Про затвердження Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Свідоцтво від 21.05.2009519
Документ 519-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.03.2015, підстава - 72-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2009 р. N 519
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 72 ( 72-2015-п ) від 25.02.2015 }
Про затвердження Порядку навчання кандидатів
на зайняття посади державного реєстратора
та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ У тексті Постанови слова "Державний комітет з питань
регуляторної політики та підприємництва" у всіх
відмінках замінено словами "Державна реєстраційна
служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок навчання кандидатів на зайняття посади
державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних
реєстраторів, що додається.
2. Установити, що призначення на посаду державного
реєстратора здійснюється міським головою міста обласного значення
або головою районної, районної в мм. Києві та Севастополі
державної адміністрації за погодженням з Державною реєстраційною
службою після проходження кандидатом на зайняття посади державного
реєстратора відповідного навчання.
3. Державній реєстраційній службі, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським,
районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним
адміністраціям організувати навчання кандидатів на зайняття посади
державного реєстратора та забезпечити підвищення кваліфікації
державних реєстраторів.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування міст обласного
значення забезпечити разом з Державною реєстраційною службою
проведення навчання кандидатів на зайняття посади державного
реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів.
4. Державній реєстраційній службі забезпечити підвищення
кваліфікації державних реєстраторів відповідно до законодавства не
рідше ніж один раз на три роки.
5. Державній реєстраційній службі, Міністерству економічного
розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів формувати починаючи з
2012 року у межах установлених бюджетних призначень державне
замовлення на підвищення кваліфікації державних реєстраторів. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 519
ПОРЯДОК
навчання кандидатів на зайняття посади
державного реєстратора та підвищення
кваліфікації державних реєстраторів
{ У тексті Порядку слово "Держкомпідприємництво" в усіх
відмінках замінено словом "Укрдержреєстр" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п )
від 20.10.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення
навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та
підвищення кваліфікації державних реєстраторів (далі - навчання та
підвищення кваліфікації).
2. Навчання та підвищення кваліфікації проводиться з метою
забезпечення потреби виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій (далі - органи державної реєстрації) у
висококваліфікованих фахівцях, здатних виконувати функції,
покладені на них згідно із Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), актами Кабінету Міністрів України та Мін'юсту. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
3. Навчання та підвищення кваліфікації проводиться на базі
навчального закладу, відібраного Укрдержреєстром на конкурсних
засадах в установленому ним порядку (далі - навчальний заклад).
4. Навчальний заклад:
1) розробляє і затверджує програми навчання та підвищення
кваліфікації за погодженням з Укрдержреєстром відповідно до
законодавства;
2) формує плани-графіки навчання та підвищення кваліфікації
на відповідний рік;
3) приймає заявки та укладає договори про навчання та
підвищення кваліфікації;
4) організовує навчальний процес;
5) видає відповідні документи про навчання або підвищення
кваліфікації.
5. Підвищення кваліфікації, що проводиться за державним
замовленням, та відповідне фінансування забезпечує
Укрдержреєстр на підставі договорів, укладених між навчальним
закладом та органом державної реєстрації.
Навчання та підвищення кваліфікації може проводитися також на
підставі договорів, укладених між навчальним закладом та фізичною
особою або іншою юридичною особою, за формою, затвердженою
Укрдержреєстром.
6. Строк підвищення кваліфікації з відривом від роботи і
збереженням заробітної плати не повинен перевищувати двох тижнів.
7. Плани-графіки навчання та підвищення кваліфікації на
відповідний рік затверджує Укрдержреєстр. Відповідно до зазначених
планів-графіків приймаються заявки на навчання та підвищення
кваліфікації, порядок оформлення, подання та розгляду яких
установлює Мін'юст. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
8. Навчальний заклад відповідно до планів-графіків та заявок
на навчання та підвищення кваліфікації формує навчальні групи та
не пізніше ніж за два тижні до початку занять повідомляє
Укрдержреєстру та органу державної реєстрації про дату, місце
занять та склад навчальних груп.
9. Укрдержреєстр здійснює контроль за виконанням навчальним
закладом відповідних програм і умов договорів про навчання та
підвищення кваліфікації.
Програми навчання та підвищення кваліфікації розміщуються на
офіційному сайті Укрдержреєстра.
10. Після закінчення навчання або курсів підвищення
кваліфікації особа складає іспит, який приймає екзаменаційна
комісія. Персональний склад екзаменаційної комісії затверджує
Укрдержреєстр.
11. Особі, що успішно склала іспит, видається свідоцтво
згідно з додатком 1, яке є підставою для погодження
Укрдержреєстром її кандидатури на посаду державного реєстратора.
12. Державному реєстраторові, що успішно склав іспит,
видається свідоцтво згідно з додатком 2, яке є підставою для
продовження виконання ним функцій державного реєстратора.
13. У разі коли державний реєстратор не закінчив курси
чергового підвищення кваліфікації або не склав іспит,
Укрдержреєстр інформує орган державної реєстрації про неможливість
виконання ним функцій державного реєстратора.
Державний реєстратор може бути допущений до повторного
навчання не раніше, ніж через шість місяців.
14. Навчальний заклад подає Укрдержреєстру інформацію:
у день складення іспиту - про його результати (в електронному
вигляді);
протягом трьох днів після видачі свідоцтв про навчання або
підвищення кваліфікації - про видані свідоцтва (у паперовому та
електронному вигляді).
Інформація про видані свідоцтва про навчання та підвищення
кваліфікації, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою
навчального закладу, повинна містити:
найменування навчального закладу;
прізвище, ім'я та по батькові кандидата на зайняття посади
державного реєстратора або державного реєстратора, якому видано
відповідне свідоцтво, його паспортні дані (серія та номер
паспорта, ким і коли виданий);
дата видачі та номер свідоцтва про навчання або підвищення
кваліфікації;
реквізити договору про навчання або підвищення кваліфікації.

Додаток 1
до Порядку
Державний Герб України
Державна реєстраційна служба України
___________________________________________
(найменування навчального закладу)
СВІДОЦТВО
про навчання
Серія ______ N ______
Видано ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) про те, що з ___ _____________ 20 __ р. по ___ ___________ 20__ р.
він (вона) навчався (навчалася) в ________________________________
(найменування навчального
закладу) та успішно склав (склала) іспит.
Рішення екзаменаційної комісії від ____ _________ 20 __ р. N ____.

Голова екзаменаційної комісії Керівник навчального закладу
________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток 2
до Порядку
Державний Герб України
Державна реєстраційна служба України
___________________________________________
(найменування навчального закладу)
СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації
Серія ______ N ______
Видано ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) про те, що з __ __________ 20 __ р. по __ ____________ 20__ р. він
(вона) підвищував (підвищувала) кваліфікацію в ___________________
(найменування
навчального закладу)
та успішно склав іспит.
Рішення екзаменаційної комісії від ___ ________ 20___ р. N ______.

Голова екзаменаційної комісії Керівник навчального закладу
________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }вгору