Про Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби [...]
Президент України; Указ, Положення, Форма типового документа [...] від 31.07.2015463/2015
Документ 463/2015, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2015, підстава 715/2015
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

Указ
Президента України

Про Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 715/2015 від 21.12.2015}

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (додається).

2. Статтю 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (у редакції Указу від 10 грудня 2008 року № 1153, зі змінами, внесеними Указами від 29 грудня 2009 року № 1115 та від 28 березня 2014 року № 347) після слів "Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 липня 2015 року
№ 463/2015
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 липня 2015 року № 463/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

{У тексті Положення слова "вищий військовий навчальний заклад Держспецзв'язку" в усіх відмінках замінено "навчальний заклад Держспецзв'язку" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби (навчання) в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

2. Громадяни проходять військову службу (навчання) за контрактом у Держспецзв'язку в добровільному порядку.

Громадяни, які проходять військову службу в Держспецзв'язку, є військовослужбовцями Держспецзв'язку (далі - військовослужбовці).

3. У Держспецзв'язку громадяни проходять:

військову службу (навчання) курсантів навчального закладу Держспецзв'язку;

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

4. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (навчання) за контрактом у Держспецзв'язку, проходять обов'язковий медичний огляд і професійно-психологічний відбір у порядку, що затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом.

Для доукомплектування Держспецзв'язку військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, приймаються на такі посади в разі:

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, - до отримання результатів спеціальної перевірки;

оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану - без проведення спеціальної перевірки.

5. Громадяни, які вперше вступають на військову службу, складають Військову присягу на вірність Українському народові.

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, граничний вік перебування на ній визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

7. Днем зарахування військовослужбовця до списків особового складу Держспецзв'язку вважається день призначення його на посаду.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу Держспецзв'язку у зв'язку з його звільненням з військової служби в запас або у відставку, загибеллю (смертю), визнанням судом безвісно відсутнім або оголошенням померлим.

8. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, прикомандировуються відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, строк контракту про проходження військової служби продовжується за їх згодою на період виконання ними депутатських повноважень, про що видається наказ (розпорядження) відповідної посадової особи (далі - військовослужбовці, прикомандировані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад).

10. Військовослужбовці можуть бути переведені для проходження військової служби в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу Держспецзв'язку, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку із зарахуванням їх до списків особового складу Держспецзв'язку після виключення їх зі списків особового складу інших військових формувань.

Переведення військовослужбовців із Держспецзв'язку до іншого військового формування чи з іншого військового формування до Держспецзв'язку здійснюється за погодженням із Головою Держспецзв'язку та відповідним керівником іншого військового формування за згодою військовослужбовців.

11. На військовослужбовців формуються особові справи у порядку та за формою, встановленими Адміністрацією Держспецзв'язку.

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців з державою, зокрема зарахування їх до списків особового складу Держспецзв'язку або виключення з таких списків, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку, присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військових званнях, застосування заохочень, накладення дисциплінарних стягнень, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, прийняття та звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, надання відпусток, направлення у службові відрядження, оформлюються наказами на підставі документів, види та форма яких установлюються Адміністрацією Держспецзв'язку.

13. Право видавати накази по особовому складу мають Голова Держспецзв'язку, начальники територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку).

14. Статус військовослужбовця підтверджується службовим посвідченням (курсанта - військовим квитком).

Форма і порядок видачі службових посвідчень установлюються Адміністрацією Держспецзв'язку.

II. Прийняття на військову службу (навчання) за контрактом

15. На військову службу за контрактом приймаються громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Порядок комплектування Держспецзв'язку особовим складом встановлюється Адміністрацією Держспецзв'язку.

16. З громадянином, який вступає на військову службу, укладається контракт - письмова угода між громадянином і державою, від імені якої виступає Держспецзв'язку, що встановлює правові відносини між зазначеними сторонами.

З громадянином, який вступає на військову службу, можуть бути укладені такі види контрактів:

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб рядового складу (додаток 1);

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб сержантського і старшинського складу (додаток 2);

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб офіцерського складу (додаток 3);

контракт про проходження військової служби (навчання) курсантами навчального закладу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (додаток 4).

{Абзац шостий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

17. Право на укладення контрактів про проходження військової служби та контракту про навчання надається:

1) Голові Держспецзв'язку - з усіма військовослужбовцями, а також із громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу;

2) заступникам Голови Держспецзв'язку - з курсантами про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчального закладу Держспецзв'язку;

3) начальникам підрозділів Держспецзв'язку - з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом у цих підрозділах на посадах осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання до підполковника включно, а також із громадянами, які приймаються на військову службу на зазначені посади за контрактом;

4) начальнику навчального закладу Держспецзв'язку - з курсантами, прийнятими на навчання.

18. Про прийняття громадянина, який перебуває на військовому обліку як військовозобов'язаний, на військову службу за контрактом інформується військовий комісаріат.

19. Для громадян України, які вперше приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб рядового складу - 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років;

для курсантів навчального закладу Держспецзв'язку - час навчання у навчальному закладі;

{Абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

для осіб офіцерського складу:

для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років;

для інших громадян - від 1 до 5 років.

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Для військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців.

{Пункт 19 доповнено новим абазацом згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

{Пункт 19 доповнено новим абазацом згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

20. З особами віком від 17 до 18 років, у тому числі тими, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, зарахування на навчання до навчального закладу Держспецзв'язку та укладення контракту про навчання проводиться з урахуванням вимог Цивільного кодексу України.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

У разі відмови укласти контракт про навчання особа відраховується з навчального закладу Держспецзв'язку.

21. З курсантами випускного курсу навчального закладу Держспецзв'язку не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчального закладу укладається контракт про проходження військової служби за контрактом у Держспецзв'язку на посадах осіб офіцерського складу.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

22. У разі переведення курсанта вищого військового навчального закладу іншого військового формування, військового навчального підрозділу вищого військового навчального закладу для подальшого навчання до навчального закладу Держспецзв'язку з ним укладається контракт про навчання, який набирає чинності з дня призначення його на посаду курсанта у навчальному закладі Держспецзв'язку.

23. У разі переведення до Держспецзв'язку військовослужбовця, який проходить військову службу в іншому військовому формуванні, з ним укладається контракт про проходження відповідного виду військової служби в Держспецзв'язку.

24. Контракт про проходження відповідного виду військової служби (навчання) укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту. Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою.

Один примірник такого контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

25. Строк, на який укладається контракт про проходження відповідного виду військової служби, обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт укладається з військовослужбовцем до досягнення ним установленого граничного віку перебування на військовій службі.

26. Строк дії контракту про проходження військової служби (навчання) обчислюється з дня набрання ним чинності.

Перший контракт про проходження військової служби набирає чинності:

з громадянами призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, - з дня призначення на посаду в Держспецзв'язку;

із випускниками навчального закладу Держспецзв'язку - з дня присвоєння первинного військового звання офіцерського складу;

з особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, прийнятими на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - з дня видання наказу про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу;

з військовослужбовцями інших військових формувань, які переведені до Держспецзв'язку, - з дня призначення на посаду в Держспецзв'язку.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення на посаду курсанта у навчальному закладі Держспецзв'язку.

27. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, про продовження військової служби за новим контрактом, про залишення військовослужбовця на службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

28. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і бажають продовжити її проходження, укладають новий контракт у разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

залишення на військовій службі після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зарахування до навчального закладу Держспецзв'язку на навчання.

У разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший укладений з ним раніше контракт припиняється та укладається новий контракт про проходження відповідного виду військової служби.

29. Новий контракт про проходження військової служби відповідного виду повинен бути укладений:

1) з військовослужбовцями, у яких закінчується строк дії попереднього контракту, - не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту;

2) з військовослужбовцями, які проходили військову службу у військовому званні рядового складу, сержантського і старшинського складу і яким присвоєно військове звання офіцерського складу, - з дня, зазначеного в наказі про присвоєння військового звання офіцерського складу;

3) з військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, - після прийняття посадовими особами, яким надано таке право, рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту;

4) з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, не мають військових звань офіцерського складу і вступили до навчального закладу Держспецзв'язку, - у день зарахування до навчального закладу Держспецзв'язку.

30. Строк проходження військової служби відповідного виду за новим контрактом може бути продовженим:

з військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

з військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на строк від 3 до 5 років;

з особами офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

{Пункт 30 доповнено новим абазацом згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

Якщо військовослужбовцю до досягнення граничного віку перебування на військовій службі залишилося менше встановленого строку проходження військової служби за новим контрактом, новий контракт може бути укладений на строк до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується відповідно до частини дев'ятої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

31. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, що настає за днем закінчення строку дії попереднього контракту.

32. Строк дії останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або часом, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

33. Строк дії контракту про проходження військової служби продовжується з:

1) військовослужбовцями, обраними народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади та прикомандированими до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, - за згодою цих військовослужбовців на строк виконання ними відповідних повноважень;

2) військовослужбовцями, які перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у довгострокових відрядженнях, у полоні, заручником та за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби, - до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, у яких вони проходили військову службу за контрактом, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту;

3) військовослужбовцями-жінками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцями, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - на період, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, - до закінчення такої відпустки, а також на строк, необхідний для прийняття рішення щодо укладення нового контракту;

4) військовослужбовцями на час перебування на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, а також звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування;

5) військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку дії контракту:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк дії контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, а також звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування.

34. Військовослужбовці, які не виявили бажання укласти новий контракт, звільняються з військової служби в установленому порядку.

35. Днем припинення (розірвання) контракту є:

1) день закінчення строку дії контракту;

2) день, зазначений у наказі Голови Держспецзв'язку, начальника підрозділу Держспецзв'язку про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв'язку, - у разі дострокового припинення (розірвання) контракту;

3) день, що передує дню набрання чинності контрактом про навчання, - у разі вступу військовослужбовця до навчального закладу Держспецзв'язку;

4) день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

5) день, зазначений у наказі начальника навчального закладу Держспецзв'язку про звільнення курсанта;

6) день закінчення навчання курсантом у навчальному закладі Держспецзв'язку, що передує дню продовження ним військової служби на посадах офіцерського складу чи продовження ним військової служби (навчання) за іншим освітнім ступенем вищої освіти.

Визнання військовослужбовця безвісно відсутнім чи оголошення померлим, встановлення факту смерті військовослужбовця здійснюється в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.

III. Військові звання

36. Військовослужбовці, які проходять військову службу в Держспецзв'язку, поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад, офіцерський склад.

37. Військове звання може бути первинним або черговим. Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата. Для осіб сержантського і старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта.

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а також у випадках, передбачених цим Положенням, - молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, що має військовослужбовець.

38. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та які перебувають на посадах, за якими штатом (штатним розписом) передбачені вищі граничні військові звання.

39. Військовослужбовцям Держспецзв'язку присвоюються такі військові звання:

1) рядовий склад:

солдат;

старший солдат;

2) сержантський і старшинський склад:

молодший сержант;

сержант;

старший сержант;

старшина;

прапорщик;

старший прапорщик;

3) офіцерський склад:

- молодший офіцерський склад:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан;

- старший офіцерський склад:

майор;

підполковник;

полковник;

- вищий офіцерський склад:

генерал-майор;

генерал-лейтенант.

40. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають повну вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідні штатні посади, додаються відповідно слова "медичної служби" або "юстиції".

Якщо особу офіцерського складу, якій присвоєно військове звання із додаванням відповідних слів "медичної служби" або "юстиції", призначено на посаду, за якою штатом (штатним розписом) передбачено військове звання без додавання відповідних слів "медичної служби" або "юстиції", їй присвоюється військове звання без додавання зазначених слів.

41. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військового звання, або військовослужбовцям, яких було позбавлено військового звання сержантського і старшинського складу чи офіцерського складу.

Первинне військове звання рядового складу присвоюється одночасно з прийняттям на військову службу до Держспецзв'язку та призначенням на посаду або невідкладно після отримання вироку суду чи наказу посадової особи про позбавлення військовослужбовця військового звання.

42. Чергові військові звання військовослужбовцям присвоюються:

1) Головою Держспецзв'язку - особам рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу до полковника включно;

2) начальниками підрозділів Держспецзв'язку - особам рядового складу, сержантського і старшинського складу до старшого прапорщика включно.

Начальник навчального закладу Держспецзв'язку має право на присвоєння курсантам (слухачам) військових звань рядового складу, сержантського і старшинського складу до старшого прапорщика включно.

43. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України.

Порядок внесення подання про присвоєння вищих військових звань визначається Президентом України.

44. Особам офіцерського складу в порядку заохочення Головою Держспецзв'язку може бути присвоєно чергове військове звання до полковника включно достроково за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, - не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби за контрактом строком не менш як один рік на посадах, за якими штатом (штатним розписом) передбачене військове звання, яке відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Особам офіцерського складу, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності, Головою Держспецзв'язку може бути присвоєно чергове військове звання, яке на один ступінь вище від звання, передбаченого за займаною посадою, - після закінчення встановленого строку вислуги років у попередньому військовому званні.

Питання щодо присвоєння у порядку заохочення достроково чергового військового звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, розглядається колегією Адміністрації Держспецзв'язку.

45. Для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта - 1 рік;

сержанта - 2 роки;

старшого сержанта - 2 роки;

старшини - 2 роки;

прапорщика - 5 років.

Строк вислуги у військовому званні солдата, старшого солдата, старшого прапорщика не встановлюється.

Для курсантів навчального закладу Держспецзв'язку встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта - 6 місяців;

сержанта - 1 рік;

старшого сержанта - 1 рік.

Строк вислуги у військовому званні солдата, старшого солдата, старшини для курсантів не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана - 3 роки;

майора - 4 роки;

підполковника - 5 років;

полковника - 2 роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили навчальний заклад Держспецзв'язку, а також вищий військовий навчальний заклад іншого військового формування або військовий навчальний підрозділ вищого військового навчального закладу з п'ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік.

46. До строку вислуги у військовому званні зараховуються:

час перебування військовослужбовця на військовій службі у відповідному військовому званні з дня його присвоєння;

час перерви у військовій службі у зв'язку з незаконним засудженням військовослужбовця або незаконним звільненням з військової служби.

До строку вислуги у військовому званні не зараховується строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі.

Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому військовому званні.

Військовослужбовцю, якому чергове військове звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно нього здійснювалося кримінальне провадження, але у подальшому кримінальне провадження було закрито або судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове військове звання присвоюється з дня закриття кримінального провадження або набрання законної сили виправдувальним вироком суду.

47. Строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня видання наказу про присвоєння цього військового звання або дня, зазначеного в наказі.

Особам офіцерського складу, які перебували в запасі, після прийняття на службу до строку вислуги у військовому званні зараховується пропорційно час перебування їх у військовому званні в запасі в порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку.

Військовослужбовцям сержантського і старшинського складу до строку вислуги у військовому званні час перебування їх у такому званні в запасі не зараховується. До строку вислуги у військовому званні особам сержантського і старшинського складу, які перебували в запасі і прийняті на військову службу за контрактом, зараховується час перебування їх у військовому званні до звільнення в запас.

До строку вислуги у військовому званні осіб, яким відповідно до цього Положення військове звання присвоєно у порядку переатестації, зараховується строк вислуги у відповідному спеціальному званні або класному чині, який вони мали до переатестації.

48. Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально та послідовно з урахуванням граничного військового звання за посадою, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

49. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) курсантам (слухачам) вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем підготовки бакалавра та уклали контракт про подальше проходження військової служби в Держспецзв'язку;

2) особам, які мають вищу освіту за освітнім ступенем підготовки бакалавра та проходять військову службу в Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) молодшого офіцерського складу чи приймаються на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку і не мають при цьому вищих за зазначене військових звань (спеціальних звань, класних чинів).

50. Військове звання лейтенанта присвоюється:

1) курсантам (слухачам) вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем підготовки спеціаліста, магістра та уклали контракт про подальше проходження військової служби в Держспецзв'язку;

2) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги в такому званні;

3) особам, які мають вищу освіту за освітнім ступенем підготовки спеціаліста, магістра та проходять військову службу в Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) молодшого або старшого офіцерського складу чи приймаються на військову службу до Держспецзв'язку за контрактом і не мають при цьому вищих військових звань (спеціальних звань, класних чинів).

51. Військовослужбовцям, які мають військове звання солдата і перебувають на посадах, за якими передбачено граничне військове звання солдата, у тому числі на посадах курсантів, відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України в порядку заохочення може бути присвоєно військове звання старшого солдата.

Військовослужбовцям, які мають військове звання прапорщика, за бездоганну і безперервну службу не менш як 10 років на посадах, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання прапорщика, може бути присвоєно військове звання старшого прапорщика. До зазначеного строку служби належить також строк вислуги в інших військових формуваннях, у військових чи спеціальних званнях, що відповідають званню прапорщика.

52. Чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно присвоюється слухачам (аспірантам, ад'юнктам і докторантам) навчального закладу Держспецзв'язку з дотриманням вимог цього Положення у разі, коли граничне військове звання за посадою, яку особа офіцерського складу займала до вступу на навчання, є вищим за її військове звання (без урахування змін граничного військового звання за цією посадою).

53. Особам молодшого та старшого офіцерського складу після закінчення навчального закладу Держспецзв'язку, вищого військового навчального закладу іншого військового формування чергові військові звання до полковника включно присвоюються одночасно з призначенням на посаду у разі, коли граничне військове звання за посадою, на яку особа офіцерського складу призначається після закінчення навчання, є вищим за її військове звання, за умови, що у такої особи закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні на день видання наказу про її призначення на посаду.

54. Присвоєння чергового військового звання, поновлення у військовому званні здійснюються наказами начальників, зазначених у пункті 42 цього Положення, на підставі подання про присвоєння чергового військового звання.

Затримка у присвоєнні чергового військового звання не допускається.

55. Чергове військове звання військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні і які призначені на вищі посади, присвоюється протягом п'ятнадцяти днів після призначення.

56. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного начальника у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування або відстороненням від посади згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України чи відстороненням від виконання службових повноважень на посаді у зв'язку із складенням протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, до закінчення розгляду справи судом;

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо військовослужбовця притягнуто до кримінальної відповідальності або адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

57. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ і організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, чергові військові звання присвоюються Головою Держспецзв'язку за поданням керівників зазначених органів, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів із додержанням вимог, передбачених цим Положенням, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою переліком посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в державних органах, підприємствах, установах і організаціях, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, відповідає черговому військовому званню або є вищим (без урахування змін граничного військового звання за цією посадою).

58. Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військових звань, присвоюється військове звання солдата.

59. Громадянам, які не мали військового звання до вступу на навчання до навчального закладу Держспецзв'язку, присвоюється військове звання солдата. Військовослужбовці та військовозобов'язані зараховуються на навчання до навчального закладу Держспецзв'язку у військовому званні, яке вони мали до вступу до навчального закладу.

{Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 715/2015 від 21.12.2015}

60. Особам, які приймаються на військову службу до Держспецзв'язку із правоохоронних та інших державних органів, присвоюються в порядку переатестації військові звання з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

Військовослужбовцям, а також громадянам, які перебувають у запасі або проходять службу у військовому резерві та мають корабельні військові звання, у разі прийняття на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку присвоюються в порядку переатестації відповідні військові звання.

61. Військовослужбовці можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь згідно із Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Військовослужбовці, понижені у військовому званні у дисциплінарному порядку, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

62. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання за вироком суду у зв'язку із засудженням за вчинення злочину, а також у дисциплінарному порядку.

Про позбавлення військовослужбовця військового звання у дисциплінарному порядку посадова особа, якій надано таке право Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, видає відповідний наказ.

63. Військовослужбовцям, які позбавлені військового звання за вироком суду, перед звільненням з військової служби наказом Голови Держспецзв'язку або начальника підрозділу Держспецзв'язку, в якому вони проходять військову службу за контрактом, присвоюється військове звання солдата.

64. Військовослужбовці, понижені у військовому званні в дисциплінарному порядку, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення після зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

65. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, у разі скасування чи зміни вироку суду в частині позбавлення військового звання і поновлення на військовій службі за контрактом у Держспецзв'язку поновлюються у попередньому військовому званні начальниками, зазначеними у пункті 42 цього Положення, з дня позбавлення їх військового звання.

За інших обставин поновлення особи в попередньому військовому званні здійснюється за місцем її перебування на військовому обліку в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

IV. Призначення на посади, переміщення по службі. Зарахування у розпорядження

66. Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями вищого офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами затверджується Президентом України.

Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу, і відповідних їм граничних військових звань визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

67. Призначення на посади і звільнення з посад Голови Держспецзв'язку та його заступників здійснюється відповідно до законодавства.

68. Призначення на посади та звільнення з посад військовослужбовців здійснюється наказом по особовому складу відповідно до вимог цього Положення:

1) Головою Держспецзв'язку - усіх військовослужбовців;

2) начальниками підрозділів Держспецзв'язку - військовослужбовців підпорядкованих підрозділів на посади (з посад), за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання до підполковника включно.

Начальники підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку за погодженням із Головою Держспецзв'язку.

69. Військовослужбовці призначаються на посади:

1) у разі прийняття на військову службу за контрактом відповідного виду чи на військову службу (навчання) за контрактом курсантів навчального закладу Держспецзв'язку;

2) у зв'язку із зарахуванням військовослужбовця до навчального закладу Держспецзв'язку;

3) у разі закінчення навчального закладу Держспецзв'язку або вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за денною формою навчання;

4) на вищі посади - у порядку просування по службі з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей;

5) на рівнозначні посади:

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи - за поданням прямого начальника;

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, не пов'язану з державною таємницею;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з більш легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням - у разі неможливості виконання ними обов'язків за попередньою посадою;

6) на нижчі посади:

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду - за згодою військовослужбовця;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку за результатами атестування;

на особисте прохання військовослужбовця;

у порядку реалізації накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України дисциплінарного стягнення - за рішенням відповідного начальника;

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, не пов'язану з допуском до державної таємниці, - за згодою військовослужбовця, якщо неможливе призначення на рівнозначну посаду;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності - у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з більш легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням - у разі неможливості виконання ними обов'язків за попередньою посадою та за відсутності рівнозначних посад.

70. Посада вважається вищою, якщо штатом (штатним розписом) за цією посадою передбачено вище граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань - більший посадовий оклад; нижчою, якщо штатом (штатним розписом) за цією посадою передбачено нижче граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань - менший посадовий оклад; рівнозначною, якщо штатом (штатним розписом) за цією посадою передбачено рівне граничне військове звання та рівнозначний посадовий оклад.

Якщо за керівною посадою передбачено нижче військове звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада.

71. Військовослужбовці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, під час призначення на посади користуються всіма пільгами і перевагами, передбаченими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів такі військовослужбовці користуються переважним правом залишення за місцем служби чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Якщо їх переміщено на посади з меншим посадовим окладом, за ними зберігаються посадові оклади за попередніми посадами, але не більше одного року.

72. Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі з урахуванням спеціальності, освітнього та наукового ступенів, досвіду служби за фахом.

73. Особи офіцерського складу призначаються на вищі посади, як правило, з урахуванням перебування військовослужбовця у резерві офіцерського складу для призначення на вищі посади, досягнутих результатів у службовій діяльності, здатності виконувати завдання у складних умовах.

З урахуванням досягнутих результатів, стану дисципліни і висновків атестаційних комісій в Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах Держспецзв'язку щороку формується резерв офіцерського складу для призначення на вищі посади.

74. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, призначення на посаду, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

Громадянин, який претендує на зайняття посади в Держспецзв'язку, зобов'язаний повідомити про близьких йому осіб, які проходять військову службу за контрактом (працюють) у Держспецзв'язку.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, військовослужбовці та близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, військовослужбовці та/або близькі їм особи підлягають переведенню в місячний строк у встановленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення військовослужбовець, який перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню зі служби.

Військовослужбовцям забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

75. Військовослужбовцям забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »