Про аварійно-рятувальні служби
Верховна Рада України; Закон від 14.12.19991281-XIV
Документ 1281-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2013, підстава 5403-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР,
2013, N 34-35, ст.458 }
Про аварійно-рятувальні служби
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 4, ст. 25 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 38
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 587-VI ( 587-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 9, ст.117
N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41
N 5081-VI ( 5081-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 30, ст.340
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 }

{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках
замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах цивільного
захисту, рятувальної справи" у відповідному відмінку згідно
із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні
засади створення і діяльності аварійно-рятувальних служб,
обов'язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність
рятувальників, а також питання міжнародного співробітництва у
сфері ліквідації надзвичайних ситуацій.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на території чи об'єкті на ній або на водному
об'єкті (далі - об'єкти і території), спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка
призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних
матеріальних втрат;
аварія - небезпечна подія техногенного характеру, яка
спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або території
загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування
будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення
виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;
катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що
призводить до тяжких, трагічних наслідків;
зона надзвичайної ситуації - територія, де склалася
надзвичайна ситуація;
водний об'єкт - сформований природою або створений штучно
об'єкт ландшафту, де зосереджуються води (озеро, річка, море,
водосховище, канал тощо);
аварійно-рятувальна служба - сукупність організаційно
об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для
вирішення завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх
наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт;
професійна аварійно-рятувальна служба - аварійно-рятувальна
служба, особовий склад якої працює на постійній, а рятувальники
цього складу - також на професійній основі, яка передбачає
спеціальну фізичну та психологічну підготовку особового складу;
спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба -
професійна аварійно-рятувальна служба, заснована на принципах
єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни,
особистої відповідальності;
спеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна
аварійно-рятувальна служба, що має підготовлений і споряджений
особовий склад для ліквідації окремих класів і підкласів
надзвичайних ситуацій (гасіння газових фонтанів, надання екстреної
медичної допомоги потерпілим, водолазні роботи тощо) та відповідні
аварійно-рятувальні засоби; { Абзац десятий частини першої статті
1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5081-VI ( 5081-17 )
від 05.07.2012 }
аварійно-рятувальне формування - структурний підрозділ
аварійно-рятувальної служби, призначений для проведення
аварійно-рятувальних робіт;
аварійно-рятувальні служби громадських організацій -
аварійно-рятувальні служби, створені об'єднаннями та спілками
об'єднань громадян;
допоміжний підрозділ аварійно-рятувальної служби -
структурний підрозділ аварійно-рятувальної служби, призначений для
забезпечення діяльності з виконання покладених на неї завдань;
рятувальник - особа, яка має відповідну спеціальну
підготовку, атестована на здатність до проведення
аварійно-рятувальних робіт і безпосередньо бере у них участь, має
спеціальну фізичну та психологічну підготовку та відповідає за її
підтримання;
аварійно-рятувальні засоби - технічні засоби спеціального
призначення, науково-технічна продукція та інші об'єкти права
інтелектуальної власності (засоби зв'язку, техніка, обладнання,
спорядження, матеріали, відео-, кіно-, фотоматеріали з технології
проведення аварійно-рятувальних робіт, програмні продукти і бази
даних та інші засоби), які використовуються під час проведення
аварійно-рятувальних робіт;
аварійно-рятувальні роботи - роботи, спрямовані на пошук,
рятування і захист людей (у тому числі подання їм невідкладної
медичної допомоги), а також матеріальних і культурних цінностей та
захист довкілля під час виникнення надзвичайних ситуацій, що
потребують залучення працівників, які мають спеціальну підготовку,
засоби індивідуального захисту та оснащення;
медичне забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб -
комплекс заходів, спрямованих на забезпечення невідкладною
медичною допомогою постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації в
осередку події та під час їх евакуації до лікувальних закладів, а
також, за необхідності, рятувальників, збереження оптимальної
працездатності та соціальної активності рятувальників,
матеріально-технічне оснащення медичними засобами
аварійно-рятувальних служб (формувань). { Частину першу статті 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 587-VI ( 587-17 ) від
24.09.2008 }
У професійній аварійно-рятувальній службі, спеціальній
(воєнізованій) аварійно-рятувальній службі, спеціалізованій
аварійно-рятувальній службі, аварійно-рятувальних формуваннях
запроваджується спеціальна фізична та психологічна підготовка
особового складу.
Стаття 2. Законодавство у сфері рятувальної справи
Відносини у сфері рятувальної справи регулюються цим Законом,
законами України "Про Цивільну оборону" ( 2974-12 ), "Про охорону
праці" ( 2694-12 ), Постановою Верховної Ради України від
22 лютого 1996 року "Про затвердження Положення про резервний фонд
Кабінету Міністрів України" ( 62/96-ВР ) та іншими
нормативно-правовими актами.
Стаття 3. Завдання та функції аварійно-рятувальних служб
Основними завданнями аварійно-рятувальних служб є:
проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на
об'єктах і територіях аварійно-рятувальних робіт;
ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;
виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та щодо захисту від них населення і територій;
захист навколишнього природного середовища та локалізація
зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час
аварій та катастроф.
Відповідно до покладених на них завдань основними функціями
аварійно-рятувальних служб є:
забезпечення готовності своїх органів управління, сил і
засобів до дій за призначенням;
пошук і рятування людей на уражених об'єктах і територіях,
подання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної,
допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й
здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних
закладів;
ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій
в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості,
загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та
бактеріального зараження, інших небезпечних проявів;
контроль за готовністю об'єктів і територій, що ними
обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних
ситуацій;
участь у розробленні та погодження планів реагування на
надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що ними
обслуговуються;
участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо
поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій;
участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів,
які потребують аварійно-рятувального обслуговування;
участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення,
визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації
надзвичайних ситуацій;
організація ремонту та технічного обслуговування
аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх
окремих зразків;
пропаганда у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та участь у підготовці працівників
підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах
надзвичайних ситуацій.
Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних служб
визначаються їх статутами чи положеннями, які погоджуються з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної
справи, та затверджуються згідно з законодавством.
Стаття 4. Основні принципи державної політики щодо діяльності
аварійно-рятувальних служб
Державна політика щодо діяльності аварійно-рятувальних служб
здійснюється на основі таких принципів:
постійна готовність аварійно-рятувальних служб до проведення
аварійно-рятувальних робіт;
постійне підтримання високого рівня професіоналізму
рятувальників, відповідності вимог до якості підготовки особового
складу аварійно-рятувальних служб міжнародним стандартам у цій
сфері;
раціональна дислокація аварійно-рятувальних служб та їх
формувань з урахуванням потенційної небезпечності об'єктів і
територій;
координація діяльності та державної підтримки
аварійно-рятувальних служб усіх форм власності;
єдиноначальність та централізованість керівництва державними
аварійно-рятувальними службами;
виправданий ризик та відповідальність керівників
аварійно-рятувальних служб за забезпечення безпеки під час
проведення аварійно-рятувальних робіт;
пріоритетне здійснення заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій;
використання економічних методів в управлінні діяльністю
аварійно-рятувальних служб;
добір особового складу аварійно-рятувальних служб за станом
здоров'я, постійне підтримання необхідного фізичного та
психологічного рівня підготовки рятувальників;
соціальна захищеність особового складу аварійно-рятувальних
служб;
використання позитивного світового досвіду організації
діяльності аварійно-рятувальних служб і проведення
аварійно-рятувальних робіт.
Стаття 5. Сфера діяльності аварійно-рятувальних служб,
створених на професійній основі
Аварійно-рятувальні служби обслуговують окремі території, а
також підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних
ситуацій природного чи техногенного характеру.
Постійному та обов'язковому обслуговуванню
аварійно-рятувальними службами підлягають:
підприємства, організації з видобутку і переробки твердих,
рідких та газоподібних корисних копалин, експлуатації
продуктопроводів, а також ті, що будують, експлуатують або
ліквідують підземні виробки та споруди різного призначення;
споруди транспортних підприємств, організацій з підвищеними
вимогами до рівня безпеки їх експлуатації (морські та річкові
порти, аеродроми та аеропорти, метрополітен тощо);
металургійні, хімічні, радіаційно небезпечні, вибухо- і
пожежонебезпечні та інші підприємства, організації із шкідливими
та небезпечними умовами праці, а також ті, що застосовують у
своєму виробництві або зберігають сильнодіючі отруйні речовини;
рекреаційні зони та інші території у період масового
відпочинку людей або занять промислом, який не суперечить
законодавству, в тому числі місця туристичної активності;
райони відповідальності України за організацію обслуговування
повітряного руху;
водні об'єкти України, у тому числі в зоні відповідальності
України в Чорному та Азовському морях, на річках Дніпрі та Дунаї.
Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають
постійному та обов'язковому обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними службами, визначається згідно з
законодавством.
Об'єкти та окремі території, які підлягають постійному та
обов'язковому обслуговуванню комунальними і аварійно-рятувальними
службами громадських організацій, визначаються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сферах цивільного захисту, рятувальної справи, органом місцевого
самоврядування, що створюють ці служби, та законодавством.
Стаття 6. Права аварійно-рятувальних служб
Державні та комунальні аварійно-рятувальні служби у разі
здійснення заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації
надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків мають право:
обстежувати з метою профілактики виникнення надзвичайних
ситуацій об'єкти і території, що ними обслуговуються;
подавати власникам підприємств, установ та організацій,
органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування
пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану об'єктів і
територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки;
скасовувати власні погодження планів реагування на
надзвичайні ситуації або їх окремі позиції у разі невідповідності
фактичному стану безпеки об'єкта чи території;
використовувати на договірних засадах засоби зв'язку,
транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств,
установ та організацій для рятування людей та виконання термінових
робіт або доставки в зони надзвичайних ситуацій особового складу,
спеціального оснащення і вантажів;
безоплатно і безперешкодно одержувати від підприємств,
установ та організацій, органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання
покладених на аварійно-рятувальну службу завдань;
безперешкодного доступу на об'єкти і території з метою
виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;
вимагати від усіх осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної
ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами
безпеки;
брати участь у роботі комісій з розслідування причин
виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що ними
обслуговуються.
Аварійно-рятувальні служби, що створюються громадськими
організаціями, мають права, передбачені абзацами п'ятим -
дев'ятим, а аварійно-рятувальні служби, що створюються
підприємствами, установами та організаціями, - абзацами шостим -
дев'ятим частини першої цієї статті, а також права, що
визначаються їх статутами чи положеннями про них.
Стаття 7. Надання додаткових послуг аварійно-рятувальними
службами
Державні та комунальні аварійно-рятувальні служби можуть
надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, що не
суперечать та не заважають їх основній діяльності, такого
характеру:
протиаварійного призначення;
що потребують застосування умінь рятувальників, спеціальних
засобів захисту та оснащення;
з розроблення, виготовлення і впровадження обладнання для
проведення аварійно-рятувальних робіт.
Перелік додаткових послуг, умови їх надання державними та
комунальними аварійно-рятувальними службами, а також порядок
використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються
законодавством.
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ
Стаття 8. Види аварійно-рятувальних служб, їх статус
Аварійно-рятувальні служби можуть бути спеціалізованими або
неспеціалізованими, створеними на професійній або на непрофесійній
основі. Відповідно до специфіки діяльності професійні
аварійно-рятувальні служби можуть бути спеціальними
(воєнізованими).
Аварійно-рятувальні служби поділяються на державні,
комунальні, аварійно-рятувальні служби громадських організацій та
аварійно-рятувальні служби підприємств, установ, організацій (далі
- об'єктові аварійно-рятувальні служби).
Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби медицини
катастроф, які діють у складі центрів екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф системи екстреної медичної допомоги, що
створюються органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування областей, міст Києва та Севастополя
відповідно до закону. Основним завданням служб медицини катастроф
є надання потерпілим в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо,
катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії,
радіаційне, бактеріологічне та хімічне забруднення тощо) екстреної
медичної допомоги. Координацію діяльності центрів екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф на випадок виникнення
екстремальних ситуацій здійснюють центральна та територіальні
координаційні комісії, що утворюються згідно із законодавством.
Організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф здійснюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров'я. Типове положення про
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
затверджується Кабінетом Міністрів України. { Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 5459-VI ( 5459-17 ) від
16.10.2012; в редакції Закону N 5081-VI ( 5081-17 ) від
05.07.2012 }
Державні, комунальні та аварійно-рятувальні служби
громадських організацій є юридичними особами.
Стаття 9. Створення аварійно-рятувальних служб
Державні аварійно-рятувальні служби створюються як професійні
центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування
та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту,
рятувальної справи, іншими центральними органами виконавчої
влади. { Частина перша статті 9 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 )
від 16.10.2012 }
Комунальні аварійно-рятувальні служби створюються як
професійні для аварійно-рятувального обслуговування територій та
об'єктів комунальної власності за рішенням органів місцевого
самоврядування, у тому числі за пропозиціями Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
На підприємствах, в установах, організаціях із шкідливими та
небезпечними умовами праці та підвищеним ризиком виникнення аварії
можуть створюватися спеціалізовані об'єктові аварійно-рятувальні
служби з працівників цих підприємств, установ та організацій за
погодженням з державною чи комунальною аварійно-рятувальною
службою, що обслуговує це підприємство, установу та організацію.
Громадські організації з метою виконання своїх статутних
завдань і цілей можуть створювати в установленому порядку свої
професійні аварійно-рятувальні служби.
Створення, реорганізація, ліквідація, а також
перепрофілювання державних, комунальних та аварійно-рятувальних
служб громадських організацій здійснюються за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної
справи.
Державні, комунальні та аварійно-рятувальні служби
громадських організацій діють на основі своїх статутів, які
затверджуються відповідними органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування та громадськими організаціями, що
створюють ці служби.
Державні, комунальні та аварійно-рятувальні служби
громадських організацій набувають статусу юридичної особи з дня їх
державної реєстрації у порядку, встановленому законом для
державної реєстрації юридичних осіб. Статути державних,
комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій,
які подаються державному реєстратору, мають бути погоджені з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної
справи. { Частина сьома статті 9 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 )
від 23.09.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Об'єктові аварійно-рятувальні служби діють на основі положень
про них, що затверджуються органами управління відповідних
підприємств, установ та організацій за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи.
Стаття 10. Організаційна структура аварійно-рятувальних
служб
До складу аварійно-рятувальних служб входять органи
управління та їх сили (аварійно-рятувальні формування та допоміжні
підрозділи), що забезпечують вирішення покладених на ці служби
завдань.
Структура і штатний розпис державних аварійно-рятувальних
служб затверджуються центральними органами виконавчої влади, до
сфери управління яких вони належать.
Структура і штатний розпис комунальних та
аварійно-рятувальних служб громадських організацій визначаються
органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями,
що створюють ці служби.
Структура об'єктових аварійно-рятувальних служб
затверджується керівниками підприємств, установ та організацій, на
яких вони створюються.
Стаття 11. Атестація аварійно-рятувальних служб
Усі аварійно-рятувальні служби та рятувальники підлягають
обов'язковій атестації на здатність до проведення
аварійно-рятувальних робіт. Атестовані аварійно-рятувальні служби
вносяться до спеціального реєстру аварійно-рятувальних служб.
Неатестовані аварійно-рятувальні служби та рятувальники до
проведення аварійно-рятувальних робіт не допускаються.
Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та
рятувальників, а також ведення реєстру аварійно-рятувальних служб,
тимчасового зупинення діяльності неатестованих
аварійно-рятувальних служб та рятувальників визначається
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної
справи, за погодженням із заінтересованими іншими центральними
органами виконавчої влади.
Стаття 12. Комплектування та підготовка особового складу
аварійно-рятувальних служб
Особовий склад професійних аварійно-рятувальних служб
комплектується на контрактній основі і поділяється на основний та
допоміжний.
До основного особового складу професійної
аварійно-рятувальної служби належать працівники, які організують і
виконують аварійно-рятувальні роботи та забезпечують готовність
аварійно-рятувальних служб до їх проведення. До допоміжного
особового складу професійної аварійно-рятувальної служби належать
працівники, які забезпечують її діяльність, пов'язану з виконанням
покладених на аварійно-рятувальну службу завдань, та професійну і
медико-психологічну підготовку рятувальників, та прикриплені до
цих служб.
Основний особовий склад спеціальних (воєнізованих)
аварійно-рятувальних служб поділяється на керівний та рядовий
(далі - оперативний особовий склад). Оперативний особовий склад
забезпечується форменим одягом за нормами і зразками, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Для проведення пошукових, аварійно-рятувальних та відновних
робіт основний особовий склад усіх аварійно-рятувальних служб
забезпечується спеціальним одягом, спорядженням і засобами
індивідуального захисту. Порядок комплектування та оснащення
основного особового складу аварійно-рятувальних служб, професійної
підготовки і перевірки готовності його до дій та форма контракту,
що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу,
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Рівень підготовки основного особового складу професійних
аварійно-рятувальних служб, обсяг знань, умінь та практичних
навичок рятувальників визначається державними стандартами освіти
за відповідними професіями та навчальними програмами, вимоги яких
повинні бути гармонізовані з міжнародними нормами. Документом, що
засвідчує якість підготовки, є сертифікат, який відповідає
міжнародним зразкам та дозволяє у разі потреби залучати
рятувальників до виконання робіт у складі міжнародних
аварійно-рятувальних формувань без додаткової підготовки. Зразок
сертифіката та порядок його видачі затверджуються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сферах цивільного захисту, рятувальної справи.
Об'єктові аварійно-рятувальні служби комплектуються з
інженерно-технічних та інших досвідчених працівників, які одержали
необхідні знання та навички в проведенні аварійно-рятувальних
робіт і здатні за станом здоров'я виконувати роботи в
екстремальних умовах.
Стаття 13. Особливості праці та відпочинку рятувальників
Трудові відносини в професійних аварійно-рятувальних службах
регулюються законодавством України про працю.
Особливості праці та відпочинку оперативного особового складу
спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб регулюються
відповідними статутами, які затверджуються центральними органами
виконавчої влади, що створюють ці служби, а трудова дисципліна -
Статутом про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих)
аварійно-рятувальних служб, який затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Професійні аварійно-рятувальні служби забезпечують постійну
цілодобову готовність своїх формувань до негайного виїзду на
об'єкти і території для рятування людей та ліквідації надзвичайних
ситуацій.
В окремих випадках (ліквідація аварії та катастрофи, виїзд
чергових підрозділів на аварійно-рятувальні роботи або за межі
району, що обслуговується аварійно-рятувальною службою, тощо)
особовий склад аварійно-рятувальних служб, який за графіком
перебуває на відпочинку, може залучатися в установленому порядку
до виконання своїх службових обов'язків.
Покладання на рятувальників під час виконання
аварійно-рятувальних робіт не передбачених для них обов'язків не
допускається.
Працівникам професійних аварійно-рятувальних служб
забороняється організовувати страйки або брати в них участь.
Розділ III
КООРДИНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ
Стаття 14. Органи координування діяльності
аварійно-рятувальних служб
Органами координування діяльності аварійно-рятувальних служб
є:
Кабінет Міністрів України;
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну політику у сферах цивільного
захисту, рятувальної справи. { Абзац третій статті 14 в редакції
Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 15. Органи управління діяльністю аварійно-рятувальних
служб
Органами управління діяльністю аварійно-рятувальних служб є:
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну політику у сферах цивільного
захисту, рятувальної справи; { Абзац другий статті 15 в редакції
Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до
сфери управління яких належать аварійно-рятувальні служби;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації;
органи місцевого самоврядування, громадські організації,
підприємства, установи, організації, що створюють
аварійно-рятувальні служби.
Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у
сферах цивільного захисту, рятувальної справи
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах цивільного захисту, рятувальної
справи:
забезпечує проведення в життя відповідної державної політики;
керує рятувальною справою на державному рівні;
створює професійні аварійно-рятувальні служби та здійснює
керівництво їх діяльністю;
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з
питань діяльності аварійно-рятувальних служб, запобігання
надзвичайним ситуаціям та обмеження їх наслідків у межах своїх
повноважень, приймає відповідні нормативно-правові акти;
затверджує порядок розроблення та затвердження планів
реагування на надзвичайні ситуації та планів взаємодії у разі їх
виникнення;
координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади у сфері рятувальної справи, діяльність
усіх аварійно-рятувальних служб;
налагоджує міжнародне співробітництво з питань рятувальної
справи, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід у цій сфері,
забезпечує виконання відповідних міжнародних договорів;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сферах цивільного захисту,
рятувальної справи, щодо проведення аварійно-рятувальних робіт,
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, прийняті в межах
його повноважень, є обов’язковими для виконання всіма
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
місцевими державними адміністраціями, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами. { Стаття 16 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 16-1. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сферах
цивільного захисту, рятувальної справи
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи:
забезпечує та відповідає у встановленому порядку за
додержання необхідного фізичного та психологічного рівня
підготовки рятувальників;
контролює здійснення органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері
реагування на надзвичайні ситуації стосовно діяльності створених
ними аварійно-рятувальних служб;
організовує в установленому порядку навчання та атестацію
аварійно-рятувальних служб і рятувальників;
забезпечує в межах своїх повноважень державний нагляд і
контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб та їх готовністю
до реагування на надзвичайні ситуації;
у межах своїх повноважень забезпечує виконання робіт,
пов’язаних з ліквідацією аварій, наслідків катастроф і стихійного
лиха;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. { Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 17. Повноваження міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
права та обов'язки підприємств, установ та
організацій у сфері рятувальної справи
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у
сфері рятувальної справи:
беруть участь у реалізації відповідної державної політики;
створюють у разі необхідності аварійно-рятувальні служби і
здійснюють керівництво їх діяльністю;
розробляють і реалізують комплексні заходи щодо підвищення
ефективності роботи, матеріально-технічного та фінансового
забезпечення аварійно-рятувальних служб, що належать до сфери їх
управління;
організовують у встановленому порядку навчання та атестацію
особового складу аварійно-рятувальних служб;
здійснюють відомчий контроль за діяльністю
аварійно-рятувальних служб, забезпеченням їх постійної готовності
до проведення аварійно-рятувальних робіт та заходів щодо
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці: { Абзац перший частини другої
статті 17 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
організовує та здійснює державний нагляд за готовністю
професійних аварійно-рятувальних служб до локалізації та
ліквідації аварій;
бере участь у розробленні та погоджує нормативні документи та
нормативно-правові акти, що регламентують діяльність
аварійно-рятувальних служб.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації у межах відповідних територій:
беруть участь у реалізації державної політики у сфері
рятувальної справи;
вносять пропозиції щодо створення у разі необхідності
комунальних аварійно-рятувальних служб, координують їх діяльність;
організовують в установленому порядку навчання та атестацію
особового складу комунальних та аварійно-рятувальних служб
громадських організацій;
здійснюють контроль за діяльністю створених комунальних та
аварійно-рятувальних служб громадських організацій, забезпеченням
їх постійної готовності до проведення аварійно-рятувальних робіт
та заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.
Органи місцевого самоврядування у межах відповідних
територій:
створюють в установленому порядку комунальні
аварійно-рятувальні служби;
формують позабюджетні цільові кошти місцевого самоврядування
та регіональні і місцеві матеріальні резерви для ліквідації
надзвичайних ситуацій;
розробляють та здійснюють заходи щодо матеріально-технічного
забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб.
Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, які
мають об'єктові аварійно-рятувальні служби чи які обслуговуються
відповідними аварійно-рятувальними службами, а також права та
обов'язки громадських організацій, що створюють
аварійно-рятувальні служби, визначаються їх статутами або
договорами між зазначеними підприємствами, установами,
організаціями та аварійно-рятувальними службами.
Стаття 18. Керівництво аварійно-рятувальними роботами
Для ліквідації надзвичайної ситуації залежно від її рівня
уповноваженим керівником з ліквідації цієї ситуації призначається:
Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної
ситуації державного рівня - Перший віце-прем'єр-міністр,
віце-прем'єр-міністр чи керівник одного з центральних органів
виконавчої влади або його перший заступник;
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня -
перший заступник або один із заступників Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій або керівник
їх відповідного структурного підрозділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення; { Абзац третій частини
першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
районною державною адміністрацією, виконавчим органом міської
ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня -
один із заступників голови районної державної адміністрації,
виконавчого органу міської ради або керівник їх відповідного
структурного підрозділу з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення; { Абзац четвертий частини першої
статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
виконавчим органом сільської, селищної ради або відповідно
керівником підприємства, установи, організації у разі виникнення
надзвичайної ситуації об'єктового рівня - один із керівників
сільської, селищної ради або підприємства, установи та організації
відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.
Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації
утворює робочий орган - штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.
Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації
призначається з урахуванням заздалегідь розроблених планів
реагування на надзвичайні ситуації. Зазначеними планами
обов'язково передбачається спеціальне навчання і періодичне
тренування осіб, які можуть призначатися уповноваженими
керівниками з ліквідації надзвичайних ситуацій.
Розділ IV
ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Стаття 19. Залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації
надзвичайних ситуацій
Залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації
надзвичайних ситуацій здійснюється:
згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації на
об'єктах і територіях, що ними обслуговуються;
згідно з планами взаємодії у разі виникнення надзвичайної
ситуації на інших об'єктах і територіях;
за рішенням органів, які здійснюють управління діяльністю
аварійно-рятувальних служб, на підставі звернень Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, на територіях і об'єктах яких склалася надзвичайна
ситуація.
Залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації
надзвичайних ситуацій за межами території України здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України на підставі міжнародних
договорів України.
Стаття 20. Загальні засади діяльності аварійно-рятувальних
служб під час ліквідації надзвичайних ситуацій
Аварійно-рятувальні служби під час ліквідації надзвичайних
ситуацій повинні забезпечити:
оперативне визначення обстановки, що склалася внаслідок
надзвичайної ситуації, зони ураження об'єкта чи території і
основних напрямів дій, пов'язаних з ліквідацією надзвичайної
ситуації;
вжиття термінових заходів для пошуку і рятування людей на
уражених об'єктах та територіях і подання невідкладної медичної та
іншої допомоги потерпілим;
визначення небезпечних факторів та додержання особовим
складом вимог правил безпеки під час проведення
аварійно-рятувальних робіт;
створення необхідних умов для підтримання працездатності
особового складу;
зосередження в зоні надзвичайної ситуації необхідних сил,
засобів, резервів та своєчасне введення їх у дію за призначенням;
оперативне усунення ускладнень, що виникають під час
ліквідації надзвичайних ситуацій;
координацію дій своїх аварійно-рятувальних формувань.
Під час ліквідації надзвичайних ситуацій ведеться
оперативно-технічна документація та складається звіт про роботу
аварійно-рятувальної служби, пов'язану з ліквідацією надзвичайної
ситуації, який є складовою частиною матеріалів з розслідування
надзвичайної ситуації. Види і зразки оперативно-технічної та
звітної документації встановлюються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах
цивільного захисту, рятувальної справи, за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
Витрати на проведення окремих аварійно-рятувальних робіт,
понесені державними та комунальними аварійно-рятувальними службами
під час ліквідації надзвичайної ситуації, підлягають обов'язковому
відшкодуванню (повністю або частково) відповідними підприємствами,
установами та організаціями. Аварійно-рятувальним службам
громадських організацій відшкодовуються безпосередні витрати,
пов'язані з ліквідацією надзвичайної ситуації (вартість палива,
зносу устаткування тощо). Види аварійно-рятувальних робіт, витрати
на проведення яких підлягають відшкодуванню, та порядок
відшкодування цих витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.
Відшкодування завданої підприємствам, установам та
організаціям, що знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, шкоди у
разі залучення до виконання робіт з ліквідації надзвичайних
ситуацій їх транспортних засобів, обладнання, іншого майна
здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України.
Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням необхідними
функціональними діями під час ліквідації надзвичайної ситуації
майна, яке знаходиться на об'єктах і територіях, де безпосередньо
проводяться аварійно-рятувальні роботи, аварійно-рятувальна служба
відповідним юридичним та фізичним особам не відшкодовує.
Стаття 21. Безпосереднє керівництво аварійно-рятувальними
роботами
Під час ліквідації надзвичайної ситуації у підпорядкування
уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації
переходять усі аварійно-рятувальні служби та формування, що
залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації. Розпорядження
уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації є
обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, які беруть участь у
ліквідації надзвичайної ситуації, а також громадянами і
організаціями, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації.
До прибуття уповноваженого керівника з ліквідації
надзвичайної ситуації його обов'язки виконує керівник
спеціалізованої аварійно-рятувальної служби, що прибула до зони
надзвичайної ситуації першою.
Ніхто не має права втручатися в діяльність уповноваженого
керівника з ліквідації надзвичайної ситуації до відсторонення його
в установленому порядку від виконання обов'язків і за умови
прийняття на себе керівництва з ліквідації надзвичайної ситуації
або до призначення іншого уповноваженого керівника.
Залежно від обставин, що склалися в зоні надзвичайної
ситуації, уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної
ситуації самостійно приймає рішення щодо:
проведення евакуаційних заходів;
зупинення діяльності об'єктів, що знаходяться в зоні
надзвичайної ситуації, та обмеження доступу людей у цю зону;
залучення в установленому порядку до проведення робіт
необхідних транспортних засобів, іншого майна підприємств, установ
та організацій, що знаходяться в зоні надзвичайної ситуації,
формувань аварійно-рятувальних служб громадських організацій, а
також громадян за їх згодою;
зупинення аварійно-рятувальних робіт, якщо виникла підвищена
загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у
ліквідації надзвичайних ситуацій.
Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації,
керівники аварійно-рятувальних служб мають право на вичерпну та
достовірну інформацію про надзвичайну ситуацію для організації
робіт з її ліквідації і зобов'язані інформувати відповідні органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування про вжиті ними
для цього заходи.
Після ліквідації надзвичайної ситуації уповноважений керівник
з ліквідації надзвичайної ситуації подає органу, що його
призначив, звіт щодо прийнятих рішень і перебігу подій під час
ліквідації надзвичайної ситуації.
Стаття 22. Сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації зобов'язані сприяти
діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під
час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації
надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних
транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.
Аварійно-рятувальні служби у разі прямування до місця
надзвичайної ситуації позачергово забезпечуються квитками для
перевезення особового складу, а також транспортними засобами для
перевезення рятувальників, спеціального обладнання та іншого
майна.
Водії транспортних засобів аварійно-рятувальних служб з
кольорово-графічним позначенням встановленого зразка, спеціальними
звуковими та світловими сигналами під час прямування до зони
надзвичайної ситуації мають право безперешкодного проїзду,
позачергового придбання палива та мастильних матеріалів. У разі
необхідності в проведенні ремонту ці транспортні засоби
обслуговуються на відповідних підприємствах незалежно від форми
власності першочергово.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »