Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 16.09.2009977
Документ 977-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.11.2012, підстава 970-2012-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 вересня 2009 р. N 977
Київ
Про затвердження
Державної цільової програми
"Ліси України" на 2010-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму "Ліси України" на
2010-2015 роки (далі - Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
відповідальним за виконання Програми, та Міністерству фінансів під
час складання проекту Державного бюджету України на відповідний
рік передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми
враховуючи індекс інфляції.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
відповідальним за виконання Програми, Київській міській державній
адміністрації подавати щороку до 1 березня Державному агентству
лісових ресурсів інформацію про хід виконання Програми для її
узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України
та Міністерству економічного розвитку і торгівлі. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364
( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }
5. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р.
N 189 ( 189-2001-п ) "Про першочергові заходи щодо створення
захисних лісових насаджень на неугіддях та в басейнах річок";
постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р.
N 581 ( 581-2002-п ) "Про затвердження Державної програми "Ліси
України" на 2002-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 18, ст. 933).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. N 977
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"Ліси України" на 2010-2015 роки

Мета Програми
Метою цієї Програми є визначення основних напрямів
збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованих на
посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Розв'язати проблему можливо шляхом:
удосконалення системи:
- ведення лісового господарства з використанням позитивного
вітчизняного та міжнародного досвіду;
- лісовпорядкування з використанням геоінформаційних
технологій;
- інформаційного забезпечення лісового господарства;
- збереження лісів переважно у державній власності;
запровадження:
- принципу сталого розвитку лісового господарства та
невиснажливого лісокористування;
- природозберігаючого комплексного використання лісових
ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;
зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і
вибіркові;
збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з
лісорозведення;
збереження біорізноманіття лісів;
ведення державного обліку лісів;
проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів;
здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням
регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей,
зокрема запровадження технології проведення гірських
лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем
машин та механізмів, заміни похідних ялинників на корінні
деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіоактивно
забруднених територіях, проведення постійного радіологічного
моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних
природних умов лісових біогеоценозів;
удосконалення законодавства з питань лісового господарства та
його гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та
управління лісами;
створення конкурентних засад надання послуг лісовому
господарству;
покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку
галузі лісового господарства;
забезпечення:
- розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні
стінки, гідротехнічні споруди тощо);
- участі у роботі міжнародних лісівничих організацій,
виконання міжнародних зобов'язань України щодо лісів;
- екологічного виховання населення, провадження
еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про
стан лісового господарства;
- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;
гармонізації національних стандартів у сфері лісового
господарства з відповідними міжнародними стандартами;
розширення регіональної прикордонної співпраці з метою
координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації
наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у
додатку 2, спрямовані на забезпечення ефективної охорони,
належного захисту, раціонального використання та відтворення
лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з
урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного
складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів
та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня
лісистості.
Основними завданнями Програми є:
підвищення рівня лісистості;
нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів,
забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого
розвитку;
підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони
і захисту лісів;
відтворення, охорона і раціональне використання мисливської
фауни;
раціональне використання лісових ресурсів;
підвищення ефективності управління лісовим господарством;
покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку
галузі лісового господарства;
забезпечення розвитку:
- міжнародного співробітництва у галузі лісового
господарства;
- рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження
еколого-просвітницької діяльності.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні
функції та підвищити продуктивність;
створити умови для досягнення оптимальних показників рівня
лісистості;
удосконалити законодавство з питань лісового господарства з
урахуванням екологічних, соціальних та економічних функцій лісів;
запровадити нові природозберігаючі технології проведення
лісозаготівель;
удосконалити та оптимізувати систему управління лісовим
господарством, лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу
стану лісів;
забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового
господарства;
забезпечити розвиток лісівничої науки та освіти;
забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого
розвитку;
збільшити на 0,5 млн. гектарів площу лісів та підвищити до
16,1 відсотка рівень лісистості;
збільшити обсяг деревини, заготівля якої проводиться з
використанням природозберігаючих технологій;
зменшити загрозу деградації земель;
створити умови для зниження рівня концентрації парникових
газів у атмосфері, що дасть можливість зробити позитивний внесок у
виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату
( 995_044 ).
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми,
становить 22 млрд. гривень, у тому числі 7,9 млрд. - із загального
фонду державного бюджету.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів
та інших джерел.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової програми
"Ліси України" на 2010-2015 роки

1. Концепція реформування та розвитку лісового господарства
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня
2006 р. N 208 ( 208-2006-р ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 16, ст. 1207).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. N 977.
3. Державний замовник - Держлісагентство.
4. Керівник Програми - перший заступник Голови
Держлісагентства.
5. Виконавці заходів Програми: Держлісагентство,
Мінагрополітики, Міноборони, МНС, Мінінфраструктури, Київська
міськдержадміністрація.
6. Строк виконання: 2010-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
----------------------------------------------------------------------------- | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування |фінансування,|-----------------------------------------------| | |млн. гривень | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Державний | | | | | | | | |бюджет: | | | | | | | | |-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | загальний | 7894,2 |817,6 |1019,5 |1160,8 |1384,1 |1626,6 |1885,7 | | фонд | | | | | | | | |-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | спеціальний| 162,5 | 20,1 | 22,8 | 25,5 | 28,2 | 31,2 | 34,7 | | фонд | | | | | | | | |-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Місцевий | 150,1 | 25,9 | 26,6 | 27 | 22,6 | 23,7 | 24,4 | |бюджет | | | | | | | | |-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Інші джерела | 13753,2 |2022,5 |2123,3 |2238,3 |2345,3 |2447,8 |2575,9 | |-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Усього | 21959,9 |2886,1 |3192,2 |3451,6 |3780,2 |4129,3 |4520,7 | -----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364
( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
"Ліси України" на 2010-2015 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показника |Найменування заходу | Головний розпорядник | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками | | завдання | показника | | | бюджетних коштів | фінансування | обсяг | | | | |--------------------------------------------------------| | | (державний, |фінансових|-----------------------------------------------------| | | |усього | за роками | | |місцевий бюджет, |ресурсів | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | інші) | для | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------| | | |виконання | | | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |завдань, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | | |---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1. Підвищення |площа | 415 | 26,5 | 50 | 60 | 81 | 92,5 | 105 |1) виконання робіт із|Держлісагентство |державний бюджет | 1880,65 | 96,01 | 197,8 | 256,1 | 364,8 | 439,5 | 526,4 | |рівня |лісорозведення, | | | | | | | |створення захисних | |загальний фонд | | | | | | | | |лісистості |тис. гектарів | | | | | | | |лісових насаджень та | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |полезахисних лісових | |інші джерела | 69,54 | 9,69 | 10,27 | 11,2 | 11,95 | 12,7 | 13,73 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|смуг на землях, які |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 14,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |не зайняті лісом |Мінагрополітики |державний бюджет | 56,95 | 7,9 | 8,63 | 9,31 | 9,82 | 10,36 | 10,93 | | | | | | | | | | |(деградованих, | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | |малопродуктивних | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |тощо) | |інші джерела | 2,19 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 0,37 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |Міноборони |державний бюджет | 0,56 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 429,5 | 28,7 | 52,3 | 62,4 | 83,5 | 95,1 |107,7 | |Разом | | 2010,04 | 114 |217,15 |277,13 |387,09 |463,11 |551,56 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 1938,16 |103,99 |206,53 | 265,6 |374,73 |449,98 |537,38 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 71,88 | 10,01 | 10,62 | 11,58 | 12,36 | 13,13 | 14,18 | | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |2) оформлення |Держлісагентство |державний бюджет | 93,3 | | 8,6 | 11 | 14 | 17,6 | 42,1 | | | | | | | | | | |державних актів на | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | |право постійного |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |користування землею |Мінагрополітики |державний бюджет | 13,14 | 1,82 | 1,99 | 2,15 | 2,27 | 2,39 | 2,52 | | | | | | | | | | |для лісорозведення | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,36 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Міноборони |інші джерела | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Разом | | 106,87 | 1,89 | 10,65 | 13,22 | 16,34 | 20,07 | 44,7 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 106,44 | 1,82 | 10,59 | 13,15 | 16,27 | 19,99 | 44,62 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,43 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |3) придбання і |Держлісагентство |державний бюджет | 165,7 | | 12,4 | 19,3 | 31,4 | 41,6 | 61 | | | | | | | | | | |оновлення парку | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | |лісогосподарської | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |техніки і знарядь для| |інші джерела | 19,38 | 2,7 | 2,79 | 3,16 | 3,39 | 3,52 | 3,82 | | | | | | | | | | |лісорозведення |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Мінагрополітики |державний бюджет | 5,74 | 0,8 | 0,87 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,1 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 2,57 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Міноборони |державний бюджет | 1,02 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,28 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Разом | | 194,69 | 4,01 | 16,62 | 23,99 | 36,45 | 46,88 | 66,74 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 172,46 | 0,94 | 13,42 | 20,41 | 32,58 | 42,82 | 62,29 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 22,23 | 3,07 | 3,2 | 3,58 | 3,87 | 4,06 | 4,45 | | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |4) будівництво і |Держлісагентство |державний бюджет | 2,65 | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | | | | | | | | | | |ремонт протиерозійних| |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | |гідротехнічних | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |споруд | |інші джерела | 4,72 | 0,72 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за | | | | | | | | | | | | 2318,97 |120,62 |245,75 |315,67 |441,21 |531,39 |664,33 | |завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | | |державний бюджет | 2219,71 |106,75 |231,07 |299,64 |424,11 |513,32 |644,82 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 99,26 | 13,87 | 14,68 | 16,03 | 17,1 | 18,07 | 19,51 | |---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2. Нарощування |площа земель, що | |7541,2 |7556,9 |7575,8 | 7596 | 7616 | 7634 |1) ведення лісового |Держлісагентство | | | | | | | | | |ресурсного та |надана у постійне |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|господарства |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |екологічного |користування для | | 1806 | 1820 | 1850 | 1875 | 1900 | 1925 | |Мінагрополітики | | | | | | | | | |потенціалу |ведення лісового |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |лісів, |господарства, | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |Міноборони | | | | | | | | | |забезпечення |тис. гектарів |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |ведення | | |240,6 |240,6 |240,6 | 241 | 241 | 241 | |МНС | | | | | | | | | |лісового | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |господарства на| | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |Мінінфраструктури | | | | | | | | | |засадах сталого| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |розвитку | | | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 34 | 34 | 34 | |Київська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |9918,7 |9948,4 |9997,3 | 10043 | 10088 | 10131 | |Разом | | | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |площа відновлення |192,96 |32,27 |32,08 |32,11 |32,13 |32,18 |32,19 |2) створення лісових |Держлісагентство |державний бюджет | 61,99 | 8,6 | 9,39 | 10,13 | 10,69 | 11,28 | 11,9 | | |лісів, | | | | | | | |культур, сприяння | |загальний фонд | | | | | | | | | |тис. гектарів | | | | | | | |природному | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |відновленню лісів | |інші джерела | 471,02 | 70,44 | 73,35 | 76,12 | 79,91 | 83,55 | 87,65 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 27,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | |Мінагрополітики |державний бюджет | 43,88 | 5,89 | 6,73 | 7,43 | 7,83 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 44,50 | 6,23 | 6,78 | 7,48 | 7,89 | 8,06 | 8,06 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 5,22 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |Міноборони |державний бюджет | 12,01 | 1,77 | 1,83 | 1,92 | 2,05 | 2,15 | 2,29 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,96 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 4,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |МНС |державний бюджет | 14,06 | 1,25 | 1,56 | 1,95 | 2,44 | 3,05 | 3,81 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Мінінфраструктури |інші джерела | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |Київська |місцевий бюджет | 3,26 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | | | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 231,2 | 38,6 | 38,3 | 38,5 | 38,5 | 38,7 | 38,7 | |Разом | | 654,68 | 95,34 | 100,8 |106,24 |112,02 |117,32 |122,96 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 131,94 | 17,51 | 19,51 | 21,43 | 23,01 | 24,48 | 26 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |місцевий бюджет | 3,26 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 519,48 | 77,3 | 80,76 | 84,26 | 88,47 | 92,29 | 96,4 | | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |3) вирощування |Держлісагентство |державний бюджет: | | | | | | | | | | | | | | | | | |садивного матеріалу, | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |створення і | |загальний фонд | 12,29 | 1,7 | 1,86 | 2,01 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | | | | | | | | | | |утримання селекційних| |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |комплексів, | |спеціальний фонд | 3,18 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | | | | | | | | | | |плантацій, | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |розсадників і | |інші джерела | 165,99 | 24,51 | 25,55 | 26,7 | 28,02 | 29,7 | 31,51 | | | | | | | | | | |насіннєвих заводів |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Мінагрополітики |державний бюджет | 33,81 | 4,69 | 5,12 | 5,53 | 5,83 | 6,15 | 6,49 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 61,81 | 8,57 | 9,36 | 10,1 | 10,66 | 11,25 | 11,87 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Міноборони |державний бюджет | 1,99 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,57 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Мінінфраструктури |інші джерела | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Київська |місцевий бюджет | 1,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | | | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Разом | | 292,88 | 42,44 | 44,93 | 47,46 | 49,83 | 52,62 | 55,6 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |загальний фонд | 48,09 | 6,66 | 7,27 | 7,85 | 8,29 | 8,77 | 9,25 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |спеціальний фонд | 3,18 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |місцевий бюджет | 1,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 240,37 | 35,14 | 36,98 | 38,89 | 40,79 | 43,06 | 45,51 | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |площа лісів, на |1739,81 |285,89 |287,38 |289,08 |290,46 |292,25 |294,75 |4) проведення рубок |Держлісагентство |державний бюджет: | | | | | | | | | |якій проведені |------- |------ |------ |------ |------ |------ |------ |формування і | |загальний фонд | 41,17 | 5,71 | 6,24 | 6,73 | 7,1 | 7,49 | 7,9 | | |рубки формування і|35976,6 |5869,5 |5919,1 |5969,5 |6017,7 |6068,8 | 6132 |оздоровлення лісів | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |оздоровлення лісів| | | | | | | | | |спеціальний фонд | 1,32 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | | |(чисельник - | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |тис. гектарів), | | | | | | | | | |інші джерела | 2095,76 |306,19 |321,22 |340,22 |357,46 |376,53 |394,14 | | |обсяг |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |загального запасу | 353 | 62 | 67 | 59 | 56 | 55 | 54 | |Мінагрополітики |державний бюджет | 124,31 | 17,24 | 18,83 | 20,32 | 21,44 | 22,62 | 23,86 | | |заготовленої під | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | |загальний фонд | | | | | | | | | |час проведення | 7750 | 1327 | 1344 | 1322 | 1265 | 1286 | 1206 | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |таких рубок | | | | | | | | | |інші джерела | 262,91 | 36,47 | 39,83 | 42,98 | 45,34 | 47,83 | 50,46 | | |деревини |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |(знаменник - | 55,98 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | |Міноборони |державний бюджет | 42,89 | 5,72 | 6,19 | 6,81 | 7,39 | 8,12 | 8,66 | | |тис.куб. метрів) | ----- |----- |----- |----- |----- |----- |----- | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | 988,8 |164,8 |164,8 |164,8 |164,8 |164,8 |164,8 | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,44 | 0,44 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |МНС |державний бюджет | 72,91 | 6,48 | 8,09 | 10,12 | 12,65 | 15,81 | 19,76 | | | | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | 222 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |Мінінфраструктури |інші джерела | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | 21,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |Київська |місцевий бюджет | 63,5 | 9,71 | 10,12 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | | | | ----- |----- |----- |----- |----- |----- |----- | |міськдержадміністрація | | | | | | | | | | | | 708,6 |115,6 |115,6 |115,6 |120,6 |120,6 |120,6 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |2208,1 |366,7 |373,2 |366,9 |365,4 |367,2 |368,7 | |Разом | | 2828,1 | 408,3 |431,32 |458,41 |482,92 |510,18 |536,97 | | | |------ |------ |------ |------ |------ |------ |------ | | | | | | | | | | | | | | 45678 |7518,9 |7585,5 |7613,9 |7610,1 |7683,2 |7666,4 | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |загальний фонд | 281,28 | 35,15 | 39,35 | 43,98 | 48,58 | 54,04 | 60,18 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |спеціальний фонд | 1,32 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |місцевий бюджет | 63,5 | 9,71 | 10,12 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 2481,97 |363,26 |381,65 |403,81 |423,41 | 444,8 |465,04 | | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |5) придбання і |Держлісагентство |державний бюджет: | | | | | | | | | | | | | | | | | |оновлення парку | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |лісогосподарської | |загальний фонд | 247 | 40,7 | 30,3 | 35 | 40 | 47 | 54 | | | | | | | | | | |техніки і знарядь | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |спеціальний фонд | 13,02 | 1,8 | 1,97 | 2,13 | 2,25 | 2,37 | 2,5 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 93,98 | 12,89 | 14,2 | 15,23 | 16,28 | 16,91 | 18,47 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Мінагрополітики |державний бюджет | 14,19 | 1,97 | 2,15 | 2,32 | 2,45 | 2,58 | 2,72 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 16,65 | 2,31 | 2,52 | 2,72 | 2,87 | 3,03 | 3,2 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Міноборони |державний бюджет | 6,8 | 1,1 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,16 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,73 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |МНС |державний бюджет | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Мінінфраструктури |інші джерела | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Київська |місцевий бюджет | 5,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | | | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Разом | | 445,67 | 67,67 | 60,1 | 67,42 | 74,93 | 83,24 | 92,31 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |загальний фонд | 297,99 | 46,77 | 37,51 | 43,43 | 49,61 | 56,79 | 63,88 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |спеціальний фонд | 13,02 | 1,8 | 1,97 | 2,13 | 2,25 | 2,37 | 2,5 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |місцевий бюджет | 5,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 129,36 | 18,3 | 19,82 | 21,06 | 22,27 | 23,08 | 24,83 | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |кількість | | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |6) утримання |Держлісагентство |державний бюджет: | | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | |державної лісової та | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |організацій, що | | | | | | | |мисливської охорони | |загальний фонд | 1661,7 |230,52 |251,73 |271,62 |286,56 |302,32 |318,95 | | |займаються | | | | | | | |(служби), здійснення | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |веденням лісового | | | | | | | |загальногосподарських| |спеціальний фонд | 2,56 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | | |господарства | | | | | | | |та адміністративних | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |витрат на ведення | |інші джерела | 2586,57 |377,08 |394,21 |415,73 |439,61 | 465 |494,94 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|лісового і |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |мисливського |Мінагрополітики |державний бюджет | 198,96 | 27,6 | 30,14 | 32,52 | 34,31 | 36,2 | 38,19 | | | | | | | | | | |господарства, | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення охорони | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |і захисту лісів | |інші джерела | 464,19 | 64,4 | 70,32 | 75,88 | 80,05 | 84,45 | 89,09 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |Міноборони |державний бюджет | 49,38 | 6,64 | 7,21 | 7,82 | 8,51 | 9,19 | 10,01 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 42,46 | 6,58 | 6,72 | 7,06 | 7,1 | 7,36 | 7,64 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |МНС |державний бюджет | 196,66 | 17,47 | 21,83 | 27,29 | 34,12 | 42,64 | 53,31 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |Мінінфраструктури |інші джерела | 252 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |Київська |місцевий бюджет | 25,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |Разом | | 5480,28 |776,95 |828,85 |884,64 | 937 |993,92 |1058,92 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |загальний фонд | 2106,70 |282,23 |310,91 |339,25 | 363,5 |390,35 |420,46 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |спеціальний фонд | 2,56 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |місцевий бюджет | 25,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 3345,22 |490,06 |513,25 |540,67 |568,76 |598,81 |633,67 | | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |7) будівництво |Держлісагентство |державний бюджет | 23,9 | | 3,6 | 3,7 | 4 | 5 | 7,6 | | | | | | | | | | |об'єктів | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | |лісогосподарського | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |призначення | |інші джерела | 20,36 | 4,46 | 2,62 | 2,72 | 3,92 | 2,72 | 3,92 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Мінагрополітики |державний бюджет | 6,43 | | 1,13 | 1,22 | 1,29 | 1,36 | 1,43 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 4,23 | 0,7 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Міноборони |державний бюджет | 0,3 | 0,15 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,29 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Київська |місцевий бюджет | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |Разом | | 57,41 | 5,54 | 8,46 | 8,65 | 10,27 | 10,28 | 14,21 | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 30,63 | 0,15 | 4,88 | 4,92 | 5,29 | 6,36 | 9,03 | | | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |місцевий бюджет | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |інші джерела | 24,88 | 5,19 | 3,28 | 3,43 | 4,68 | 3,52 | 4,78 | | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |8) будівництво та |Держлісагентство |державний бюджет | 18,4 | | 2,4 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |придбання об'єктів | |загальний фонд | | | | | | | |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »