Документ 385-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 8 квітня 2009 р. N 385-р
Київ
Про схвалення Концепції формування
системи підвищення кваліфікації посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад

1. Схвалити Концепцію формування системи підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад (далі - Концепція), що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подати в
місячний строк Мінрегіонбуду пропозиції щодо реалізації Концепції.
3. Мінрегіонбуду разом з іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади розробити і подати у тримісячний строк
Кабінетові Міністрів України проект плану заходів
( 1134-2009-р ) з реалізації Концепції на період до 2011 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 39

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2009 р. N 385-р
КОНЦЕПЦІЯ
формування системи підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад

Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепція
Державна регіональна політика спрямована на створення
повноцінного життєвого середовища для населення на усій території
України, збереження єдності держави, забезпечення сталого
збалансованого розвитку її регіонів. Узгодження загальнодержавних
і регіональних інтересів потребує підготовки на вищому рівні
посадових осіб місцевого самоврядування (далі - посадові особи) та
депутатів місцевих рад.
Однак рівень освіти посадових осіб та депутатів місцевих рад
здебільшого не дає їм змоги кваліфіковано здійснювати свої
повноваження та виконувати покладені на них обов'язки. Так, з
майже 99 тис. посадових осіб лише 64,7 відсотка мають повну вищу
освіту.
Щороку відбувається оновлення складу працівників органів
місцевого самоврядування (близько 20 відсотків загальної
чисельності), які потребують професійного навчання.
Близько 40 відсотків сільських, селищних та міських голів, 40
- 60 відсотків депутатів місцевих рад обираються вперше, що
свідчить про відсутність у них відповідного досвіду та про потребу
в професійному навчанні.
Навчальні заклади, які здійснюють підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації посадових осіб не задовольняють повною
мірою потреби сьогодення.
Рівень підготовки викладачів не завжди за змістом та якістю
відповідає новим вимогам щодо підвищення кваліфікації посадових
осіб та депутатів місцевих рад.
Кошти, що виділяються з місцевих бюджетів для підвищення
кваліфікації посадових осіб, здебільшого використовуються
нераціонально.
Мета і завдання Концепції
Метою Концепції є забезпечення організації, функціонування та
розвитку системи підвищення кваліфікації посадових осіб та
депутатів місцевих рад, що дасть змогу покращити виконання ними
своїх обов'язків відповідно до сучасних вимог.
Завданням Концепції є визначення напрямів і пріоритетів
розвитку системи підвищення кваліфікації посадових осіб та
депутатів місцевих рад.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Пріоритетом державної політики щодо формування ефективної
системи підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів
місцевих рад є запровадження дієвого механізму державної підтримки
системи.
Зазначену проблему передбачається розв'язати шляхом:
визначення Головдержслужби органом, відповідальним за
загальну координацію роботи з реалізації Концепції, який
забезпечить:
- формування державного замовлення на підвищення кваліфікації
посадових осіб за професійними програмами підвищення кваліфікації
(далі - професійні програми);
- затвердження професійних програм;
- узагальнення пропозицій щодо процесу навчання, поданих
органами місцевого самоврядування, які заінтересовані в
оперативному навчанні посадових осіб та депутатів місцевих рад за
визначеними ними темами;
- проведення постійного моніторингу якості підвищення
кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад;
- визначення потреби органів місцевого самоврядування у
підвищенні кваліфікації посадових осіб;
- організацію підвищення кваліфікації за професійними
програмами;
- затвердження програм спеціалізованих короткострокових
навчальних курсів, тематичних постійно діючих та короткострокових
семінарів, тренінгів;
- сприяння направленню на навчання за кордон (стажування)
посадових осіб (у тому числі тих, що направляються за рахунок
коштів міжнародної технічної допомоги);
визначення Мінрегіонбуду органом, відповідальним за
здійснення контролю за реалізацією Концепції, який забезпечить:
- погодження професійних програм, програм спеціалізованих
короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та
короткострокових семінарів, тренінгів;
- здійснення вибіркового контролю якості підвищення
кваліфікації посадових осіб;
- здійснення в межах своїх повноважень контролю за
формуванням державного замовлення на підвищення кваліфікації
посадових осіб та його виконанням органами місцевого
самоврядування;
- подання Головдержслужбі пропозицій щодо направлення на
навчання за кордон (стажування) посадових осіб (у тому числі тих,
що направляються за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги).
Рівень забезпеченості керівного складу виконавчих органів
місцевих рад посадовими особами, що пройшли професійне навчання у
сфері муніципального управління, повинен становити для міст
обласних центрів - 100 відсотків, інших міст - не менш як 75
відсотків, селищ - не менш як 60 відсотків, сіл - не менш як 50
відсотків.
Рівень забезпеченості виконавчих апаратів обласних рад
посадовими особами, що пройшли професійне навчання у сфері
муніципального управління, повинен становити 100 відсотків, а
виконавчих апаратів районних рад - не менш як 75 відсотків.
Підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих
рад проводиться за професійними програмами, а також на
спеціалізованих короткострокових навчальних курсах, тематичних
постійно діючих та короткострокових семінарах, тренінгах.
Професійними програмами передбачається вивчення Конституції
України ( 254к/96-ВР ), законодавства про місцеве самоврядування,
місцеві органи виконавчої влади, земельного та бюджетного
законодавства, основ соціального захисту населення, управління,
містобудування, житлово-комунального господарства, місцевого
економічного розвитку, а також питань з основних напрямів
діяльності органів місцевого самоврядування.
Проведення спеціалізованих короткострокових навчальних
курсів, тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів,
тренінгів запроваджується з метою вчасного реагування на нові
виклики та виконання завдань, що покладені на органи місцевого
самоврядування.
Підвищення кваліфікації за професійними програмами
проводиться:
для сільських, селищних, міських голів, голів та заступників
голів районної, районної у місті ради, обласної ради, секретарів
сільської, селищної та міської ради - не менше одного разу
протягом строку здійснення повноважень;
для інших посадових осіб - один раз на п'ять років;
для вперше призначених посадових осіб - протягом року після
призначення;
для депутатів місцевих рад - не менше одного разу протягом
строку здійснення повноважень.
Підвищення кваліфікації посадових осіб на спеціалізованих
короткострокових навчальних курсах, тематичних постійно діючих та
короткострокових семінарах, тренінгах проводиться не менше одного
разу на п'ять років.
Професійні програми розробляє Національна академія державного
управління при Президентові України.
Відбір навчальних закладів, які мають відповідну ліцензію на
проведення підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів
місцевих рад, здійснюється на конкурсних засадах Головдержслужбою
за погодженням з Мінрегіонбудом.
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад за
професійними програмами проводиться на підставі договорів,
укладених органами місцевого самоврядування з навчальними
закладами, які мають відповідну ліцензію на здійснення підвищення
кваліфікації.
Організація та проведення спеціалізованих короткострокових
навчальних курсів, тематичних постійно діючих та короткострокових
семінарів, тренінгів з метою підвищення кваліфікації посадових
осіб здійснюється визначеними на конкурсних засадах суб'єктами,
які надають освітні послуги, на замовлення органів місцевого
самоврядування, асоціацій та інших добровільних об'єднань органів
місцевого самоврядування.
Національна академія державного управління при Президентові
України є науково-методичним центром, який забезпечує відбір
викладачів належної кваліфікації, що проводять підвищення
кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад.
Фінансування підвищення кваліфікації посадових осіб, які
належать до I - IV категорії посад, за професійними програмами, а
також на спеціалізованих короткострокових навчальних курсах,
тематичних постійно діючих та короткострокових семінарах,
тренінгах здійснюється з державного бюджету.
Фінансування підвищення кваліфікації посадових осіб, які
належать до V - VII категорії посад, за професійними програмами, а
також на спеціалізованих короткострокових навчальних курсах,
тематичних постійно діючих та короткострокових семінарах,
тренінгах здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Зазначені видатки місцевих бюджетів враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів.
Фінансування підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад
здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Зазначені
видатки місцевих бюджетів не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів.
Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, які
мають відповідну ліцензію на проведення підвищення кваліфікації
посадових осіб та депутатів місцевих рад, подають Мінрегіонбуду та
Головдержслужбі інформацію про умови надання таких послуг.
Інформація про потреби, види та напрями підвищення
кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад подається
органами місцевого самоврядування до Мінрегіонбуду та
Головдержслужби.
Моніторинг якості підвищення кваліфікації посадових осіб та
депутатів місцевих рад проводиться Мінрегіонбудом та
Головдержслужбою шляхом:
зовнішнього оцінювання знань посадових осіб, що підвищили
кваліфікацію;
аналізу інформації органів місцевого самоврядування про
якість наданих знань та навичок осіб, що підвищили кваліфікацію.
Моніторинг якості підвищення кваліфікації посадових осіб та
депутатів місцевих рад також проводиться шляхом ведення
статистичного обліку та звітності, проведення аналітичних
досліджень, підготовки звітів.
Результати моніторингу підлягають оприлюдненню.
За результатами моніторингу якості підвищення кваліфікації
посадових осіб визначається рівень кадрового потенціалу органів
місцевого самоврядування.
Розв'язання проблеми потребує удосконалення
нормативно-правової бази шляхом внесення змін до:
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) - в частині визначення
джерел фінансування підвищення кваліфікації посадових осіб та
депутатів місцевих рад;
Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ), "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 );
Положення про Національну академію державного управління при
Президентові України, затвердженого Указом Президента України від
21 вересня 2001 р. N 850 ( 850/2001 );
постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р.
N 1180 ( 1180-2007-п ) "Про затвердження Положення про Головне
управління державної служби України" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 74, ст. 2757), від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п )
"Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про
єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівників державних підприємств, установ і
організацій" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57),
від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про фінансове
забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
органів військового управління Збройних Сил" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47, ст. 2137), від
14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) "Про затвердження положень
про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників
Національної академії державного управління при Президентові
України, а також переліку органів, де проводиться стажування
слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 15, ст. 1044; 2008 р., N 47, ст. 1526), від 16 грудня
2004 р. N 1681 ( 1681-2004-п ) "Про центри перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3332),
від 16 травня 2007 р. N 750 ( 750-2007-п ) "Деякі питання
Міністерства регіонального розвитку та будівництва" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1545).
Необхідно також установити вимоги щодо рівня кваліфікації
посадових осіб, принципів відповідності рівня освіти та
кваліфікації посадових осіб займаним посадам, порядку підвищення
кваліфікації посадових осіб і порядку проведення моніторингу
(контролю) рівня кваліфікації посадових осіб.
Очікувані результати реалізації Концепції,
визначення її ефективності
Реалізація Концепції сприятиме проведенню державної
регіональної політики у сфері формування ефективної системи
підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад і
дасть змогу:
створити ефективну систему підвищення кваліфікації посадових
осіб та депутатів місцевих рад, що забезпечить виконання ними на
належному рівні своїх обов'язків;
застосувати новітні знання, необхідні для забезпечення
розвитку житлово-комунального господарства, насамперед шляхом
проведення спеціалізованих короткострокових навчальних курсів;
визначити оптимальну мережу вищих навчальних закладів та
закладів післядипломної освіти, структуру, потребу і обсяги
підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів місцевих рад,
що функціонуватимуть на конкурентних засадах;
забезпечити:
- добір викладачів високого фахового рівня;
- високу якість розроблення професійних програм та програм
спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних
постійно діючих та короткострокових семінарів, тренінгів з
основних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування;
- зворотний зв'язок між споживачами освітніх послуг, що
надаються, та їх замовниками.
Фінансове забезпечення реалізації Концепції
Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших
джерел.вгору