Про телебачення і радіомовлення
Верховна Рада України; Закон від 21.12.19933759-XII
Документ 3759-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2015, підстава 856-19
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 08.11.2016, підстава 1421-19 )
 

Сторінки:  1  [ 2 ]  3  4
« попередня сторінканаступна сторінка »  

     2.  В  Україні  забороняється  засновувати  та брати участь в 
телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги:
органам державної влади та органам місцевого самоврядування,
юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга
володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо
рішення про їх створення або положення про них не передбачає
повноважень засновувати телерадіоорганізації;
юридичним особам та фізичним особам - підприємцям,
зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений
Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;
фізичним і юридичним особам, які є резидентами країни,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором або
державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками
(акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на усіх
рівнях ланцюга володіння корпоративними правами
телерадіоорганізації і кінцевим вигодоодержувачам;
політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та
юридичним особам, які вони заснували, на всіх рівнях ланцюга
володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або
провайдера програмної послуги;
громадянам, які за вироком суду відбувають покарання у місцях
позбавлення волі або визнані судом недієздатними. { Частина друга статті 12 в редакції Закону N 674-VIII ( 674-19 )
від 03.09.2015 }
3. Участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у
статутному капіталі телерадіоорганізацій регулюється Господарським
кодексом України ( 436-15 ).
Забороняються створення та діяльність телерадіоорганізації,
засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є
нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних
зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.
{ Частину третю статті 12 абзацом другим згідно із Законом
N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
4. Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності у
сфері телебачення і радіомовлення визнається прозорою, якщо
інформація, оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана
Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму
та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи
можливість значного або вирішального впливу на управління та/або
діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між
усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї
юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного
власника.
Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної
діяльності у сфері телебачення і радіомовлення розміщується на
його офіційному веб-сайті відповідно до вимог цього Закону.
Суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і
радіомовлення щороку подає Національній раді інформацію про свою
структуру власності в порядку ( z0251-16 ) та за формою
( z0251-16 ), що встановлюються Національною радою. Неподання,
несвоєчасне подання такої інформації або подання інформації, що не
відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною
радою санкцій відповідно до цього Закону.
У разі виявлення технічної помилки в інформації про структуру
власності, поданій Національній раді, суб’єкт інформаційної
діяльності у сфері телебачення і радіомовлення повинен упродовж
двох тижнів її виправити. { Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 674-VIII
( 674-19 ) від 03.09.2015 }
5. Установчі та/або статутні документи суб'єкта
господарювання, який має ліцензію на мовлення або претендує на
отримання такої ліцензії, мають передбачати створення у складі
органів його управління спеціального наглядового органу
(редакційної ради тощо), половина складу якого призначається
засновниками або власниками телерадіоорганізації, а половина
обирається творчим колективом телерадіоорганізації.
6. Недотримання визначених цією статтею вимог є підставою для
недопущення відповідної телерадіоорганізації до конкурсу на видачу
ліцензії на мовлення, відмови їй у видачі та продовженні ліцензії
на мовлення.
Стаття 13. Державні телерадіоорганізації
1. Порядок створення державних телерадіоорганізацій, порядок
призначення їх керівників, формування керівних та наглядових
органів визначаються законами України.
2. Державні телерадіоорганізації можуть створюватися органами
державної влади відповідно до їх функцій та повноважень. Державні
телерадіоорганізації є державними підприємствами.
3. У своїй діяльності державні телерадіоорганізації керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України та
реалізують основні завдання, визначені цим Законом.
4. Основними завданнями державних телерадіоорганізацій є:
а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про
суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про
надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи
здоров'ю населення, оприлюднення офіційних повідомлень,
роз'яснення рішень органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних,
культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних,
розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та
юнацтва;
в) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню
її авторитету у світі.
5. Фінансування державних телерадіоорганізацій за рахунок
коштів Державного бюджету України здійснюється тільки через
державне замовлення у порядку та формах, визначених законодавством
України.
6. Організаційно-правовий статус обласних державних
телерадіокомпаній може бути змінений лише на статус громадських
телерадіокомпаній.

{ Статтю 14 виключено на підставі Закону N 271-VIII
( 271-19 ) від 19.03.2015 }

Стаття 15. Телерадіоорганізація Суспільного телерадіомовлення
1. Порядок створення, статус, діяльність, порядок формування
керівних та наглядових органів НСТУ визначаються Законом України
"Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" ( 1227-18 ).
{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 271-VIII ( 271-19 ) від 19.03.2015 }
2. НСТУ є телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на
загальнонаціональних телевізійних каналах, загальнонаціональних
каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі, на
регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі
та радіоканалах відповідно до Закону України "Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України" та умов ліцензій на мовлення,
виданих Національною радою.
На НСТУ не поширюються обмеження, встановлені частиною
третьою статті 8 цього Закону. { Статтю 15 доповнено частиною другою згідно із Законом N 271-VIII
( 271-19 ) від 19.03.2015 }
Стаття 16. Комунальні телерадіоорганізації
1. Комунальні телерадіоорганізації створюються
територіальними громадами.
2. Рішення про створення та фінансування комунальної
телерадіоорганізації приймається відповідним органом місцевого
самоврядування.
Стаття 17. Приватні телерадіоорганізації
1. Приватні телерадіоорганізації створюються фізичними та/або
юридичними особами у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним
кодексом України ( 435-15 ) та Господарським кодексом України
( 436-15 ).
Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації
1. Громадські телерадіоорганізації створюються фізичними
та/або юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб
територіальних громад у порядку, визначеному цим Законом,
Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Господарським кодексом
України ( 436-15 ) та Законом України "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ).
2. Громадські телерадіоорганізації не мають права займатися
підприємницькою діяльністю і здійснюють лише некомерційну
господарську діяльність.
3. Громадські телерадіоорганізації мають статус неприбуткових
організацій.
Стаття 19. Фінансування телерадіоорганізацій
1. Джерелами фінансування телерадіоорганізацій є бюджетні
асигнування на виконання державного замовлення, абонентна плата,
кошти, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення
телерадіопрограм на замовлення, іншої передбаченої законодавством
і статутними документами комерційної діяльності, кредити,
інвестиції, внески засновників, спонсорів, благодійних
організацій.
2. Забороняється будь-яке пряме бюджетне утримання
телерадіоорганізацій органами державної влади. Допускається оплата
за рахунок бюджетних коштів інформаційних послуг, наданих
телерадіоорганізаціями органам влади та управління згідно із
законодавством України.
3. Забороняється будь-яке пряме або опосередковане
фінансування телерадіоорганізацій політичними партіями,
професійними спілками, релігійними організаціями.
4. Іноземні інвестиції як джерело фінансування
телерадіоорганізацій допускаються в порядку, встановленому
законодавством України та частиною третьою статті 12 цього Закону.
5. Фінансування НСТУ здійснюється відповідно до Закону
України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"
( 1227-18 ). { Частина п'ята статті 19 в редакції Закону N 271-VIII ( 271-19 )
від 19.03.2015 }
6. Фінансування системи державного іномовлення України
здійснюється відповідно до Закону України "Про систему іномовлення
України" ( 856-19 ). { Статтю 19 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 856-VIII
( 856-19 ) від 08.12.2015 }
Стаття 20. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації
1. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації, що
забезпечує виробництво телерадіопередач та програм і доведення їх
до споживачів, може включати до свого складу будь-які технічні
засоби мовлення та розповсюдження, сертифіковані в Україні в
установленому порядку.
2. Технічні засоби мовлення, створені (придбані, побудовані)
за рахунок державних капіталовкладень, можуть бути надані в
користування приватним телерадіоорганізаціям на підставі
відповідних ліцензій на мовлення у порядку, передбаченому
законодавством України.
3. Технічні засоби мовлення можуть бути у власності
телерадіоорганізацій і використовуватися для здійснення власного
мовлення.
Р о з д і л III
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОВЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Стаття 21. План розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
1. План розвитку національного телерадіоінформаційного
простору (далі - План розвитку) є нормативно-правовим документом,
який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням
відповідно до вимог цього Закону. На підставі Плану розвитку
Національна рада приймає рішення щодо створення та розвитку
каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, які передбачають
використання радіочастотного ресурсу України, визначає конкурсні
умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення,
визначає умови ліцензій на мовлення, яке ліцензується за
реєстраційним принципом.
2. План розвитку складається з двох частин:
а) Плану використання радіочастотного ресурсу, виділеного для
телебачення і радіомовлення;
б) основних вимог щодо змістовного наповнення та
співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних
сегментів телерадіоінформаційного простору.
3. План розвитку та будь-які зміни до нього затверджуються
рішенням Національної ради в порядку, визначеному Законом України
"Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ).
4. План розвитку переглядається не рідше одного разу на рік
за результатами звіту Національної ради.
5. Порядок розробки Плану розвитку та змін до нього
визначається Національною радою.
6. План розвитку та зміни до нього офіційно оприлюднюються
Національною радою протягом місяця з дня прийняття відповідного
рішення.
Стаття 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж
мовлення та телемереж

1. Канали мовлення, мережі мовлення та телемережі, які
передбачають використання радіочастотного ресурсу України,
створюються та/або територіально змінюються за рішенням
Національної ради відповідно до Плану використання радіочастотного
ресурсу України та Плану розвитку.
Визначення можливості та умов користування радіочастотним
ресурсом України для потреб телерадіомовлення здійснюється лише за
замовленням Національної ради. { Частину першу статті 22 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 4311-VІ ( 4311-17 ) від
12.01.2012 }
2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі
мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає
використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада
звертається із замовленням про розроблення висновків щодо
можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України
для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом
України "Про радіочастотний ресурс України". Після отримання таких
висновків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси)
на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення.
Замовлення на розроблення висновків щодо можливості та умов
користування радіочастотним ресурсом для створення та розвитку
каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж НСТУ здійснюється за
рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до
Плану розвитку. { Частину другу статті 22 доповнено абзацом другим
згідно із Законом N 271-VIII ( 271-19 ) від 19.03.2015 } { Частина друга статті 22 в редакції Закону N 4311-VІ ( 4311-17 )
від 12.01.2012 }
3. Технічну розробку каналу мовлення або мережі мовлення
здійснює телерадіоорганізація, яка отримала ліцензію на мовлення,
або визначені нею суб'єкти господарювання відповідно до вимог
законодавства про телекомунікації та про радіочастотний ресурс
України.
4. Порядок технічної розробки багатоканальних телемереж
забезпечується оператором багатоканальних телемереж відповідно до
вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс.
5. Національна рада сприяє максимальному територіальному
охопленню каналами, мережами мовлення та телемережами кожної з
територіальних категорій. Розширення каналів, мереж мовлення та
телемереж у межах, визначених ліцензією на мовлення Національної
ради, здійснюється на підставі заяви ліцензіата на позаконкурсних
засадах відповідно до Плану розвитку.
6. Зміна територіальної категорії каналу, мережі мовлення,
телемережі потребує повторного ліцензування мовлення на цьому
каналі, на цій мережі або на відповідних каналах багатоканальної
телемережі відповідно до вимог цього Закону.
7. Перехід від аналогового до цифрового мовлення здійснюється
відповідно до Плану розвитку.
8. Національна рада сприяє запровадженню цифрового мовлення
та відповідному технологічному переоснащенню діючих каналів та
мереж мовлення. Зміни умов ліцензії на мовлення при переході від
аналогового до цифрового мовлення в частині змін технологічних
параметрів, виду мовлення (переходу до багатоканального мовлення)
та змін програмної концепції мовлення здійснюються за визначеною
цим Законом процедурою переоформлення ліцензії на мовлення.
9. У разі якщо ліцензіат протягом двох місяців з моменту
готовності каналу або мережі до впровадження цифрового мовлення не
подав до Національної ради відповідну заяву про переоформлення
ліцензії, Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії
на багатоканальне мовлення. При цьому за чинним ліцензіатом
залишається право мовлення на одному з каналів нової цифрової
багатоканальної телемережі.
10. Порядок користування радіочастотним ресурсом для потреб
телерадіомовлення, забезпечення електромагнітної сумісності,
розміщення і експлуатації радіоелектронних засобів мовлення
визначається Законом України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ).
11. Кошти на розробку висновків щодо можливості та умов
користування радіочастотним ресурсом України для
телерадіомовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку
створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та
багатоканальних телемереж, передбачаються в Державному бюджеті
України окремим рядком у видатках Національної ради. { Частина одинадцята статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4311-VІ ( 4311-17 ) від 12.01.2012 }
12. Кількість каналів, мереж мовлення та телемереж, які
передбачають використання радіочастотного ресурсу України по
кожній територіальній категорії, враховуючи також мовлення з
використанням цифрових технологій, визначається Національною
радою.

{ Частину тринадцяту статті 22 виключено на підставі Закону
N 4311-VІ ( 4311-17 ) від 12.01.2012 }

Стаття 23. Ліцензування мовлення
1. Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною
радою відповідно до порядку та вимог, встановлених цим Законом та
Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ).
2. Ліцензування мовлення іноземних телерадіоорганізацій
забороняється.
3. Залежно від організаційно-технологічних особливостей
розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі
види мовлення:
супутникове;
ефірне;
кабельне;
проводове;
багатоканальне.
4. Залежно від території розповсюдження програм визначається
територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу
мовлення або багатоканальної телемережі:
загальнонаціональне мовлення - мовлення не менше ніж на дві
третини населення кожної з областей України;
регіональне мовлення - мовлення на регіон (область, декілька
суміжних областей), але менше ніж на половину областей України;
місцеве мовлення - мовлення на один чи кілька суміжних
населених пунктів, яке охоплює не більше половини території
області;
закордонне мовлення - мовлення на територію поза межами
державного кордону України.
5. Цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу
України ліцензується як багатоканальне мовлення.
6. Видача ліцензій на мовлення здійснюється на конкурсних
засадах (за результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів
(за заявковим принципом) у випадках, передбачених цим Законом.
7. На конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на:
ефірне мовлення;
багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного
ресурсу.
8. Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на:
супутникове мовлення;
кабельне мовлення;
проводове мовлення;
ефірне мовлення на каналі мовлення багатоканальної ефірної
телемережі у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 22
цього Закону;
мовлення НСТУ в обсязі, визначеному статтею 5 Закону України
"Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" ( 1227-18 ).
{ Частину восьму статті 23 доповнено абзацом шостим згідно із
Законом N 271-VIII ( 271-19 ) від 19.03.2015 }
9. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним
і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до
умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами
мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів
передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на
мовлення
1. Заявник - юридична особа (суб'єкт господарювання), яка має
на меті отримати (продовжити) ліцензію на мовлення, подає до
Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії за
встановленою формою. { Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
2. У заяві повинні міститися такі дані:
а) відомості про засновника (співзасновників), власника
(співвласників) заявника та пов’язаних осіб (для юридичних осіб -
найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські
реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата
народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку в паспорті) і про розподіл часток статутного
капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація,
визначена цим пунктом, про акціонерів, які на момент подання заяви
володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків; { Пункт "а" частини другої статті 24 в редакції Закону N 409-VII
( 409-18 ) від 04.07.2013 }
б) відомості про особовий склад керівних та наглядових
органів заявника: керівник організації, склад ради директорів,
склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по
батькові, дата народження, громадянство, адреса);
в) найменування заявника, місцезнаходження, код згідно з
ЄДРПОУ, банківські реквізити, контактні телефони та інші вихідні
дані (логотип, позивні, емблема тощо); { Пункт "в" частини другої статті 24 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
г) вид мовлення відповідно до вимог статті 23 цього Закону;
ґ) передбачувана територія розповсюдження програм відповідно
до вимог статті 23 цього Закону;
д) порядок розгляду заяви - за конкурсом на отримання
ліцензії або на позаконкурсних засадах відповідно до вимог статей
22 і 25 цього Закону та рішення Національної ради;
е) характеристики каналу мовлення, мережі мовлення,
багатоканальної телемережі:
для наземного ефірного та мережного мовлення - частота
(частоти), місцезнаходження та потужність передавача
(передавачів), територія впевненого прийому сигналу;
для супутникового мовлення - відомості про параметри
супутникового каналу мовлення та територію охоплення;
для мовлення в багатоканальних телемережах та
багатоканального мовлення - оператор телекомунікацій, що здійснює
обслуговування і експлуатацію телемережі, місцезнаходження
головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість
каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування
(прийому) багатоканальної мережі;
є) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення;
{ Пункт "ж" частини другої статті 24 виключено на підставі
Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }
з) кількість домогосподарств на передбачуваній території
розповсюдження програм. { Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
3. Заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає:
{ Абзац перший частини третьої статті 24 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
копії затверджених у встановленому порядку установчих та
статутних документів заявника як суб'єкта господарювання; { Абзац
другий частини третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
копію свідоцтва про реєстрацію заявника як суб'єкта
інформаційної діяльності (в разі наявності); { Абзац третій
частини третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
орієнтовний штатний розклад заявника; { Абзац четвертий
частини третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
програмну концепцію мовлення відповідно до вимог статті 28
цього Закону;
інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги. { Частину
третю статті 24 доповнено абзацом шостим згідно із Законом
N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
Ця інформація повинна містити: { Частину третю статті 24
доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 674-VIII ( 674-19 )
від 03.09.2015 }
щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина
України або паспортного документа іноземця, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за
наявності); { Частину третю статті 24 доповнено абзацом восьмим
згідно із Законом N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
щодо юридичних осіб - найменування, держава, в якій ця
юридична особа є резидентом, ідентифікаційний код юридичної особи,
місце реєстрації юридичної особи; { Частину третю статті 24
доповнено абзацом девєятим згідно із Законом N 674-VIII ( 674-19 )
від 03.09.2015 }
інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
(бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у
тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
(бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо
засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина
України або паспортного документа іноземця, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за
наявності), відомості відповідно до декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру; { Частину третю
статті 24 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 674-VIII
( 674-19 ) від 03.09.2015 }
інформацію про структуру власності заявника, його
афілійованих та пов’язаних осіб за формою, встановленою
Національною радою, яка має містити вичерпний перелік інформації
про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері
телебачення і радіомовлення. { Частину третю статті 24 доповнено
абзацом одинадцятим згідно із Законом N 674-VIII ( 674-19 ) від
03.09.2015 }
Документи щодо іноземних юридичних осіб або фізичних осіб -
іноземців, або видані органами іноземної держави мають подаватися
до Національної ради з перекладом на українську мову, засвідченим
нотаріально. Документи, видані органом іноземної держави, мають
бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в
установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України. { Частину третю статті 24 доповнено абзацом
дванадцятим згідно із Законом N 674-VIII ( 674-19 ) від
03.09.2015 }
Національна рада повинна вимагати від заявника виправлення
недоліків у поданих документах, про що вона надсилає заявнику
відповідний запит не пізніш як на десятий день після отримання
заяви про видачу (продовження) ліцензії. Для виправлення недоліків
заявникові надається розумний строк, який не може бути меншим за
14 календарних днів з дня отримання заявником відповідного запиту.
Цей строк може бути подовжений Національною радою за мотивованим
клопотанням заявника, але не більше ніж на 30 календарних днів. На
час, наданий заявникові для виправлення недоліків, обчислення
строків розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії
зупиняється, крім випадків розгляду заяв на конкурсних засадах.
{ Частину третю статті 24 доповнено абзацом тринадцятим згідно із
Законом N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
4. У разі наявності розгалуженої мережі мовлення, значної
кількості передавачів, інших вихідних даних телерадіоорганізація
вносить їх на окремих бланках як додаток до заяви.
5. Для забезпечення дотримання визначених законодавством
антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних
власників у статутному капіталі телерадіоорганізації Національна
рада має право:
додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації
інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних
осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а
також юридичних осіб, що входять до структури власності заявника,
у тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі
яких будь-який із власників заявника набув прямої або
опосередкованої істотної участі у юридичній особі, яка подала
відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії, а також, за
наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої заявником
інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради -
копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий
стан будь-якого із власників заявника: декларація про майновий
стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про
відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у разі
подання такої декларації) за рік, що передує року, в якому
направлено відповідний запит, за встановленою формою (у разі
наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка
уповноваженого органу держави проживання іноземця про його доходи
та про стан виконання ним зобов’язань як платника податків;
{ Абзац другий частини п'ятої статті 24 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
запитати висновок органів Антимонопольного комітету України
щодо монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції в
інформаційній сфері.
6. Вимагання інших документів для видачі (продовження)
ліцензії не допускається.
7. Національна рада у разі подання неповного пакета
документів (у тому числі невиконання або несвоєчасного виконання
заявником запиту, передбаченого абзацом другим частини п’ятої цієї
статті) чи їх невідповідності вимогам цього Закону, або якщо
подані документи не відповідають вимогам щодо прозорості структури
власності заявника, ухвалює рішення про повернення документів
заявникові без розгляду.
Відповідне рішення Національної ради має містити посилання на
підстави, передбачені цією частиною, з яких Національна рада
прийняла рішення повернути подані документи заявникові без
розгляду, і не може ґрунтуватися на припущеннях.
Після усунення зазначених у рішенні Національної ради причин,
що стали підставою для повернення документів заявникові без
розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради
виправлені документи протягом 10 календарних днів, при цьому датою
подання заяви вважається дата першого її подання. { Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 674-VIII
( 674-19 ) від 03.09.2015 }
8. Якщо видача ліцензії здійснюється за реєстраційним
принципом у порядку позаконкурсного розгляду, заява про видачу
ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається
у місячний строк з дня її надходження до Національної ради з
обов'язковим повідомленням про це рішення заявника.
9. При проведенні конкурсу на видачу ліцензії розгляд заяв
про видачу ліцензії здійснюється відповідно до статей 25, 26 цього
Закону.
10. Розгляд заяв про продовження ліцензії здійснюється
відповідно до статті 33 цього Закону.
11. Національна рада може залишити заяву про видачу
(продовження) ліцензії без розгляду відповідно до вимог статті 29
цього Закону.
12. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає
рішення про видачу (продовження) ліцензії або про відмову у видачі
(продовженні) ліцензії відповідно до вимог цього Закону.
Рішення про відмову у видачі ліцензії має відповідати
вимогам, встановленим статтею 30 цього Закону. { Частину
дванадцяту статті 24 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
Стаття 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення
1. За результатами відкритих конкурсів здійснюється видача
ліцензій на мовлення, пов'язане з використанням радіочастотного
ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних
мереж.
2. Конкурс на отримання ліцензії ініціюється, оголошується і
проводиться Національною радою. Національна рада може ініціювати
проведення конкурсу за власною ініціативою або за відповідним
зверненням телерадіоорганізації.
3. Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії за
наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, вільного часу
на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, якщо:
а) отримано висновки щодо можливості та умов користування
радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення; { Пункт "а" частини третьої статті 25 в редакції Закону N 4311-VІ
( 4311-17 ) від 12.01.2012 }
б) попередній ліцензіат за 180 днів до закінчення строку дії
ліцензії не подав заяву до Національної ради на її продовження або
Національна рада відмовила цьому ліцензіату у продовженні ліцензії
в порядку, визначеному цим Законом;
в) ліцензія попереднього ліцензіата анульована згідно з
вимогами цього Закону;
г) ліцензія переможця попереднього конкурсу не набула
чинності у зв'язку з несплатою ним у визначений термін
ліцензійного збору відповідно до вимог цього Закону.
4. Конкурс на отримання ліцензії оголошується рішенням
Національної ради. Повідомлення про проведення конкурсу
публікується в засобах масової інформації, перелік яких
визначається Національною радою, не пізніше ніж за 60 днів до
закінчення терміну подачі заяв на видачу ліцензії.
5. У повідомленні вказуються:
а) граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії, включаючи
повторну подачу після усунення причин залишення заяви без
розгляду відповідно до вимог статті 24 цього Закону;
б) граничні терміни підбиття підсумків конкурсу, які не
повинні перевищувати 60 днів після завершення прийому заяв на
видачу ліцензії;
в) стислі відомості про канал мовлення, мережу мовлення або
канал (канали) багатоканальної телемережі, з використанням яких
здійснюється мовлення;
г) конкурсні умови та граничні терміни їх виконання;
ґ) особливості мовлення на каналі, в мережі мовлення або на
каналі (каналах) багатоканальної телемережі;
д) максимальний розмір ліцензійного збору;
е) конкурсна гарантія;
є) граничний обсяг мовлення;
ж) адреса, за якою мають подаватися заяви на видачу ліцензії.
6. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи, які
подали до Національної ради заяву про видачу ліцензії на мовлення
та інші документи відповідно до вимог статті 24 цього Закону.
7. До участі в конкурсі не допускаються:
юридичні особи, заяви яких було залишено без розгляду згідно
зі статтею 29 цього Закону;
юридичні особи, які не відповідають вимогам статті 12 цього
Закону щодо заснування телерадіоорганізацій, частки власності
іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному
капіталі телерадіоорганізації та установчих і статутних документів
телерадіоорганізації.
8. Національна рада приймає вмотивоване рішення про
недопущення юридичної особи до конкурсу і повідомляє їй про це
протягом 30 днів після отримання відповідної заяви. Це рішення
може бути оскаржене в судовому порядку.
9. Якщо у визначений термін не надійшло жодної заяви на
видачу ліцензії, Національна рада може продовжити граничний термін
прийому заяв, відкласти проведення конкурсу на певний строк,
змінити конкурсні умови, припинити проведення конкурсу.
10. Наявність заяви лише одного претендента не дає підстав
для продовження граничного терміну прийому заяв, відкладення
проведення конкурсу на певний строк, зміни конкурсних умов,
припинення проведення конкурсу.
11. Конкурсні умови визначаються Національною радою до
оголошення конкурсу і затверджуються окремим рішенням Національної
ради.
12. Конкурсні умови включають:
а) ліцензійні умови для відповідного виду мовлення;
б) вимоги до програмної концепції мовлення;
в) вимоги щодо організаційно-технічних, фінансових та
інвестиційних зобов'язань майбутнього ліцензіата.
13. Рішення про переможця конкурсу та про видачу ліцензії
приймається Національною радою в місячний термін після завершення
прийому заяв на отримання ліцензії.
14. При розгляді заяв Національна рада надає перевагу
телерадіоорганізації, яка:
а) здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов;
б) надає перевагу соціально важливим програмам
(інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняє
інформаційні потреби національних меншин та забезпечує свободу
слова;
в) має перевагу у фінансово-економічних та
професійно-технічних можливостях телерадіомовлення;
г) є організацією суспільного телебачення і радіомовлення; { Частину чотирнадцяту статті 25 доповнено пунктом "г" згідно із
Законом N 271-VIII ( 271-19 ) від 19.03.2015 }
ґ) протягом одного року до дня подання заяви не допускала
порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про всіх
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про всіх
пов’язаних осіб та про структуру власності. { Частину чотирнадцяту статті 25 доповнено пунктом "ґ" згідно із
Законом N 674-VIII ( 674-19 ) від 03.09.2015 }
15. Керуючись принципами діяльності телерадіоорганізацій,
визначеними цим Законом, Національна рада може розширити перелік
критеріїв за умови їх публічного оголошення до кожного конкурсу.
16. Протягом п'яти робочих днів після протокольного
оформлення підсумків конкурсу Національна рада письмово повідомляє
заявників про ухвалене рішення (копія рішення надсилається або
видається).
17. Ліцензія на мовлення оформляється і видається
телерадіоорганізації, яка перемогла в конкурсі, протягом 10 днів
після сплати нею грошового (ліцензійного) збору, що
підтверджується відповідним документом органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату
здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про видачу
ліцензії. { Частина сімнадцята статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
18. Умови ліцензії на мовлення, отриманої за результатами
конкурсу, визначаються Національною радою за погодженням з
майбутнім ліцензіатом відповідно до конкурсних умов та заявлених
ліцензіатом характеристик мовлення і зобов'язань. Після завершення
конкурсу телерадіоорганізація-переможець може взяти на себе
додаткові зобов'язання, які також оформлюються як умови ліцензії.
19. Національна рада може залучати державні установи,
неурядові організації та об'єднання громадян для надання
експертних висновків щодо можливостей претендентів. Ці висновки
мають для Національної ради рекомендаційний характер.
Стаття 26. Конкурсна гарантія
1. Для підтвердження намірів та зобов'язань щодо власних
пропозицій до конкурсу на отримання ліцензії претендент здійснює
грошовий внесок під конкурсну гарантію.
2. Конкурсна гарантія є обов'язковою умовою для участі в
конкурсі. Розмір грошового внеску під конкурсну гарантію
встановлюється рішенням Національної ради за умови, що він не
перевищує 10 відсотків заявленого максимального розміру
ліцензійного збору.
3. Грошовий внесок під конкурсну гарантію зараховується
переможцеві конкурсу на отримання ліцензії в загальну суму
ліцензійного збору. Грошовий внесок інших учасників, які не стали
переможцями конкурсу, зараховується до державного бюджету.
Стаття 27. Ліцензія на мовлення
1. Ліцензія на мовлення видається не пізніше ніж у
десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про
видачу ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною
законною підставою на право мовлення.
2. Форма ліцензії на мовлення встановлюється Національною
радою відповідно до вимог цього Закону.
3. У ліцензії на мовлення вказуються:
а) назва телерадіоорганізації, її реквізити та інші вихідні
дані (логотип, позивні, емблема тощо);
б) місцезнаходження організації; { Пункт "б" частини третьої статті 27 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
в) вид мовлення та територія розповсюдження програм згідно з
додатком до ліцензії;
г) загальні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення,
багатоканальної телемережі (для багатоканальних телемереж
вказується оператор телекомунікацій);
ґ) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення;
{ Пункт "д" частини третьої статті 27 виключено на підставі
Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }
е) дата набрання ліцензією чинності;
є) строк дії ліцензії.
4. Обов'язковими додатками до ліцензії на мовлення є:
програмна концепція мовлення;
організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання,
взяті організацією-ліцензіатом під час конкурсного відбору або під
час розгляду її заяви Національною радою при отриманні ліцензії на
позаконкурсних засадах;
докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення,
багатоканальної телемережі: частота (частоти), місцезнаходження та
потужність передавача (передавачів), територія розповсюдження
програм, місцезнаходження головної станції багатоканальної
телемережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної
телемережі, територія розташування (прийому) багатоканальної
мережі;
відомості про засновника (співзасновників), власника
(співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов’язаних
осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку
дії) ліцензії на мовлення; { Абзац п'ятий частини четвертої статті
27 в редакції Закону N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
відомості про склад управлінських та/або наглядових органів
телерадіоорганізації-ліцензіата: керівника організації, склад ради
директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб -
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство,
адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті). { Абзац шостий частини четвертої статті 27 в редакції
Закону N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
5. Визначені ліцензією на мовлення та додатками до ліцензії
організаційні, технологічні та змістовні характеристики мовлення,
а також організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні
зобов'язання ліцензіата становлять умови ліцензії на мовлення.
6. Умови ліцензії визначаються Національною радою за
погодженням з претендентами на отримання ліцензії в порядку,
визначеному цим Законом, та затверджуються рішенням Національної
ради.
7. Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії.
Національна рада контролює виконання ліцензіатами умов ліцензій, а
в разі їх порушення - застосовує штрафні санкції відповідно до
вимог цього Закону.
Стаття 28. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації
1. Вимоги до програмної концепції мовлення
телерадіоорганізації визначаються Національною радою відповідно до
цього Закону.
2. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації
визначає:
частку програм власного виробництва;
мінімальну частку національного аудіовізуального продукту;
максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва;
максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за
жанрами) програм та передач, які передбачається ретранслювати;
жанровий розподіл програм та передач.
3. Основу програмної концепції мовлення телерадіоорганізації
мають становити такі передачі:
інформаційно-аналітичні та публіцистичні;
культурно-мистецькі;
науково-просвітницькі;
розважальні.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  [ 2 ]  3  4
« попередня сторінканаступна сторінка »