Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування
Кабінет Міністрів України; Постанова, Регламент, Вимоги [...] від 12.10.2010933
Документ 933-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2013, підстава 62-2013-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2010 р. N 933
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 62 ( 62-2013-п ) від 30.01.2013 }
Про затвердження Технічного регламенту безпеки
машин та устаткування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 235 ( 235-2013-п ) від 08.04.2013 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Технічний регламент безпеки машин та
устаткування і план заходів з його застосування, що додаються.
2. Визначити Міністерство промислової політики відповідальним
за застосування затвердженого цією постановою Технічного
регламенту та здійснення контролю за виконанням плану заходів із
його застосування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. N 933
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки машин та устаткування
{ Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього
див. розділ III Закону N 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005 }

Загальна частина
1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги до машин
та устаткування щодо захисту життя або здоров'я людини, захисту
тварин або рослин, а також майна та охорони довкілля, процедуру
оцінки відповідності машин та устаткування і введення їх в обіг.
Технічний регламент розроблено з урахуванням Директиви
Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС
від 17 травня 2006 р. щодо машин і устаткування.
2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому
значенні:
1) машина:
сукупність взаємозв'язаних частин або компонентів, з яких
принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або
пристосовані до приєднання силового приводу, іншого ніж
безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з'єднані
для виконання визначених функцій;
сукупність взаємозв'язаних частин або компонентів, з яких
принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або
пристосовані до приєднання силового приводу, іншого ніж
безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з'єднані
для виконання визначених функцій; зазначені взаємозв'язані частини
або компоненти не мають компонентів для їх встановлення на місці
або для з'єднання з джерелом енергії та руху;
сукупність взаємозв'язаних частин або компонентів, з яких
принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або
пристосовані до приєднання силового приводу, іншого ніж
безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з'єднані
для виконання визначених функцій; зазначені взаємозв'язані частини
або компоненти мають чи не мають компонентів для їх встановлення
на місці або для з'єднання з джерелом енергії та руху, готові до
встановлення і спроможні до функціювання тільки за умови
необхідності їх монтування на транспортному засобі або в будівлі
чи споруді;
комбінація взаємозв'язаних частин чи компонентів, зазначених
в абзацах другому - четвертому цього підпункту, та незавершених
машин, зазначених в абзаці п'ятому підпункту 2 цього пункту, які
для досягнення спільної мети з'єднуються і керуються так, що діють
як єдине ціле;
сукупність взаємозв'язаних частин або компонентів, принаймні
один з яких є рухомим, що призначені для підіймання вантажів,
єдиним джерелом живлення яких є безпосереднє прикладення зусилля
людини;
2) устаткування:
замінне обладнання - обладнання, яке після введення в
експлуатацію машини (трактора) приєднує до такої машини (трактора)
безпосередньо оператор для зміни її функцій або надання нової
функції, за умови, що це обладнання не є запасною частиною чи
інструментом;
знімні механічні пристрої трансмісії - знімне обладнання або
компоненти для передачі енергії від самохідної машини або причепа
до іншої машини шляхом приєднання останніх до першої нерухомої
опори. У разі введення в обіг разом з огорожею вони повинні
розглядатися як один виріб;
ланцюги, канати та текстильні стрічки - ланцюги, канати та
текстильні стрічки, вироблені та призначені для підйомних робіт як
частини підіймальних машин або піднімального приладдя;
незавершена машина - сукупність взаємозв'язаних частин або
компонентів, які є майже машиною, але самостійно не можуть
виконувати конкретну функцію. Зокрема, незавершеною машиною є
привод машини. Незавершена машина призначена тільки для
вбудовування або з'єднання з іншою машиною або з іншою
незавершеною машиною, разом утворюючи машину, на яку поширюється
дія цього Технічного регламенту;
піднімальне приладдя - компоненти або обладнання, що не є
частинами підіймальної машини, але дають змогу утримувати вантаж,
розміщуються між машиною і вантажем чи на самому вантажі, або є
невід'ємною частиною вантажу та самостійно вводяться в обіг,
зокрема стропи та їх компоненти є піднімальним приладдям;
пристрій безпеки - компонент, який:
- призначено тільки для убезпечення функціонування машини;
- незалежно від машини вводять в обіг;
- загрожує безпеці людей у разі збою та/або неналежного
функціонування;
- не є необхідним для функціонування машини або якщо цим
компонентом може бути замінений звичайний компонент машини, що не
вплине на функціонування машини.
Для всіх машин та устаткування, на які поширюються вимоги та
процедури цього Технічного регламенту, надалі використовується
термін "машина";
3) інші терміни:
виробник - юридична або фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності, відповідальна за проектування,
вироблення, пакування та маркування машини незалежно від того,
виконуються зазначені операції самою цією особою чи від її імені;
введення в експлуатацію машини - перше застосування за
призначенням машини, на яку поширюється дія цього Технічного
регламенту;
введення в обіг машини - вироблення або ввезення на митну
територію України машини з наступною самостійною або
опосередкованою її реалізацією виробником, уповноваженим
представником або постачальником на території України;
категорія машини - класифікація за ознакою застосовуваної
процедури оцінки відповідності;
тип машини - класифікація за ознаками призначеного
застосування, конструктивної подібності та ризику;
уповноважений представник - будь-яка юридична або фізична
особа - резидент України, що отримала письмове доручення від
виробника на виконання від його імені певних зобов'язань чи
процедур, пов'язаних з цим Технічним регламентом.
У додатках 1-6 терміни вживаються у такому значенні:
застосування машини за призначенням - використання машин
відповідно до інформації, наведеної в інструкціях;
захисний пристрій - пристрій (крім огорожі), який зменшує
ризик, самостійно або в комбінації з огорожею;
можливість застосування машини не за призначенням -
використання машини у такий спосіб, який не передбачено в
інструкціях, але який можна легко передбачити, враховуючи
поведінку людини;
небезпека - потенційне джерело травмування або заподіяння
шкоди для здоров'я;
небезпечна зона - будь-яка зона усередині та/або ззовні
машини, у якій особа наражається на ризик для здоров'я або
небезпеку;
незахищена особа - будь-яка особа, яка повністю або частково
перебуває у небезпечній зоні;
огорожа - частина машини, яка використовується спеціально для
забезпечення захисту через фізичну перешкоду;
оператор - особа або особи, задіяні у встановленні, роботі,
керуванні, налагоджуванні, обслуговуванні, чищенні, ремонтуванні
або транспортуванні машини;
орган керування - елемент системи керування або пристрою
керування машиною (рукоятка, кермо, педаль, кнопка тощо), на який
безпосередньо діє оператор для подання команди на виконання
машиною відповідної функції;
пристрій керування - пристрій, що забезпечує здійснення
машиною відповідної функції, на виконання якої подав команду
оператор через орган керування;
ризик - комбінація імовірності і ступеня тяжкості травми або
шкоди для здоров'я, яка може виникнути в небезпечній ситуації;
система керування - сукупність взаємозв'язаних пристроїв
керування, механічних, електричних і інших компонентів, яка без
втручання оператора забезпечує виконання машиною послідовності
функцій, які попередньо визначені оператором, після подання
оператором команди на пуск машини.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах
України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності" ( 3164-15 ), "Про підтвердження відповідності"
( 2406-14 ), "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"
( 2407-14 ) та "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).
3. Дотримання вимог, установлених цим Технічним регламентом,
обов'язкове для:
виробників та їх уповноважених представників;
центральних органів виконавчої влади, на які покладено
функції:
- оцінки відповідності;
- технічного регулювання у сфері машинобудування;
- технічного регулювання у сфері експлуатації та
обслуговування сільськогосподарських машин для рослинництва,
тваринництва, птахівництва, кормовиробництва, вироблення
нескладної сільськогосподарської техніки для потреб
агропромислового комплексу;
призначених органів з оцінки відповідності, вимоги до яких
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня
2007 р. N 59 ( 59-2007-п ) "Про затвердження Порядку здійснення
процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 6, ст. 223).
4. Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на:
усі типи машин, наведені у підпункті 1 пункту 2 цього
Технічного регламенту;
усі типи устаткування, наведені у підпункті 2 пункту 2 цього
Технічного регламенту.
5. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:
пристрої безпеки, призначені для використання як запасні
частини для заміни ідентичних пристроїв на машині, що постачає
виробник цієї машини;
спеціальне обладнання, призначене для використання в парках
розваг та/або на ярмарках;
машини, які цілеспрямовано створені для застосування в
ядерній промисловості та пошкодження яких може призвести до
радіоактивного випромінювання;
зброю, в тому числі вогнепальну;
такі транспортні засоби:
- трактори, призначені для сільськогосподарських та
лісогосподарських робіт, щодо визначених небезпек, на які
поширюється дія інших технічних регламентів, за винятком машин, що
змонтовані на таких транспортних засобах;
- автомобілі та причепи до них, на які поширюється дія
технічного регламенту стосовно затвердження типу автомобілів та їх
причепів, за винятком машин, що змонтовані на таких транспортних
засобах;
- транспортні засоби, на які поширюється дія технічного
регламенту стосовно затвердження типу дво- і триколісних
транспортних засобів, за винятком машин, що змонтовані на таких
транспортних засобах;
- автомобілі, призначені виключно для змагань;
- транспортні засоби, призначені для перевезення повітряними,
автомобільними, рейковими чи водними шляхами, за винятком машин,
що змонтовані на таких засобах;
морські судна та рухомі морські платформи разом з машинами,
встановленими на їх борту;
машини, цілеспрямовано розроблені і вироблені для військових
цілей або для охорони громадського порядку;
машини, цілеспрямовано розроблені та вироблені для
дослідницьких цілей і використання в лабораторіях;
шахтне канатне піднімальне обладнання;
устаткування, призначене для переміщення акторів під час
театральних вистав;
високовольтне електричне обладнання, а саме:
- комутаційне обладнання і апаратура управління;
- трансформатори;
низьковольтне електричне та електронне обладнання, на яке
поширюється дія Технічного регламенту безпеки низьковольтного
електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149 ( 1149-2009-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 83, ст. 2822), а саме:
- побутові електроприлади, призначені для домашнього
використання;
- аудіо- і відеообладнання;
- інформаційно-технологічне обладнання;
- офісні машини загального призначення;
- комутаційне обладнання і апаратура управління;
- електричні двигуни.
6. Перелік пристроїв безпеки, наведений у додатку 10, повинен
актуалізуватися (поновлюватися) з урахуванням змін, які вносяться
до додатка V Директиви 2006/42/ЄС.
Взаємозв'язок з іншими технічними регламентами
7. Якщо на створювані конкретними машинами види небезпек, що
розглядаються в цьому Технічному регламенті, повністю або частково
поширюється дія інших технічних регламентів, цей Технічний
регламент не повинен застосовуватися до цих машин щодо таких
небезпек або його застосування припиняється починаючи з дати
введення обов'язкового застосування зазначених технічних
регламентів.
Наявність на машині маркування національним знаком
відповідності означає, що машина відповідає цьому Технічному
регламенту, а також положенням інших технічних регламентів, які на
неї поширюються.
Введення в обіг та/або в експлуатацію
8. Органи виконавчої влади повинні вживати належних заходів
для: недопущення введення в обіг та/або в експлуатацію машин, крім
незавершених, які не задовольняють вимогам цього Технічного
регламенту і які спричинятимуть небезпеку для життя і здоров'я
людей, для свійських тварин, майна та довкілля у разі, коли вони
належним чином встановлені та обслуговуються і їх застосовують за
призначенням або у передбачуваних умовах;
недопущення введення в обіг незавершених машин у разі, коли
вони не задовольняють тим вимогам цього Технічного регламенту, які
на них поширюються.
9. Введення в обіг та/або в експлуатацію машин, на які
поширюється дія цього Технічного регламенту, дозволяється тільки
тоді, коли вони не створюють небезпеку для життя і здоров'я людей,
для свійських тварин, майна та довкілля за умови їх належного
встановлення, обслуговування та застосування за призначенням.
Відповідність машини вимогам цього Технічного регламенту є
необхідною та достатньою умовою для введення її в обіг на
території України.
До введення машини, крім незавершеної, в обіг та/або в
експлуатацію виробник або його уповноважений представник:
забезпечує її відповідність вимогам щодо збереження здоров'я
і безпеки, зазначеним у додатках 1-6;
забезпечує доступ до технічної документації, вимоги до якої
зазначені у додатку 12;
надає необхідну інформацію, зокрема інструкції;
проводить відповідні процедури з метою оцінки відповідності
згідно з пунктами 14-16 цього Технічного регламенту;
складає декларацію відповідності, вимоги до якої зазначені у
додатку 7, і забезпечує машину такою декларацією; { Абзац сьомий
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2013-п ) від 08.04.2013 }
маркує національним знаком відповідності.
До введення в обіг незавершеної машини виробник або його
уповноважений представник повинен забезпечити проведення
процедури, зазначеної у пунктах 17 і 18 цього Технічного
регламенту.
Для цілей процедур, зазначених у пунктах 14-17 цього
Технічного регламенту, виробник або його уповноважений представник
повинен мати необхідні засоби підтвердження, що така машина
відповідає основним вимогам щодо здоров'я і безпеки, зазначеним у
додатках 1-6, або мати доступ до таких засобів.
Введення в обіг машин без декларації про відповідність,
оформленої згідно з вимогами, зазначеними у додатках 7 і 8, та
національного знака відповідності, нанесеного згідно з правилами,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29
листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п ) "Про затвердження опису
та правил застосування національного знака відповідності"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188),
забороняється.
Виробник машини (незавершеної машини) або його уповноважений
представник зберігає оригінал декларації (декларації про
вбудовування незавершеної машини) протягом щонайменше 10 років від
дати вироблення машини (незавершеної машини).
10. Машини, що промарковані національним знаком відповідності
і супроводжуються декларацією відповідності, повинні розглядатися
органами виконавчої влади як такі, що відповідають вимогам цього
Технічного регламенту, тому органи виконавчої влади не повинні
забороняти, обмежувати або перешкоджати введенню в обіг та/або в
експлуатацію таких машин, а також незавершених машин, якщо
виробник або його уповноважений представник склав декларацію про
вбудовування для застосування у складі інших машин або для
складання з іншими незавершеними машинами.
11. Під час проведення ярмарків, виставок, презентацій і
подібних заходів органи виконавчої влади не повинні перешкоджати
показу машин або незавершених машин, які не відповідають вимогам
цього Технічного регламенту, за умови, що вони матимуть добре
видимі ознаки невідповідності та не зможуть бути проданими до
приведення їх у відповідність з цим Технічним регламентом. При
цьому під час демонстрації таких машин або незавершених машин, що
не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, повинні бути
вжиті адекватні заходи безпеки для захисту людей.
12. Центральний орган виконавчої влади з питань
стандартизації офіційно публікує перелік національних стандартів,
добровільне застосування яких є доказом відповідності машин.
Відповідність машини стандарту із зазначеного переліку
засвідчує відповідність машини тим основним вимогам цього
Технічного регламенту, які конкретизовані таким національним
стандартом.
Процедура оцінки відповідності машини, крім
незавершеної машини
13. Виробник або його уповноважений представник з метою
оцінки відповідності машини з урахуванням категорії машини повинен
застосувати одну з процедур оцінки відповідності, описаних у
пунктах 14-16 цього Технічного регламенту.
14. Якщо машина не зазначена у додатку 9, виробник або його
уповноважений представник повинен застосувати процедуру оцінки
відповідності з внутрішньою перевіркою відповідності машини на
підприємстві виробника, передбачену додатком 14.
15. Якщо машина зазначена у додатку 9 і вироблена відповідно
до національних стандартів, зазначених у пункті 12 цього
Технічного регламенту, та за умови, що в цих стандартах враховано
всі основні вимоги до цієї машини щодо безпеки та охорони
здоров'я, виробник на свій розсуд повинен застосувати одну з таких
процедур:
внутрішня перевірка відповідності машини на підприємстві
виробника, порядок проведення якої наведений у додатку 14;
перевірка типу машини, порядок проведення якої наведений у
додатку 15, разом з внутрішньою перевіркою відповідності машини на
підприємстві виробника, передбаченою додатком 14;
схвалення системи управління якістю, порядок якої наведений у
додатку 16.
Виробник може доручити або залучити до проведення перевірки
типу машини та схвалення системи управління якістю свого
уповноваженого представника.
16. Якщо машина, зазначена у додатку 9, не була вироблена
відповідно до національних стандартів, зазначених у пункті 12
цього Технічного регламенту, або лише частково відповідає таким
стандартам, або в цих стандартах не враховано відповідні основні
вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, або якщо не існує
національного стандарту на машину, про яку йдеться, виробник або
його уповноважений представник на свій розсуд повинен застосувати
одну з таких процедур:
перевірка типу машини, порядок проведення якої наведений у
додатку 15, разом з внутрішньою перевіркою відповідності машини на
підприємстві виробника, передбаченою додатком 14;
схвалення системи управління якістю, порядок якої наведений у
додатку 16.
Процедура оцінки відповідності незавершеної машини
17. Виробник незавершеної машини до введення її в обіг
забезпечує наявність:
відповідної технічної документації, вимоги до якої зазначені
у додатку 13;
інструкції із складання, вимоги до якої зазначені у додатку
11;
декларації про вбудовування, вимоги до якої зазначені у
додатку 8. { Абзац четвертий пункту 17 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-2013-п ) від 08.04.2013 }
18. Інструкція із складання і декларація про вбудовування
повинні супроводжувати незавершену машину до моменту її
вбудовування в кінцеву машину і з цього моменту інструкція стає
невід'ємною частиною технічної документації цієї машини.
Призначені органи з оцінки відповідності
19. Оцінку відповідності машин вимогам цього Технічного
регламенту згідно із Законом України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
проводять призначені органи з оцінки відповідності.
20. Призначення органів з оцінки відповідності машин
здійснюється відповідно до Порядку здійснення процедури
призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і
послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 ( 59-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223). Під час
призначення органів з оцінки відповідності повинні бути зазначені
типи машин, щодо яких такі органи уповноважені проводити оцінку
відповідності.
21. Якщо призначений орган з оцінки відповідності з'ясує, що
виробником не виконані чи більше не виконуються вимоги цього
Технічного регламенту або не проведено перевірку типу чи схвалення
системи управління якістю, він відповідно до законодавства
тимчасово припиняє дію сертифіката відповідності або анулює такий
сертифікат, або вносить до нього обмеження з докладним визначенням
причин на строк усунення виробником виявлених невідповідностей,
через проведення відповідних коригувальних заходів.
У разі припинення дії чи анулювання сертифіката відповідності
або зазначення в ньому будь-яких обмежень призначений орган з
оцінки відповідності інформує про це відповідний центральний орган
виконавчої влади в установленому порядку.
Призначені органи з оцінки відповідності повинні
забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну
таємницю виробника машин або його уповноваженого представника.
Вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, яким повинні
відповідати машини
22. Виробник або його уповноважений представник повинен
забезпечити проведення оцінки ризиків, зумовлених використанням
машини, з метою визначення рівня небезпеки для життя і здоров'я
людей, для свійських тварин, майна та довкілля. Під час
розроблення та вироблення машини повинні бути враховані результати
оцінки ризиків.
Для зниження рівня таких ризиків виробник або його
уповноважений представник:
визначає межі застосування машини, які включають застосування
за призначенням і будь-яке обґрунтовано передбачуване застосування
машин не за призначенням;
визначає небезпеки, які можуть виникнути внаслідок
використання машини та супутніх небезпечних ситуацій;
оцінює ризики, зважаючи на тяжкість можливих травмувань або
втрати здоров'я та на ймовірність їх виникнення;
оцінює ризики з метою визначення, чи вимагається зниження
ступеня ризику відповідно до цілей цього Технічного регламенту;
усуває небезпеки або зменшує ризик цих небезпек шляхом
застосування захисних заходів у порядку пріоритетності,
зазначеному у підпункті 2 пункту 2 додатка 1.
Зобов'язання, передбачені основними вимогами щодо безпеки та
охорони здоров'я, виникають тільки тоді, коли існує відповідна
небезпека від машин, якщо машини використовуються за призначенням
або в передбачуваній аномальній ситуації. У будь-якому разі
повинні бути застосовані принципи інтегрування безпеки, зазначені
у підпункті 2 пункту 2 додатка 1, та виконані зобов'язання щодо
маркування машин і змісту інструкцій.
23. Основні та додаткові вимоги щодо безпеки та охорони
здоров'я, які наведені в додатках 1-6, є обов'язковими.
Знак відповідності, застереження невідповідності машин і
неправомірне маркування
24. На машинах, які відповідають усім визначеним до них
вимогам, повинен бути нанесений національний знак відповідності,
опис та правила застосування якого затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п )
"Про затвердження опису та правил застосування національного знака
відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49,
ст. 2188). За нанесення національного знака відповідності
відповідає виробник або його уповноважений представник.
25. Забороняється:
нанесення національного знака відповідності на машини, на які
не поширюється дія цього Технічного регламенту або які
відповідають вимогам цього Технічного регламенту, але не
відповідають вимогам інших технічних регламентів, дія яких
поширюється на такі машини;
маркування, інше ніж національний знак відповідності, якщо
воно може дезінформувати треті сторони щодо змісту або форми
маркування, або того і другого.

Додаток 1
до Технічного регламенту
ОСНОВНІ ВИМОГИ
щодо безпеки та охорони здоров'я, які повинні бути виконані
під час розроблення та вироблення машин

Загальна частина
1. Ці вимоги, а також вимоги, наведені у пунктах 22 і 23
Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, поширюються
на всі машини та устаткування, про які йдеться у зазначеному
Технічному регламенті.
2. Можливі такі принципи інтегрування безпеки:
1) машини повинні розроблятися і вироблятися придатними до
застосування за призначенням та такими, щоб під час встановлення,
налагодження, експлуатації та обслуговування згідно з умовами,
визначеними виробником, а також з урахуванням можливості
застосування не за призначенням, вони не створювали небезпеки для
персоналу та інших осіб.
Під час розроблення та вироблення машини необхідно
забезпечити недопущення будь-якого ризику протягом передбачуваного
строку її життєвого циклу з урахуванням фаз транспортування,
складання та демонтажу, виведення з експлуатації та утилізації;
2) обираючи найбільш відповідні заходи, виробник або його
уповноважений представник повинен керуватися такими правилами у
зазначеній нижче послідовності:
недопущення або наскільки це можливо зменшення ризиків
(розроблення та вироблення заздалегідь безпечної машини);
застосування всіх необхідних захисних заходів для запобігання
виникненню ризиків, які неможливо усунути;
інформування оператора про залишкові ризики, які можуть
виникнути внаслідок недоліків вжитих захисних заходів, зазначення
необхідності спеціального навчання та застосування засобів
індивідуального захисту;
3) під час розроблення і вироблення машин та під час
підготовки інструкцій виробник або його уповноважений представник
повинен враховувати не тільки застосування машини за призначенням,
але також будь-яке розумно передбачуване застосування машин не за
призначенням.
Машина повинна бути розроблена та вироблена з урахуванням
запобігання можливості її неналежного використання, якщо таке
використання може спричинити виникнення ризику. Якщо це доцільно,
в інструкціях на підставі досвіду виробника необхідно звернути
увагу оператора на можливі, але недопустимі способи застосування
машин;
4) під час розроблення та вироблення машин необхідно
враховувати скутість і обмеженість рухів оператора внаслідок
необхідного або передбаченого застосування засобів індивідуального
захисту;
5) машини повинні бути укомплектовані всім необхідним
обладнанням і приладдям для безпечного налагодження, технічного
обслуговування та експлуатації.
3. Матеріали, які застосовують для вироблення машини, та
продукти, які використовують та виробляють під час її
застосування, не повинні становити загрози для безпеки або
здоров'я незахищених осіб.
Зокрема, якщо застосовуються рідини, машина повинна бути
розроблена і вироблена з убезпеченням процесів заповнення,
використання, випорожнення або утилізації.
4. Машини повинні постачатися з придатним для виконання робіт
вбудованим освітленням, якщо, незважаючи на достатню інтенсивність
загального освітлення, його брак може спричинити небезпеку.
Машини повинні бути розроблені і вироблені так, щоб вбудоване
освітлення забезпечувало відсутність затінків, здатних завадити
роботі, не створювало осліплювальних відблисків та небезпечних
стробоскопічних ефектів на рухомих частинах.
Місця розташування внутрішніх частин, які потребують частої
перевірки і налагодження, та зони обслуговування повинні мати
прийнятне освітлення.
5. Машини або всі їх складові частини повинні бути:
придатними для безпечного маніпулювання і транспортування;
виробленими та/або упакованими так, щоб їх зберігання могло
бути безпечним і без пошкоджень.
У разі транспортування машин та/або їх складових частин
повинна бути виключена можливість несподіваних рухів або небезпек,
спричинених браком стійкості, під час поводження з машинами та/або
їх складовими частинами відповідно до інструкцій виробника.
Якщо вага, розміри, форма машини або її складових частин
унеможливлюють їх переміщення вручну, машина або відповідна її
складова частина повинна бути:
обладнана спеціальним приладдям для приєднання підіймальної
машини, або
такої конструкції, яка дає змогу обладнати машину таким
приладдям, або
такої форми, що дає змогу легко приєднати звичайне
піднімальне приладдя.
Якщо машини або їх складові частини призначені для
переміщення вручну, вони повинні бути здатними легко пересуватись
або обладнаними приладдям для їх безпечного перенесення та
пересування.
Для маніпулювання потенційно небезпечними інструментами
та/або частинами машини, навіть невеликої ваги, повинні бути вжиті
спеціальні заходи.
6. У передбачуваних умовах застосування дискомфорт, втома,
фізичні та психологічні стреси оператора повинні бути скорочені до
мінімального рівня з огляду на такі принципи ергономіки:
врахування можливих фізичних розмірів оператора, його сили і
витривалості;
забезпечення достатнього простору для рухів частин тіла
оператора;
уникнення встановлення фіксованої продуктивності;
уникнення керування, яке вимагає тривалої зосередженості;
пристосування машини до передбачуваних фізичних характеристик
оператора для полегшення взаємодії.
7. Робоче місце оператора повинне бути розроблене та
вироблене так, щоб уникнути будь-яких ризиків, пов'язаних з
викидами газів та/або браком кисню.
Якщо машина призначена для застосування в небезпечному
середовищі, яке загрожує безпеці і здоров'ю оператора, або машини
самі спричиняють створення небезпечного середовища, повинні бути
передбачені адекватні засоби для забезпечення створення належних
умов праці і захисту від передбачуваних небезпек.
У разі необхідності робоче місце повинне бути споряджено
кабіною, придатною для розміщення оператора, яка розроблена,
вироблена та обладнана для задоволення зазначених в абзацах
першому і другому цього пункту вимог. Вихід повинний забезпечувати
швидку евакуацію. Крім того, якщо це можливо, аварійний вихід
повинен бути передбачений у іншому напрямку, ніж напрямок
звичайного виходу.
8. У разі необхідності і коли це дозволяють умови праці,
робоче місце, якщо воно є невід'ємною частиною машини, повинне
бути призначеним для встановлення сидіння.
Якщо робота виконується сидячи і робоче місце є невід'ємною
частиною машини, воно повинне постачатися разом з машиною.
Сидіння оператора повинне забезпечувати йому стійке
положення. Крім того, сидіння і відстань від пристроїв керування
повинні бути пристосовуваними до фізичних характеристик оператора.
Якщо машина зазнає вібрацій, сидіння повинне бути розроблене
і вироблене так, щоб, наскільки це можливо, зменшувати вібрацію,
яка діє на оператора. Кріплення сидіння повинне витримувати усі
механічні навантаження, які можуть на нього діяти. Якщо ноги
оператора не спираються на підлогу, необхідно передбачити опори
для ніг, покриті матеріалом, що запобігає проковзуванню.
Системи керування машинами
9. Системи керування машинами повинні бути розроблені і
вироблені таким чином, щоб запобігати виникненню небезпечних
ситуацій. Насамперед вони повинні бути розроблені і вироблені так,
щоб:
витримувати умови нормального застосування та впливи
зовнішніх факторів;
збої в роботі комп'ютерного обладнання і програмного
забезпечення не призводили до небезпечних ситуацій;
помилки в логіці системи керування не призводили до
небезпечних ситуацій;
розумно передбачувані помилки людини (оператора) під час
експлуатації не призводили до небезпечних ситуацій.
Особливу увагу необхідно приділити таким моментам:
машини не повинні запускатися неочікувано;
параметри машин не повинні змінюватися неконтрольовано, якщо
такі зміни можуть призвести до небезпечних ситуацій;
зупиненню машини ніщо не повинне заважати після подавання
команди на зупинку;
жодні рухомі частини машини або деталі, утримувані машиною,
не повинні випадати або викидатися;
автоматична або ручна зупинка рухомих частин незалежно від їх
положення повинна бути безперешкодною;
захисні пристрої повинні постійно зберігати свою повну
дієздатність або давати команду на зупинку;
спосіб застосування частин системи керування, пов'язаних із
забезпеченням безпеки, щодо комплектів машин в цілому та/або
незавершених машин повинен бути зрозумілим.
Для безпровідного керування у разі неотримання правильних
сигналів керування, зокрема у разі втрати зв'язку, повинна бути
активована автоматична зупинка.
10. Пристрої керування машинами повинні бути:
чітко видимі і розпізнавані з використанням, якщо це
прийнятно, піктограм;
розташовані так, щоб уможливлювати безпечне, безсумнівне,
швидке та однозначне виконання дій;
побудовані так, щоб рух органу керування був узгодженим з
відповідною функцією машини;
розташовані за межами небезпечних зон, за винятком, якщо це
необхідно, певних органів керування машиною, таких як кнопка
"аварійний стоп", підвісний пульт керування;
розташовані так, щоб їх використання не спричиняло додаткових
ризиків;
розроблені або захищені так, щоб бажаний результат у разі
виникнення небезпеки міг бути досягнутим через свідому дію;
вироблені так, щоб мати змогу витримувати передбачувані
навантаження. Особливу увагу необхідно звернути на засоби
аварійної зупинки, які можуть зазнати значних навантажень.
У разі коли орган керування машиною розроблено та призначено
для виконання різних операцій, тобто не для якоїсь однієї дії,
дія, що підлягає виконанню, повинна бути чітко відображена
(продемонстрована) та підлягати підтвердженню, якщо це необхідно.
Органи керування машиною повинні бути встановлені так, щоб їх
розташування, робочий хід та протидія були з урахуванням правил
ергономіки сумісні з виконуваними операціями.
11. Машини, з метою убезпечення керування ними, повинні бути
обладнані необхідними пристроями індикації. Оператору повинна бути
забезпечена можливість розпізнавання їх з місця керування.
У разі наявності в машині більш як одного місця керування
система керування повинна забезпечувати, щоб використання органів
керування одного з місць керування машиною запобігало можливості
використання інших, за винятком органів керування гальмами та
аварійними гальмами.
З кожного місця керування оператору повинна бути забезпечена
можливість переконатися, що у небезпечних зонах відсутня жодна
людина, або система керування повинна бути спроектована і
вироблена таким чином, щоб запуск був неможливий, якщо хтось
перебуває у небезпечній зоні. Якщо це неможливо, система керування
повинна бути сконструйована і вироблена так, щоб перед пуском
машини подавався звуковий та/або візуальний попереджувальний
сигнал. Особам, що перебувають у небезпечній зоні, повинна бути
надана можливість залишити небезпечну зону або запобігти запуску
машини.
Якщо машина має два або більше місць керування, кожне з них
повинне бути обладнано усіма необхідними органами керування для
того, щоб оператори не заважали один одному або не ставили один
одного у небезпечну ситуацію.
12. Пуск машини повинен бути можливим лише після
цілеспрямованої дії на призначений для цього орган керування.
Ця вимога також діє у разі:
повторного запуску машини після зупинення незалежно від
причини;
суттєвої зміни умов роботи.
Однак повторний запуск машини або зміна умов роботи можуть
виконуватися у разі свідомої дії на інший, ніж призначений для
пуску, орган керування, за умови, що це не призведе до виникнення
небезпечної ситуації.
Для машин, що працюють в автоматичному режимі, запуск,
повторний запуск після зупинення або зміна умов роботи можуть
відбуватися без втручання оператора за умови, що це не призводить
до виникнення небезпечної ситуації.
Якщо машина має кілька органів керування її пуском, внаслідок
чого оператори можуть спричинити небезпеку один для одного,
повинні бути встановлені додаткові пристрої керування для
запобігання таким ризикам. Якщо для убезпечення необхідно, щоб
запуск та/або зупинка виконувалися у певній послідовності, повинні
бути влаштовані пристрої керування, які забезпечують виконання
таких операцій в належній послідовності.
13. Зупинення машини здійснюється пристроями нормальної
(звичайної), експлуатаційної або аварійної зупинки, для чого:
1) кожна машина повинна бути обладнана пристроєм керування
для безпечного здійснення повної зупинки.
Кожне робоче місце повинне бути обладнане засобами зупинки
однієї або кількох функцій машини залежно від виду існуючої
небезпеки таким чином, щоб убезпечувати машину.
Керування зупинкою машини повинне мати пріоритет перед
керуванням пуску.
Як тільки машина або її небезпечна функція зупинені,
енергопостачання відповідних приводів повинне бути відключено;
2) якщо з експлуатаційних міркувань необхідно, щоб керування
зупинкою не спричиняло відключення постачання енергії до приводу,
умови зупинення повинні контролюватися і підтримуватися;
3) кожна машина повинна бути обладнана одним або кількома
пристроями аварійної зупинки, здатними запобігти наявній або
ймовірній небезпеці. Виняток становлять:
машини, в яких пристрій аварійної зупинки не зменшує ризик
тому, що не зменшує часу зупинення, або не дає змогу вжити
відповідних заходів до запобігання цьому ризику;
вручну пересувні та вручну керовані машини.
Пристрій аварійної зупинки повинен:
мати орган керування, який можна чітко розпізнати, ясно
побачити та швидко задіяти;
зупиняти небезпечний процес якнайшвидше, без створення
додаткових ризиків;
запускати певні убезпечувальні рухи або дозволяти їх запуск,
якщо це необхідно.
Після припинення безпосередньої дії на орган керування
пристроєм аварійної зупинки і подачі команди на зупинку, ця
команда повинна підтримуватись органом керування пристроєм
аварійної зупинки через його фіксацію до скасування команди
спеціальною дією. Повинне унеможливлюватися включення пристрою
аварійної зупинки без подачі команди на зупинку. Вивільнення
(розфіксування) органу керування пристроєм аварійної зупинки
повинне бути можливим тільки за цілеспрямованої дії та не повинне
відновлювати роботу машини, а тільки давати можливість такого
відновлення.
Функція аварійної зупинки повинна бути доступна для оператора
у будь-який час незалежно від режиму роботи.
Пристрої аварійної зупинки повинні доповнювати інші запобіжні
заходи, але не замінювати їх;
4) комплекси машин (машини або їх складові частини,
призначені для сумісної роботи) повинні бути розроблені і
вироблені так, щоб пристрої керування зупинкою, у тому числі
аварійною, зупиняли не тільки саму машину, але і усе пов'язане з
нею обладнання, якщо продовження його роботи може становити
небезпеку.
14. Обрана система керування або режим роботи машини повинні
відключати усі інші функції керування або роботи, за винятком
аварійної зупинки.
Якщо машина розроблена і вироблена так, що допускає
застосування у кількох режимах керування або роботи, які вимагають
різних захисних заходів та/або виробничих циклів, вона повинна
бути обладнана селектором режимів, який повинен фіксуватись у
кожному положенні. Кожне положення селектора повинне бути чітко
зазначено і відповідати одному з режимів керування або роботи.
Селектор може бути замінено іншим засобом вибору режиму
керування або роботи, який обмежує виконання певних функцій машини
для певних категорій операторів.
Якщо під час виконання певних операцій необхідно, щоб машина
працювала із зміщеними або усунутими огорожами та вимкненими
захисними пристроями, селектор режимів керування або роботи
повинен водночас:
вимикати усі інші режими керування або роботи;
давати можливість виконання небезпечних функцій тільки за
умови постійної дії на орган керування;
давати можливість виконання небезпечних функцій тільки за
умови зменшеного ризику та запобігання небезпекам від пов'язаних
наслідків;
запобігати виконанню будь-яких небезпечних функцій внаслідок
свідомої або несвідомої дії на датчики машини.
Якщо зазначені чотири умови не можуть бути виконані
одночасно, селектор режиму керування або роботи повинен активувати
інші захисні засоби, розроблені і вироблені для убезпечення зони
втручання оператора.
Додатково оператор повинен мати змогу контролювати роботу
частин, з якими він працює, з місця керування.
15. Перерва, поновлення після перерви або будь-якого виду
коливання енергоживлення машини не повинні призводити до
небезпечних ситуацій.
Особливу увагу необхідно приділяти таким моментам:
машина не повинна запускатися несподівано;
параметри машини не повинні неконтрольовано змінюватися, якщо
такі зміни можуть призвести до виникнення небезпечної ситуації;
не повинно виникати перешкод для зупинення машини, якщо
команда на зупинку вже подана;
жодна рухома частина машини або предмет, який вона утримує,
не повинні випадати або викидатися;
автоматичне або ручне зупинення будь-яких рухомих частин
машини повинне виконуватися безперешкодно;
захисні пристрої повинні у повному обсязі зберігати
ефективність або давати команду на зупинку.
Захист від механічних небезпек
16. Машини, їх компоненти та оснащення до машин або
компонентів повинні бути розроблені і вироблені так, щоб мати
достатню стійкість і не спричинювати ризику перекидання, падіння
чи несподіваного руху під час транспортування, складання,
демонтажу та інших пов'язаних з машиною дій.
Якщо форма самої машини чи її призначене встановлення не
забезпечують достатньої стійкості, слід передбачити відповідні
кріпильні засоби та зазначити про це в інструкції.
17. Всі складові частини машини та їх механічні з'єднання
повинні бути здатні витримувати навантаження, яким вони піддаються
під час застосування.
Застосовані матеріали повинні забезпечувати довговічність
машини, зокрема щодо таких явищ, як втома, старіння, корозія та
знос, відповідно до виробничих умов, передбачених виробником або
його уповноваженим представником.
В інструкції з експлуатації машини зазначаються необхідні для
її безпечної експлуатації види перевірок і обслуговування та
періодичність їх проведення. У разі потреби слід зазначити
швидкоспрацьовувані складові частини та компоненти машини і
критерії їх заміни.
Якщо, незважаючи на вжиті заходи, залишається ризик розриву
або руйнування компонентів машин, вони повинні бути змонтовані,
розташовані і захищені таким чином, щоб у разі руйнування їх
фрагменти і уламки не розкидалися, запобігаючи таким чином
небезпечній ситуації.
Як жорсткі, так і еластичні трубопроводи для рідин, особливо
ті, що працюють під тиском, повинні витримувати передбачувані
внутрішні і зовнішні навантаження та бути надійно закріпленими
та/або захищеними від усіх видів зовнішніх навантажень та
напружень. Для забезпечення захисту від небезпек в разі розриву
трубопроводу повинні бути вжиті застережні заходи.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »