досліджень: метод.
рекомендації/О.В.Желавська. - К.: Київський НДІСЕ, 2003. - 45 с.
26. Загальний підхід до експертної оцінки машин та обладнання
при проведенні судово-товарознавчих експертиз: методика /
М.Є.Башкатова, В.П.Верестун, В.М.Скороход; ДНДІСЕ; ЛНДІСЕ. -
Донецьк: ДНДІСЕ, 2003. - 98 с.
27. Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави:
метод. рекомендації / О.В.Павленко, О.О.Желавська. - К.: Київський
НДІСЕ, 2003. - 82 с.
28. Судово-товарознавча експертиза меблевих виробів: метод.
посіб. / О.О.Желавська. - К.: Київський НДІСЕ, 2003. - 129 с.
29. Методика визначення вартості майна / А.І.Лозовий,
О.С.Донцова, С.М.Бобрицький, О.І.Стебіх. - Х.: ХНДІСЕ, 2004. -
112 с.
30. Методичний посібник з питань призначення та проведення
судово-товарознавчих експертиз продовольчих товарів з метою
визначення їх вартості / А.І.Лозовий, О.С.Донцова, В.М.Губарева. -
Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 108 с.
31. Дослідження пушно-хутряних виробів при проведенні
судово-товарознавчих експертиз: метод. рекомендації /
М.Є.Башкатова, В.П.Верестун. - Донецьк: Донецький НДІСЕ, 2004. -
51 с.
32. Методичні рекомендації з визначення якості різних груп
промислових товарів/М.Є.Башкатова, Є.І.Коваленко, В.П.Верестун. -
Д.: ДНДІСЕ, 2008. - 95 с.
33. Методичні рекомендації з питань призначення та проведення
судових експертиз з оцінки худоби, птиці та інших живих тварин -
об'єктів господарювання: метод. рек.: звіт НДР (заключ.) / МЮУ,
ХНДІСЕ; кер. А.І.Лозовий; викон.: О.О.Михальський, О.С.Донцова,
В.М.Губарева та ін. - 0107U000417. Інв. N 10. 2009.11.2030. - Х.:
ХНДІСЕ, 2009. - 174 с.
34. Методичні рекомендації щодо досліджень вантажних і
вантажопасажирських колісних транспортних засобів з визначення
відповідності їх характеристик товарним позиціям Українського
класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371-14 )
(УКТЗЕД): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ; кер. С.А.Афанасьєв;
викон.: О.О.Білий, О.М.Бадейнов, А.С.Крук, О.І.Стабровський. -
0109U000361. - Л.: ЛНДІСЕ, 2009. - 194 с. { Додаток доповнено позицією 34 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1826/5 ( v1826323-11 ) від 08.07.2011 }
35. Методичні рекомендації з визначення ринкової вартості
товару в країні придбання чи походження на момент його перетинання
митного кордону України: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; кер.
О.О.Мінаєва; викон.: А.М.Макусинський. - 0107U006372. - О.:
ОНДІСЕ, 2009. - 37 с. { Додаток доповнено позицією 35 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1826/5 ( v1826323-11 ) від 08.07.2011 }
36. Методичні рекомендації з визначення вартості товарів
будівельної групи: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ; наук. кер.
В.М.Скороход; викон.: У.І.Пилияк (ЛНДІСЕ), В.А.Барабаш (Волинське
від. ЛНДІСЕ). - 0109U000358. - Л.: ЛНДІСЕ, 2010. - 150 с. { Додаток доповнено позицією 36 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 690/5 ( v690-323-13 ) від 11.04.2013 }
37. Методичні рекомендації з питань призначення та проведення
судових товарознавчих експертиз аудіовізуальної продукції та
програмного забезпечення: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ;
наук. кер. А.І.Лозовий; викон.: О.О.Михальський, В.М.Губарева,
О.С.Донцова та ін. - 011U002336. Інв. N. - Х.: ХНДІСЕ, 2011. -
64 с. табл. { Додаток доповнено позицією 37 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 690/5 ( v690-323-13 ) від 11.04.2013 }
38. Методичні рекомендації з проведення судово-товарознавчих
експертиз друкарської продукції: метод. реком.: звіт
НДР (заключ.) / МЮУ, Донецький НДІСЕ; кер. М.Є. Башкатова. -
0110U001525. Інв. N 8016. - Донецьк.: Донецький НДІСЕ, 2011. -
84 с. { Додаток 15 доповнено позицією згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1888/5 ( v1888323-14 ) від 11.11.2014 }
{ Наказ доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 605/5 ( v0605323-11 ) від 24.02.2011; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1826/5
( v1826323-11 ) від 08.07.2011, N 690/5 ( v690-323-13 ) від
11.04.2013, N 1888/5 ( v1888323-14 ) від 11.11.2014 }

Додаток 16
до наказу Міністерства
юстиції України
30.07.2010 N 1722/5

ПЕРЕЛІК
науково-технічної та довідкової
літератури, що використовується
при проведенні психологічної експертизи

1. Абульханова К.А. О субъекте психической деятельности. -
М.: Наука, 1973. - 288 с.
2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Пер.
с нем. - М.: Фонд "За экономическую грамотность", 1995. - 296 с.
3. Актуальные проблемы суицидологии / под ред.
А.Г.Амбрумовой. - М.: Моск. НИИ психиатрии. - Т. 92. - 1986. -
264 с.
4. Аликина Н.В. Ущемление личности (некоторые правовые и
психологические аспекты) // Криминалистика и судебная экспертиза:
Междуведомственный науч.-метод. сб. Вып. 51. - К.: Міністерство
юстиції України, 2003. - С. 196 - 205.
5. Алікіна Н.В. Науково-психологічні засади та практичні
питання експертизи заподіяння психологічного впливу // Теорія та
практика судової експертизи і криміналістики; зб. наук.-практ.
матер. Вип. 4. - Харків: Право, 2004. - С. 502 - 507.
6. Алікіна Н.В. Психологічна експертиза в слідчій практиці /
Н.В.Алікіна, П.Д.Біленчук, М.А.Зубань, А.В.Ромашко: навч. посіб. -
К.: Українська академія внутрішніх справ, 1993. - 54 с.
7. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во
Ленингр. ун-та, 1968. - 336 с.
8. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: МГУ, 1980. -
416 с.
9. Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. - М.: ИНФРА,
1995. - 320 с.
10. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. -
М.: Наука, 1991. - 248 с.
11. Антонян Ю.М. Психология преступника и расследование
преступлений / Ю.М.Антонян, М.И.Еникеев, В.Е.Эминов. - М.: Юрист,
1996. - 336 с.
12. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную
психологию /пер. с англ. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2006. - 416 с.
13. Аронсон Э. Социальная психология / Э.Аронсон, Т.Уилсон,
Р.Эйкерт // Психологические законы поведения человека в социуме. -
СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. - 560 с.
14. Бажин Е.Ф. Метод исследования уровня субъективного
контроля / Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, А.М.Эткинд // Психол. журн. -
Т. 5. - 1984. - N 3. - С. 152 - 162.
15. Березин Ф.Б. Методика многостороннего исследования
личности (структура, основы интерпретации, некоторые области
применения) / Ф.Б.Березин, М.П.Мирошников, Е.Д.Соколова. - Москва,
1994.
16. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Пер. с
англ. - М.: Прогресс, 1986. - 422 с.
17. Бехтерев В.М. Объективная психология. - М.: Наука,
1991. - 480 с.
18. Блейхер В.М. Психологическая диагностика интеллекта и
личности / В.М.Блейхер, Л.Ф.Бурлачук. - К.: Вища школа, 1978. -
142 с.
19. Бодалев А.А. Личность и общение: избр. труды. - М.:
Педагогика, 1987. - 272 с.
20. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском
возрасте. Психологическое исследование. - М.: Просвещение, 1968. -
464 с.
21. Боронин А.С. Психологический профиль убийц: пособие по
криминальной психологии и криминалистике. - К.: Вид.
ПАЛИВОДА А.В., 2001. - 176 с.
22. Братусь Б.С. Аномалии личности. - М.: Мысль, 1988. -
301 с.
23. Будякова Т.П. Психологическая оценка оскорбления личности
средствами карикатуры // Психол. журн., 2003. - Т. 24. - N 5. - С.
110-118.
24. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. - К.:
Ника-Центр, 1997. - 128 с.
25. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. - К.: Здоров'я,
1989. - 168 с.
26. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по
психологической диагностике. - К.: Наукова думка, 1989. - 200 с. /
СПб.: Форум, 2002. - 528 с.
27. Бэндлер Р., Гриндер Д. Паттерны гипнотических техник
Милтона Эриксона. - Сыктывкар: Флинт, 2000. - 184 с.
28. Бэндлер Р., Гриндер Дж. Трансформейшн.
Нейролингвистическое программирование и структура гипноза. - СПб.,
1995. - 317 с.
29. Варламов В.А. Детектор лжи / ГУВД Краснодарского края. -
Краснодар, "Советская Кубань", 1998. - 357 с. (Для служебного
пользования).
30. Васильев В.А. Судебно-психологическая экспертиза по
уголовным делам о создании пирамид // В кн.: Юридическая
психология. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. - С. 586 - 590.
31. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления
критических ситуаций). - М.: МГУ, 1984. - 200 с.
32. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической
мотивации. - М.: МГУ, 1986. - 208 с.
33. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. - М.: МГУ,
1976. - 143 с.
34. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство,
1986. - 573 с.
35. Выготский Л.С. Детская психология // Собр. соч. в 6-ти
т. - Т. 4. - М., 1984.
36. Выготский Л.С. Учение об эмоциях // Собр. соч. в 6-ти
т. - М.: Педагогика, 1984. - Т. 6. - С. 91 - 318.
37. Гальперин П.Я. Введение в психологию. - М.: МГУ, 1971. -
148 с.
38. Ганнушкин П.Б. Сладострастие, жестокость и религия //
Избр. труды. - М.: Медицина, 1964. - 291 с. - С. 80 - 94.
39. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств / С.В.Гиппиус // Секреты
развития психики. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. - 352 с.
40. Горбатов Д.С. Контект-анализ / Д.С.Горбатов // Практикум
по психологическому исследованию; уч. пособ. - Самара: Изд. Дом
"Бахрах"; М., 2000.
41. Гульдан В.В. Мотивация преступного поведения
психопатических личностей // Криминальная мотивация / под ред.
В.Н.Кудрявцева. - М.: Наука, 1986. - С. 189 -250.
42. Гульдан В.В. Особенности экспертной оценки аффективных
реакций в момент совершения правонарушения у психически здоровых и
психопатических личностей / В.В.Гульдан, В.В.Остришко,
В.П.Печерникова // Методические рекомендации. - М.: ВНИИ общей и
судебной психиатрии им. В.П.Сербского, 1983. - 19 с.
43. Деструктивные психотехники / под ред. И.Митрофановой;
пер. с англ. - СПб.: Экслибрис, 2002. - 224 с.
44. Диагностика психического развития / Шванцара Йозеф и др.
АВИЦЕННУМ - медицинское издательство. - Прага, ЧССР, 1978. -
388 с.
45. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы,
защита. - СПб.: Речь, 2003. - 304 с.
46. Дулов А.В. Судебная психология. - Минск: Высшая школа,
1975. - 464 с.
47. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. - М.:
Мысль, 1994. - 399 с.
48. Егорова Т.М. Возможности судебно-психологической
экспертизы видеозаписи следственных действий // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики. - Вип. 5. Зб. наук.-практ.
матер. - Харків: Право, 2005. - С. 476 - 480.
49. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: уч.
для вузов. - М.: Юристъ, 1996. - 632 с.
50. Еникополов С.Н. Некоторые результаты исследования
агрессии / С.Н.Еникополов // Личность преступника как объект
психологического исследования; под ред. А.Р.Ратинова. - М.,
Юридическая литература, 1979. - С. 100-109.
51. Єрмолаєва Т.В. Судово-психологічна експертиза емоційних
станів. Конспект лекцій. - Д.: РВВ ДМУ, 2004. - 40 с.
52. Жуков Ю.М. Ценности как детерминанты принятия решений.
Социально-психологический подход к проблеме/Ю.М.Жуков //
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. - М.:
Наука, 1976. - С. 254 - 290.
53. Запорожец А.В. Психологическое развитие ребенка /
А.В.Запорожец // Избранные психологические труды. В 2 т. - Т. 1. -
М.: Педагогика, 1986. - 320 с.
54. Зейгарник Б.В. Патопсихология. - М.: МГУ, 1986. - 287 с.
55. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном
поведении. - Харьков: Вища школа, 1986. - 167 с.
56. Знаков В.В. Классификация психологических признаков
истинных и неистинных сообщений в коммуникативных ситуациях //
Психологический журнал. - 1999. - Т. 20. - N 2. - С. 54 - 65.
57. Знаков В.В. Индивидуальные различия понимания обмана в
малом бизнесе // Психологический журнал. - Т. 15. - N 6. - 1994. -
С. 51-60.
58. Ивин А.А. О логике оценок // Вопросы философии. - 1968. -
N 8. - С. 53 - 63.
59. Изард К.Э. Психология эмоций / Пер. с англ. - СПб.:
Питер, 2000. - 464 с.
60. Инженерная психология. - К.: Вища школа, 1976. - 308 с.
61. История зарубежной психологии. [Тексты] / под ред.
П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - М.: МГУ, 1986. - 344 с.
62. Карманное руководство к МКБ - 10: Классификация
психиатрических и поведенческих расстройств (с глоссарием и
исследовательскими диагностическими критериями). - К.: Сфера,
2000. - 464 с.
63. Кассиль Г.Н. Наука о боли. - М.: Наука, 1975. - 399 с.
64. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М.: Наука, 1982. -
368 с.
65. Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний
сознания. Методы и техники. - М.: Ин-т психотерапии, 2001. -
384 с.
66. Коледа С. Моделирование бессознательного. - М.: Институт
общегуманитарных исследований, 2000. - 224 с.
67. Кон И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение,
1989. - 255 с.
68. Кон И.С. Ребенок и общество (Историко-этнографическая
перспектива). - М.: Наука, 1988 г. - 270 с.
69. Кондратьев Ф.В., Осколкова С.Н. Проблема религиозных
культовых новообразований ("сект") в психолого-психиатрическом
аспекте. Аналитический обзор. - М.: ГНЦ социальной и судебной
психиатрии им. В.П.Сербского, 2000. - 98 с.
70. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. - Л.:
Вища школа, 1987. - 143 с.
71. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию:
методологические и теоретические проблемы. - К.: Вища школа,
1990. - 259 с.
72. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний
розвиток особистості. - К.: Рад. шк., 1989. - 608 с.
73. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую
экспертизу. - М.: МГУ, 1980. - 115 с.
74. Коченов М.М. Теоретические основы судебно-психологической
экспертизы: дисс.... д-ра психол. наук. - М., 1991. - 48 с.
75. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и
естественный язык. - М.: Новое литературное обозрение, 2002. -
592 с.
76. Кречмер Э. Строение тела и характер. - М.:
Педагогика-Пресс, 1995. - 608 с.
77. Криминальная мотивация; под ред. В.Н.Кудрявцева. - М.:
Наука, 1986. - 304 с.
78. Кудрявцев И.А. Комплексная судебная
психолого-психиатрическая экспертиза (научно-практическое
руководство). - М.: МГУ, 1999. - 497 с.
79. Лазурский А.Ф. Избранные труды по общей психологии. К
учению о психической активности. Программа исследования личности и
другие работы. - СПб.: Алетейя, 2001. - 192 с.
80. Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб.: Макет,
1995. - 314 с.
81. Леонгард К. Акцентуированные личности / пер. с нем. - К.:
Вища школа, 1981. - 392 с.
82. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. - М.: Смысл,
1997. - 287 с.
83. Леонтьев А.А. Речь в криминалистике и судебной
психологии/А.А.Леонтьев, А.М.Шахнарович, В.И.Батов. - М.: Наука,
1977. - 62 с.
84. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. - М.: МГУ,
1971. - 288 с.
85. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: МГУ, 1972.
- 575 с.
86. Леонтьев А.А. и др. Психолингвистическая экспертиза
ксенофобии в средствах массовой информации. Методические
рекомендации для работников правоохранительных органов. - М.: МГУ,
2003. - 125 с.
87. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.:
Политиздат, 1975. - 304 с.
88. Лившиц С.М. Следовые влияния в психиатрии / С.М.Лившиц,
Я.П.Фрумкин. - К.: Здоров'я, 1979. - 112 с.
89. Линдсей П. Переработка информации у человека / П.Линдсей,
Д.Норман // Введение в психологию; пер. с англ.; под ред.
А.Р.Лурия. - М.: Мир, 1974. - 550 с.
90. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у
подростков. - Л.: Медицина, 1983. - 256 с.
91. Лоренц К. Агрессия (Так называемое "зло"). - М.: Наука,
1994. - 230 с.
92. Лурия А.Р. Диагностика следов аффекта // Психология
эмоций. Тексты. - М.: МГУ, 1989. - 288 с.
93. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. - М.: МГУ, 1973. -
374 с.
94. Майрс Д. Социальная психология: интенсивный курс: секреты
влияния. - СПб. - М.: Прайм-Еврознак, 2001. - 512 с.
95. Маркс Джон. ЦРУ и контроль над Разумом. Тайная история
науки управления поведением человека. В поисках "маньчжурского
кандидата" (Секретные миссии). - М.: Междунар. отношения, 2003. -
312 с.
96. Маховер К. Проективный рисунок человека / пер. с англ. -
М.: Смысл, 1996. - 158 с.
97. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в
экспериментальную психологию личности. - М.: Просвещение, 1985. -
319 с.
98. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и
психосоматическая медицина. - М.: МЕДпресс-информ, 2002. - 608 с.
99. Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза
потерпевших. - М.: Юридическая литература, 1990. - 208 с.
100. Мид М. Культура и мир детства // избр. произведения /
пер. с англ. - М.: Наука, 1988. - 429 с.
101. Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы:
уч. пособ. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. -
333 с.
102. Наенко Н.И. Психическая напряженность. - М.: МГУ,
1976. - 112 с.
103. Назаретян А.П. Психология стихийного массового
поведения. Лекции. - М.: ПЕРСЭ, 2001. - 112 с.
104. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования
индивидуальных различий. - М.: Наука, 1976. - 336 с.
105. Немчин Т.А. Состояния нервно-психического напряжения. -
Л.: ЛГУ, 1987. - 167 с.
106. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. -
М.: МГУ, 1987. - 198 с.
107. Нуркова В.В. Проблема истинности автобиографических
воспоминаний в процессе судопроизводства / В.В.Нуркова // Вопросы
психологии. - 1998. - N 5. - Т. 19. С. 15 - 29.
108. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая
психология: уч. пособ. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,
2002. - 447 с.
109. Образцов В.А., Кручинина Н.В. Преступление.
Расследование. Проверка достоверности информации. Науч.-метод.
пособ. - М.: Издат. дом "Книжная находка", 2002. - 160 с.
(Правовое поле).
110. Общая психодиагностика. уч. пособ. / под ред.
А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: МГУ, 1987. - 304 с.
111. Основные направления психологии в классических трудах.
Ассоциативная психология. - М.: ООО АСТ-ЛТД, 1998. - 560 с.
112. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: навч.
посіб. - К.: Сфера, 2001. - 408 с.
113. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной
психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 528 с.
114. Палиюк В.П. Моральний вред. Возмещение морального
(неимущественного) вреда. Монография. - К.: Право, 2000. - 272 с.
115. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной
деятельности. - СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2001. - 496 с.
116. Парценяк С.А. Стресс. Вегетозы. Психосоматика. - СПб.:
АВК, 2002. - 384 с.
117. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. - М.: МГУ,
1988. - 2002 с.
118. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной
психологии: уч. пособ. / под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. -
СПб.: Питер, 2000. - 559 с.
119. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: уч.
пособ. / редактор-составитель Райгородский Д.Я. - Самара:
Издательский дом "БАХРАХ - М", 2002. - 672 с.
120. Пратканис Э.Р., Аронсон Э. Эпоха пропаганды: Механизмы
убеждения, повседневное использование и злоупотребление. - СПб. -
М., 2002. - 384 с.
121. Психология индивидуальных различий. Тексты /под ред.
П.Я.Гальперина. - М.: МГУ, 1982. - 319 с.
122. Психология социальных ситуаций. - СПб.: Питер, 2001. -
520 с.
123. Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия. Мн.:
Харвит, 1999. - 480 с.
124. Психология эмоций. Тексты /под ред В.К.Вилюнаса,
Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 288 с.
125. Психологія життєвої кризи; ред. Т.М.Титаренко. - К.:
Агропромвидав України, 1998. - 348 с.
126. Психолого-психіатрична експертиза // Юридична
енциклопедія: В 6 Т. - К.: Укр. енцикл., 2003. - Т. 5. - С. 194.
127. Ратинов А.Р. Жестокость как правовая и
нравственно-психологическая проблема/А.Р.Ратинов, О.Ю.Михайлова //
Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 42. - М.: Юридическая
литература, 1985. - С. 8 - 17.
128. Романець В.А. Історія психології. - К.: Вища шк.,
1990. - 365 с.
129. Романова Е.С., Потемкина О.Ф., Графические методы в
психологической диагностике. - М.: Дидакт, 1992. - 256 с.
130. Роршах Г. Психодиагностика: Методика и результаты
диагностического эксперимента по исследованию восприятия
(истолкование случайных образов) / Г.Роршах. - М.: Когито-Центр,
2003. - 336 с.
131. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание // О месте психического
во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира /
С.Л.Рубинштейн. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 328 с.
132. Рубинштейн С.Я. Основы общей психологии. - СПб.: Питер,
1999. - 720 с.
133. Самовичев Е.Г. Психологическая этиология убийства //
Психологический журнал. - 2002. - Т. 23. - N 5. - С. 49 - 59.
134. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в
уголовном процессе / Ф.С.Сафуанов. - М.: Гардарика, Смысл, 1998. -
192 с.
135. Сахнова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы
по гражданским делам (практическое пособие для юристов). - М.:
Юрист, 1997. - 136 с.
136. Селье Г. Стресс без дистресса. - М.: Прогресс, 1979. -
125 с.
137. Симоненко С.И. Психологические основания оценки ложности
и правдивости сообщений / С.И.Симоненко // Вопросы психологи. -
1998. - N 3. - С. 74 - 84.
138. Ситковская О.Д. Судебно-психологическая экспертиза
аффекта. Методическое пособие. - М.: Всесоюзный институт по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности,
1983. - 70 с.
139. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. -
М.: Норма, 1998. - 285 с.
140. Ситковская О.Д. Новые направления
судебно-психологической экспертизы/О.Д.Ситковская, Л.П.Конышева,
М.М.Коченов. - М.: Юрлитинформ, 2000. - 160 с.
141. Ситковская О.Д. Аффект. Криминально-психологическое
исследование. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 204 с.
142. Слободяник Л.П. Психотерапия, внушение, гипноз /
Л.П.Слободяник. - К.: Здоров'я, 1977. - 480 с.
143. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности /
Л.Н.Собчик. - М.: ИПП, 2001. - 512 с.
144. Современная зарубежная социальная психология.
[Тексты]/под ред. Г.М.Андреевой. - М.: МГУ, 1984. - 256 с.
145. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования
личности. - М.: МГУ, 1980. - 176 с.
146. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях
личности. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 215 с.
147. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного
теста. - М.: Магистр, 1994. - 62 с.
148. Столин В.В. Самосознание личности. - М.: МГУ, 1983. -
284 с.
149. Судебная психиатрия: уч. для вузов / под ред. проф.
Б.В.Шостаковича. - М.: Зерцало, 1997. - 384 с.
150. Тарабоина Н.В. Синдром посттравматических стрессовых
нарушений: современное состояние и проблемы / Н.В.Тарабоина,
Е.О.Лебедная // Психологический журнал. - Т. 13. - N 2. - 1992. -
С. 14 - 29.
151. Теоретические проблемы психологии личности /под ред.
Е.В.Шороховой. - М.: Наука, 1974. - 319 с.
152. Теплов Б.М. Избранные труды: в 2-х т. Т 1. - М.:
Педагогика, 1985. - 328 с.
153. Узнадзе Д. Психология установки. - СПб.: Питер, 2001. -
416 с.
154. Фейдимен Д., Фрейгер Р. Теория и практика
личностно-ориентированной психологии. Т. 1. - М.: "Три Л", 1996. -
190 с.; Т. 2. - М.: "Три Л", 1996. - 214 с.
155. Фрейд З. Психология бессознательного: сб. произведений
/сост. и ред. М.Г.Ярошевский. - М.: Просвещение, 1989. - 448 с.
156. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения /
Р.Фрейджер, Д.Фейдимен // Психологическая энциклопедия. - СПб.:
Прайм-Еврознак, 2002. - 864 с.
157. Фрес П. Экспериментальная психология / П.Фрес, Ж.Пиаже;
пер. с фр. /под ред. А.Н.Леонтьева. - М.: Прогресс, 1975. - 284 с.
158. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с
англ. - М.: Республика, 1994. - 447 с.
159. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: в 2 т. Т. 1. -
М.: Педагогика, 1986. - 408 с.; Т. 2. - М.: Педагогика, 1986. -
392 с.
160. Холопова Е.Н. Возможности использования
судебно-психологической экспертизы по факту доказательства
мошенничества / Е.Н.Холопова, А.А.Кохан // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики. Зб. наук.-практ. мат. Вип.
3. - Харків: Право, 2003. - С. 514-519.
161. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии /
под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. - М.: Наука, 1974. - 172 с.
162. Хрестоматия по истории психологии / под ред.
П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - М.: МГУ, 1980. - 296 с.
163. Хрестоматия по ощущению и восприятию / под ред.
Ю.Б.Гиппеноейтер и др. - М.: МГУ, 1975. - 399 с.
164. Хрестоматия по патопсихологии / под ред.
Б.В.Зейгарник. - М.: МГУ, 1991. - 160 с.
165. Хрестоматия по психологии / под ред. А.В.Петровского. -
М.: Просвещение, 1977. - 528 с.
166. Хрестоматия по суицидологии. - К.: А.Л.Д., 1996. -
216 с.
167. Чайченко Г.М. Основы физиологии высшей нервной
деятельности. - К.: Вища школа, 1997. - 176 с.
168. Шерток Л. Гипноз. - М.: Медицина, 1992. - 224 с.
169. Шибутани Т. Социальная психология. / пер. с англ.; под
ред. Г.В.Осипова. - М.: Прогресс, 1969. - 356 с.
170. Эйдемиллер Э.Г. Семейная психотерапия/Э.Г.Эйдемиллер,
В.В.Юстицкий. - Л.: Медицина, 1989. - 192 с.
171. Экман П. Почему дети лгут? / пер. с англ. - М.:
Педагогика-Пресс, 1993. - 272 с.
172. Экман П. Психология лжи: руководство по выявлению обмана
в деловых отношениях, политике и семейной жизни / пер. с англ. -
К.: Логос, 1999. - 224 с.
173. Эльконин Д.Б. Природа детства и его периодизация.
Психическое развитие в детском возрасте // Избранные
психологические труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с. - С. 25 -
121; С. 122 - 280.
174. Эмоциональный стресс / пер. с англ.; под ред. Л.Леви. -
М.: Медицина, 1970. - 326 с.
175. Энциклопедия юридической психологии / под общ. ред.
проф. А.М.Столяренко. - М.: ЮНИТА-ДАНА, Закон и право, 2003. -
607 с.
176. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и
комментарий законодательства и судебной практики. - М.: Волтерс
Клувер, 2004. - 320 с.
177. Юнг К. Психологические типы. - М.: Прогресс-Универс,
1995. - 716 с.
178. Юрьева Л.Н. Кризисные состояния: монография. -
Дніпропетровськ, Арт-Прес, 1998. - 164 с.
179. Ядов В.А. Социально-психологические
исследования/В.А.Ядов // Социологические исследования:
методология, программа, методы. - М.: Наука, 1987. - 248 с.
180. Язык и мышление. - М.: Наука, 1967. - 312 с.
181. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология.
Социально-психологические закономерности противоправного
поведения. - М.: Юридическая литература, 1971. - 241 с.
182. Ярошевский М.Г. История психологии. - М.: Мысль, 1976. -
463 с.
183. Ясперс К. Общая психопатология / пер. с нем. - М.:
Практика, 1997. - 1056 с.
184. Методичні рекомендації з проведення судово-психологічної
експертизи неповнолітніх: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; наук.
кер. Т.В. Савкіна; викон.: А.С. Ячина, Л.М. Дереча. - 0109U001202.
Інв. N. - Х.: ХНДІСЕ, 2011. - 50 с. { Додаток доповнено позицією згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1152/5 ( v1152323-13 ) від 13.06.2013 }
185. Назаров О.А. Використання психологічних знань у
кримінальному провадженні, цивільних та адміністративних справах:
інформаційно-довідковий посібник / О.А. Назаров. - К.: ДНДЕКЦ МВС
України, 2013. - 69 с. { Додаток 16 доповнено позицією згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1888/5 ( v1888323-14 ) від 11.11.2014 }
{ Наказ доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 605/5 ( v0605323-11 ) від 24.02.2011; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1152/5
( v1152323-13 ) від 13.06.2013, N 1888/5 ( v1888323-14 ) від
11.11.2014 }

Додаток 17
до наказу Міністерства
юстиції України
30.07.2010 N 1722/5

ПЕРЕЛІК
науково-технічної та довідкової
літератури, що використовується
при проведенні мистецтвознавчої експертизи

1. Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта
судебной экспертизы/В.Д.Арсеньев // Проблемы теории судебной
экспертизы: сб. науч. тр. - М.: ВНИИСЭ, 1980. - Вып. 4. - С. 3 -
23.
2. Васильев С. Теория отражения и художественное творчество /
С.Васильев. - М.: Прогресс, 1970. - 496 с.
3. Вермель И.Г. К вопросу о систематизации признаков объектов
судебной экспертизы / И.Г.Вермель, Л.В.Кочнева, Г.Е.Макушкина //
Общетеоретические вопросы судебной экспертизы: сб. науч. тр. - М.:
ВНИИСЭ, 1982. - С. 44 - 52.
4. Винберг А.И. Значение философской категории "свойство" в
экспертном исследовании объекта / А.И.Винберг // Новые разработки
и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы:
экспресс-информация. - М.: ВНИИСЭ, 1983. -Вып. 5. - С. 1 - 10.
5. Винберг А.И. Некоторые философские аспекты учения об
объекте судебной экспертизы / А.И.Винберг // Актуальные проблемы
теории и практики судебной экспертизы: сб. науч. тр. - М.: ВНИИСЭ,
1984. - С. 3 - 21.
6. Винберг А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и
методологические проблемы судебных экспертиз) / А.И.Винберг,
Н.Т.Малаховская: уч. пособ. - Волгоград: Высш. следств. шк. МВД
СССР, 1979. - 183 с.
7. Винберг А.И. Гносеологический, информационный и
процессуальный аспекты учения об объекте судебной экспертизы /
А.И.Винберг, Д.Я.Мирский, М.Н.Ростов // Вопросы теории и практики
судебной экспертизы: сб. науч. тр. - М.: ВНИИСЭ, 1983. - С. 3 -
21.
8. Корухов Ю.Г. Методологические основы криминалистической
экспертной диагностики / Ю.Г.Корухов // Современное состояние и
перспективы развития традиционных видов криминалистической
экспертизы: сб. науч. тр. - М.: ВНИИСЭ, 1987. - С. 12 - 26.
9. Надгорный Г.М. О понятии предмета судебной экспертизы /
Г.М.Надгорный // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища
школа, 1989. - Вып. 38. - С. 10 - 15.
10. Надгорный Г.М. Предмет судебно-экспертной отрасли знаний
и предмет судебной экспертизы/Г.М.Надгорный // Криминалистика и
судебная экспертиза. - К.: РИО МВД УССР, 1976. - Вып. 13. - С.
37-43.
11. Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации /
С.М.Потапов // Советское государство и право. - 1940. - N 1. - С.
66-81.
12. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации /
М.Я.Сегай. - К.: РИО МВД УССР, 1970. - 256 с.
13. Словарь основных терминов судебных экспертиз. - М.:
ВНИИСЭ, 1980. - 92 с.
14. Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное
обоснование) / А.А.Эйсман. - М.: Юрид. лит., 1967. - 152 с.
15. Антиквариат: справочник коллекционера / пер.
Н.Е.Юркевич. - М.: ООО "Изд-во Астрель АСТ", 2003.
16. Антиквариат: энциклопедия мирового искусства / ген. ред.
Хуон Малалью; пер. Л.Евелевой, И.Маневич, Л.Маневич. - М.: Белый
город, 2005.
17. Аттербери Р. Иллюстративная энциклопедия антиквариата /
Р.Аттербери, Л.Тарп; пер. с англ. Е.Кривенькой, М.Кривенькой,
Т.Ждановой. - М.: Изд-во Тривиум, 1997.
18. Беловинский Л.В. Иллюстрированный энциклопедический
историко-бытовой словарь русского народа. XVIII - начало XX в. /
Л.В.Беловинский. - М.: Эксмо, 2007. Продовження додатка 16
19. Декоративно-ужиткове мистецтво: словник: в 2-х т. /
Я.П.Запаско (керівник авт. колективу), І.В.Голод, В.І.Білик та
ін. - Львів: Афіша, 2000.
20. Забелина Л.А. Религиозные и культурные ценности: статус и
структура / Л.А.Забелина, А.Д.Сараев. - К., 2005.
21. Оцінка культурних цінностей/В.В. Індутний,
Е.В.Чернявська, С.М.Платонов та ін. - К., 2004.
22. Інструкція про порядок визначення оціночної та страхової
вартості пам'яток Музейного фонду України: наказ Міністерства
культури і мистецтв України від 13.07.98 N 325 ( z0496-98 ).
23. Класифікація і визначення прогнозованої вартості
культурних цінностей / за ред. В.В.Індутного. - К., 2003.
24. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та
вартісної оцінки культурних цінностей: підручник /
О.Л.Калашникова. - К.: Знання, 2006.
25. Калашникова О.Л. Специфіка ідентифікації культурних
цінностей як елементу митної експертизи / О.Л.Калашникова. - К.,
2006.
26. Мітченко В.С. Естетика українського рукописного шрифту /
В.С.Мітченко; вст. слово А.В.Чебикіна; слово про авт.
О.К.Федорука. - К.: Грамота, 2007.
27. Образотворче мистецтво: енциклопедичний ілюстрований
словник-довідник / упоряд. А.Пасічний. - К.: Факт, 2007.
28. Словник культурних цінностей та їх складових частин: на
допомогу митнику / за ред. О.Л.Калашникової. - Ч. I - III. -
2001-2003.
29. Уемов А.И. Аналогия в практике научного исследования /
А.И.Уемов. - М., 1970.
30. Костицький В.В. Захист суспільної моралі як функція
демократичної держави в умовах формування глобального
громадянського суспільства // Збірник матеріалів IV Всеукраїнської
науково-практичної конференції "Державне управління в умовах
політичної модернізації України: стан та проблеми". - К., 2010. -
С. 255 - 269.
31. Бабюк І.О. Критерії оцінки порнографії в кримінальному
процесі / І.О.Бабюк, М.В.Маркова, В.В.Седнєв // Андрология и
сексуальная медицина. - 2007. - N 1(2). - С. 30 - 35.
32. Бойко М.І. Сексологічні критерії еротики та порнографії
при проведенні експертизи сексуально відвертих матеріалів //
Андрология и сексуальная медицина. - 2007. - N 1(2). - С. 19.
33. Рейгач А.Д. Феномен насилия в современном киноискусстве.
Автореф. дис. канд. наук. - М., 1996. - 146 с.
34. Тарасов К.А. Эффект воздействия насилия в художественных
фильмах на подрастающее поколение. Автореф. дис. кандидата
социолог. наук. - М., 2000. - 24 с.
35. Чубова А.П. Античные мастера. Скульпторы и живописцы /
А.П.Чубова и др. - Л.: Искусство, 1986.
36. Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни / Ю.М.Антонян. -
М.: ИНФРА, 1995. - 320 с.
37. Антонян Ю.М. Сексуальные преступления: научно-популярное
исследование / Ю.М.Антонян, А.А.Ткаченко. - М.: Амальтея, 1993. -
320 с.
38. Антонян Ю.М. Криминальная сексология / Ю.М.Антонян,
А.А.Ткаченко, Б.В.Шостакович. - М.: Спарк, 1999. - 464 с.
39. Арезин Л. Эротика: лексикон; пер. с нем / Л.Арезин,
К.Шпарке; под общ. ред. Г.С.Васильченко. - М.: Республика, 2001. -
383 с.
40. Бабюк И.А. Криминальная сексология / И.А.Бабюк,
С.И.Табачников, В.В.Седнев. - Донецк - Киев: ПРОФИ - Донетчина,
2003. - 224 с.
41. Ганнушкин П.Б. Сладострастие, жестокость и религия /
П.Б.Ганнушкин // Избранные труды. - М.: Медицина, 1964. - С. 80 -
94.
42. Григулевич И.Р. Инквизиция / И.Р.Григулевич. - М.:
Политиздат, 1976. - 463 с.
43. Гульман В.Л. Сексуальные преступления / В.Л.Гульман. -
Х.: Рубикон, 1994. - 270 с.
44. Дерягин Г.Б. Криминальная сексология: Курс лекций для
юридических факультетов / Г.Б.Дерягин; Моск. ун-т МВД РФ. - М.:
Щит, 2008. - 552 с.
45. Сексуальные катастрофы (половая психопатия):
клинико-судебно-медицинский очерк / Р.Краффт-Эбинг; пер. с нем.
Н.А.Вигдорчика, Г.Н.Григорьева // Золя Э. Человек- зверь: роман:
пер. с фр. - Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 1994. - С. 306.
46. Козырев Г.И. Проблема насилия в теории, массовом сознании
и реальной жизни / Г.И.Козырев // Вестник Московского
Университета. - Сер.7. - Философия. - 2000. - N 6.
47. Кришталь В.В. Судова сексологія / В.В.Кришталь,
С.Р.Григорян. - Х.: Акад. сексологічних дослід., 1999. - Т. 5. -
С. 99-102.
48. Кудрявцев В.Н. Злочинність і норови перехідного
суспільства / В.Н.Кудрявцев. - М.: Гардарика, 2002. - С. 238.
49. Купер Д-р. В. История розги во всех странах с древнейших
времен и до наших дней: флагелляция и флагеллянты; пер. с англ. /
Д-р. В. Купер. - Харьков: СП "Интербук", 1991. - 585 с.
50. Левин А.И. Киноискусство как фактор формирования
ценностей современного общества / А.И.Левин // Философские
науки. - 2004. - N 1.
51. Лукьяненко В.В. Экспертные исследования продукции и
предметов в целях установления наличия или отсутствия их
негативного влияния на общественную мораль / В.В.Лукьяненко. -
Симферополь: КрымНИИСЭ, 2007. - 12 с.
52. Лукьяненко В.В. Некоторые особенности судебно-экспертных
исследований с целью установления признаков порнографического
характера предметов и продукции: (информационно-методическое
письмо) / В.В.Лукьяненко, А.В.Любарский, В.М.Аленина. -
Симферополь: КрымНИИСЭ, 2009. - 27 с.
53. Миллер Г. Эротика в изобразительном искусстве: пер. с
англ. / Г.Миллер // Родник. - 1984. - N 9.
54. Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной
работе/В.А.Монастырский. - Тамбов: изд-во Тамбов. гос. ун-та, 1999. - 147 с.
55. Нагаев В.В. Сексологическая экспертиза:
психолого-сексологические аспекты / В.В.Нагаев. - М.: Юркнига,
2006. - 624 с.
56. Науменко И.В. Особенности восприятия подростками
кинопроизведений / И.В.Науменко // Психология и школа. - 2004. -
N 1.
57. Поспелов Г.И. Искусство городских низов (о фольклорной
теме в изобразительном искусстве) / Г.И.Поспелов // Декоративное
искусство СССР. - 1990. - N 4 (11).
58. Потяниник Б.Патогенний текст / Б.Потяниник,
М.Лозинський. - Львів: Місіонер, 1996. - 296 с.
59. Седнев В.В. Методологические проблемы экспертной оценки
порнографии в уголовном процессе / В.В.Седнев, А.П.Чабаненко,
З.В.Никитина // Криміналістичний вісник. - 2004. - N 1.
60. Старович З. Судебная сексология: пер. с польск. /
З.Старович - М.: Юрид. лит., 1991. - 336 с.
61. Тайбаков А. Преступная субкультура / А.Тайбаков //
Социальная психология. - 2001. - N 3.
62. Тарасов К.А. Эффект воздействия насилия в художественных
фильмах на подрастающее поколение/ К.А.Тарасов: автореф. дис. ...
канд. социолог. наук. - М., 2000.
63. Фукс Э. Иллюстрированная история эротического искусства /
Э.Фукс. - М.: Искусство, 1995.
64. Фрумкин К. Террор и насилие в зеркале искусства /
К.Фрумкин // Знамя. - 2002. - N 7.
65. Чуприков А.П. Общая и криминальная психология: уч.
пособ. / А.П.Чуприков, Б.М.Цупрык. - К.: МАУП, 2002. - 248 с.
66. Эротика в искусстве: лучшие образцы современного
эротического искусства; пер. с англ. / М.Оллей. - М.: Омега, 2007.
67. Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы
правовой оценки и экспертизы: монография / В.В.Нагаев. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2009. - 336 с. - (Серия "Судебная
экспертиза").
68. Якунина Е. Густав Климт. Эротические рисунки /
Е.Якунина // Искусство. - 2005. - N 3.
69. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и
сувениры / Р.А.Бардина. - М.: Высш. шк., 1980.
70. Бирюкова Н. Французские шпалеры конца XV - XX века в
собрании Эрмитажа / Н.Бирюкова. - Ленинград: Аврора, 1974.
71. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи /
Ю.Г.Бобров. - СПб.: Мифрил, 1995.
72. Богомолець О. Вікна в позапростір [Текст] /
О.Богомолець. - К.: Оранта, 2007.
73. Богомолець О. Домашні ікони Центральної України /
О.Богомолець. - К.: Оранта, 2008.
74. Богомолець О. Домашні обрядові образи / О.Богомолець. -
К.: Оранта, 2008.
75. Борок В. Марки европейского фарфора 1710 - 1950 /
В.Борок, Т.Дулькина. - М., 1998.
76. Ботт И.К. Русская мебель: история, стили, мастера /
И.К.Ботт, М.И.Канева. - СПб.: Искусство, 2003.
77. Бреполь Э. Художественное эмалирование: пер. с нем /
Э.Бреполь. - Л.: Машиностроение, 1986.
78. Бурдо Л. Оценка антикварных российских самоваров /
Л.Бурдо // Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования. -
2005. - N 33.
79. Буслович Д.С. Мифологические сюжеты в произведениях
искусства / Д.С.Буслович и др. - Л.: Аврора, 1971.
80. Буф Д. Фаберже / Д.Буф; пер. Л.Малевич. - М.: Белый
город, 1998.
81. Бялик В. Уроки графики / В.Бялик // Антиквариат: предметы
искусства и коллекционирования. - 2004. - N 19, N 20.
82. Висоцкая Н.Ф. Іканапіс Беларусі 15-18 стагодзяу /
Н.Ф.Висоцкая. - Мінск: Беларусь, 2001.
83. Гилодо А. Указатель клейм каслинского художественного
литья из чугуна (1860-1980) / А. Гилодо, З. Малаева //
Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования. - 2002. -
N 4.
84. Гилодо А. Миражи Ар Деко. Аннотированный перечень
наиболее известных художников, мастеров-изготовителей и торговых
фирм / А.Гилодо, З.Малаева // Антиквариат: предметы искусства и
коллекционирования. - 2003. - N 7.
85. Гнутова С.В. Кресты, иконы, складни. Медное
художественное литье XI - начала XX века из собрания Центрального
музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева /
С.В.Гнутова, Е.Я.Зотова. - М.: ИНТЕРБУК-БИЗНЕС, 2000.
86. Гольский И. Торговые знаки и марки советской керамики /
И.Гольский // Антиквариат: предметы искусства и
коллекционирования. - 2008. - N 61.
87. Гончаров Ю.А. Уральская икона / Ю.А.Гончаров и др. -
Екатеринбург: Изд-во уральского ун-та, 1998.
88. Гончаров Л.Н.Русская художественная бронза XIX века /
Л.Н.Гончаров. - М.: Изд-во Ирины Касаткиной, 2001.
89. Горбунова К.С. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже:
каталог / К.С.Горбунова. - Л.: Искусство, Ленингр. отд.-ние, 1983.
90. Горстка А.Н. Иконы Углича XIV-XX веков / А.Н.Горстка. -
М., 2004.
91. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Красная площадь, 1995. - Т. 1: Иконопись 12 -
начала 15 века.
92. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Красная площадь, 1998. - Т. 2: Живопись 18 века.
93. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Сканрус, 2005. - Т. 3: Живопись первой половины
19 века.
94. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Красная площадь, 2001. - Т. 4: Живопись второй
половины 19 века.
95. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Сканрус, 2005. - Т. 5: Живопись конца 19 - начала
20 веков.
96. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Сканрус, 2009. - Т. 6: Живопись первой половины
20 века.
97. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Красная площадь, 1996. - Т.1: Рисунок 18 века.
98. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Сканрус, 2006. - Т. 3: Рисунок 18 века.
99. Государственная Третьяковская галерея: каталог
собрания. - М.: Красная площадь, 1997. - Т.1: Портретная миниатюра
18 - начала 20 века.
100. Государственный эрмитаж. Собрание западноевропейской
живописи: научный каталог. - Л.: Искусство. - (представлены
образцы подписей):вгору