Документ 56-2006-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 лютого 2006 р. N 56-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо
виконання у 2006 році Державної програми
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки

Затвердити план заходів щодо виконання у 2006 році Державної
програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки ( v0005520-03 ), що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2006 р. N 56-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання у 2006 році Державної
програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України
на 2004-2007 роки

------------------------------------------------------------------------ | Зміст пункту | Найменування заходу| Виконавці | Строк | | Програми | | | виконання | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |1. Визначення рівня |визначення рівня та |Головдержслужба |березень | |та потреб кадрового |потреби органів |МОН | | |забезпечення органів|державної влади та |Мінекономіки | | |державної влади та |органів місцевого |МЗС | | |органів місцевого |самоврядування у |інші центральні | | |самоврядування |підготовці фахівців |та місцеві | | |фахівцями з питань |(із зазначенням |органи | | |європейської та |категорії державних |виконавчої влади| | |євроатлантичної |службовців) у |за участю | | |інтеграції |2007 році відповідно|органів | | | |до методичних |місцевого | | | |рекомендацій |самоврядування | | | |Головдержслужби | | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |2. Визначення |визначення структури|МОН |квітень | |структури та обсягів|та обсягів |Головдержслужба | | |підготовки, |підготовки, |Мінекономіки | | |перепідготовки та |перепідготовки та |МЗС | | |підвищення |підвищення |Мін'юст | | |кваліфікації |кваліфікації |Міноборони | | |фахівців з питань |фахівців на 2007 рік|інші центральні | | |європейської та |із зазначенням |та місцеві | | |євроатлантичної |напрямів підготовки,|органи | | |інтеграції |спеціальності та |виконавчої влади| | |відповідно до |спеціалізації |за участю | | |поточних і | |органів | | |перспективних потреб| |місцевого | | |органів державної | |самоврядування | | |влади та органів | |та Національної | | |місцевого | |академії | | |самоврядування | |державного | | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |3. Формування |подання в |МОН |до 15 липня| |показників |установленому |Головдержслужба | | |державного |порядку Мінекономіки|Мінекономіки | | |замовлення на |заявки на включення |МЗС | | |підготовку, |до проекту |Мін'юст | | |перепідготовку та |державного |Міноборони | | |підвищення |замовлення на 2007 |інші центральні | | |кваліфікації |рік щодо підготовки,|та місцеві | | |фахівців у сфері |перепідготовки та |органи | | |європейської та |підвищення |виконавчої влади| | |євроатлантичної |кваліфікації, а |за участю | | |інтеграції |також мовної |органів | | | |підготовки фахівців |місцевого | | | | |самоврядування | | | | |та Національної | | | | |академії | | | | |державного | | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | | | | | | | |укладення відповідно| -"- |серпень | | |до Типового договору| | | | |про навчання, | | | | |підготовку, | | | | |перепідготовку, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації або | | | | |надання додаткових | | | | |освітніх послуг | | | | |( z0329-02 ) | | | | |договорів про | | | | |навчання фахівців з | | | | |визначеними в | | | | |установленому | | | | |порядку навчальними | | | | |закладами | | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |4. Розроблення та |проведення апробації|МОН |протягом | |впровадження |навчальних програм з|Головдержслужба |року | |обов'язкових програм|англійської, |Міноборони | | |з вивчення офіційних|німецької та |Мінекономіки | | |мов держав - членів |французької мов для |МЗС | | |ЄС та НАТО для |навчання державних |інші центральні | | |державних |службовців, які |органи | | |службовців, |займаються питаннями|виконавчої влади| | |які займаються |європейської та |за участю | | |питаннями |євроатлантичної |Національної | | |європейської та |інтеграції |академії | | |євроатлантичної | |державного | | |інтеграції | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | | | | | | | |залучення викладачів|МОН |протягом | | |провідних |Головдержслужба |року | | |європейських |Міноборони | | | |університетів до |Мінекономіки | | | |проведення мовних |МЗС | | | |курсів в Україні |інші центральні | | | | |органи | | | | |виконавчої влади| | | | |за участю | | | | |Національної | | | | |академії | | | | |державного | | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |5. Розроблення та |продовження роботи, |МОН | -"- | |впровадження |пов'язаної з |Головдержслужба | | |навчальних програм |розробленням та |Мінекономіки | | |підвищення |впровадженням |МЗС | | |кваліфікації |навчальних програм |Мін'юст | | |державних службовців|підвищення |Міноборони | | |та посадових осіб |кваліфікації |інші центральні | | |органів місцевого |державних службовців|органи | | |самоврядування з |та посадових осіб |виконавчої влади| | |питань європейської |органів місцевого |за участю | | |та євроатлантичної |самоврядування з |Національної | | |інтеграції |питань європейської |академії | | | |та євроатлантичної |державного | | | |інтеграції |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |6. Забезпечення |здійснення |МОН |протягом | |перепідготовки та |підвищення |Головдержслужба |року | |підвищення |кваліфікації |Мінекономіки | | |кваліфікації |викладачів |МЗС | | |викладачів вищих |відповідних кафедр |Мін'юст | | |навчальних закладів |вищих навчальних |Міноборони | | |і закладів |закладів і закладів |інші центральні | | |післядипломної |післядипломної |органи | | |освіти з питань |освіти, що |виконавчої влади| | |європейської та |здійснюють |за участю | | |євроатлантичної |підготовку, |Національної | | |інтеграції |перепідготовку та |академії | | | |підвищення |державного | | | |кваліфікації |управління при | | | |фахівців, у |Президентові | | | |відповідних |України | | | |навчальних закладах | | | | |України та | | | | |держав - членів ЄС і| | | | |НАТО | | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |7. Забезпечення |забезпечення видання|МОН | -"- | |підготовки та |навчально-методичних|Головдержслужба | | |видання |посібників, |Мін'юст | | |навчально-методичних|періодичних видань, |Міноборони | | |посібників, |збірників |МЗС | | |періодичних видань, |нормативно-правових |Мінекономіки за | | |збірників |актів з питань |участю | | |нормативно-правових |європейської та |Національної | | |актів з питань |євроатлантичної |академії | | |європейської та |інтеграції, |державного | | |євроатлантичної |комплектування ними |управління при | | |інтеграції, |бібліотек вищих |Президентові | | |комплектування ними |навчальних закладів,|України | | |бібліотек вищих |органів державної | | | |навчальних закладів,|влади та органів | | | |органів державної |місцевого | | | |влади та органів |самоврядування | | | |місцевого | | | | |самоврядування | | | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |8. Сприяння |забезпечення |МОН |протягом | |організації навчання|інформування |МЗС |року | |громадян України в |громадян України про|Держкомтелерадіо| | |навчальних закладах |можливість отримання| | | |держав - членів ЄС, |освіти у навчальних | | | |які здійснюють |закладах | | | |підготовку фахівців |держав - членів ЄС | | | |для роботи в органах| | | | |та інституціях ЄС |продовження роботи, |МОН | -"- | | |пов'язаної з |МЗС | | | |організацією |Мінекономіки | | | |навчання громадян |Головдержслужба | | | |України в навчальних|за участю | | | |закладах |Національної | | | |держав - членів ЄС, |академії | | | |що здійснюють |державного | | | |підготовку фахівців |управління при | | | |для роботи в органах|Президентові | | | |та інституціях ЄС |України | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |9. Налагодження |продовження роботи, |МОН | -"- | |співробітництва між |пов'язаної з |Головдержслужба | | |вищими навчальними |вивченням, |Мінекономіки | | |закладами України і |узагальненням та |МЗС | | |закладами |поширенням досвіду з|Мін'юст | | |держав - членів ЄС |організації |Міноборони за | | |та НАТО, які |підготовки та |участю | | |здійснюють |перепідготовки |Національної | | |підготовку фахівців |фахівців (у вищих |академії | | |з питань |навчальних закладах |державного | | |європейської та |держав - членів ЄС і|управління при | | |євроатлантичної |НАТО та держав - |Президентові | | |інтеграції, з метою |кандидатів на вступ |України | | |вивчення досвіду, |до ЄС і НАТО) | | | |набутого у цій | | | | |сфері, організація |сприяння |МОН |протягом | |регулярних обмінів |налагодженню |Міноборони |року | |студентами, |співробітництва між |МЗС | | |слухачами та |вищими навчальними |Мінекономіки | | |викладачами |закладами України і |інші центральні | | | |закладами |органи | | | |держав - членів ЄС і|виконавчої влади| | | |НАТО та обміну |за участю | | | |студентами, |Національної | | | |слухачами, |академії | | | |викладачами |державного | | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |10. Проведення та |забезпечення |МОН | -"- | |координація наукових|проведення наукових |Мінекономіки | | |досліджень з |досліджень з |Головдержслужба | | |актуальних питань |актуальних питань |МЗС | | |європейської та |європейської та |Мін'юст за | | |євроатлантичної |євроатлантичної |участю | | |інтеграції, а також |інтеграції |Національної | | |наукових, | |академії | | |науково-методичних | |державного | | |конференцій, | |управління при | | |симпозіумів, | |Президентові | | |семінарів із цих | |України | | |питань | | | | | |забезпечення |центральні та | -"- | | |проведення |місцеві органи | | | |міжнародних, |виконавчої влади| | | |всеукраїнських |за участю | | | |наукових і |органів | | | |науково-практичних |місцевого | | | |конференцій, |самоврядування | | | |семінарів, засідань | | | | |за круглим столом з | | | | |актуальних проблем | | | | |європейської та | | | | |євроатлантичної | | | | |інтеграції | | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |11. Проведення |проведення |МОН |вересень | |моніторингу |моніторингу |Головдержслужба | | |підготовки, |підготовки, |Мінекономіки | | |перепідготовки та |перепідготовки та |Міноборони | | |підвищення |підвищення |МЗС | | |кваліфікації |кваліфікації |Мін'юст | | |фахівців у сфері |фахівців згідно з |інші центральні | | |європейської та |визначеним порядком |органи | | |євроатлантичної | |виконавчої влади| | |інтеграції | |за участю | | | | |Національної | | | | |академії | | | | |державного | | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |12. Здійснення |підготовка та |МОН |лютий | |заходів щодо |подання в |Головдержслужба | | |залучення в |установленому |інші органи | | |установленому |порядку Мінекономіки|виконавчої влади| | |порядку міжнародної |пропозицій щодо |за участю | | |технічної допомоги, |залучення |органів | | |у тому числі ЄС та |міжнародної |місцевого | | |НАТО, їх |технічної допомоги |самоврядування | | |держав - членів, для|до здійснення | | | |виконання Програми |заходів, визначених | | | | |Програмою | | | | | | | | | |проведення |Мінекономіки |протягом | | |переговорів з | |року | | |донорами з метою | | | | |залучення | | | | |міжнародної | | | | |технічної допомоги | | | | |до здійснення | | | | |заходів, визначених | | | | |Програмою | | | |--------------------+--------------------+----------------+-----------| |13. Залучення до |інформування та |МОН | -"- | |реалізації заходів в|залучення |Держкомтелерадіо| | |виконання Програми |громадських |МЗС | | |громадських |організацій до |Міноборони | | |організацій |участі у здійсненні |Головдержслужба | | | |заходів, визначених |інші органи | | | |Програмою |виконавчої влади| | | | |за участю | | | | |органів | | | | |місцевого | | | | |самоврядування | | ------------------------------------------------------------------------вгору